CZ EN

Ministři financí EU se pod patronací českého předsednictví naposledy sešli na jednání Rady ECOFIN

Ministři financí a hospodářství EU se naposledy za českého předsednictví setkali na pravidelném zasedání Rady ECOFIN. Lucemburskému jednání předsedal český ministr financí Eduard Janota. Rada se věnovala především přípravě červnového zasedání Evropské rady, aktuálním hospodářským otázkám a daňové problematice.

Ministři debatovali o aktuálním hospodářském vývoji. Evropská komise nastínila časový plán dalších kroků v souvislosti s prováděním Paktu stability a růstu.

Pozvání na Radu ECOFIN přijal předseda Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) profesor Sir David Tweedie. Ministři tak navázali na svou diskusi o účetních standardech, která se uskutečnila na neformálním ECOFINu v dubnu v Praze. Obě strany si vyměnily názory na potřebné změny účetních standardů v Evropě mimo jiné i v zájmu ekvivalentnosti se standardy platnými v USA. Ministři uvítali informaci IASB o dosavadní práci a záměrech IASB pro nadcházející období.

Hlavním úkolem ministrů byla příprava summitu EU, který se uskuteční 18.-19. června 2009 v Bruselu. Rada ECOFIN se podrobně věnovala zejména reformě evropského dohledového rámce v návaznosti na doporučení de Larosièrovy skupiny a sdělení Komise z 27. května. Rada přijala závěry, ve kterých podpořila vznik Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) –nezávislého orgánu, který má vykonávat makroobezřetnostní dohled nad všemi finančními sektory. Na mikroúrovni dala Rada zelenou vytvoření Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS), posílení a hlubší harmonizaci dohledových praktik v EU a přeměnu stávajících evropských dohledových výborů na evropské orgány dohledu (ESA) s právní subjektivitou.
Ministři financí dále zhodnotili provádění Plánu evropské hospodářské obnovy. Členské státy přijaly kroky na podporu hospodářství EU v letech 2009 a 2010 ve výši 5 % HDP Evropské unie (včetně automatických stabilizátorů). Ministři se shodli, že většina přijatých opatření je včasná, cílená a v souladu s dlouhodobými prioritami EU v rámci Lisabonské strategie. Zároveň vyzdvihli potřebu důkladného monitorování jejich efektivnosti.
Hodnocení byly podrobeny též programy na podporu bankovního sektoru, zejména pokud jde o rekapitalizace bank a státní záruky za dluhy bank. Členské státy cestou záruk a rekapitalizací poskytly bankám potenciální podporu ve výši přesahující 30% HDP. Rada se shodla, že tato opatření na podporu bankovního sektoru byla efektivní a vedla ke stabilizaci finančního trhu a udržení toku úvěrů. I nadále však bankovní sektor zůstává velmi křehký a členské státy by měly být připraveny přijmout další opatření, bude-li to nutné, mimo jiné k očištění bilancí bank od špatných aktiv.
V rámci dlouhodobých příprav na prosincovou konferenci OSN v Kodani se červnová Evropská rada bude věnovat i tématu klimatické změny. ECOFIN se v této souvislosti zabýval otázkami mezinárodního financování klimatických politik.  Ministři se shodli na  konkrétních aspektech finanční architektury na podporu klimatických politik. Dále se dohodli na hlavních principech globálního rozdělení nákladů této podpory, kterými je ekonomický výkon a množství vypouštěných emisí. Schválenými závěry Rady ministři financí vyslali důležitý signál směrem ke třetím zemím v rámci nadcházejících mezinárodních vyjednávání.

Kromě čtyř výše uvedených témat k přípravě červnové Evropské rady ministři diskutovali v návaznosti na květnové sdělení Komise o problematice řádné daňové správy (good governance). Přivítali návrh Komise na urychlení prací na legislativních návrzích týkajících se směrnice o zdanění příjmů z úspor, směrnice o správní spolupráci v oblasti daní a směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek. Rada rovněž přivítala pokrok českého předsednictví v této oblasti. Ministři se shodli na dodržování standardu OECD pro výměnu daňových informací na vyžádání a jeho aplikaci v rámci EU i ve vztahu ke třetím zemím. Rada dále vzala na vědomí, že  Komise předloží návrh vyjednávacích směrnic s vybranými třetími zeměmi (San Marino, Andora, Monako, Švýcarsko) ohledně dohod, které by tento standard obsahovaly. Rada také vyzvala Komisi, aby urychleně dokončila jednání s Lichtenštejnskem ohledně dohody o boji proti podvodům. Řádnou daňovou správou by se Rada ECOFIN měla zabývat znovu na podzim.
Ministři rovněž schválili změnu směrnice o společném systému DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem zboží, a technickou novelu téže směrnice, týkající se zejména dovozu a místa zdanění u dodání plynu a elektřiny a systému odpočtů daně při užívání majetku pro podnikatelské a nepodnikatelské účely.

Ministři přivítali dubnové sdělení Komise o strukturovaných retailových investičních produktech. Vyzvali ji, aby pokračovala ve své činnosti v této oblasti s cílem zajistit vhodné regulační prostředí pro jejich prodej, informování o nich a obnovení důvěry spotřebitelů ve finanční trhy.

 

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.