Novinky

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Finanční
 • Rozvojová banka Rady Evropy
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční obchod
 • Zahraniční sektor
 • Přímé úvěry
 • Rada Evropy
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření resortu
Aktualizováno 14. 1. 2021
 • Aktualizace obsahu a odkazů
 • Aktualizace obsahu ke dni 30.9.2015
 • Aktualizace obsahu ke dni 31.12.2015
 • Aktualizace obsahu ke dni 14. 4 .2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 3. 10 .2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12 .2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12 .2017
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 3 .2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. 5 .2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. 6. 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12. 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12. 2019
 • Aktualizace obsahu ke dni 11. 6. 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 19. 6. 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. 7. 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. 9. 2020
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12. 2020

Všeobecné informace

Základní informace

Obecná informace

Rozvojová banka Rady Evropy - CEB - (Council of Europe Development Bank ), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních prostředcích. Sídlem CEB je Paříž.

V současné době má CEB 42 členů. Dne 26. května 2020 se členem CEB stala Andorra.

CEB přispívá na rozvoj sociálních investičních programů podle svých kritérií a poskytuje tak půjčky svým členským zemím nebo finančním institucím schváleným vládami těchto zemí.

Prioritním cílem CEB je napomáhat řešit sociální problémy v členských zemích, především v oblasti pomoci uprchlíkům, přistěhovalcům a obětem přírodních nebo ekologických katastrof. CEB poskytuje úvěry zejména na projekty na vytváření a ochranu pracovních míst v malých a středních podnicích, na výstavbu sociálních bytů, na sociální infrastrukturu, na projekty na ochranu životního prostředí, na podporu vzdělávání a zdraví, modernizaci zemědělství, zlepšení kvality životního prostředí ve znevýhodněných městských oblastech a ochranu kulturního dědictví (včetně restaurování historických památek).

Řídícími orgány CEB jsou Řídící rada a Správní rada (v těchto orgánech má každá členská země jednoho zástupce) a Výbor auditorů.

Řídící rada (Governing Board) se skládá z předsedy a z jednoho zástupce za každý členský stát. Řídící rada rozhoduje o orientaci aktivit CEB, stanovuje podmínky členství v CEB pro ostatní státy, rozhoduje o navýšeních kapitálu, schvaluje výroční zprávy, účty a celkovou rozvahu CEB. Řídící rada si sama volí svého předsedu a předsedu Správní rady CEB, dále jmenuje guvernéra CEB a členy Výboru auditorů.

Správní rada (Administrative Council) se skládá z předsedy a jednoho zástupce za každý členský stát. Správní rada CEB vykonává pravomoci, které na ní byly delegovány Řídící radou, zakládá a dohlíží na provádění politik CEB, schvaluje investiční projekty předkládané vládami členských států a hlasuje o provozním rozpočtu CEB. Předseda Správní rady CEB je volen Řídící radou CEB.

Guvernér (Governor) je právním zástupcem CEB. Provádí finanční politiku CEB v souladu se směrnicemi Správní rady CEB, zastupuje CEB ve všech jejích transakcích. Přezkoumává technické a finanční aspekty požadavků na financování předložených CEB a zpravuje o nich Správní radu CEB.

Výbor auditorů (Auditing Board) se skládá ze tří členů jmenovaných Řídící radou CEB. Kontroluje přesnost závěrečných účtů, po přezkoumání externím auditorem.

Vztahy ČR a CEB

Obecná informace

Česká republika je členem CEB od 12. února 1999 (usnesení vlády č. 757 ze dne 18. listopadu 1998).

Podíl ČR na upsaném kapitálu CEB činí 0,786 % (43 037 000 EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu CEB (5 472 219 000 EUR). K poslednímu navýšení celkového upsaného kapitálu CEB došlo po vstupu Kosova dne 4. listopadu 2013.

Zastoupení ČR v CEB

Za ČR je členem Řídící rady (Governing Board) Emil Ruffer, velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy.
Za ČR je členem Správní rady (Administrative Council) Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.

 

Úvěry CEB v ČR

Dne 19. června 2020 ČR uzavřela první smlouvu o úvěru s CEB na úrovni státu. Úvěr ve výši až 300 mil. EUR je možné využít na financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Vláda ČR dne 8. června 2020 s přijetím úvěru souhlasila a uložila paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí příslušnou smlouvu o úvěru uzavřít (Usnesení vlády ČR č. 615). Dne 30. července 2020 ČR přijala, prostřednictvím Ministerstva financí, první tranši peněžních prostředků z úvěru ve výši 200 mil. EUR s nulovým úrokem a dobou splatnosti 10 let.

Od zahájení členství ČR v CEB v roce 1999 do současnosti schválila CEB úvěry ve výši 1 690 mil. EUR, tj. cca 44 261 mil. CZK (při kurzu 26,190 CZK/EUR), ke kofinancování projektů v ČR. Činnost CEB je na území ČR realizována především prostřednictvím úvěrových linek přes banky a leasingové společnosti (např. ČMZRB, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká spořitelna, a.s. atd.). Úvěry jsou zaměřeny zejména na podporu malých a středních podniků a projektů municipalit v oblasti rozvoje a obnovy měst a venkova a v oblasti životního prostředí.

Hlavní dokumenty

Doporučované

Nejčtenější