CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 22. ledna 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

První zasedání Rady ECOFIN pod vedením Irska, které se ujalo předsednické role v rámci Rady EU pro 1. polovinu roku 2013, bude mít na programu následující agendu:

V úvodní části bude ministrům podána informace z předcházejícího jednání euroskupiny a proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situací EU a zemí eurozóny. Poté seznámí irské předsednictví (IE PRES) ministry s aktuálním stavem projednávání vybraných legislativních návrhů. Konkrétně bude IE PRES informovat o balíčku dvou legislativních návrhů ke správě hospodářských záležitostí v eurozóně (tzv. two-pack), návrhu na revizi pravidel kapitálové přiměřenosti u bank (CRD IV / CRR) a návrhu jednotného mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi (SSM). U všech uvedených návrhů Rada přijala obecný přístup a nyní probíhají vyjednávání s Evropským parlamentem.

Tradičním bodem agendy lednového zasedání Rady ECOFIN je představení pracovního programu IE PRES pro 1. polovinu roku 2013. Předsednictví tak seznámí ministry se svými prioritami a plánovanou agendou pro nadcházející jednání. Hlavními prioritami IE PRES jsou stabilita, růst a pracovní místa, přičemž v rámci ekonomických záležitostí se IE PRES chce zaměřit především na pokrok v  tzv. bankovní unii a zlepšení hospodářské spolupráce v  procesu realizace Evropského semestru.

S  Evropským semestrem souvisí i projednání Roční zprávy o růstu (Annual Growth Survey – AGS) pro rok 2013, kterou Komise zveřejnila 28. listopadu 2012. Komise navrhuje, aby se úsilí na vnitrostátní i unijní úrovni v roce 2013 stejně jako vloni soustředilo na následujících pět priorit:

  • pokračování v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst,
  • obnovu běžných úvěrových podmínek pro hospodářství,
  • podporu růstu a konkurenceschopnosti pro dnešek i budoucnost,
  • řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize,
  • a konečně na modernizaci veřejné správy.

Ministři budou o těchto prioritách diskutovat s výhledem na plánované přijetí závěrů Rady k AGS na následujícím únorovém jednání Rady ECOFIN.

Dalším bodem jednání je follow-up relevantních částí závěrů z jednání Evropské rady 13. a 14. prosince 2012. V centru pozornosti ministrů budou zejména kroky související s budoucností Hospodářské a měnové unie. Závěry Evropské rady obsahují závazek pokročit v projednávání návrhů vytvářejících tzv. bankovní unii a zvážení možných kroků v dalších oblastech, především pak silnější fiskální a hospodářskou integraci. Zpráva s konkrétními návrhy má být předložena Evropské radě v červnu 2013.

Zbývající dva body na programu jednání jsou věnovány oblasti daní. Prvním z nich je prezentace Komise, která ministrům představí svůj Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a unikům. Plán je reakcí na závěry Evropské rady z března 2012, které vyzvaly Komisi a Radu k podniknutí kroků k omezení daňových podvodů a úniků. Akční plán navrhuje celkem 34 opatření, jejichž realizace by měla přispět ke zlepšení současné situace.

Návrh na umožnění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (FTT) je posledním bodem, kterým se ministři budou zabývat. Celkem 11 zemí, jmenovitě Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko,  požádalo o souhlas s posílenou spoluprací v oblasti FTT. Schválení posílené spolupráce by umožnilo začátek jednání o konkrétní podobě daného návrhu. Východiskem pro jednání by přitom byl velmi pravděpodobně původní návrh Komise, který se na úrovni EU jako celku nepodařilo - vzhledem k nesouhlasnému postoji některých členských států - prosadit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář