Novinky

Nordická investiční banka

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce
  • Finanční
Aktualizováno 26. 8. 2019
  • Aktualizace obsahu a odkazů k 1. 8. 2019

Základní informace

Obecná informace

Mezinárodní smlouvu o zřízení Nordické investiční banky – NIB– (Nordic Investment Bank) podepsaly vlády Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska dne 4. prosince 1975. Ke dni 1. 1. 2005 se staly novými členy NIB také Estonsko, Litva a Lotyšsko.

Hlavním cílem NIB je podporovat růst severských ekonomik pomocí dlouhodobého financování projektů v soukromém i veřejném sektoru. NIB financuje také projekty v zemích s rozvíjejícími se trhy mimo oblast severských zemí. Česká republika není členským státem banky, české společnosti ale využívají jejích služeb.

Sídlem NIB jsou Helsinky, kanceláře má také v Kodani, Oslu, Reykjaviku a Stockholmu. K 31.12.2018 činil splacený kapitál NIB  418,6 mil. EUR. Upsaný kapitál NIB činil k témuž datu 6 141,9 mil. EUR. Rozdíl mezi upsaným a splaceným kapitálem je kapitál splatný na výzvu (callable).

NIB financuje své aktivity (tj. poskytování půjček) vypůjčováním a vydáváním dluhopisů na různých globálních a také domácích kapitálových trzích. NIB se těší nejlepšímu možnému ratingu AAA/Aaa od vedoucích ratingových agentur Standard & Poor's a Moody's Investor Service od doby prvního ratingového hodnocení v roce 1982.

Struktura NIB

Vrcholným orgánem NIB je Rada guvernérů (Board of Governors), která se skládá z ministrů (zpravidla ministrů financí) jmenovaných jednotlivými členskými státy. Rada guvernérů rozhoduje zásadní strategické otázky, jako jsou znění zakládací smlouvy a stanov a upsaný kapitál banky. Rada guvernérů se schází jednou do roka.

Druhým nejvyšším orgánem je  Správní rada (Board of Directors).Ta se skládá z 8 členů (po jednom členu z každé členské země). Správní rada rozhoduje ve všech zásadních otázkách s výjimkou těch, které patří pravomoci Rady guvernérů. Rozhoduje zejména v otázkách  strategie poskytování půjček, získávání zdrojů a řízení banky. Správní rada se schází zpravidla 8krát  do roka.

Na dodržování souladu bankovních operací s ustanoveními zakládací listiny a stanov NIB dohlíží Kontrolní výbor (Control Committee), který se zpravidla schází dvakrát ročně v návaznosti na vydávání předběžných a výsledných ročních finančních výkazů NIB. Rovněž v Kontrolním výboru jsou zastoupeny všechny členské státy.

Vztahy ČR a NIB

Obecná informace

ČR s NIB uzavřela „Rámcovou dohodu o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank“. Dohoda byla podepsána dne 30. října 1997 v Praze. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament ČR a prezident republiky ji ratifikoval (je tedy považována za mezinárodní smlouvu podle článku 10 Ústavy ČR). Dohoda vstoupila v platnost dne 7. července 1998. Na základě článku 3 této Rámcové dohody vláda ČR a NIB pravidelně diskutují  a vyměňují  si názory na cíle, kritéria úvěrování a aktivity NIB v ČR.

Zastoupení ČR v NIB

Česká republika není členským státem NIB, nemá v ní proto  žádný kapitálový podíl a žádné personální zastoupení.

Zápůjční činnost NIB v ČR

NIB poskytuje českým soukromým společnostem úvěry na financování jejich rozvojových projektů.

Hlavní dokumenty

Doporučované

Nejčtenější