CZ EN

Ministři financí a guvernéři centrálních bank EU se dohodli na hlavních principech reformy finančního dohledu

Ministři financí a guvernéři centrálních bank členských zemí EU se na svém dnešním neformálním zasedání v Praze dohodli na hlavních principech reformy dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Setkání předsedal ministr financí Miroslav Kalousek.

V rámci druhého dne neformálního setkání Rady ECOFIN diskutovali ministři financí a guvernéři centrálních o reformě uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU.

Evropská a globální ekonomika čelí od července 2007 finanční krizi, která odhalila nedostatky v regulaci a dohledu nad finančním trhem. Na podzim loňského roku byla ustavena skupina na vysoké úrovni pod vedením Jacquesa de Larosièra, aby přezkoumala příčiny finanční krize a na základě zjištěných nedostatků předložila návrhy na zdokonalení evropského systému dohledu nad finančním trhem. Její doporučení byla následně podpořena Evropskou komisí ve sdělení ze dne 4. března.

Skupina vedená Jacquesem de Larosièrem ve zprávě navrhla, aby byl vytvořen nový orgán pověřený dohledem nad makrofinanční stabilitou, tzv. Evropská rada pro systémová rizika. Jejím úkolem by bylo shromažďování a analýza informací z  makro-finanční oblasti a vydávání rizikových varování a doporučení. Mikro-obezřetnostní dohled, tedy dohled nad jednotlivými institucemi působícími na finančním trhu, by dle zprávy měly nadále vykonávat především národní orgány dohledu v oblasti bankovnictví, kapitálového trhu a pojišťovnictví. Doplněn by měl být Evropským systémem finančního dohledu, který by měl spočívat v posílení pravomocí Lamfalussyho výborů třetího stupně (CEBS, CESR a CEIOPS) a jejich přeměně na nové evropské orgány. Vytvoření tohoto systému předpokládá zpráva ve dvou fázích, z nichž první by měla proběhnout v letech 2009 – 2010 a druhá v letech 2011 - 2012.

V úvodu neformálního jednání ministrů a guvernérů centrálních bank představil Jacques de Larosière hlavní závěry a doporučení své zprávy týkající se finančního dohledu. Následován byl komisaři Charliem McCreevym a Joaquínem Almuniou a prezidentem Evropské centrální banky Jeanem-Claudem Trichetem. Své příspěvky přednesli rovněž předsedové evropských výborů dohledových orgánů, Kerstin af Jochnick, Eddy Wymmersch a Thomas Steffen.

Následně přítomní diskutovali o navrhovaných institucionálních změnách. Shodli se na tom, že k posílení důvěry ve finanční trhy a za účelem předcházení budoucím krizím je nezbytné na úrovni Evropské unie přikročit k reformě dohledu nad finančním trhem. Pozornost je při tom třeba zaměřit nejen na zvyšování kvality a intenzity dohledu, ale také na způsob, jakým je dohled v EU institucionálně uspořádán.

Za jeden z nedostatků současného systému označili ministři a guvernéři přílišné soustředění se na dohled nad jednotlivými institucemi finančního trhu a s tím související opomíjení systémových rizik. Řádně rovněž nefunguje mechanismus včasného varování. Ministři a guvernéři dospěli k názoru, že dohled nad makro-finanční stabilitou je třeba na úrovni EU posílit, a proto za tímto účelem podpořili vytvoření nového orgánu, Evropské rady pro systémová rizika (ESRC). Důležitá role by v ní měla připadnout centrálním bankám, které budou úzce spolupracovat s jednotlivými orgány dohledu. Nezbytnou podmínku pro správné fungování takto nastaveného systému představuje dle ministrů a guvernérů zejména zajištění řádného toku informací mezi národními orgány dohledu a ESRC a dále efektivně nastavený systém reakce na zjištěná rizika a implementace příslušných opatření.

Co se týče reformy dohledu nad institucemi finančního trhu, potvrdili ministři a guvernéři nutnost harmonizovat evropský dohledový rámec, jelikož situace, kdy mezi členskými státy EU neexistuje jednotný přístup k dohledu, vynucování platných pravidel a ukládání sankcí, by mohla v budoucnu opět vyústit v ohrožení finanční stability. Z tohoto důvodu se účastníci setkání shodli na potřebě sbližování pravomocí orgánů dohledu a posílení jejich nezávislosti, a zároveň na sbližování pravidel, standardů a sankčních pravomocí mezi členskými státy, jak to navrhuje de Larosièrova zpráva. Členské státy se také shodly na obecné nutnosti posílit a přeměnit Lamfalussyho výbory třetího stupně v nové, právně ukotvené orgány. Proběhla rozsáhlá diskuze ohledně možného počtu těchto orgánů a jejich konkrétních pravomocí.  

Ministři a guvernéři vyzvali příslušné výbory Rady (Hospodářský a finanční výbor a Výbor pro finanční služby), aby návrhy dále projednaly a pokusily se najít společný kompromis. Ministři financí se rovněž dohodli na uspořádání dalšího kola diskuze k reformě dohledového uspořádání v EU na červnovém zasedání Rady ECOFIN, kde připraví na toto téma příspěvek pro červnovou Evropskou radu.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.