CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 25. května 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat především prohlubování hospodářské a měnové unie, daňovým tématům a evropskému semestru.

Jednání bude předcházet zasedání euroskupiny jak v omezeném, tak poté i v rozšířeném formátu, tedy včetně zemí stojících mimo eurozónu. Tématem jednání rozšířené euroskupiny bude prohlubování Hospodářské a měnové unie směrem k bankovní unii a k budoucí roli Evropského mechanismu stability.

Na pracovní snídani budou ministři financí jako obvykle diskutovat o aktuální hospodářské situaci.

S cílem snížit objem daňových úniků v oblasti DPH předložila Evropská komise na konci minulého roku návrh na změnu nařízení o správní spolupráci. Cílem návrhu je prohloubení mezinárodní správní spolupráce mezi finančními správami členských států a zavedení užší spolupráce s celní správou, Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) za účelem boje proti třem nejrozšířenějším a nejvýznamnějším podvodům v oblasti DPH v EU. Ministři se budou snažit dokončit některé otevřené otázky a dosáhnout tak shody na úrovni Rady EU.

Dalším z bodů, který se týká problematiky podvodů na DPH, je rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge mechanismu). Návrh vydaný Komisí na konci roku 2016 umožňuje členským státům, které splní stanovené podmínky, zažádat o uplatnění dočasné výjimky na zavedení plošného mechanismu reverse charge na domácí zdanitelná plnění převyšující 10 000 EUR. ČR dlouhodobě považuje rozšíření tohoto mechanismu za efektivní nástroj boje proti daňovým podvodům na DPH. Naposledy byl návrh projednáván v červnu 2017, kdy některé státy přijetí návrhu zablokovaly. Bulharské předsednictví nyní znovu zařadilo tento návrh na pořad jednání a ministři se pokusí dosáhnout shody.

Posledním daňovým bodem jsou sazby DPH na elektronické publikace. Návrh by umožnil zavést u elektronických knih stejné (snížené) sazby DPH jako u běžných publikací. Návrh byl předložen v prosinci 2016 v kontextu iniciativ v oblasti jednotného digitálního trhu.

Rada ECOFIN se pokusí dokončit projednávání tzv. bankovního balíčku, tedy několika legislativních návrhů zaměřených na posílení odolnosti bank a snížení rizik v bankovních sektorech členských států, které jsou důležitým předpokladem pro dokončení bankovní unie. Jedná se o revize směrnice a nařízení o kapitálových a dalších obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRD/CRR), směrnice o ozdravných postupech a řešení krize (BRRD) a nařízení zřizující jednotný mechanismus pro řešení krize. Balíček je projednáván od konce roku 2016.

Ministři si rovněž vyslechnou pravidelnou informaci předsednictví o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Rada přijme Závěry k výsledkům hloubkových přezkumů a provádění doporučení pro členské státy z roku 2017. Jedná se o pravidelné hodnocení makroekonomických nerovnováh v členských státech a o kontrolu implementace doporučení, která členským státům Rada EU udělila. Tyto procedury jsou součástí koordinace hospodářských politik, tzv. evropského semestru.

Dále Rada ECOFIN projedná Zprávu o stárnutí populace 2018, která je vypracovávána v pravidelných tříletých intervalech. Ministři zprávu prodiskutují a přijmou k ní Závěry Rady.

Na okraj zasedání se uskuteční hospodářský dialog se zeměmi Západního Balkánu a Tureckem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář