CZ EN

Ministři financí zemí Evropské unie se v Bruselu sešli na jednání Rady Ecofin

Český ministr financí Miroslav Kalousek již podruhé předsedal Radě Ecofin. V rámci přípravy jarní Evropské rady ministři financí diskutovali o provádění Evropského plánu hospodářské obnovy a zaměřili se na opatření učiněná na národní úrovni. Rada Ecofin se v této souvislosti dotkla i otázek spojených s prostorem pro provádění fiskálních stimulů a vhodného načasování konsolidace rozpočtů.

V dalším bodě byl kladně přijat český návrh struktury dokumentu o klíčových otázkách v hospodářské a finanční oblasti, který předsednictví předloží ke schválení Radě Ecofin v březnu. Dokument bude zahrnovat aktuální otázky finanční stability a fungování finančních trhů, reformy mezinárodní finanční architektury, naplňování přijatého plánu obnovy a pokračování strukturálních reforem, a bude hlavním příspěvkem ministrů financí pro jarní zasedání Evropské rady.

K problematice snížených sazeb DPH, jejichž aplikaci v určitých oblastech podpořila prosincová Evropská rada, vedli ministři financí intenzivní debatu. Ve světle nadcházející Evropské rady se dohodli na potřebě další práce s cílem předložit takový soubor odvětví, u kterých by snížení DPH napomohlo růstu ekonomiky a zaměstnanosti.

Ministři si také vyměnili názory na balíček opatření v oblasti energetiky, vysokorychlostního internetu a nových výzev v zemědělství. Ten navrhla Evropská komise v souvislosti s naplňováním Plánu obnovy. Zaměřili se na finanční stránku balíčku – pro projekty je totiž třeba najít prostředky z unijního rozpočtu. Celkové dohody o návrzích by mělo být dosaženo na zasedání ministrů pro všeobecné záležitosti.

Rozpočet EU byl předmětem i dalšího bodu jednání – Rada Ecofin schválila kvalifikovanou většinou doporučení Rady k udělení absolutoria Evropské komisi za plnění rozpočtu EU za rok 2007. Vycházela při tom ze zprávy Evropského účetního dvora, která byla ministrům prezentována na prosincovém jednání Ecofinu. K plnění rozpočtu EU se nyní vyjádří Evropský parlament.

Ministři schválili závěry k přezkumu jednotného trhu EU. V nich se shodli na tom, že je třeba pokračovat ve zkvalitňování a rozšiřování služeb jednotného vnitřního trhu i při současném nepříznivém makroekonomickém vývoji. Fungující vnitřní trh je nezbytnou podmínkou pro posilování konkurenceschopnosti, odolnosti a růstového potenciálu evropských ekonomik.

Na základě zprávy o pokroku Evropské komise přijala Rada Ecofin závěry k projektu SEPA (Jednotný eurový platební prostor). Snahou projektu je snadné a bezpečné provádění plateb v celé eurozóně a vymizení rozdílu mezi platbami vnitrostátními a přeshraničními. Výběr banky nebo místa vedení účtu by pak pro klienta neměl znamenat rozdílné podmínky.

Ministři jednali o tzv. krátkých prodejích (short selling) – taktice spekulující s poklesem cen akcií a aktuálním problému na trhu cenných papírů. Požádali Evropskou komisi a Výbor evropských regulátorů cenných papírů (CESR), aby se problematikou hlouběji zabývaly.

V rámci pracovní snídaně vedli ministři neformální diskusi o aktuální hospodářské a finanční situaci a o rovněž procesu G20, který směřuje k londýnskému setkání lídrů v dubnu 2009. Ministři byli informováni o výsledcích práce pracovních skupin G20, které se zabývají problematikou regulace finančních trhů a mezinárodních finančních institucí. V procesu G20 probíhá paralelně také debata o makroekonomickém rámci a globální koordinaci hospodářských politik. Ministři zdůraznili zejména potřebu koordinovaného postupu členských zemí EU a nutnost aktivní účasti EU při řešení globální hospodářské krize. Na pracovní snídani dále hovořili o dalším směřování záchranných balíčků pro finanční sektor, včetně možných opatřeních zaměřených na tzv. špatná aktiva bank. Ministři se v zájmu zachování férové hospodářské soutěže shodli na potřebě společného a koordinovaného přístupu při provádění jednotlivých opatření na národní úrovni. Intervence na straně bankovních aktiv může být důležitou součástí strategie podpory důvěry trhu a nastartování úvěrování reálné ekonomiky (odsouhlasené v říjnu minulého roku). Proto ministři podpořili formulaci společných principů ke konzistentnímu přístupu k oceňování aktiv, sdílení rizika a minimalizace morálního hazardu při současném zachování určité flexibility ve výběru opatření (pojištění, převzetí aktiv nebo jejich kombinace), zvolených aktiv a institucí. Je také nutné zajistit plnou transparentnost schémat. Tyto obecné principy budou v následujících dvou týdnech dopracovány Evropskou komisí v úzké spolupráci s Hospodářským a finančním výborem.

Při pracovním obědě si ministři vyměnili názory na další směřování Lisabonské strategie po roce 2010, zejména ve světle aktuálního ekonomického vývoje. Konstatovali, že reformně orientované politiky jsou důležitým aspektem v boji s hospodářskou krizí, strukturální reformy tak v současné situaci nabývají na důležitosti.

 

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Doplňující informace - Závěry Rady (ECOFIN)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.