Novinky

ČR a její regiony v rámci EU bohatnou

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Finanční alokace

Na konci června předložila Evropská komise technický přepočet přídělu členských států EU z fondů EU na roky 2017 – 2020 podle aktuálních statistických dat. Jedná se o čistě technický propočet v polovině období víceletého finančního rámce EU, na kterém se členské státy dohodly již v roce 2013 při schvalování finančního rámce na období 2014-2020. Přepočet národních alokací odráží nejaktuálnější dostupná socioekonomická data o vyspělosti členských států a jejich regionů za roky 2014/2015.

Národní obálky na kohezní politiku jsou vypočítány primárně na základě rozvinutosti resp. nerozvinutosti členských států a jejich regionů. Vzhledem k tomu, že Česká republika a její regiony ve vztahu k průměru EU v posledních letech relativně bohatnou a navíc region „Jihovýchod“ překročil v roce 2012 hranici 75 % průměru EU v HDP na obyvatele, znamená to, že podíl ČR na roky 2017-2020 bude nižší, než jak byl propočítán na začátku roku 2013.

ČR tak dle výpočtů Komise přijde o alokaci ve výši asi 115 mil. EUR a o tuto částku budou muset být sníženy prostředky na vybrané operační programy v letech 2017-2020. Tato částka představuje přibližně 0,5 % celkové alokace na kohezní politiku, kterou ČR obdržela na období 2014-2020.

Navrhované snížení alokace pro ČR je dáno úspěšným vývojem české ekonomiky v posledních letech. Ve srovnání s ostatními členskými státy EU se nám daří podstatně lépe než v roce 2013.

Celková výše úprav dosahuje povoleného stropu, tj. celková alokace na kohezní politiku se zvyšuje o 4,6 mld. EUR (4 mld. EUR v cenách r. 2011). Alokace se upravuje pouze těm členským státům, u kterých je nově propočtená alokace minimálně o 5 % odlišná (vyšší či nižší), než původně vypočtený příděl v r. 2013.
Celkem 11 státům se alokace na roky 2017-2020 zvyšuje (Belgie, Dánsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Nizozemsko, Slovinsko, Finsko, Spojené království) - v absolutních číslech jsou na předních příčkách Španělsko (2,132 mld. EUR), Itálie (1,645 mld. EUR) a Řecko (970 mil. EUR). Tyto členské státy získávají dodatečnou alokaci primárně z toho důvodu, že vyspělost jejich regionů za posledních pět let relativně poklesla ve vztahu k průměrné vyspělosti Evropské unie.

V případě pěti členských států se alokace snižuje, jedná se o ČR (-115 mil. EUR), Estonsko (- 35 mil. EUR), Chorvatsko (-50 mil. EUR), Slovensko (-69 mil. EUR) a Švédsko (-21 mil. EUR), u zbývajících 12 členských států se alokace nemění.

Změny v alokacích, k nimž na základě této revize dojde, se v jednotlivých členských státech musejí promítnout do alokací některých operačních programů v letech 2017 – 2020. To bude znamenat nutnost úpravy Dohody o partnerství a příslušných operačních programů, které bude muset vláda vyjednat s Evropskou komisí. Poté, co Evropská komise předloží implementační rozhodnutí o přesné úpravě alokací pro jednotlivé členské státy dle jednotlivých let, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (NOK) předloží vládě ke schválení návrh úpravy Dohody o partnerství a příslušného operačního programu/příslušných operačních programů.

Doporučované

Nejčtenější