CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 4. prosince 2012 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením kyperského předsednictví má na programu obsáhlou agendu. Po tradičním neformálním úvodu v podobě poskytnutí informace z předcházejícího jednání euroskupiny a výměny názorů nad aktuální hospodářskou situací EU a eurozóny se ministři budou zabývat aktuálním stavem projednávání dvojice legislativních návrhů (tzv. two-pack), které posilují ekonomické řízení v rámci eurozóny. Cílem předsednictví je přijmout obecný přístup Rady k aktuální podobě návrhů, jež je výsledkem intenzivního vyjednávání s Evropským parlamentem (EP) v rámci několik měsíců trvajícího trialogu.

Revizi pravidel o kapitálové přiměřenosti (CRD IV / CRR) je druhým z bodů, u nichž předsednictví zamýšlí dosáhnout přijetí obecného přístupu Rady k výslednému kompromisu dojednanému s EP. Cílem legislativních návrhů je implementovat do práva EU doporučení Basilejského výboru z prosince 2010 (tzv. Basel 3), která reagují na finanční krizi z roku 2008, a posílit tak odolnost a stabilitu bankovního sektoru.

V neposlední řadě budou ministři jednat o přijetí obecného přístupu k legislativním návrhům na zavedení jednotného mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi. Návrhy, jejichž cílem je ustanovit jednotný dohled Evropské centrální banky nad úvěrovými institucemi eurozóny a přidružených zemí (jde o jeden ze základních předpokladů pro vznik tzv. bankovní unie), byly ze strany Komise představeny v září tohoto roku. Schválení obecného přístupu by umožnilo otevřít jednání s EP.

V rámci skupiny bodů věnované oblasti daní proběhne orientační debata k mechanismu rychlé reakce v oblasti DPH a diskutován bude i aktuální stav projednávání daně z finančních transakcí (FTT), kde 11 členských států požádalo o posílenou spolupráci. Jako A body Rada ECOFIN bez diskuse schválí půlroční zprávu Skupiny na vysoké úrovni pro Kodex pro zdanění podniků, potvrdí návrh zprávy pro prosincovou Evropskou radu o daňových otázkách, která obsahuje informace o aktuálním stavu projednávání jednotlivých návrhů a iniciativ v daňové oblasti, a zprávu ministrů financí o daňových tématech v rámci Paktu euro plus. Rovněž jako A bod je na agendu zařazena informace o aktuálním stavu projednávání návrhu směrnice, kterou se mění struktura zdanění energetických produktů a elektřiny.

Ministři si také vymění názory na Zprávu Komise hodnotící makroekonomické nerovnováhy členských států a aktuální Roční analýzu hospodářského růstu (Annual Growth Survey - AGS) pro rok 2013, kterou Komise uveřejní 28.11.2012. Sledování nebezpečí vzniku makroekonomických nerovnováh je součástí tzv. six packu, který vstoupil v účinnost v prosinci 2011 a výrazně posiluje ekonomické řízení v rámci EU. Zveřejnění AGS ze strany EK je prvním krokem v rámci tzv. evropského semestru, což je soubor obecných pravidel s časovým harmonogramem, v jehož rámci členské státy EU formují a koordinují své hospodářské a fiskální politiky.

Ministři budou dále debatovat témata spojená s dokončením Hospodářské a měnové unie (HMU) s výhledem na prosincovou Evropskou Radu, na které bude představena finální zpráva předsedy Hermana van Rompuye obsahující konkrétní návrhy a časový harmonogram k dokončení HMU.

Na závěr jednání ministři vyslechnou prezentaci Zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) o implementaci rozpočtu EU v roce 2011, v níž EÚD hodnotí věrohodnost účetních záznamů a také legalitu a správnost uskutečněných operací.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář