Novinky

Národní program reforem

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Národní program reforem
  • Zahraniční sektor
  • Lisabonská strategie
  • Zahraničí EU

LISABONSKÁ STRATEGIE A NÁRODNÍ PROGRAMY REFOREM

V roce 2000 přijala Evropská rada tzv. Lisabonskou strategii , s cílem vytvořit z EU do roku 2010 „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“. V následujícím roce doplnila Evropská rada mezi cíle Lisabonské strategie ochranu životního prostředí. Z důvodu dosažení omezeného pokroku v naplňování cílů Strategie Evropská rada Lisabonskou strategii v roce 2005 celkově přehodnotila. Ke změnám došlo především v institucionální oblasti s cílem zjednodušit a zefektivnit koordinaci hospodářských politik a zlepšit plnění stanovených cílů. Součástí změn bylo také přejmenování na Strategii pro růst a pracovní místa, což jsou její klíčové priority.

V roce 2005 byl zaveden tříletý cyklus monitorování a hodnocení dosaženého pokroku. Základ Strategie pro růst a pracovní místa tvoří akční programy na národní úrovni (Národní programy reforem a navazující Zprávy o plnění Národních programů reforem), v nichž si členské státy stanovují své priority a cíle a následně vyhodnocují jejich plnění. Zároveň byl vypracován i akční program na unijní úrovni (Lisabonský program Společenství). Rámec pro koordinaci hospodářských politik a návod pro sestavení Národních programů reforem poskytují Integrované směry pro růst a pracovní místa. Na základě Národních programů reforem a Zpráv o plnění Národních programů reforem každoročně provádí Evropská komise vyhodnocení dosaženého pokroku v implementaci strukturálních reforem v jednotlivých členských státech a vydává návrh doporučení členským zemím. Návrh Evropské komise je projednán a případně doplněn Radou ministrů hospodářství a financí a Radou ministrů pro zaměstnanost a následně schválen jarní Evropskou Radou.

Na podzim roku 2005 byl vypracován první Národní program reforem ČR 2005 - 2008, v němž jsou obsaženy priority a plánovaná reformní opatření České republiky v makroekonomické a mikroekonomické oblasti a politice zaměstnanosti. Reformy jsou zaměřeny především na stabilizaci veřejných financí, zlepšení kvality podnikatelského prostředí, podporu vědy, výzkumu a inovací a zvýšení flexibility trhu práce. Následně provedla ČR vyhodnocení dosaženého pokroku ve Zprávách o plnění Národního programu reforem z let 2006 a 2007. Dokumenty vznikly v gesci Úřadu vlády ČR za stěžejního přispění Ministerstva financí (makroekonomická část), Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství (mikroekonomická část) a Ministerstva práce a sociálních věcí (část zaměstnanost). Dokumenty byly schváleny vládou ČR a poté zaslány Evropské komisi.

Na podzim roku 2008 byl vypracován v pořadí již druhý Národní program reforem ČR 2008 – 2010. Stanovené cíle a priority zůstávají podobné jako v předchozím programu. Dokument opět vznikl v gesci Úřadu vlády ČR za přispění jednotlivých resortů. Národní program reforem ČR byl dne 20. října 2008 schválen vládou ČR a následně zaslán Evropské komisi. První vyhodnocení dosaženého pokroku provedla ČR ve Zprávě o plnění Národního programu reforem na podzim 2009 (.PDF, 623 kB)

Další Národní programy reforem České republiky lze nalézt na internetových stránkách Úřadu vlády , který jejich publikaci koordinuje.

Doporučované

Nejčtenější