Novinky

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Finanční
 • Rozvojová banka Rady Evropy
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční obchod
 • Zahraniční sektor
 • Přímé úvěry
 • Rada Evropy
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření resortu
Aktualizováno 27. 1. 2020
 • Aktualizace obsahu a odkazů
 • Aktualizace obsahu ke dni 30.9.2015
 • Aktualizace obsahu ke dni 31.12.2015
 • Aktualizace obsahu ke dni 14. 4 .2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 3. 10 .2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12 .2016
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12 .2017
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 3 .2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. 5 .2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 30. 6. 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12. 2018
 • Aktualizace obsahu ke dni 31. 12. 2019

Všeobecné informace

Základní informace

Obecná informace

Rozvojová banka Rady Evropy - CEB - (Council of Europe Development Bank ), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních prostředcích. Sídlem CEB je Paříž.

V současné době má CEB 41 členů. Dne 4. listopadu 2013 se členem CEB stalo Kosovo.

CEB přispívá na rozvoj sociálních investičních programů podle svých kritérií a poskytuje tak půjčky svým členským zemím nebo finančním institucím schváleným vládami těchto zemí.

Prioritním cílem CEB je napomáhat řešit sociální problémy v členských zemích, především v oblasti pomoci uprchlíkům, přistěhovalcům a obětem přírodních nebo ekologických katastrof. CEB poskytuje úvěry zejména na projekty na vytváření a ochranu pracovních míst v malých a středních podnicích, na výstavbu sociálních bytů, na sociální infrastrukturu, na projekty na ochranu životního prostředí, na podporu vzdělávání a zdraví, modernizaci zemědělství, zlepšení kvality životního prostředí ve znevýhodněných městských oblastech a ochranu kulturního dědictví (včetně restaurování historických památek).

Řídícími orgány CEB jsou Řídící výbor a Správní rada (v těchto orgánech má každá členská země jednoho zástupce) a Výbor auditorů.

Řídící výbor (Governing Board) se skládá z předsedy a z jednoho zástupce za každý členský stát. Řídící rada rozhoduje o orientaci aktivit CEB, stanovuje podmínky členství v CEB pro ostatní státy, rozhoduje o navýšeních kapitálu, schvaluje výroční zprávy, účty a celkovou rozvahu CEB. Řídící výbor si sám volí svého předsedu a předsedu Správní rady CEB, dále jmenuje guvernéra CEB a členy Sboru auditorů.

Správní rada (Administrative Council) se skládá z předsedy a jednoho zástupce za každý členský stát. Správní rada CEB vykonává pravomoci, které na ní byly delegovány Řídícím výborem, zakládá a dohlíží na provádění politik CEB, schvaluje investiční projekty předkládané vládami členských států a hlasuje o provozním rozpočtu CEB. Předseda Správní rady CEB je volen Řídícím výborem CEB.

Guvernér (Governor) je právním zástupcem CEB. Provádí finanční politiku CEB v souladu se směrnicemi Správní rady CEB, zastupuje CEB ve všech jejích transakcích. Přezkoumává technické a finanční aspekty požadavků na financování předložených CEB a zpravuje o nich Správní radu CEB.

Výbor auditorů (Auditing Board) se skládá z tří členů jmenovaných Řídícím výborem CEB. Kontroluje přesnost závěrečných účtů, po přezkoumání externím auditorem.

Vztahy ČR a CEB

Obecná informace

Česká republika je členem CEB od 12. února 1999 (usnesení vlády č. 757 ze dne 18. listopadu 1998).

Podíl ČR na upsaném kapitálu CEB činí 0,786 % (43 037 000 EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu CEB (5 472 219 000 EUR). K poslednímu navýšení celkového upsaného kapitálu CEB došlo po vstupu Kosova dne 4. listopadu 2013.

Zastoupení ČR v CEB

Za ČR je členem Řídícího výboru (Governing Board) Emil Ruffer, velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy.
Za ČR je členem Správní rady (Administrative Council) Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.

 

Úvěry CEB v ČR

ČR nepřijala od CEB na úrovni státu doposud žádný přímý úvěr.

Od zahájení činnosti v roce 1999 do současnosti uzavřela CEB v ČR úvěrové smlouvy v celkové hodnotě cca 1 390 mil. EUR, tj. cca 34 972,4 mil. CZK (při kurzu 25,16 CZK/EUR). Činnost CEB je na území ČR realizována především prostřednictvím úvěrových linek přes banky a leasingové společnosti (např. ČMZRB, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká spořitelna, a.s. atd.). Úvěry jsou zaměřeny především na podporu malých a středních podniků a projektů municipalit v oblasti rozvoje a obnovy měst a venkova a v oblasti životního prostředí.

Hlavní dokumenty

Nejčtenější