CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 21. června 2013 v Lucemburku

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Irsko zařadilo na poslední Radu ECOFIN v rámci svého předsednictví obsáhlou agendu. Prvním bodem na programu – po tradičním informování ministrů o jednání euroskupiny a stručné výměně názorů na aktuální hospodářskou situaci – bude dokončení klíčové fáze evropského semestru. Ministři budou diskutovat specifická doporučení pro jednotlivé členské státy (ČS), která Komise představila 29. května v reakci na národní programy reforem (NPR) a konvergenční programy / programy stability předložené v průběhu dubna jednotlivými ČS. Cílem jednání ministrů bude schválení jednotlivých doporučení a jejich postoupení Evropské radě, která proběhne ve dnech 27. a 28. června.

Dále se ministři budou zabývat prováděním Paktu o stabilitě a růstu. Rada na základě aktuální ekonomické předpovědi a předložených NPR a konvergenčních programů / programů stability vyhodnotí dosavadní plnění procedury při nadměrném schodku (EDP) a v této souvislosti schválí doporučení a rozhodnutí určená jednotlivým ČS.

Pokud jde o finanční pomoc Irsku a Portugalsku, očekává se, že Rada schválí prováděcí rozhodnutí, kterými oběma zemím aktualizuje podmínky pomoci, umožní výplatu další části pomoci a prodlouží splatnosti půjček oběma zemím. Mělo by jít o čistě formální bod, protože dohody na prodloužení splatnosti půjček pro oba státy již bylo dosaženo na neformálním setkání ministrů financí v Dublinu v dubnu tohoto roku.

V souvislosti se záměrem Lotyšska vstoupit od ledna 2014 do eurozóny bude Radě předložena mimořádná Konvergenční zpráva Komise a ECB zpracovaná za účelem zhodnocení připravenosti Lotyška na přijetí společné měny. Očekává se přijetí Doporučení členských států eurozóny týkající se návrhu Komise o přijetí eura Lotyšskem a příprava dopisu pro zasedání červnové Evropské rady. Pokud ta potvrdí přijetí Lotyšska do eurozóny, může být formální rozhodnutí přijato již na červencovém jednání Rady ECOFIN.

Na žádost Polska zařadilo IE PRES na program jednání shrnutí výsledků květnové Evropské rady s důrazem na činnosti vyplývající ze závěrů Evropské rady, především pak z části věnované energetice. PL svou žádost zdůvodnilo tím, že Rada ECOFIN by měla zajistit kompatibilitu navržených opatření v oblasti energetiky s hospodářským růstem a fiskální konsolidací.

Značná část agendy bude věnována vývoji v oblasti daní. Vzhledem k tomu, že jde o poslední setkání Rady ECOFIN za stávajícího předsednictví, bude ministrům tradičně předloženo shrnutí vývoje v oblasti daní, které obsahuje Zprávu Rady ECOFIN Evropské radě týkající se daňových otázek a Zprávu týkající se daňových otázek v rámci Paktu euro plus. Vzhledem k panujícímu konsenzu ČS se očekává, že Rada potvrdí předložené zprávy, které budou posléze předloženy Evropské radě. Komise dále představí svůj návrh na aktualizaci směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní. Navržená aktualizace je reakcí na současný mezinárodní vývoj v oblasti automatické výměny informací a především na pilotní iniciativu pěti ČS, které chtějí vytvořit mezinárodní standard pro automatickou výměnu informací, jenž by vycházel z modelových dohod uzavřených s USA na základě FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Na samotný závěr jednání zařadilo IE PRES klíčový návrh směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků neboli tzv. směrnice o krizovém řízení (BRRD). Smyslem předkládaného návrhu je nastavit komplexní rámec, který by měl zajišťovat předcházení resp. řešení krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry, při zachování základního důrazu na systémově významné subjekty, jejichž „standardní“ úpadek má zpravidla za následek vysoké fiskální náklady a dopad na finanční stabilitu i reálnou ekonomiku. Návrh je komplexem opatření preventivních, dohledových a těch přímo zasahujících do integrity zasaženého subjektu v případě nebezpečí nebo faktického stavu úpadku. Cílem IE PRES je vyřešení zbývajících sporných bodů a uzavření dohody o obecném přístupu Rady, aby bylo možné zahájit jednání s Evropským parlamentem v rámci trialogů.

Na okraji jednání Rady bude IE PRES informovat o aktuálním stavu projednávání návrhu směrnice o systémech pojištění vkladů (DGS).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář