Novinky

Vlastní zdroje

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Rozpočet EU
 • Zahraničí EU
 • Daň z přidané hodnoty
 • Zahraniční sektor
 • Hrubý národní důchod
 • Odvody ČR
Aktualizováno 14. 1. 2015 13:10
 • Aktualizace obsahu - doplnění informací.

Systém vlastních zdrojů Evropské unie

Vlastní zdroje EU tvoří příjmovou stranu rozpočtu EU (více viz DG Budget) a jejich výše je pro jednotlivé členské státy stanovena v rozpočtu EU na příslušný rozpočtový rok. Lze je charakterizovat jako příjmy přidělené Evropské unii podle článku 311 Smlouvy o fungování EU za účelem financování rozpočtu EU.

Legislativa pro období 2007-2013

 1. Rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom, ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Společenství. Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost 1. března 2009 s účinkem od 1. ledna 2007.
 2. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000 provádějící Rozhodnutí 94/728/ES o systému vlastních zdrojů Společenství, v platném znění;

Legislativa pro období 2014-2020

Schvalování legislativy pro systém vlastních zdrojů v období 2014-2020 bylo na půdě EU ukončeno v květnu 2014, v platnost však vstoupí až po ratifikaci členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy podle čl. 311 Smlouvy o fungování EU. V současnosti se očekává, že ratifikační proces bude dokončen v průběhu roku 2016 a poté budou odvody určovány na základě legislativy pro období 2014-2020 a současně se také dle této legislativy přepočítají dosavadní platby členských států odvedené od 1. ledna 2014.

 1. Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů EU (2014/335/EU, Euratom)
 2. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU
 3. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

Složení vlastních zdrojů

 • tzv. tradiční vlastní zdroje - cla uvalená na dovozy do EU ze třetích zemí a dávky stanovené v rámci společné organizace trhu s cukrem; tvoří cca 10-12 % příjmů
 • zdroj založený na DPH - stanoví se jako násobek jednotné sazby 0,30 % na harmonizovaný vyměřovací základ DPH každého členského státu. Vyměřovací základ pro tyto účely je limitován 50 % hrubého národního důchodu (HND) každého státu; tvoří cca 10-13 % příjmů
 • zdroj založený na hrubém národním důchodu (HND) – slouží jako zdroj k vyrovnávání rozpočtu. Stanoví se jako určité procento (stanovené v rámci schvalování rozpočtu tak, aby došlo k vyrovnání příjmů s výdaji) z HND každého členského státu. Tvoří největší příjmovou položku pokrývající cca 70-74 % příjmů.

Zbývající cca 1-6 % příjmů tvoří přebytek rozpočtu předchozího roku, daně z mezd zaměstnanců EU, příspěvky třetích států na programy EU, pokuty firem za porušení soutěžního práva EU atd.

Způsob odvodu vlastních zdrojů

Tradiční vlastní zdroje jsou skutečnými vlastními příjmy EU založenými na faktu, že Unie je vnitřním trhem jednotně uplatňujícím cla ve vztahu k třetím zemím. Členské země tyto zdroje pro EU pouze vybírají a ponechávají si na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem 25 % (resp. 20 % po ratifikaci nového rozhodnutí o vlastních zdrojích) vybraných prostředků.

Zdroje dle DPH a HND jsou hrazeny z národních rozpočtů členských států. DPH a HND vytvářejí pouze základnu, ze které se výše těchto zdrojů stanoví. Tyto zdroje jsou odváděny měsíčně, a to obvykle ve výši 1/12 stanovené v rozpočtu EU pro každý členský stát na základě výzvy Evropské komise (call for funds).

Odvody ČR

Výše vlastních zdrojů odvedených do rozpočtu EU od vstupu ČR do EU v r. 2004 do současnosti Českou republikou - viz Čistá pozice.

Korekce v období 2007-2013

Systém vlastních zdrojů by se měl řídit obecnou zásadou spravedlivosti, která by měla zajistit, aby žádný členský stát nenesl rozpočtové zatížení, které by bylo nadměrné v poměru k jeho relativní prosperitě.

Součástí systému vlastních zdrojů EU je proto specifický korekční mechanismus upravující negativní rozpočtovou pozici Velké Británie, tzv. korekce neboli rabat Velké Británie (dále jen „korekce UK“). Náklady této korekce platí ostatní členské státy podle podílů svých HND na HND EU jako celku. Rakousko, Německo, Nizozemí a Švédsko platí pouze ¼ svého podílu na korekci UK s tím, že zbývající ¾ podílu každé z těchto zemí jsou hrazeny ostatními členskými státy podle podílu jejich HND na HND těchto států jako celku.

Rozhodnutí Rady č. 436/2007 pro období 2007-2013 dále zavádí nižší platby zdroje dle DPH pro Německo (0,15%), Rakousko (0,225%), Nizozemsko a Švédsko (0,10%) a hrubé snížení ročních příspěvků založených na HND pro Nizozemsko a Švédsko. Toto hrubé snížení je financováno všemi členskými státy podle jejich podílu na HND Evropské unie.

Systém korekcí dohodnutý pro období 2014 – 2020

 • rabat Velké Británie – kompenzace pro UK ve výši cca 66 % rozdílu mezi platbami UK do rozpočtu EU a jejími příjmy z EU. Náklady hradí ostatní členské státy podle svých podílů na HND EU s tím, že Rakousko, Německo, Nizozemsko a Švédsko platí pouze ¼ svého podílu (zbytek dorovnávají ostatní státy). Rabat UK není na rozdíl od ostatních korekcí časově omezený.
 • snížení odvodů dle HND pro Nizozemsko (695 mil. EUR), Švédsko (185 mil. EUR), Dánsko (130 mil. EUR) a Rakousko (30 mil. EUR v r. 2014, 20 mil. EUR v r. 2015 a 10 mil. EUR v r. 2016), vše v cenách r. 2011.
 • snížení sazby pro odvod zdroje z DPH bude platit pro Německo, Nizozemsko a Švédsko (0,15 %).

Nově si v období 2014–2020 členské státy ponechají 20 % z vybraných tradičních vlastních zdrojů na náklady spojené s jejich výběrem (v období 2007–2013 to bylo 25 %). 

 

Nejčtenější