CZ EN

Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Ve dnech 9. a 10. října se Lucemburku setkali ministři financí členských zemí EU. Hlavními tématy jednání byla budoucí opatření proti praní špinavých peněz a politika v této oblasti vůči vysoce rizikovým třetím zemím. Dále se ministři věnovali koordinaci hospodářských politik a přijetí společné pozice EU pro nadcházející mezinárodní jednání ve Washingtonu.

Otázky boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. AML/CFT) jsou v poslední době na evropské úrovni diskutovány stále častěji. V červnu 2019 na základě zmocnění obsaženém v akčním plánu AML/CFT vydala Evropská komise tzv. AML balíček obsahující vyhodnocení současné aplikace opatření zavedených v této oblasti. Součástí balíčku jsou tzv. post mortem analýza, která se podrobněji zabývá nedávnými případy praní špinavých peněz v bankách EU a další tři zprávy rozebírající činnost evropských finančních zpravodajských jednotek a hodnocení rizik.

ČR podporuje kroky, které povedou k posílení systému evropského boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V posledních letech došlo k významnému vývoji legislativy v této oblasti a k přijetí několika novel tzv. AML směrnice. U poslední novelizace dokonce ještě neuběhla transpoziční lhůta implementace do národních úprav jednotlivých členských států. Jejímu přijetí předcházela dlouhá a složitá debata, která se do novely promítla řadou zásadních institutů, např. v podobě rejstříku skutečných vlastníků korporací nebo evidence obchodníků s virtuálními měnami.

„Současný systém spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami považujeme za efektivní. Před otevřeními debaty o vyšší centralizaci kompetencí pod nový orgán nebo instituci EU bychom měli nejprve implementovat dříve přijaté směrnice a posoudit jejich účinnost v praxi. Případná opatření by se přitom neměla omezovat pouze na finanční sektor, ale měla by se týkat i nefinančního sektoru, který je z hlediska rizik praní špinavých peněz v některých ohledech rizikovější nebo zranitelnější“, říká vedoucí české delegace Alena Schillerová.

Pokud by došlo ke vzniku společného evropského orgánu, je pro ČR zásadní, aby byly jasně vymezeny subjekty, které by spadaly pod jeho dohled. Pro ČR je v tuto chvíli přijatelná pouze varianta, kdy by se centrální evropský dohled vztahoval pouze na subjekty poskytující své služby zásadně přeshraničně, aby nedocházelo k výraznému zasahování do pravomoci orgánů jednotlivých členských států.

„Je třeba si také uvědomit, že finanční zpravodajské jednotky v jednotlivých členských státech mají v rámci státní správy různá postavení. Někdy se jedná o jednotky administrativního typu, jindy jsou součástí policie nebo celní správy. Pokud by Evropská komise uvažovala o změně současné evropské směrnice například na přímo účinné nařízení, měla by to zohlednit stejně jako další národní specifika“, dodává Alena Schillerová.

Samotnému zasedání Rady ECOFIN předcházelo ve středu 9. října pravidelné setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu. Ministři se po několikahodinovém jednání, které končilo okolo půlnoci, dohodli na základních parametrech Nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně, který bývá též označován jako tzv. rozpočet eurozóny. Pro ČR je důležité, že bude v rozpočtu EU současně vytvořen i rozpočtový nástroj pro státy stojící mimo eurozónu a jeho zaměření a objem prostředků se již budou diskutovat v rámci jednání o Víceletém finančním rámci. Vláda ČR považuje za klíčové, aby tyto nástroje nevytlačovaly prostředky na hlavní priority ČR v rozpočtu EU, kterými jsou kohezní politika a společná zemědělská politika.

Ve středu večer místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová navštívila Velvyslanectví ČR v Lucemburku a setkala se zde s Čechy, kteří pracují v institucích EU. Své krajany seznámila s aktualitami v oblasti hospodářského vývoje, státního rozpočtu a legislativy. ČR v rámci EU patří mezi státy s relativně nejnižší zadlužeností směřující se pod 30 % HDP a nejvyššími přebytky veřejných financí, což z ní dělá jeden z nejlépe hospodařících států. Tento pozitivní vývoj ocenila před několika dny i ratingová agentura Moody’s, která zvýšila ratingové hodnocení ČR, přičemž jako klíčové faktory uvedla rostoucí ekonomiku, zdravé veřejné finance a ocenila také vládní reformy, které se zaměřují na zvýšení přidané hodnoty v průmyslu a podporu inovací napříč odvětvími, což ve výsledku zvyšuje ekonomickou odolnost.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář