CZ EN

Ministr financí Miroslav Kalousek již potřetí předsedal jednání Rady Ecofin

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti se letos již potřetí sešla v Bruselu pod vedením českého ministra financí Miroslava Kalouska. Rada Ecofin se věnovala přípravě jarního summitu Evropské unie a přijala stanoviska k 21 stabilizačním a konvergenčním programům zemí EU.

Rada zhodnotila 11 stabilizačních a 10 konvergenčních programů a přijala k nim svá stanoviska. Doporučení, která v nich členské státy obdržely, jsou důkazem toho, že i v současné obtížné hospodářské situaci jsou uplatňována pravidla Paktu stability a růstu. Hodnocení programů letos zahrnuje také provádění Evropského plánu hospodářské obnovy. Rozsah stimulu se v jednotlivých státech liší dle aktuálních fiskálních možností, což ministři financí zhodnotili jako správný přístup. K provádění Paktu stability a růstu se ministři financí vrátí na svém neformálním setkání v Praze, kde budou debatovat o zahájení procedur při nadměrném schodku.

V rámci příprav na jarní Evropskou radu ve dnech 19.-20. března schválili ministři svůj pravidelný příspěvek Ecofinu pro tento summit - dokument o klíčových otázkách (KIP) v hospodářské a finanční oblasti pro rok 2009. Ten je zaměřen zejména na finanční trhy a podporu reálné ekonomiky. V první oblasti označila Rada Ecofin za klíčové úkoly obnovu úvěrových toků, zlepšení regulačního a dohledového rámce v EU tak, aby se zamezilo budoucím krizím, a aktivní roli EU v reformě globální finanční architektury. Ministři také přivítali zprávu, kterou na konci února předložila expertní skupina vedená Jacquesem de Larosièrem, jako významný příspěvek do debaty o reformě dohledového uspořádání v EU. Doporučeními, které zpráva obsahuje, se ministři budou podrobněji zabývat na svém neformálním setkání počátkem dubna v Praze.

Co se reálné ekonomiky týče, Rada v dokumentu KIP zhodnotila, že členské státy plně reagovaly na Evropský plán hospodářské obnovy. Ministři potvrdili, že v důsledku národních opatření nesmí docházet ke ztrátě výhod, které evropským občanům přináší jednotný vnitřní trh EU. Rovněž zdůraznili význam Paktu stability a růstu pro zachování udržitelných veřejných financí a důležitost pokračování strukturálních reforem v souladu s Lisabonskou strategií.

Rada rovněž přijala zprávu pro jarní Evropskou radu obsahující integrovaná doporučení pro jednotlivé země, pokud jde o jejich hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. Zpráva hodnotí provádění strukturálních reforem Lisabonské strategie v kontextu Plánu evropské hospodářské obnovy.

Dále se Rada Ecofin zabývala úkolem, který ministrům financí zadala prosincová Evropská rada, totiž vyřešit do března 2009 otázku uplatňování snížených sazeb DPH v určitých sektorech. Ministři dosáhli dohody na stručném seznamu, především místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce, kde by všechny členské státy měly získat trvalou možnost aplikovat sníženou sazbu. Mezi tyto služby patří drobné opravy kol, obuvi, koženého zboží, bytového textilu a oděvů, čištění oken a domácí úklidové práce, v kadeřnictvích a při poskytování domácích pečovatelských služeb. Snížená sazba by mohla být použita také na restaurační služby. V souvislosti s bydlením by pak členské státy mohly zvolit nižší DPH u renovací a oprav obytných staveb. Vedle toho dohoda obsahuje možnost uplatňovat snížené sazby i na všechny typy knih, tj. knihy dodávané na všech typech nosičů, a dále umožňuje Portugalsku aplikovat sníženou sazbu na mýtné na mostech v Lisabonu a Kypru na dodání plynu v lahvích. Součástí dohody je i to, že na další položky z návrhu Komise z července minulého roku se snížená sazba vztahovat nebude. Rada dále vyzvala Komisi k předložení návrhu, který umožní i nadále uplatňovat Maltě nulovou sazbu na potraviny a léky. Rada zároveň vyjádřila podporu prodloužení derogace pro Spojené království pro uplatňování reverse-charge mechanismu. V neposlední řadě se Rada Ecofin shodla, že před použitím snížených sazeb by členské státy měly zvažovat využití alternativních nástrojů při dosahování cílů v oblasti životního prostředí, protože snížené sazby DPH mohou mít omezenou účinnost.

Ministři se dohodli na společných poselstvích EU pro setkání ministrů financí zemí G20, který se uskuteční 14. března v Londýně. V nich vytyčili priority EU v oblastech mezinárodní koordinace makroekonomických politik, regulace globálního finančního trhu založené na transparentnosti a zodpovědnosti, zlepšování mezinárodní spolupráce finančních orgánů a posílení role mezinárodního měnového fondu. Tato společná sdělení jsou zároveň příspěvkem Rady Ecofin pro přípravu pozice EU na summit G20 dne 2. dubna, která vzejde z březnového setkání hlav států nebo vlád v Bruselu.

Rada Ecofin přijala závěry k mezinárodnímu financování klimatické změny. EU je připravena posílit a zprůhlednit finanční toky v této oblasti a zasazovat se o spravedlivé rozdělení břemene, které boj s klimatickou změnou přináší. Přijaté závěry jsou příspěvkem Rady Ecofin k budoucí společné pozici EU pro prosincovou konferenci OSN o změně klimatu v Kodani. Dalším postupem v otázce financování se bude zabývat nadcházející březnová Evropská rada.

Mimo přípravu jarního summitu přijala Rada závěry k prioritám pro rozpočet EU pro rok 2010.

V rámci pracovní snídaně vedli ministři neformální diskusi o současné hospodářské a finanční situaci. Předseda Rady Ecofin informoval své kolegy o výsledcích neformálního summitu EU, který se konal 1. března v Bruselu. Ten mimo jiné zdůraznil význam makrofinanční stability v EU a podtrhl důležitost individuálního přístupu ke státům, které se dostanou do problémů. Také ministři financí se přihlásili ke společné odpovědnosti za zachování makrofinanční stability v Evropě. EU má širokou škálu nástrojů pro podporu svých členů, které jsou a budou využívány.. Situace bude nadále pozorně sledována.

Na okraji jednání ministři podepsali Úmluvu o centralizovaném celním řízení. Ta výrazně přispěje ke snižování administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení obchodu. Úmluva ulehčuje podnikatelům od celních formalit, například možností podání celního prohlášení u jiné celní správy než zboží, a to v rámci celé Evropské unie.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.