Novinky

Výroční zpráva OLAF za rok 2012

oddělení 4703 - Centrální kontaktní bod AFCOS
oddělení 4703 - Centrální kontaktní bod AFCOS

Vydáno

 • Úřad pro boj proti podvodům
 • Boj proti podvodům
 • Finanční kontrola
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí EU

Dokumenty ke stažení

 

Související informace:

Díky novým vyšetřovacím postupům je OLAF efektivnější (Tisková zpráva OLAF)

Třináctá zpráva o fungování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2012. V uvedeném roce OLAF posílil svou vyšetřovací funkci a podařilo se mu dosáhnout významných úspěchů. OLAF je teď ve vyšetřování případů efektivnější a v celkovém průměru je stihne vyřídit o sedm měsíců dřív (v roce 2011 trvalo vyřízení případu 29,1 měsíce, v roce 2012 to bylo 22,6). Především se zkrátila fáze výběru nových případů, z 6,8 měsíce na 1,4 na konci roku. OLAF tak může lépe čelit pracovní zátěži, která se neustále zvyšuje v důsledku rostoucího objemu příchozích informací. V roce 2012 zpracoval OLAF více případů než kdy předtím: oproti 208 případům v předcházejícím roce bylo v roce 2012 uzavřeno 465 případů. Na základě našich doporučení bylo zahájeno zpětné vymáhání celkem 284 milionů eur.

„V roce 2012 udržel OLAF vysoké nasazení: Intenzivně bojuje proti podvodům a naplňuje politiku nulové tolerance vůči korupci. Vynikající výsledky uvedené ve zprávě ukazují, že práci úřadu OLAF nadále charakterizuje efektivita a vysoká kvalita. Rozhodující dopad však může mít náš boj proti korupci pouze tehdy, budou-li spolupracovat naši partneři a členské státy. Rychlá a rozhodná opatření jsou pro zpětné získání finančních prostředků EU, jichž bylo zneužito, a pro potrestání viníků zásadně důležitá,“ zdůraznil Giovanni Kessler, generální ředitel úřadu OLAF.

Nejdůležitější body zprávy:

 • V roce 2012 se výrazně snížila délka vyřizování případů (jak v oblasti vyšetřování, tak koordinace). Včetně fáze výběru se průměrná délka pohybuje okolo 22,6 měsíce, což oproti roku 2011 představuje 22% zrychlení.
 • Fáze výběru případu je oproti roku 2011 o 80 % kratší (tehdy 6,8 měsíce, v roce 2012 to bylo 1,4). Nové, zdokonalené postupy výběru umožňují úřadu OLAF promptněji rozhodovat, zda zahájit vyřizování případu, či nikoliv.
 • Z šetření úřadu OLAF vyplynula doporučení k zpětnému vymáhání 284 milionů eur. Příslušným orgánům se v roce 2012 podařilo získat zpět 94,5 milionu eur (údaj k datu zveřejnění zprávy);
 • OLAF přijal a zpracoval větší objem příchozích informací: V roce 2012 šlo o 1264 položek, o 21 % více než v roce 2011. Tyto informace většinou přicházejí ze soukromých zdrojů, je však nutné poznamenat, že se zdvojnásobil objem informací pocházející od členských států – to signalizuje, že důvěra v OLAF stoupá.
 • Uvedených výsledků bylo v roce 2012 dosaženo díky rozsáhlé interní reorganizaci spolu se zavedením nových vyšetřovacích a dalších pracovních postupů. V důsledku těchto změn se zvýšily možnosti úřadu OLAF, jak ve vyšetřování, tak po stránce tvorby politiky. Rovněž se tímto způsobem podařilo v rámci úřadu jasněji rozdělit odpovědnost, snížit režijní náklady a celkově zvýšit efektivitu.

Celý rok úřad přispíval k tvorbě a realizaci politik a právních předpisů zaměřených na boj proti podvodům.

V rámci strategie Komise proti podvodům úřad úzce spolupracoval s ostatními útvary Evropské komise s cílem zdokonalit detekci a prevenci podvodů. Rovněž dále rozvinul spolupráci s ostatními orgány a institucemi EU.

Jménem Evropské komise OLAF úspěšně zastupoval Evropskou unii v celém průběhu jednání ohledně protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku.

Spolu s Generálním ředitelstvím pro spravedlnost připravil OLAF návrh právního předpisu o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Návrh by měl být přijat v roce 2013. Jeho cílem je zintenzivnit vyšetřování a stíhání podvodů s prostředky z rozpočtu EU.

Zpráva za rok 2012 obsahuje několik případových studií, které dokládají šíři činnosti úřadu OLAF v různých oblastech.

Zdroj: Tisková zpráva OLAF ze dne 23. května 2013

 

Doporučované

Nejčtenější