CZ EN

9. října 2007 Lucemburk - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 9. října 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Jednání  Rady ECOFIN dne 9. října 2007 mělo následující program:

Řádné jednání:

 1. Schválení agendy jednání
 2. Přijetí seznamu A-položek
 3. Implementace Paktu stability a růstu
  1. Rozhodnutí Rady o ukončení procedury při nadměrném schodku ve Velké Británii
  2. Doporučení Rady České republice ke snížení nadměrného schodku
 4. Veřejné finance v HMU: zlepšování preventivní části SGP  Závěry Rady
 5. Kvalita veřejných financí: modernizace veřejné správy  Závěry Rady
 6. Hospodářská a finanční situace  příprava Evropské rady
 7. Better regulation: Zvyšování konkurenceschopnosti  Závěry Rady
 8. Flexicurity: Hospodářské aspekty  Závěry Rady 
 9. Dialog s třetími zeměmi: hospodářské, finanční a regulatorní otázky  Informace Komise a výměna názorů
 10. Finanční služby
  1. Zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry  Závěry Rady
  2. Opatření na zajištění finanční stability EU  Závěry Rady
 11. Různé
  1. Otázka financování projektu satelitní navigace Galileo

Další části jednání:

 1. Hospodářská situace (pracovní snídaně)
 2. Plnění závazků plynoucích ze zapojení do kursového systému ERM II (pracovní snídaně)
 3. Spolupráce se středomořskými zeměmi (pracovní oběd)

 

K jednotlivým bodům:

Řádné jednání:

Ad 2) Přijetí seznamu A-položek

Popis problematiky:

Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání (zejména COREPER). Rada potvrdila mj. následující body: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Rozhodnutí Rady, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/166/ES; nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a další.

Výsledek jednání:

Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen (je přílohou tohoto materiálu).

 

Ad 3a) Implementace Paktu stability a růstu: Rozhodnutí Rady o ukončení procedury při nadměrném schodku ve Velké Británii

Popis problematiky:

Dne 24. ledna 2006 rozhodla Rada ECOFIN na základě předložených dat o existenci nadměrného schodku ve Velké Británii (deficit činil ve finančním roce 2004/2005 3,4% HDP a v roce následujícím 3,2%). Zároveň Rada přijala Doporučení odstranit nadměrný schodek nejpozději do konce finančního roku 2006/2007. Dle vyhodnocení Komise (dále EK) Velká Británie snížila schodek v posledním finančním roce tj. 2006/2007 na 2,7% HDP, předpoklad do následujících let je 2,6 resp. 2,4% HDP. Před jednáním Rady ECOFIN vyvstala otázka započítávání 2 projektů PPP a garancí (klasifikace ve vládní finanční statistice), které by mohly mít vliv na vykázaná data. EUROSTAT však ještě před jednáním zaslal zprávu,  kterou ověřil platnost návrhu EK (tj. ukončení procedury).

Vývoj jednání:

Komisař J.Almunia zdůvodnil návrh EK na ukončení procedury při nadměrném deficitu pro Velkou Británii. Připustil, že fiskální konsolidace není ve Velké Británii příliš ambiciózní, nicméně pro ukončení procedury vytváří dostatečný základ. Předseda EFC  X. Musca souhlasil s hodnocením nedostatečně ambiciózního stanovení výdajových stropů ve Velké Británii.

Velká Británie uvítala ukončení procedury při nadměrném deficitu a upozornila na nutnost řídit se národními fiskálními pravidly.

Výsledek jednání:

Rada se shodla, že Velká Británie odstranila situaci nadměrného deficitu důvěryhodným a udržitelným způsobem. Návrh Rozhodnutí Rady byl přijat s výhradou, neboť v době schvalování nebyly k dispozici kompletní jazykové verze.

 

Ad 3b) Implementace Paktu stability a růstu: Doporučení Rady České republice ke snížení nadměrného schodku

Popis problematiky:

Dne 10. července 2007 přijala Rada ECOFIN své stanovisko k aktualizovanému Konvergenčnímu programu České republiky. Zároveň přijala své Rozhodnutí, kterým konstatovala, že kroky učiněné ČR na odstranění nadměrného deficitu do roku 2008 nejsou dostatečné. Na základě tohoto Rozhodnutí připravila EK návrh Doporučení Rady k odstranění nadměrného deficitu pro ČR. Znění doporučení předložené ke schválení Radě:

Rada EU doporučuje ČR, aby:

 1. dále omezovala zhoršování rozpočtu v roce 2007 a zajistila odstranění nadměrného schodku co nejdříve - nejpozději do roku 2008; doporučuje stanovit pro ČR termín 9. dubna 2008 k přijetí účinných nápravných opatření;
 2. odpovědné orgány ČR snížily důvěryhodným a udržitelným způsobem vládní schodek pod 3% HDP. Pro tento účel mají zajistit zlepšení strukturálního salda (tj. cyklicky očištěného schodku bez jednorázových a dalších dočasných vlivů) ve výši minimálně ¾ % HDP v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007.
  Dále Rada ČR vyzývá, aby poté, co udržitelným způsobem zajistí odstranění nadměrného schodku, zabezpečila další rozpočtovou konsolidaci směrem ke střednědobému rozpočtovému cíli, který je pro ČR stanoven  jako deficit ve výši 1 % HDP (po očištění o vliv hospodářského cyklu, tj. jako strukturální schodek), a to nejpozději do roku 2012.

Vývoj jednání:

Komisař Almunia představil návrh EK a informoval o ekonomické situaci země (rozpočtový výsledek roku 2006 byl lepší než očekávaný, oproti jarní předpovědi EK dosáhne ČR též v roce 2007 lepšího výsledku schodku veřejných financí,a to zejména na základě silného ekonomického růstu, resp. vyšším než plánovaným příjmům). Dále se vyjádřil k samotným doporučením, přičemž uvedl, že ČR  nevyužívá tzv. dobrých časů k rychlejší rozpočtové konsolidaci a v roce 2007 došlo dokonce k fiskální expanzi. Na základě návrhu rozpočtu ČR pro rok 2008 vidí EK odstranění deficitu v tomto roce jako dosažitelný cíl.

Předseda EFC X. Musca plně podpořil závěry EK a vyjádřil znepokojení nad skutečností, že  v zemích stojících mimo eurozónu dochází k opakovanému nedodržování rozpočtové disciplíny.

Ministr financí Miroslav Kalousek vyjádřil s navrženými Doporučeními Rady souhlas a vysvětlil záměry a možnosti vlády v rozpočtové oblasti.

Výsledek jednání:

Návrh Doporučení Rady České republice ke snížení nadměrného schodku byl v předloženém znění přijat. Zároveň dala ČR souhlas s jejich zveřejněním.

 

Ad 4) Veřejné finance v HMU: zlepšování preventivní části SGP - Závěry Rady

Popis problematiky:

Předložené Závěry Rady byly vytvořeny na základě sdělení EK o veřejných financích v hospodářské a měnové unii v roce 2007 (ze dne 20. června 2007). Hlavním sdělením je možné intenzivnější využívání tzv. dobrých časů ze strany jednotlivých států směrem k rychlejší rozpočtové konsolidaci a k dosahování střednědobých rozpočtových cílů (pro ČR definován na úrovni –1% HDP). Závěry Rady zahrnují návrhy na zlepšení preventivní části Paktu stability a růstu (SGP) a , to v následujících oblastech:

 1. národní fiskální pravidla (dodržování výdajových rámců, zapojení národních parlamentů, stanovování rozpočtových pravidel);
 2. zahrnutí budoucích závazků pramenících ze stárnutí populace do střednědobých rozpočtových cílů a
 3. širší hodnocení národních fiskálních politik ze strany EKv rámci pravidelného hodnocení členských států.

Vývoj jednání:

Komisař Almunia apeloval na členské státy, aby využívaly současných dobrých časů k rychlejší rozpočtové konsolidaci a aby nedocházelo k uvolňování fiskální politiky. U některých států vidí EK možné riziko nárůstu deficitu nad 3% úroveň (a tudíž otevření procedury při nadměrném deficitu) v případě zpomalení hospodářského růstu. Přijetí Závěrů Rady tak EK hodnotí jako pozitivní signál ze strany Rady směrem ke zlepšování preventivní části Paktu stability a růstu (SGP).
Předseda EFC X. Musca dodal, že výbor plně podporuje návrh Závěrů Rady. Zdůraznil, že se nejedná o revizi SGP, ale pouze o jeho důslednou implementaci.

Výsledek jednání:

Portugalské předsednictví (PT PRES) shrnulo bod konstatováním, že ministři financí a hospodářství přijímají dané Závěry Rady a připomínají závazky jednotlivých členských zemí (směřování ke střednědobým rozpočtovým cílům). Je třeba se též vyvarovat procyklickým rozpočtovým politikám a po dosažení střednědobých rozpočtových cílů dále směřovat k zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

 

Ad 5)  Kvalita veřejných financí: modernizace veřejné správy - Závěry Rady

Popis problematiky:

Připravené Závěry reflektují diskusi ministrů financí a hospodářství a centrálních bankéřů na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Portu v září t.r. V Závěrech ministři zdůrazňují roli modernizace veřejné správy při zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšování poskytovaných služeb, zvyšování nákladové efektivnosti a zajišťování kontroly veřejných výdajů. Reformy by měly být předmětem pravidelných analýz, mělo by docházet k výměnám zkušeností a osvědčených postupů. Je třeba zlepšit měření účinnosti a hodnocení reforem na národní úrovni. Tématem se bude dále zabývat Výbor pro hospodářskou politiku a EK. Členské státy se vyzývají ke zvýšení úsilí při předávání dat do statistické databáze COFOG II.

Vývoj jednání:

PT PRES upozornilo na nutnost zohlednit při provádění modernizace veřejné správy dlouhodobou fiskální udržitelnost a zlepšit fiskální dozor. Modernizace státní administrativy též přispívá k plnění cílů SGP. Mezi členskými státy je třeba výměny zkušeností a osvědčených principů, provádění analýz v souladu s Lisabonským procesem a je třeba zvyšovat výdajovou efektivnost.  Tomuto tématu se bude EK a členské státy věnovat i v dalším období. Rada ECOFIN se k tématu modernizace veřejné správy vrátí na jaře 2008, pozornost by měla být věnována zejména oblasti sociálních transferů, vědy, výzkumu a investic.

Výsledek jednání:

Závěry Rady k modernizaci veřejné správy byly schváleny v předložené podobě.

 

Ad 6) Hospodářská a finanční situace - příprava Evropské rady

Popis problematiky:

V rámci bodu byl ministrům financí a hospodářství představen podkladový materiál Hospodářského a finančního výboru, který navazoval na neformální jednání Rady ECOFIN v Portu v září  t.r.. Materiál se zabývá posledním vývojem na finančních trzích a zároveň navrhuje opatření, která by měla být učiněna v reakci na proběhlé události. Výsledkem je zaměření další práce na 4 oblasti finančního trhu: 1) transparentnost pro investory, trhy a regulátory; 2) oceňovací standardy, včetně nelikvidních aktiv; 3) obezřetnostní rámec, risk management a dohled a 4) fungování trhů, včetně ratingových agentur.

Vývoj jednání:

Předseda EFC X. Musca informoval o zlepšující se situaci na finančních trzích, dosud je však příliš brzy na vyvození konkrétních závěrů a doporučení, nutná je spolupráce a koordinovaný přístup na mezinárodní úrovni. Nejpozději do jara 2008 připraví výbor EFC průběžnou zprávu pro Radu ECOFIN na základě navrženého harmonogramu prací k jednotlivým oblastem. Výbor  Financial Stability Forum dále připraví dokument pro jednání G7 v říjnu t.r.Komisař McCreevy připomněl souvislosti vzniku vývoje na finančních trzích a zdůraznil potřebu přjetí společného rámce pro zamezení vzniku obdobných finančních otřesů do budoucna.. Za základní nástroje budoucího zlepšení EK považuje směrnici o kapitálové přiměřenosti, směrnici Solventnost II, spolupráci a  koordinaci dohledových orgánů, využití příležitosti revize Lamfalussyho procesu a přezkum fungování ratingových agentur (oddělení funkce poradní od hodnotící). EK dále připomněla dvě důležité skutečnosti – odpovědnost samotného trhu vypořádat se s úvěrovou krizí a dimenzi řešení vzniklých situací na mezinárodní úrovni.

Francie vystoupila s názorem, že je třeba některé části finančního trhu více sledovat,  formou přijatého kodexu. Velká Británie v té souvislosti upozornila na možné dopady zvolených iniciativ na celosvětový hospodářský růst. Na paměti je třeba mít mezinárodní dimenzi otázky. Pro další práci Velká Británie doporučila zaměřit se na 1) bankovní angažovanost ve strukturovaných finančních nástrojích; 2) hodnocení strukturovaných finančních nástrojů a 3) fungování úvěrových ratingových agentur. Velká Británie též informovala ostatní ministry o kodexu nejlepších praktik, který v zemi inicioval sektor hedgeových fondů.

Výsledek jednání:

PT PRES rozhodlo o zařazení informace o posledním vývoji na finančních trzích a o budoucí práci v této oblasti na neformální zasedání Evropské rady Otázka spolupráce dohledu nad finančním trhem bude předmětem některého z nadcházejících jednání Rady ECOFIN.

 

Ad 7) Better regulation: Zvyšování konkurenceschopnosti - Závěry Rady

Popis problematiky:

Připravený návrh Závěrů reflektuje dohodu Evropské rady z března 2007 na snížení administrativní zátěže (dále AZ) způsobené právními předpisy EU o 25% do roku 2012. Členské státy byly zároveň vyzvány k definování vlastních (srovnatelně ambiciózních) národních cílů do roku 2008. Potěšujícím výsledkem je, že řada členských států si již své národní cíle stanovila. V předložených Závěrech Rada vítá dosažený pokrok ke snížení AZ a vybízí členské státy, které  si dosud nestanovily cíle na národní úrovni, aby tak učinily do konce roku 2008 Rada rovněž vybízí EK k předložení dalších návrhů zaměřených na snižování AZ (v kontextu přijatého akčního plánu) a k zaměření své pozornosti zejména na malé a střední podniky, a vyzývá ji také k přezkumu uplatňování nových principů na stávající i novou legislativu jak v EU, tak na národních úrovních.

Vývoj jednání:

Předseda Výboru pro hospodářskou politiku vyzdvihl pokrok v dané oblasti (především v oblasti podnikového práva). Ke znatelnému posunu došlo zejména za uplynulý půlrok, přičemž několik zemí již své národní cíle stanovilo. Výbor připravuje seznam schválených a připravovaných opatření a iniciativ, které povedou k dalšímu snižování AZ. Předložení tohoto seznamu očekává předseda Výboru před jarním zasedáním Evropské rady v roce 2008.

Komisař Almunia vyjádřil souhlas s navrženými Závěry a informoval o zahájení monitorování a měření administrativní zátěže ve třinácti prioritních oblastech. Na základě výsledků pak EK doporučí, jak tuto zátěž snížit. EK upozornila též na nově zřízené internetové stránky, kam mohou být zasílány návrhy opatření, které povedou ke snižování AZ. Dále EK informovala o zřízení skupiny (k datu 1.11.2007), která bude mít tříletý mandát a jejímž úkolem bude vyhledávání přebytečné zátěže (předsedat jí bude Edmund Stoiber). EK též připomněla členským státům závazek definovat si cíle snižování AZ na národní úrovni do roku 2008. EK na závěr informovala, že též pracuje na strategické revizi iniciativy Better Regulation a předpokládá její předložení v lednu 2008.

Výsledek jednání:

Závěry Rady k bodu Better regulation – zvyšování konkurenceschopnosti byly schváleny v předložené podobě.

 

Ad 8) Flexicurity: Hospodářské aspekty - Závěry Rady

Popis problematiky:

Jedním z nástrojů, který vede ke zvyšování konkurenceschopnosti, je flexicurita. Závěry Rady k obecným zásadám flexicurity vycházejí ze sdělení EK k tématu publikovaném v červenci 2007. Kombinace flexibilního pracovního trhu a jistoty zaměstnání má za cíl modernizaci evropských sociálních modelů při současném zvýšení konkurenceschopnosti země. Rada v navržených Závěrech vítá rozvíjení a zavádění principů flexicurity v jednotlivých ČS a klade důraz především na vzájemnou kompatibilitu navrhovaných opatření a udržitelnost veřejných financí. Rovněž Rada upozorňuje, že reformy ovlivní i ostatní oblasti ekonomiky a apeluje na politiky, aby se vyvarovali vytváření odrazujících účinků a dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách.
Rada rovněž vyzývá Výbor pro hospodářkou politiku a EK, aby pozorně sledovaly provádění strategií v oblasti flexicurity.

Vývoj jednání:

Předseda výboru pro hospodářskou politiku shrnul předchozí jednání o principech flexicurity. Členské státy se především vyslovily k otázce fiskálních dopadů, principy flexicurity dle dánského modelu jsou např. finančně velmi nákladné. Evropská rada v prosinci t.r. by proto měla potvrdit, že principy flexicurity musí být implementovány v souladu s udržitelnými a zdravými veřejnými financemi. Důležitá je výdajová efektivnost prostředků. Předseda výboru zdůraznil, že neexistuje jednotný model flexicurity, na úrovni členských států je třeba respektovat tradice a existující instituce. Je třeba se vyvarovat pasti nezaměstnanosti, neaktivitě a dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách.

EK vyjádřila souhlas s představenými Závěry. Současný pozitivní vývoj na trzích práce je dle názoru EK výsledkem prováděných reforem pracovního trhu pouze částečně. Za důležité považuje EK celoživotní vzdělávání, které je hlavním nástrojem vedoucím k trvalé zaměstnavatelnosti. Sociální systémy by měly usnadnit mobilitu pracovníků, neboť občané by měli mít možnost pracovat v jiných členských státech. Co se týká udržitelné rozpočtové politiky v kontextu flexicurity, je nutné zvážit efektivitu navrhovaných opatření a znát jejich rozpočtové dopady.

Švédsko přivítalo principy flexicurity, protože napomáhají členským zemím lépe obstát v dnešním globalizovaném světě. Poté se zaměřilo zejména na oblast sociálních dávek a poukázalo na úspěšné reformy v Dánsku, Velké Británii a Německu. Tyto země snížily dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti či samotnou výši podpory. Dle Švédska je klíčové, aby se občanům vyplatilo pracovat. Příliš štědrá podpora v nezaměstnanosti je finančně velmi nákladná a přitom neefektivní. Vzhledem k současné fázi hospodářského cyklu zvyšuje země dotace na vznik nových pracovních míst a snižuje objem finančních prostředků na rekvalifikaci. Vynakládání financí na krátkodobě nezaměstnané nepovažuje Švédsko za příliš účelné. Švédsko dále zdůraznilo potřebu investic do vzdělání a ochrany specifických skupin, zejména mladistvých a starších pracovníků. Na závěr upozornilo na nevyužitý potenciál účasti žen na trhu práce a na negativní dopady zdanění práce žen.

Výsledek jednání:

Závěry Rady k principům flexicurity byly říjnovou Radou ECOFIN schváleny v předložené podobě.

 

Ad 9) Dialog s třetími zeměmi: hospodářské, finanční a regulatorní otázky - Informace Komise a výměna názorů

Popis problematiky:

EK pravidelně zastupuje EU v rámci neformálních dialogů se zástupci USA, Japonska, Ruska, Indie a Číny. V oblasti hospodářských, finančních a regulatorních otázek jsou diskutována především témata hospodářského vývoje, účetních standardů, spolupráce při auditu společností, implementace opatření kapitálové přiměřenosti (aktuálně implementace částí Basel II i mimo země EU), regulace kapitálových trhů, vzájemné uznávání v oblasti obchodů s cennými papíry, pojišťovnictví a zajišťovnictví a další.

Vývoj jednání:

Komisař McCreevy připomněl hlavní cíle dialogů se třetími zeměmi, mezi které patří  a) podpora regulatorní konvergence na celosvětové bázi na základě regulatorního přístupu v oblasti finančních služeb zakotveného v akčním plánu finančních služeb, b) identifikace a snaha řešit dopady vyplývající ze stávajících či nových právních předpisů a hledání přijatelných řešení pro všechny strany a c) doplnění mezinárodní strategie o odvětví finančních služeb. EK zdůraznila bezprostřední dopad na subjekty z EU, konkrétně zmínila konvergenci regionálních účetních standardů s IFRS (zejména potom závazek USA odstranit požadavek uznávání pro firmy z EU působící v USA od roku 2009), aplikaci ISAs a vzájemnou spolupráci amerických a evropských dozorových orgánů nad auditory s cílem zamezit duplicitním požadavků, implementaci požadavků vyplývajících ze Směrnice o kapitálové přiměřenosti (Basel II) a regulaci kapitálových trhů (zejména deregistrace evropských firem z burzy cenných papírů v USA a odstranění diskriminačních kolaterálních požadavků na neamerické pojišťovny a zajišťovny působící na americkém trhu).

Komisař Almunia doplnil informaci k makroekonomickému dialogu s tím, že tyto dialogy považuje EK za důležité pro určení, jak vývoj celosvětového hospodářství ovlivňuje monetární a fiskální politiky v jednotlivých státech a jaké jsou odhady budoucího vývoje.

V diskusi se vyjádřily členské státy zejména k regulatornímu dialogu s Ruskem (Lotyšsko upozornilo na přílišnou regulaci lotyšských finančních institucí ze strany ruské centrální banky, Finsko informovalo o podepsání dohody o protokolu bankovního dohledu). Kontakty s třetími zeměmi podpořila též Francie, jejich cílem by mělo být získávání podpory evropským standardům.

Výsledek jednání:

Portugalské předsednictví na závěr vyzvalo k pravidelné diskusi o otázce dialogu se třetími zeměmi na nižších úrovních jednání Rady EU s tím, že Rada ECOFIN by měla být k tomuto tématu pravidelně, minimálně jedenkrát za předsednictví, informována.

 

Ad 10a) Finanční služby: Zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry - Závěry Rady

Popis problematiky:

Závěry Rady ECOFIN byly připraveny na základě diskuse ministrů financí a hospodářství a centrálních bankéřů při neformálním zasedání Rady ECOFIN v Portu v září t.r. Pozornost věnovaná oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry je součástí budování jednotného finančního trhu v rámci EU. Ačkoli vypořádání v členských státech EU jsou považována za bezpečná a efektivní, systémy zúčtování a vypořádání obchodů uskutečněných přes hranice zemí EU jsou kvůli různým překážkám nákladné a potenciálně rizikovější. Závěry vyzývají k další práci při prohlubování jednotného kapitálového trhu EU, ve svých Závěrech se Rada vyjadřuje k aktuálním iniciativám a chystaným krokům v této oblasti (Etický kodex,  projekt ECB Target 2 – Securities, další práce na vytváření společných standardů pro vypořádací systémy a odstraňování dalších překážek na finančních trzích).

Vývoj jednání:

PT PRES krátce připomnělo diskusi k tomuto tématu na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Portu v září 2007 a cíl říjnového zasedání Rady ECOFIN formálně potvrdit výsledky zářijového neformálního setkání.

Komisař McCreevy podpořil návrh Závěrů a zopakoval, že iniciativa Etického kodexu již přinesla pozitivní výsledky v podobě zvýšení cenové transparentnosti.

Výsledek jednání:

Návrh Závěrů Rady k problematice zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry byl Radou schválen v předložené podobě.

 

Ad 10b) Finanční služby: Opatření na zajištění finanční stability EU - Závěry Rady

Popis problematiky:

Navržené Závěry Rady reflektují zájem členských států zajišťovat finanční stabilitu na úrovni EU a v tomto smyslu vybízejí k další práci na zlepšení jejího rámce. Závěry se obrací k již učiněným krokům na tomto poli (Dohoda o spolupráci z roku 2005, provedené krizové simulační cvičení, opatření na národní úrovni a další). Další práce je očekávána v otázkách rozšíření spolupráce mezi státy v rámci EU, konsolidaci dohledových orgánů, propojitelnosti garančních depozitních schémat, snižování bariér pro přeshraniční operace, v otázce státní pomoci při řešení krizových situací a další. Naplánováno je též celoevropské krizové simulační cvičení, které proběhne v roce 2009. Očekává se rozšíření dohody o spolupráci bankovních dohledů, centrálních bank a ministerstev financí z května 2007. Pravidelné hodnocení postupu prací bude provádět Výbor pro finanční služby a Hospodářský a finanční výbor. Výbory budou pravidelně informovat Radu ECOFIN.

Vývoj jednání:

PT PRES v úvodu připomnělo dřívější výzvy k této otázce, zejména pro další práci Výboru pro finanční služby. Ministři financí a hospodářství a centrální bankéři se tomuto tématu věnovali na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Portu v září t.r.  Schválení Závěrů říjnovou Radou je stvrzením výsledku jejich diskuse. PT PRES dále upozornilo na část Závěrů Rady, která se týká pravidel pro poskytování státní podpory a předložilo na základě požadavku EK nové znění v souladu se Smlouvou.

Výsledek jednání:

Nový návrh části Závěrů Rady k problematice státní podpory i tedy i celkové takto upravené Závěry Rady k problematice posilování opatření pro finanční stabilitu v EU byly jednomyslně schváleny ze strany členských států EU.

 

Ad 11a) Otázka financování projektu satelitní navigace Galileo

Popis problematiky:

O realizaci projektu globální satelitní navigace Galileo bylo rozhodnuto v roce 2001. Původně se počítalo s tím, že jak rozmístění satelitů, tak následný provoz systému budou realizovány formou partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP). Avšak poté, co se počátkem roku 2007 ukázalo, že soukromý partner není ochoten převzít některá základní rizika, byla jednání ukončena a bylo navrženo pokračovat formou veřejné zakázky. Současně EKe přehodnotila výši nákladů projektu. Pro variantu, kdy by plná operační kapacita byla zajištěna formou veřejné zakázky (tzv. varianta FOC, full operational capacity), dospěla EK k částce 3,4 mld. EUR . Přitom ve finanční perspektivě na období 2007-2013 je pro tento projekt vyčleněna pouze 1 mld. EUR v rámci headingu 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost. EK v předloženém Sdělení ze září 2007 identifikovala alternativní zrdroje financování pro dodatečně identifikované 2,4 mld. EUR, přičemž preferuje variantu revize finanční perspektivy.

Vývoj jednání:

PT PRES informovalo o zasedání Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 2. října 2007. Zde došlo ke shodě na potřebě přijmout komplexní rozhodnutí do konce roku 2007. Rada ECOFIN není jediným formátem Rady EU, na kterém je projekt Galileo diskutován.

Německo důrazně odmítlo jakoukoliv změnu finanční perspektivy. Požádalo o zařazení bodu na další zasedání Rady ECOFIN dne 13. listopadu 2007 a upozornilo na nutnost dobře listopadové jednání ministrů připravit (diskuse na technické úrovni je klíčová). Projekt jako takový Německo nicméně podporuje. K Německu se v otázce zásadního nesouhlasu k otevírání teprve nedávno dojednané finanční perspektivy připojila většina zemí (Švédsko, Finsko, Polsko, Lotyšsko, Česká republika, Velká Británie, Holandsko, Rakousko a Irsko). Španělsko, Francie a Slovinsko zdůraznily potřebu další diskuse, přičemž Francie rovněž podpořila přístup EK a její závěr ohledně financování označila za správný. Návrh EK tak označila za dobrý základ pro další diskusi, zároveň však připustila nutnost opatrného přístupu a maximálního využití prostoru v rámci headingu 1a. Dánsko odmítlo jakýkoliv pokles finančních prostředků alokovaných do výzkumu, návrh EK na využití prostředků z jiných headingů považuje za nejméně bolestivé řešení. Řada zemí, včetně ČR, též vystoupila s podporou požadavku Německa na zařazení bodu na listopadové jednání Rady ECOFIN.

V reakci na vystoupení členských států EK uvedla, že považuje svůj návrh za nejlepší způsob financování projektu a připomněla pozici Evropského parlamentu, který její návrh týkající se revize finanční perspektivy podporuje. EK zdůraznila, že by nedošlo ke změně celkového stropu finanční perspektivy a nepovažuje realizaci svého návrhu za precedent do budoucna.
Německo opakovaně vystoupilo s nesouhlasem k postoji EK, přičemž návrh EK se dotýká základních principů finanční perspektivy. Pro další jednání je třeba řádná příprava. Itálie v závěru jednání zdůraznila nutností předložit pro další jednání konstruktivní a přijatelný návrh a vyzvyla EK i členské státy k otevřenému přístupu.

Výsledek jednání:

PT PRES ve shrnutí diskuse zdůraznilo, že členské státy podpořily realizaci projektu Galileo. Otázka financování však vyžaduje další diskusi, která bude pokračovat na Radě ECOFIN v listopadu 2007.

 

Další části jednání:

Ad a) Hospodářská situace

Popis problematiky:

V rámci pravidelného tématu při pracovní snídani je jednak diskutována aktuální hospodářská situace v EU a jednak je podávána informace ze zasedání ministrů financí a hospodářství zemí eurogroup (tj. zemí, které zavedly společnou měnu).  Základem pro diskusi nad hospodářskou situací byla tisková zpráva EK k Čtvrtletní zprávě o vývoji eurozóny z 4. října 2007. Nedávný vývoj na finančních trzích se dotkl odhadu růstu HDP v roce 2007 pouze minimálně, projekce EK k růstu HPD v eurozóně hovoří o 2,5% růstu HDP v eurozóně v tomto roce. Růst je tažen zejména soukromou spotřebou, která je podpořena nízkou mírou nezaměstnanosti. Situace na finančních trzích byla detailněji diskutována v rámci bodu 6 řádného zasedání (hospodářská a finanční situace, viz výše).

Vývoj jednání:

Komisař Almunia informoval o posledním ekonomickém vývoji v eurozóně na základě Čtvrtletní zprávy EK. Hlavní výzvou je správné vyhodnocení dopadů současné situace na finančních trzích. Situace na finančních trzích není ještě zcela stabilizována. Dopady do reálné ekonomiky v nadcházejících letech však nejsou nezbytné. V důsledku růstu ceny ropy a apreciace eura je očekáván růst inflace.

Předseda EFC X. Musca vyslovil souhlas s hodnocením EK. V eurozóně je možné vysledovat efekty přijaté strategie zaměstnanosti a zlepšení flexibility trhů práce. X.Musca dále zmínil diskusi o obchodní výkonnosti a konstatoval, že země eurozóny v porovnání s USA a Japonskem neztrácejí svůj podíl na exportních trzích (tzn. zlepšení konkurenceschopnosti a posun ke znalostní ekonomice).

Výsledek jednání:

Hospodářský a finanční výbor (EFC) připraví do jara 2008 ve spolupráci s mezinárodními partnery průběžnou zprávu pro Radu ECOFIN zaměřenou na možnosti zlepšení fungování finančních trhů v oblastech transparentnosti, oceňovacích postupů, řízení rizik, spolupráce dohledů a ratingových agentur.

PT PRES dále informovalo o svém záměru zařadit krátkou informaci o diskusi Rady ECOFIN k tomuto tématu na neformální Evropskou radu v říjnu t.r. 

 

Ad b) Plnění závazků plynoucích ze zapojení do kursového systému ERM II

Popis problematiky:

Současní členové ERM II, kteří vstoupili do tohoto kursového mechanismu v letech 2004 a 2005 - Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta a Slovensko - se v okamžiku vstupu přihlásili k závazkům, jež měly zabezpečit jejich bezproblémovou účast v tomto mechanismu a napomáhat k udržitelnosti konvergenčního procesu. Tyto závazky byly formulovány pro oblast fiskální politiky, mzdového růstu, inflace, úvěrové expanze, dohledu nad finančním trhem a strukturálních reforem. Materiál EK dospěl k závěru, že navzdory mnoha společným rysům sledovaných ekonomik byly vykázány značně diferencované přístupy k plnění závazků. Pozitivně jsou hodnoceny Malta a Kypr, jejichž úsilí je ve sledovaných oblastech hodnoceno jako přiměřené očekávanému začlenění do eurozóny na začátku roku 2008. Na jednání Hospodářského a finančního výboru bylo dohodnuto poskytování informací o plnění závazků ze strany relevantních členských států vyplývajících z účasti v kursovém režimu ERM II v rámci konvergenčních programů.

Vývoj jednání:

Předseda EFC a místopředseda eurogroup X.Musca informoval o jednání EFC k plnění závazků a fungování ERM II. Plnění závazků ze strany členských zemí je rozdílné, „chudé“ fiskální výsledky vykazují pobaltské ekonomiky a Slovensko. Znepokojivý je v těchto zemích též mzdový vývoj a vývoj platební bilance. X. Musca informoval o novém postupu hodnocení závazků, konkrétně o zlepšení monitorování a hodnocení plnění těchto závazků jednak ve stávajících zprávách a jednak v rámci přezkoumávání konvergenčních programů.

Výsledek jednání:

Rada ECOFIN se shodla, že informace o plnění závazků plynoucích z členství v měnovém systému ERMII budou obsaženy v konvergenčních programech.

 

Ad c) Spolupráce se středomořskými zeměmi

Popis problematiky:

Jednání navázalo na jednání ministrů financí EuroMed (jednání EU a středomořských států), které se uskutečnilo 15. září 2007 v Portu. Ministři měli za cíl diskutovat možnosti lepší koordinace a zvýšení investic EU ve středomořském prostoru a lepší koordinaci s dalšími aktéry (finančními institucemi jako jsou EIB, EBRD) v oblasti. Španělsko a Itálie prezentovaly svůj návrh na vytvoření nové agentury pro podporu podnikání v dané oblasti (Business Developments Agency).

Vývoj jednání:

PT PRES na úvod zmínilo úlohu Evropské investiční banky a nástroje FEMIP a možnost zapojení dalších mezinárodních finančních institucí do financování oblasti (např. EBRD). Též se dotklo nástroje Evropské sousedské politiky (European Neighbourhood Parnership Instrument) a připomnělo iniciativu Španělska a Itálie na zřízení nové agentury.

Komisař Almunia prezentoval následně aktivity EU v dané oblasti.

Prezident EIB P.Maystadt představil aktivity EIB ve Středomoří v kontextu nástroje FEMIP. Připomněl též nový zápůjční mandát EIB. Za nutnost označil vyhnout se duplicitám a škodlivé konkurenci jednotlivých prováděných iniciativ a působení mezinárodních finančních organizací. Přínosy vidí v synergiích při posílení spolupráce mezi EU, mezinárodními finančními organizacemi a bilaterálními finančními institucemi. Je třeba též úzká spolupráce mezi ministry financí a zahraničních věcí.

V rámci diskuse došlo k podpoře investic v daném regionu. S odkazem na roli EBRD byla nastolena otázka budoucí možné diskuse k investicím na Balkáně.

Výsledek jednání:

PT PRES shrnulo diskusi následovně: a) Středozemní region má strategický význam pro EU, je třeba dobře koordinovat a zlepšit vazby EU v regionu prostřednictvím investic; b) úzká spolupráce mezi institucemi EU, mezinárodními finančními organizacemi  a dalšími relevantními partnery je nezbytná; c) EK maximalizuje použití současných finančních zdrojů, v koordinaci s členskými státy a dalšími partnery, k dalšímu působení v regionu; d) EIB nadále hraje vedoucí roli při aplikaci strategie EU v regionu a e) nové iniciativy jsou vítány, pokud se nebudou překrývat se současnými a budou dobře koordinovány s finančními nástroji a cíli EU. Hospodářský a finanční výbor připraví případné další jednání ministrů k tomuto tématu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.