Novinky

EIB - Evropská investiční banka

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

 • EIB
 • Finanční
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Přímé úvěry
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Čerpání finančních prostředků
 • Kontrola čerpání
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 13. 10. 2021
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. prosince 2020
 • Úprava struktury a aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. dubna 2021
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. června 2021
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. září 2021

Základní informace

Evropská investiční banka (European Investment Bank, dále „EIB“) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (dále „EU“), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství. Sídlo EIB je v Lucemburku a jejími akcionáři jsou členské státy EU.

Těžiště aktivit EIB je v členských státech EU, angažuje se ale také i mimo území EU, kde se podílí na uskutečňování politik EU pro rozvoj a spolupráci. Poskytuje úvěry zhruba 150 zemím včetně kandidátských zemí, balkánských zemí, zemí v oblasti Středomoří, v Asii a Latinské Americe, států africké, karibské a tichomořské oblasti (země ACP) a zámořských zemí a území Jihoafrické republiky.

K plnění svých úkolů získává EIB na mezinárodních finančních trzích prostředky, které jsou pak za co nejvýhodnějších podmínek směřovány k financování jednotlivých projektů v souladu s cíli EU. Mimo EU užívá EIB nástroje dohod sjednávaných v rámci evropské rozvojové pomoci a politik spolupráce. V posledních letech se EIB zaměřuje také na poskytování technické asistence.
EIB působí v ČR od roku 1992. Její činnost v ČR je upravena třemi Rámcovými dohodami (č. 250/1994 Sb., č. 155/1999 Sb. a č. 280/1998 Sb.), které zůstávají v platnosti i po vstupu ČR do EU.

Okamžikem vstupu do EU se ČR spolu s ostatními členskými státy stala také členem EIB. Na činnost EIB v ČR je přímo aplikován Statut EIB, který je jedním z Protokolů Smlouvy o založení Evropského společenství a Lisabonské smlouvy.

Podíl ČR na upsaném kapitálu EIB činí 0,89 % (2 206 922 328 EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu EIB (248 795 606 881 EUR). K poslednímu navýšení celkového upsaného kapitálu EIB došlo 1. března 2020 v návaznosti na asymetrické navýšení kapitálu ze strany Polska a Rumunska.

Struktura EIB

EIB má vlastní administrativní strukturu a rozhodovací orgány nezávislé na ostatních orgánech EU.

Rada guvernérů (Board of Governors) se skládá z ministrů (zpravidla ministrů financí), jmenovaných jednotlivými členskými státy. Rada guvernérů vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo EU a pro navýšení kapitálu. Zasedání Rady guvernérů EIB probíhá jednou ročně, během roku hlasují guvernéři písemnou formou. Poslední zasedání se konalo 18. června 2021.

Zástupcem ČR je ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Správní rada (Board of Directors) se skládá z 28 řádných členů a 31 alternátů. Každý členský stát a Komise nominují jednoho řádného člena a jednoho alternáta. Správní rada rozhoduje o operacích poskytování a přijímání úvěrů. Schází se přibližně desetkrát ročně.

Zástupcem ČR je ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Řídící výbor (Management Committee) se skládá z prezidenta a osmi viceprezidentů. Řídící výbor zajišťuje pod dohledem Správní rady vedení běžných obchodů banky a dává doporučení pro rozhodování Správní rady.

Výbor pro audit (Audit Committee) je složen ze šesti členů a až tří pozorovatelů. Výbor ověřuje řádné a správné provádění operací banky a vedení jejích účetních knih.

Úvěry EIB v ČR

Od zahájení aktivity EIB v ČR v roce 1992 do 30. 9. 2021 dosáhla celková výše podpory projektů na území České republiky 23,57 mld. EUR, tj. cca 619 mld. Kč (při kurzu 26,245 Kč/EUR), z toho přibližně:

Úvěry na plnění funkcí státu

Od roku 1992 do 30. 9. 2021 bylo uzavřených 16 přímých smluv o úvěrech pro stát. V současné době dosahuje celková výše přijatých peněžních prostředků touto formou 89 mld. Kč, tj. 3 391 mil. EUR (při kurzu 26,245 Kč/EUR). Smlouvy o úvěru za ČR podepisuje ministr financí.

Úvěry na plnění funkcí státu byly uzavřené ve výši cca 5 822 mil. EUR, a to v členění:

 • přímé úvěry státu 4 312 mil. EUR (v měně smlouvy 1 245 mil. EUR + 80,5 mld. Kč, tzn. 3 067 mil. EUR při kurzu 26,245 Kč/EUR)
 • úvěry Národní rozvojové bance, a.s. (dříve ČMZRB, Konsolidační banka) se státní zárukou ve výši 950 mil. EUR
  • přijata celá částka, tj. 950 mil. EUR,
 • úvěry Správě železnic, státní organizaci (dříve SŽDC) se státní zárukou ve výši 560 mil. EUR
  • přijata celá částka, tj. 560 mil. EUR.

Z přímých úvěrů státu (1 245 mil. EUR + 80,5 mld. Kč) se jedná o následující projekty uvedené v následující tabulce:

Projekt Základní informace
České dálnice - B datum podpisu smlouvy o úvěru: 26. 11. 2001
(zákon č. 46/2002 Sb.) výše úvěru: 170 mil. EUR (na část A úvěr ČMZRB/KoB se státní zárukou ve výši 230 mil. EUR – vyčerpána celá částka)
přijato: 4 945 386 000 Kč (170 mil. EUR)
splaceno: 4 945 386 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 810 mil. EUR
cíl projektu: výstavba 6 dálničních úseků podél D8, D11, R1 a R35
Masarykova univerzita v Brně datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 5. 2002
(zákon č. 197/2002 Sb.) výše úvěru: 95 mil. EUR
přijato: 2 713 727 000 Kč (95 mil. EUR)
splaceno: 1 942 956 227 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 190,3 mil. EUR
cíl projektu: výstavba nového univerzitního kampusu MU Brno a renovace stávajících budov
Prevence před povodněmi datum podpisu smlouvy o úvěru: 28. 5. 2002
(zákon č. 123/2002 Sb.) výše úvěru: 60 mil. EUR
přijato: 1 793 258 835 Kč (60 mil. EUR)
splaceno: 1 731 750 057 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 124,5 mil. EUR
cíl projektu: příprava a výstavba prioritních protipovodňových opatření v rámci I. fáze České národní protipovodňové strategie
Projekt dálničního obchvatu Plzně datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 6. 2002
(zákon č. 274/2002 Sb.) výše úvěru: 210 mil. EUR
přijato: 6 567 597 000 Kč (210 mil. EUR)
splaceno: 4 381 900 718 Kč 
celkové odhadované náklady projektu: 420 mil. EUR
cíl projektu: výstavba dálničního obchvatu Plzně – části dálnice D5 z Ejpovic do Sulkova
Odstraňování povodňových škod 2002 datum podpisu smlouvy o úvěru: 20. 12. 2002
(zákon č. 574/2002 Sb.) výše úvěru: podepsáno 400 mil. EUR, ČR (MF) v r. 2005 zbytek úvěru ve výši 60 mil. EUR z důvodu úspor nákladů odmítla
přijato: 10 806 183 000 Kč (cca 340 mil. EUR)
splaceno: 9 316 666 667 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 400 mil. EUR
cíl projektu: rekonstrukce veřejné infrastruktury poškozené nebo zničené povodní v r. 2002 v ČR
Silniční okruh Prahy, část jihozápadní – A datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 7. 2004
(zákon č. 314/2004 Sb.) výše úvěru: 200 mil. EUR
přijato: 5 176 178 000 Kč (200 mil. EUR)
splaceno: 4 002 477 615 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 635 mil. EUR
cíl projektu: výstavba cca 15 km JZ silničního okruhu hl. m. Prahy Slivenec - Jesenice
Silniční okruh Prahy, část jihozápadní – B datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 9. 2005
(zákon č. 314/2004 Sb.) výše úvěru: 110 mil. EUR
přijato: 2 793 824 000 Kč (110 mil. EUR)
splaceno: 2 793 824 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 635 mil. EUR
cíl projektu: výstavba cca 15 km JZ silničního okruhu hl. m. Prahy Slivenec - Jesenice
České dálnice II (D8) AFI – A datum podpisu smlouvy o úvěru: 23. 9. 2004
(zákon č. 472/2004 Sb.) výše úvěru: 8 mld. Kč
přijato: 8 000 000 000 Kč
splaceno: 8 000 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 20,74 mld. Kč
cíl projektu: výstavba cca 23 km dálnice D8, části Trmice – státní hranice ČR/Německo
České dálnice II (D8) AFI – B datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 9. 2005
(zákon č. 472/2004 Sb.) výše úvěru: 4 mld. Kč
přijato: 4 000 000 000 Kč
splaceno: 2 360 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 20,74 mld. Kč
cíl projektu: výstavba cca 23 km dálnice D8, části Trmice – státní hranice ČR/Německo
Rámcový úvěr na vodní hospodářství II datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 6. 2006
(zákon č. 232/2006 Sb.) výše úvěru: 3 mld. Kč
přijato: 3 000 000 000 Kč
splaceno: 2 600 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 12 mld. Kč
cíl projektu: výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací – naplnění směrnic EU č. 91/271/EEC a 98/83/EC
Prevence před povodněmi II datum podpisu smlouvy o úvěru: 11. 12. 2006
(zákon č. 572/2006 Sb.) výše úvěru: 9 mld. Kč
původně přijato: 8 936 000 000 Kč
splaceno: 5 926 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 15,2 mld. Kč
cíl projektu: podpora další implementace (fáze let 2007 – 2012) Strategie ochrany před povodněmi v ČR, kterou schválila vláda v roce 2000
Operační program Doprava - A datum podpisu smlouvy o úvěru: 13. 12. 2007

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 14 mld. Kč
původně přijato: 12 600 000 000 Kč
splaceno: 4 200 000 000 Kč

celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld. Kč

cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

Operační program Doprava - B datum podpisu smlouvy o úvěru: 18. 12. 2008

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 10 mld. Kč
přijato: 8 344 017 000 Kč
splaceno: 4 760 000 000 Kč

celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld. Kč

cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

Rámcový úvěr na vodní hospodářství III datum podpisu smlouvy o úvěru: 6. 8. 2009

(zákon č. 94/2009 Sb.)

výše úvěru: 3 mld. Kč
přijato: 3 000 000 000 Kč
splaceno: 1 155 000 000 Kč

celkové odhadované náklady projektu: 9,32 mld. Kč

cíl projektu: financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací

Operační program Doprava - C datum podpisu smlouvy o úvěru: 23. 7. 2010

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 10 mld. Kč
přijato: 6 180 000 000 Kč
splaceno: 3 930 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld. Kč
cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

Modernizace železniční infrastruktury na osmi úsecích železničního koridoru v ČR

datum podpisu smlouvy o úvěru: 28. 3. 2019
(Usnesení vlády č. 726/2018) výše úvěru: 11,5 mld. Kč
(Registr smluv). přijato: 0 Kč
splaceno:   0 Kč

celkové odhadované náklady projektu: 24 mld. Kč

cíl projektu: modernizace železniční infrastruktury na osmi úsecích železničního koridoru Praha – Brno – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné - polské hranice

Vodní hospodářství

datum podpisu smlouvy o úvěru: 18. 6. 2020
(Usnesení vlády č. 323/2020) výše úvěru: 8 mld. Kč
(Registr smluv). přijato: 0 Kč
splaceno: 0 Kč

celkové odhadované náklady projektu: 16 mld. Kč

cíl projektu: financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025

 • Aktualizováno ke dni: 30. 9. 2021

Úvěry EIB krajům a municipalitám

EIB jedná přímo s jednotlivými kraji a municipalitami. K 30. 9. 2021 EIB uzavřela smlouvy ve výši ve výši 2 730 mil. EUR s:

 • Pardubický kraj 269 mil. EUR,
 • Moravskoslezský kraj 118 mil. EUR,
 • Jihomoravský kraj 288 mil. EUR,
 • Zlínský kraj 134 mil. EUR,
 • Olomoucký kraj 137 mil. EUR,
 • Jihočeský kraj 81 mil. EUR,
 • Středočeský kraj 117 mil. EUR,
 • Kraj Vysočina 37 mil. EUR,
 • hl. m. Praha 986 mil. EUR,
 • Plzeň 113 mil. EUR,
 • Brno 202 mil. EUR,
 • Ústí nad Labem 34 mil. EUR,
 • Ostrava 155 mil. EUR,
 • Olomouc 59 mil. EUR.

Úvěry soukromému sektoru

EIB uzavřela se subjekty soukromého sektoru smlouvy ve výši 15 021 mil. EUR.

Detailní informace ke všem operacím EIB v ČR:

Hlavní dokumenty vztahu ČR a EIB

Smlouva o přistoupení ČR k EU

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 Sb. m. s. o přístupu České republiky k Evropské unii.

Účinnost od 1. 5. 2004.

1. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 18. února 1993 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která byla pozměněna výměnou nót ze dne 8. a 28. července 1994. Dohoda na základě změny jejího článku 15 sjednané uvedenou výměnou nót vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 18. února 1993.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 250/1994 Sb.

2. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 15. září 1994 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Dohoda vstoupila v platnost dne 30. listopadu 1995.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 155/1999 Sb.

3. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 2. prosince 1997 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou  upravující činnost Evropské investiční banky v České republice. Dohoda vstoupila v platnost dne 18. srpna 1998. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 280/1998 Sb.

Hlavní dokumenty EIB

Výroční zpráva EIB za rok 2020
Publikováno ke dni: 3. 5. 2021

Operační program EIB na rok 2021
Publikováno ke dni: 20. 1. 2021

EIB Transparency Policy
Publikováno ke dni: 10. 3. 2015

Stanovy EIB (EIB´s Statute)
Publikováno ke dni: 3. 3. 2020

Statement on Governance at the EIB
Publikováno ke dni: 15. 5. 2013

Procedurální pravidla EIB
Publikováno ke dni: 26. 5. 2020

Zakázky vypisované EIB
Publikováno ke dni: průběžně

 

Nejčtenější