Novinky

EIB - Evropská investiční banka

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

 • EIB
 • Finanční
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Přímé úvěry
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Čerpání finančních prostředků
 • Kontrola čerpání
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 11. 1. 2021
 • Aktualizace zastoupení ČR v řídících orgánech
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. června 2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. září 2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. prosince 2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. března 2017
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. června 2017
 • Aktualizace zastoupení ČR v EIB
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. září 2017
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. prosince 2017
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. března 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 1. května 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. září 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. prosince 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. března 2019
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. července 2019
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. ledna 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. dubna 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 23. června 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. září 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. prosince 2020

Základní informace

Obecná informace

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Akcionáři EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Těžiště aktivit EIB je v členských státech EU, angažuje se ale také v dalších státech. Mimo území EU se podílí na uskutečňování politik EU pro rozvoj a spolupráci, v jejichž rámci poskytuje úvěry zhruba 150 zemím, včetně kandidátských zemí a balkánských zemí, zemí v oblasti Středomoří, v Asii a Latinské Americe, států africké, karibské a tichomořské oblasti (země ACP) a zámořských zemí a území a Jihoafrické republiky.

K plnění svých úkolů získává EIB na mezinárodních finančních trzích prostředky, které jsou pak za co nejvýhodnějších podmínek směřovány k financování jednotlivých projektů v souladu s cíly EU. Mimo EU užívá EIB nástroje dohod sjednávaných v rámci evropské rozvojové pomoci a politik spolupráce. V posledních letech se EIB zaměřuje také na poskytování technické asistence.

Struktura EIB

EIB má vlastní administrativní strukturu a rozhodovací orgány nezávislé na ostatních orgánech EU.

 • Rada guvernérů (Board of Governors)
  • se skládá z ministrů (zpravidla ministrů financí), jmenovaných jednotlivými členskými státy.
  • vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo Unii a pro navýšení kapitálu. Zasedání Rady guvernérů EIB probíhá jednou ročně, během roku hlasují guvernéři písemnou formou. Poslední zasedání se konalo 9. června 2020.
 • Správní rada (Board of Directors)
  • v níž má každá země své zástupce, rozhoduje o operacích poskytování a přijímání úvěrů.
  • se schází přibližně desetkrát ročně.
 • Řídící výbor (Management Committee)
  • je stálý výkonný orgán EIB.
  • pod vedením prezidenta a dohledem Správní rady vykonává průběžný dohled nad běžnými obchodními aktivitami EIB a dává doporučení pro rozhodování Správní rady.
 • Kontrolní výbor (Audit Committee)
  • ověřuje řádné a správné provádění operací banky a vedení jejích účetních knih.

Vztah ČR a EIB

Obecná informace

EIB působí v ČR od roku 1992. Její činnost v ČR je upravena třemi Rámcovými dohodami (č. 250/1994 Sb., č. 155/1999 Sb. a č. 280/1998 Sb.), které zůstávají v platnosti i po vstupu ČR do EU.

Okamžikem vstupu do EU se ČR spolu s ostatními členskými státy stala také členem EIB. Na činnost EIB v ČR je přímo aplikován Statut EIB, který je jedním z Protokolů Smlouvy o založení ES a Lisabonské smlouvy.

Podíl ČR na upsaném kapitálu EIB činí 0,89 % (2 206 922 328 EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu EIB (248 795 606 881 EUR). K poslednímu navýšení celkového upsaného kapitálu EIB došlo 1. března 2020 v návaznosti na asymetrické navýšení kapitálu ze strany Polska a Rumunska.

Zastoupení ČR v EIB

 • Zástupcem ČR v Radě guvernérů (Board of Governors) je ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 

 • Zástupcem ČR ve Správní radě (Board of Directors) je ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

   

Úvěry EIB

Od roku 1992 do 31. 12. 2020 uzavřela EIB v ČR úvěrové smlouvy  v celkové hodnotě cca 23 182 mil. EUR, tj. cca 608 mld. Kč (při kurzu 26,245 Kč/EUR), z toho přibližně

Úvěry na plnění funkcí státu

 • Úvěry na plnění funkcí státu ve výši cca 5 822 mil. EUR, a to v členění:
  • přímé úvěry státu 4 312 mil. EUR (v měně smlouvy 1 245 mil. EUR + 80,5 mld. Kč, tzn. 3 067 mil. EUR při kurzu 26,245 Kč/EUR)
   • k 31. 12. 2020 bylo celkem přijato cca 89 mld. CZK, tj. 3 391 mil. EUR (při kurzu 26,245 Kč/EUR),
  • úvěry ČMZRB (dříve KoB) se státní zárukou ve výši 950 mil. EUR
   • přijata celá částka, tj. 950 mil. EUR,
  • úvěry Správa železnic, státní organizace (dříve SŽDC) se státní zárukou ve výši 560 mil. EUR
   • přijata celá částka, tj. 560 mil. EUR.

Z přímých úvěrů státu (1 245 mil. EUR + 80,5 mld. Kč) se jedná o následující projekty uvedené v následující tabulce:

Projekt Základní informace
České dálnice - B datum podpisu smlouvy o úvěru: 26. 11. 2001
(zákon č. 46/2002 Sb.) výše úvěru: 170 mil. EUR (na část A úvěr ČMZRB/KoB se státní zárukou ve výši 230 mil. EUR – vyčerpána celá částka)
přijato: 4 945 386 000 Kč (170 mil. EUR)
splaceno: 4 590 307 285 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 810 mil. EUR
cíl projektu: výstavba 6 dálničních úseků podél D8, D11, R1 a R35
Masarykova univerzita v Brně datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 5. 2002
(zákon č. 197/2002 Sb.) výše úvěru: 95 mil. EUR
přijato: 2 713 727 000 Kč (95 mil. EUR)
splaceno: 1 788 482 629 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 190,3 mil. EUR
cíl projektu: výstavba nového univerzitního kampusu MU Brno a renovace stávajících budov
Prevence před povodněmi datum podpisu smlouvy o úvěru: 28. 5. 2002
(zákon č. 123/2002 Sb.) výše úvěru: 60 mil. EUR
přijato: 1 793 258 835 Kč (60 mil. EUR)
splaceno: 1 612 319 018 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 124,5 mil. EUR
cíl projektu: příprava a výstavba prioritních protipovodňových opatření v rámci I. fáze České národní protipovodňové strategie
Projekt dálničního obchvatu Plzně datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 6. 2002
(zákon č. 274/2002 Sb.) výše úvěru: 210 mil. EUR
přijato: 6 567 597 000 Kč (210 mil. EUR)
splaceno: 4 199 321 522 Kč 
celkové odhadované náklady projektu: 420 mil. EUR
cíl projektu: výstavba dálničního obchvatu Plzně – části dálnice D5 z Ejpovic do Sulkova
Odstraňování povodňových škod 2002 datum podpisu smlouvy o úvěru: 20. 12. 2002
(zákon č. 574/2002 Sb.) výše úvěru: podepsáno 400 mil. EUR, ČR (MF) v r. 2005 zbytek úvěru ve výši 60 mil. EUR z důvodu úspor nákladů odmítla
přijato: 10 806 183 000 Kč (cca 340 mil. EUR)
splaceno: 9 250 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 400 mil. EUR
cíl projektu: rekonstrukce veřejné infrastruktury poškozené nebo zničené povodní v r. 2002 v ČR
Silniční okruh Prahy, část jihozápadní – A datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 7. 2004
(zákon č. 314/2004 Sb.) výše úvěru: 200 mil. EUR
přijato: 5 176 178 000 Kč (200 mil. EUR)
splaceno: 1 723 352 231 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 635 mil. EUR
cíl projektu: výstavba cca 15 km JZ silničního okruhu hl. m. Prahy Slivenec - Jesenice
Silniční okruh Prahy, část jihozápadní – B datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 9. 2005
(zákon č. 314/2004 Sb.) výše úvěru: 110 mil. EUR
přijato: 2 793 824 000 Kč (110 mil. EUR)
splaceno: 2 793 824 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 635 mil. EUR
cíl projektu: výstavba cca 15 km JZ silničního okruhu hl. m. Prahy Slivenec - Jesenice
České dálnice II (D8) AFI – A datum podpisu smlouvy o úvěru: 23. 9. 2004
(zákon č. 472/2004 Sb.) výše úvěru: 8 mld. Kč
přijato: 8 000 000 000 Kč
splaceno: 5 600 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 20,74 mld. Kč
cíl projektu: výstavba cca 23 km dálnice D8, části Trmice – státní hranice ČR/Německo
České dálnice II (D8) AFI – B datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 9. 2005
(zákon č. 472/2004 Sb.) výše úvěru: 4 mld. Kč
přijato: 4 000 000 000 Kč
splaceno: 2 360 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 20,74 mld. Kč
cíl projektu: výstavba cca 23 km dálnice D8, části Trmice – státní hranice ČR/Německo
Rámcový úvěr na vodní hospodářství II datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 6. 2006
(zákon č. 232/2006 Sb.) výše úvěru: 3 mld. Kč
přijato: 3 000 000 000 Kč
splaceno: 2 600 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 12 mld. Kč
cíl projektu: výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací – naplnění směrnic EU č. 91/271/EEC a 98/83/EC
Prevence před povodněmi II datum podpisu smlouvy o úvěru: 11. 12. 2006
(zákon č. 572/2006 Sb.) výše úvěru: 9 mld. Kč
přijato: 8 936 000 000 Kč
splaceno: 5 626 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu: 15,2 mld. Kč
cíl projektu: podpora další implementace (fáze let 2007 – 2012) Strategie ochrany před povodněmi v ČR, kterou schválila vláda v roce 2000
Operační program Doprava - A datum podpisu smlouvy o úvěru: 13. 12. 2007

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 14 mld. Kč
přijato: 12 600 000 000 Kč
splaceno: 4 200 000 000 Kč

celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld. Kč

cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

Operační program Doprava - B datum podpisu smlouvy o úvěru: 18. 12. 2008

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 10 mld. Kč
přijato: 8 344 017 000 Kč
splaceno: 4 760 000 000 Kč

celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld. Kč

cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

Rámcový úvěr na vodní hospodářství III datum podpisu smlouvy o úvěru: 6. 8. 2009

(zákon č. 94/2009 Sb.)

výše úvěru: 3 mld. Kč
přijato: 3 000 000 000 Kč
splaceno: 1 155 000 000 Kč

celkové odhadované náklady projektu: 9,32 mld. Kč

cíl projektu: financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací

Operační program Doprava - C datum podpisu smlouvy o úvěru: 23. 7. 2010

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 10 mld. Kč
přijato: 6 180 000 000 Kč
splaceno: 3 930 000 000 Kč
celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld. Kč
cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

Modernizace železniční infrastruktury na osmi úsecích železničního koridoru v ČR

datum podpisu smlouvy o úvěru: 28. 3. 2019
(Usnesení vlády č. 726/2018) výše úvěru: 11,5 mld. Kč
(Registr smluv). přijato: 0 Kč
splaceno:   0 Kč

celkové odhadované náklady projektu: 24 mld. Kč

cíl projektu: modernizace železniční infrastruktury na osmi úsecích železničního koridoru Praha – Brno – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné - polské hranice

Vodní hospodářství

datum podpisu smlouvy o úvěru: 18. 6. 2020
(Usnesení vlády č. 323/2020) výše úvěru: 8 mld. Kč
(Registr smluv). přijato: 0 Kč
splaceno: 0 Kč

celkové odhadované náklady projektu: 16 mld. Kč

cíl projektu: financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025

 • smlouvy o úvěru za ČR podepisuje ministr financí
 • Aktualizováno ke dni: 31. 12. 2020

Úvěry EIB krajům a municipalitám

 • Úvěry krajům a municipalitám ve výši cca 2 661 mil. EUR, z toho:
  • Pardubický kraj 269 mil. EUR,
  • Moravskoslezský kraj 118 mil. EUR,
  • Jihomoravský kraj 288 mil. EUR,
  • Zlínský kraj 134 mil. EUR,
  • Olomoucký kraj 137 mil. EUR,
  • Jihočeský kraj 81 mil. EUR,
  • Středočeský kraj 48 mil. EUR,
  • Kraj Vysočina 37 mil. EUR,
  • hl. m. Praha 986 mil. EUR,
  • Plzeň 113 mil. EUR,
  • Brno 202 mil. EUR,
  • Ústí nad Labem 34 mil. EUR,
  • Ostrava 155 mil. EUR,
  • Olomouc 59 mil. EUR,
 • o případných dalších úvěrech jedná EIB přímo s jednotlivými kraji a municipalitami.

Úvěry soukromému sektoru

 • Úvěry soukromému sektoru ve výši cca 14 699 mil. EUR.

Detailní informace k operacím EIB v ČR: 

Hlavní dokumenty vztahu ČR a EIB

Smlouva o přistoupení ČR k EU

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 Sb. m. s. o přístupu České republiky k Evropské unii.

Účinnost od 1. 5. 2004.

Protokol č.1 o změnách statutu EIB

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 Sb. m. s. o přístupu České republiky k Evropské unii.

Účinnost od 1. 5. 2004.

1. Rámcová dohoda mezi ČR a EIBdne 18. února 1993 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která byla pozměněna výměnou nót ze dne 8. a 28. července 1994. Dohoda na základě změny jejího článku 15 sjednané uvedenou výměnou nót vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 18. února 1993.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 250/1994 Sb.

2. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 15. září 1994 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Dohoda vstoupila v platnost dne 30. listopadu 1995.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 155/1999 Sb.

3. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 2. prosince 1997 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou  upravující činnost Evropské investiční banky v České republice. Dohoda vstoupila v platnost dne 18. srpna 1998. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 280/1998 Sb.

Hlavní dokumenty a odkazy EIB

Výroční zpráva EIB za rok 2019

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: 5. 5. 2020

Operační program EIB na rok 2020

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: 30. 1. 2020

EIB Transparency Policy

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: 10. 3. 2015

Stanovy EIB (EIB´s Statute)

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: 3. 3. 2020

Statement on Governance at the EIB

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: 15. 5. 2013

Procedurální pravidla EIB

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: 1. 9. 2016

Zakázky vypisované EIB

 • Zdroj: EIB
 • Publikováno ke dni: průběžně

 

Doporučované

Nejčtenější