Novinky

Základní informace

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Rozpočet EU
 • Zahraničí EU
 • Evropská komise
 • Zahraniční sektor
 • Finanční perspektiva
 • Rozpočtové zásady
 • Příjmy do rozpočtu EU
 • Výdaje rozpočtu EU
Aktualizováno 17. 6. 2015

Rozpočet EU je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. rozpočtovou autoritou, tj. Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vždy sestaven jako vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům. Roční výdaje nesmí přesáhnout stropy dané víceletým finančním rámcem (viz Víceletý finanční rámec) pro jednotlivé roky a nesmí překročit limit vlastních zdrojů stanovený na 1,23 % HND EU.

Rozpočtové zásady

Rozpočet EU je sestavován na základě zásad uvedených v nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002:

 • 1. zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu (principle of unity and accuracy)
 • 2. zásada ročního rozpočtu (principle of annuality)
 • 3. zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium)
 • 4. zásada zúčtovací jednotky (principle of unit of account) - euro
 • 5. zásada univerzálnosti (principle of universality)
 • 6. zásada specifikace (principle of specification)
 • 7. zásada řádného finančního řízení (principle of sound financial management)
 • 8. zásada transparentnosti (principle of transparency)

Příjmy do rozpočtu EU

Převažující část příjmů rozpočtu EU tvoří tzv. vlastní zdroje, které jsou doplněny zdroji dalšími.

Vlastní zdroje:

 • tradiční vlastní zdroje
 • zdroj založený na dani z přidané hodnoty (DPH)
 • zdroj z hrubého národního důchodu (HND).

Další zdroje (tzv. různé):

 • přebytky z předcházejícího roku
 • příjmy z administrativních operací institucí
 • úroky z opožděných splátek
 • pokuty, apod.

Více informací k vlastním zdrojům EU naleznete v sekci Vlastní zdroje.

Výdaje rozpočtu EU

V celkových výdajích rozpočtu EU jsou obsaženy výdaje všech evropských institucí. Zdaleka největší část představují výdaje Komise, neboť ty zahrnují nad rámec administrativních výdajů Komise také všechny výdaje na politiky EU – např. na zemědělství a rozvoj venkova, politiku soudržnosti, vnější vztahy, výzkum, životní prostředí, a další.

Podrobnější členění výdajů rozpočtu EU podle okruhů Víceletého finančního rámce naleznete v sekci Víceletý finanční rámec.

Tvorba a schvalování rozpočtu EU

Zpravidla na přelomu května a června předkládá Evropská komise návrh rozpočtu EU na následující rok. Návrh je nejprve projednáván v přípravných orgánech Rady EU (Rozpočtový výbor, Výbor stálých zástupců - COREPER). V průběhu července je čtení v Radě EU ukončeno a Rada EU tak k návrhu rozpočtu přijímá svoji pozici.

V průběhu září probíhá čtení návrhu v Evropském parlamentu (EP). EP přijímá pozměňující návrhy k pozici Rady zpravidla v říjnu. Na konci října je pak svolán Dohodovací výbor, kdy je třeba do 21 dnů dosáhnout kompromisu mezi pozicí Rady a pozměňujícími návrhy EP. V průběhu této lhůty tak dochází k vyjednávání mezi institucemi. V polovině listopadu je v rámci Dohodovacího výboru svolána Rada ECOFIN pro rozpočet, kde se členské státy zastoupené na úrovni ministrů/náměstků snaží dosáhnout dohody s EP o společném návrhu. Pokud ke společné dohodě dospějí, do 2 týdnů ji musí schválit obě složky rozpočtového orgánu (tj. Rada EU a EP). V prosinci tak může předseda EP oficiálně vyhlásit schválení rozpočtu EU na následující rok. Pokud však k dohodě mezi institucemi nedojde, vydá Komise nový návrh rozpočtu, o kterém instituce dále jednají.

Schéma schvalování rozpočtu EU

Schéma schvalování ropočtu EU, zdroj: Evropská komise
Zdroj: Evropská komise

Rozpočet EU - aktuálně

Aktuální výši rozpočtu EU naleznete v sekci Roční rozpočty Evropské unie.

Detailní informace k aktuálnímu rozpočtu EU naleznete na stránkách Publikací EU.

Další informace

Informace Evropské komise o rozpočtu EU
prezentační materiály, reporty, statistiky a publikace EK

Nejčtenější