CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 10. prosince 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer.

V rámci pracovní snídaně budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

Poslední řádné zasedání Rady ECOFIN pod vedením litevského předsednictví bude věnováno především debatě o legislativních návrzích souvisejících s vytvářením tzv. bankovní unie. Ministři budou diskutovat o pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu v případě návrhu směrnice o krizovém řízení s cílem připravit podmínky pro přijetí politické dohody. Směrnice navrhuje komplexní rámec opatření, která by měla zajistit větší stabilitu trhů, posílit ochranu veřejných financí a vytvořit pravidla pro možnost řízeného úpadku, včetně převedení a odprodeje zdravé části podniku na stát, resp. jiný subjekt.

U návrhu směrnice o systémech pojištění vkladů bude diskuse rovněž soustředěna na pozměňovací návrhy Evropského parlamentu a nalezení kompromisu přijatelného pro obě instituce. Návrh směrnice vytváří pravidla pro harmonizaci fungování národních garančních schémat v oblasti bankovnictví a lepší ochranu vkladatelů.

V případě návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, ministři naváží na předchozí jednání a budou usilovat o nalezení shody na obecném přístupu Rady, který by umožnil otevřít vyjednávání s Evropským parlamentem. Hlavním cílem návrhu je stanovit jednotná pravidla a postupy, které by umožnily řešení problémů finančních institucí v členských státech účastnících se již schváleného jednotného mechanismu dohledu s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.

Ministři budou rovněž diskutovat aktuální stav projednávání návrhu nařízení, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro. Cílem návrhu je zefektivnit poskytování finanční pomoci členským státům mimo eurozónu a právně ukotvit dosud nezávazné postupy poskytování preventivní pomoci a pravidla dohledu po dokončení čerpání pomoci.

V oblasti daní ministři naváží na listopadové jednání Rady a budou opětovně diskutovat o návrhu směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, jejímž hlavním cílem je zlepšení situace v oblasti boje proti daňovým únikům. Litevské předsednictví bude usilovat o nalezení shody mezi členskými státy a přijetí politické dohody.

Ministrům bude stručně představena Výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012, která hodnotí věrohodnost účetních záznamů, legalitu a správnost uskutečněných operací. Na jejím základě bude posléze vypracováno doporučení Rady Evropskému parlamentu ve věci udělení absolutoria (tj. řádného využití finančních prostředků) Komisi za plnění rozpočtu. Rada se k tématu vrátí v únoru 2014.

Komise ministrům představí Roční analýzu růstu 2014 a Zprávu v rámci mechanismu včasného varování. Jejich vydáním Komise zahájila v pořadí již čtvrtý Evropský semestr, v jehož rámci probíhá koordinace hospodářských politik členských států EU. Roční analýza růstu shrnuje plnění předchozích doporučení a stavuje pět priorit pro rok 2014, mezi něž patří

  • (1) pokračování v diferencované fiskální konsolidaci podporující růst,
  • (2) obnovení úvěrových podmínek pro hospodářství,
  • (3) podpora růstu a konkurenceschopnosti pro současnost i budoucnost,
  • (4) řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize a
  • (5) modernizace veřejné správy.

Zpráva připravená v rámci mechanismu včasného varování sleduje na základě řady ukazatelů možnost existence či vzniku tzv. makroekonomické nerovnováhy a navrhuje, u kterých zemí provede Komise hloubkový přezkum. Po úvodní prezentaci Komise se očekává první výměna názorů ministrů k představeným materiálům.   

Ministrům budou předloženy ke schválení návrhy stanovisek Rady hodnotící Programy hospodářského partnerství. Hlavním cílem uvedených Programů je specifikovat opatření nezbytná k zajištění účinné a trvalé nápravy nadměrného schodku. Povinnost předložit Komisi a Radě Program hospodářského partnerství se vztahuje na státy eurozóny, u kterých nově došlo k zahájení postupu při nadměrném schodku či nové úpravě podmínek již probíhajícího postupu při nadměrném schodku.

V rámci posledního bodu budou ministrům předloženy ke schválení návrhy rozhodnutí Rady a návrhy doporučení Rady související s implementací pravidel Paktu o stabilitě a růstu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář