CZ EN

4. prosince 2007 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 4. prosince 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem.

Jednání  Rady ECOFIN dne 4. prosince 2007 mělo následující program:

Řádné jednání:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu A-položek
 3. Implementace Paktu stability a růstu – Polsko  Prohlášení Rady
 4. Lisabonský mnohostranný dohled  Závěry Rady
 5. Globalizace: pohyb kapitálu a pracovních sil (Zpráva Komise k migraci)  Závěry Rady
 6. Finanční služby
  1. Revize fungování Lamfalussyho procesu  Závěry Rady
  2. Směrnice o solventnosti pojišťoven - Solventnost II Orientační debata, legislativní akt
  3. Rizikový kapitál  Závěry Rady
 7. Daňové otázky
  1. Balíček DPH  Politická shoda, legislativní akt, možné hlasování
  2. Snížené sazby DPH
   1. Sdělení Komise k jiným než základním sazbám DPH  Závěry Rady
   2. Návrh na změnu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES s ohledem na některá časově omezená ustanovení týkající se sazeb DPH Obecný přístup, legislativní akt
  3. Směrnice k dani z kapitálu  Obecný přístup, legislativní akt
  4. Boj proti daňovým podvodům  Závěry Rady
  5. Zpráva skupiny Code of Conduct (Business taxation)  Závěry Rady

Další části jednání:

8) Ekonomický dopad rostoucích cen ropy a debriefing z jednání Eurogroup (pracovní snídaně)
9) Hospodářská a finanční situace (pracovní oběd)

K jednotlivým bodům: Řádné zasedání Rady ECOFIN:

Ad 2) Přijetí seznamu A-položek

Popis problematiky:
Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání (zejména COREPER).
 
Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen (je přílohou tohoto materiálu).

Ad 3) Implementace Paktu stability a růstu – Polsko  Prohlášení Rady

Popis problematiky:
Ministři financí a hospodářství byli seznámeni s vyhodnocením úsilí Polska při odstraňování nadměrného vládního schodku. Hodnocení plnění Doporučení Rady provedené Komisí (dále EK) nenavrhuje v tuto chvíli žádné další kroky v rámci EDP  vůči Polsku, kterému se (dle odhadu EK) podařilo splnit únorové Doporučení s velkou rezervou (Polsko snížilo vládní schodek v tomto roce pod 3 % HDP na 2,7 % HDP a strukturální zlepšení v letošním roce odhaduje EK na 0,9 % HDP, tj. více než Radou požadovaných 0,5 % HDP). Vzhledem k riziku opětovného překročení hranice 3 % HDP v příštích dvou letech důsledkem navrhovaných daňových úlev a zvyšování sociálních transferů v oblasti penzí a rodičovských příspěvků však EK zatím neuvažuje o ukončení EDP, neboť odstranění nadměrného schodku nelze v tuto chvíli pokládat za trvalé. Naopak by EK ráda viděla upevnění konsolidační strategie v aktualizaci Konvergenčního programu, který by měla předložit nová polská vláda vzešlá z říjnových parlamentních voleb.

Vývoj jednání:
Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti J. Almunia v návaznosti na únorová doporučení  Rady připomněl lhůtu pro nápravu vysokého schodku Polska do konce roku 2007 a povinnost konsolidovat rozpočet se střednědobým cílem 1,5% HDP.  Dle listopadové předpovědi dosahuje Polsko na konci roku deficitu 2,7 % HDP, což je pod referenční hranicí 3 % HDP.

Zástupce Evropské centrální banky, viceprezident L.D. Papademos, vyjádřil souhlas s názorem EK, že EDP může být zrušena až v situaci trvalého odstranění schodku, což není případ Polska, neboť pro rok 2008 se očekává nárůst schodku nad 3 % HDP. Za zásadní označil v případě Polska udržitelnost deficitu veřejných financí pod 3% HDP.
Polsko přijalo hodnocení a navržené Prohlášení Rady a informovalo o ekonomickém programu nové polské vlády. Cílem navrženého rozpočtu na rok 2008  je zajistit další snižování strukturálního schodku s tím, že záměrem je zajistit snížení strukturálního schodku do roku 2011 (tedy do konce mandátu současné vlády) na úroveň 1% HDP.

Dalším cílem je snížení veřejného dluhu, resp. podílu dluhu na HDP o 4 - 7% během uvedeného období. Za důležité označilo Polsko také snížení schodku v roce 2008, nicméně pouze v omezeném měřítku, neboť nová polská vláda byla nucená vyjít z návrhu rozpočtu na rok 2008, který předložila vláda předchozí. Dle polské ústavy musí být státní rozpočet přijat oběma komorami Parlamentu a podepsán prezidentem do 4 měsíců od prvního předložení návrhu do Parlamentu, tj. předseda Parlamentu musí předložit prezidentovi k podpisu návrh rozpočtu do 26. ledna 2008, jinak má prezident právo Parlament rozpustit. V jiné situaci by cíle nové polské vlády byly ambicióznější.

Dále má vláda za cíl zintenzivnění privatizace státních podniků, zlepšení kontroly nad veřejnými výdaji a větší flexibilitu celé ekonomiky. Polsko oznámilo, že předloží aktualizaci Konvergenčního programu ihned, jakmile bude schválen rozpočet na rok 2008.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN vyslovila souhlas se Sdělením EK, že nejsou třeba další kroky ve věci nadměrného schodku Polska. EK bude i nadále situaci sledovat.

Ad 4) Lisabonský mnohostranný dohled  Závěry Rady

Popis problematiky:
Radě ECOFIN byly předloženy ke schválení Závěry Rady v oblasti implementace Národních programů reforem (NPR) za rok 2007. Předložené závěry vychází z horizontálního hodnocení členských států (ČS), které proběhlo na počátku listopadu 2007 ve Výboru pro hospodářskou politiku (EPC). Cílem Závěrů je poukázat na důležité oblasti v implementaci NPR před individuálním hodnocením jednotlivých ČS, které EK zveřejní v prosinci 2007. Těmito oblastmi jsou pracovní trh, inovace a malé a střední podniky, lepší regulace a zvyšování hospodářské soutěže. Předložené Závěry hodnotí obnovenou Lisabonskou strategii vesměs pozitivně, neboť dochází k pokroku při dosahování lisabonských cílů (zvyšování zaměstnanosti, ekonomické reformy, modernizace evropského sociálního modelu, znalostní ekonomika a znalostní společnost, životní prostředí). V reformním úsilí však mezi ČS přetrvávají značné rozdíly a řada stanovených cílů nemůže být dosažena bez vyvinutí dalšího reformního úsilí.

Vývoj jednání:
Předseda EPC J. Grice zopakoval hlavní závěr, tedy že celkový dojem z naplňování strategie je poměrně povzbudivý, reformní úsilí začíná nést plody, nicméně je nutné zachovat dynamiku reforem, resp. zvýšit úsilí v oblastech s nedostatečným pokrokem. Mezi takové oblasti zařadil předseda EPC trh práce (k dosažení cíle 70% zaměstnanosti jsou třeba další reformy, jako např. prodloužení pracovního života, reformy sociálních dávek a celkové zvýšení flexibility pracovního trhu), výdaje na výzkum a vývoj (současná dosažená úroveň činí 2,6% HDP, nicméně cíl 3% HDP není v dohledné době dosažitelný, je třeba především zlepšit rámcové podmínky pro inovace), sektor služeb, kde je třeba odbourat překážky konkurence, zvláště u odborných služeb a v maloobchodě, a síťová odvětví, kde je nutné udělat více pro vytvoření konkurenceschopného a propojeného EU trhu plynu a elektřiny). Jako oblasti s dobrým pokrokem vyhodnotil předseda EPC zlepšování právních předpisů (better regulation), odstraňování bariér pro podnikání (snazší a rychlejší zakládání podniků) a přibližování k cílům pro zaměstnanost žen a seniorů.

Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti J. Almunia vyjádřil souhlas s analýzou EPC a uvedl, že poslouží jako užitečný vstup pro Lisabonský balíček , který bude EK předložen ve 2. prosincovém týdnu a Radě ECOFIN představen na příštím zasedání v lednu 2008.

Výsledek jednání:
Závěry Rady ECOFIN byly ministry financí a hospodářství přijaty.

Ad 5) Globalizace: pohyb kapitálu a pracovních sil (Zpráva Komise k migraci) Závěry Rady

Popis problematiky:
Ministrům financí a hospodářství byly předloženy ke schválení Závěry Rady, které shrnují proběhlou diskusi na nižších úrovních k roli migrace pro potenciální růst, zaměstnanost, trh práce, produktivitu a veřejné finance. Migrace má důležitou roli při růstu potenciálního produktu a napomáhá ČS snáze se přizpůsobit změnám na trhu práce. Pozitivní vliv má rovněž na pracovní mobilitu, produktivitu práce a konkurenceschopnost. Dopady migrace na sociální výdaje a udržitelnost veřejných financí závisí na typu migrace, situaci na trhu práce v daném ČS, daňovém systému či systému sociálních dávek. Současně se migrace stala v posledních letech důležitým faktorem populačního růstu v EU. Současně však může v dlouhém období negativní dopady demografického trendu pouze zmírnit.

Diskuse k tomuto tématu proběhla již na listopadovém zasedání Rady ECOFIN. Cílem prosincového jednání Rady bylo přijmout Závěry Rady jako příspěvek pro zasedání Evropské rady v prosinci t.r.

Vývoj jednání:
Předseda EPC J. Grice zdůraznil 4 ekonomické aspekty migrace, které EPC shledal klíčovými. Zaprvé migrace přispívá ke zvyšování růstového potenciálu a usnadnění přizpůsobení změnám na trhu práce. Zadruhé efektivní imigrační politika musí vycházet z potřeb pracovního trhu, přínosem mohou být pracovníci jak s vysokou, tak s nízkou kvalifikací. Zatřetí využití možných přínosů z imigrace závisí na úspěšné integraci imigrantů. Jako poslední aspekt migrace zmínil J. Grice to, že pozitivní dopad migrace na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí je pouze omezený a nijak nesnižuje nutnost reformovat penzijní systémy.

Výsledek jednání:
Závěry o ekonomických dopadech migrace byly schváleny a poslouží jako příspěvek Rady ECOFIN do diskuse na prosincové Evropské radě v Bruselu.

Ad 6a)  Revize fungování Lamfalussyho procesu  Závěry Rady

Popis problematiky:
Radě ECOFIN byl předložen ke schválení návrh Závěrů k fungování tzv. Lamfalussyho procesu (čtyřstupňový mechanismus přijímání, schvalování a kontroly implementace a vynucování regulatorních předpisů pro oblast finančních služeb na úrovni EU), ve kterých se především odráží snahy o reformu dozorových orgánů třetí úrovně (tzv. 3LC výbory). Neproblematičtější záležitostí se v průběhu příprav Závěrů jevily zejména dvě klíčové oblasti, a to právní postavení 3LC výborů a pravidla rozhodování těchto výborů při přijímání doporučení a jejich právní povaha.

Vývoj jednání:
Portugalské předsednictví připomnělo celou řadu podpůrných zpráv, které byly k této problematice vydány. Současně připomnělo dopis italského ministra financí ze dne 26. listopadu 2007, obsahující doporučení, která jdou nad rámec návrhu Závěrů k této problematice. Předsednictví dodalo, že tato doporučení považuje spíše za nástin možného budoucího vývoje.

Předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC) X. Musca zdůraznil, že předložené Závěry jsou výsledným kompromisem mezi odlišnými stanovisky ČS  a že je v nich obsaženo vše potřebné k další integraci dozorových praktik na úrovni EU.

Komisař pro vnitřní trh a služby Ch. McCreevy zopakoval svou podporu Závěrům v předložené podobě a preferenci cesty pozvolné evoluce před revolučními způsoby řešení. K návrhům obsaženým v dopisu italského ministra financí vyjádřila EK pozitivní postoj, ovšem nepovažuje je v dané fázi za realizovatelné. Za velice důležité ovšem EK považuje zaměřit se na dozorový rámec velkých bank, které mají přeshraniční aktivity.

Viceprezident Evropské centrální banky (ECB) L.D. Papademos přivítal zejména navržený časový harmonogram jako součást Závěrů, který je třeba naplnit v následujícím roce.

Itálie zdůraznila, že revize Lamfalussyho procesu (LP) by měla být mnohem ambicióznější, než je navrženo v Závěrech. LP byl dle jejího názoru špatně implementován a nepodařilo se zavést efektivní výkon dohledu nad bankovním sektorem v EU (bylo vytvořeno obrovské množství velice detailních směrnic, zavedeny odlišné informační povinnosti a dokonce i odlišné kapitálové požadavky v jednotlivých ČS EU). Vedle toho Itálie ve svém vystoupení několikrát zdůraznila přetrvávající otřesy na finančních trzích. Dle jejího názoru by se v případě hlubší finanční krize projevila v plné míře neefektivita stávajícího systému dozorových orgánů. Itálie požádala předsednictví, aby její vystoupení bylo zaneseno do záznamu z Rady. Současně navrhla vytvořit:

 1. jednotný soubor evropských dozorových pravidel a standardů, který by zajistil finančním institucím ve všech zemích EU stejné zacházení a
 2. integrovaný dozor nad finančními institucemi s aktivitami ve více ČS.

Většina ČS podpořila schválení návrhu Závěrů v předložené podobě, přičemž některé současně vyjádřily ochotu diskutovat italské návrhy v budoucnu (zejména Německo, Finsko, Španělsko, Irsko, Francie a Nizozemí).

Německo dále upozornilo, že 3LC nesmí v žádném případě zasahovat bez právního základu do národních právních řádů, což by postupně vedlo k zániku národních kompetencí.

Proti návrhům Itálie se postavilo zejména Rakousko a Velká Británie, která nepodporuje ani založení evropské agentury dohledu, ani společného souboru pravidel (single rulebook). Rozhodnutí 3LC musí mít dle Velké Británie právně nezávazný charakter.

Itálie vystoupila na závěr debaty s konstatováním, že neslyšela žádné věcné argumenty proti zařazení jí navržených bodů do Závěrů Rady, proto se zdrží podpory Závěrů ve stávající podobě.

Výsledek jednání:
Závěry Rady byly schváleny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, přestože italská delegace požadovala jejich změnu v intencích svých doporučení obsažených v dopise italského ministra financí.

Portugalské předsednictví konstatovalo, Rada ECOFIN se k tématu vrátí v dubnu 2008 na svém neformálním zasedání ve Slovinsku se zaměřením diskuse na konvergenci dozoru a přeshraniční aktivity finančních institucí a znovu posoudí italské návrhy.

 

Ad 6b) Směrnice o solventnosti pojišťoven - Solventnost II Orientační debata, legislativní akt

Popis problematiky:
Na zasedání Rady byla připravena zpráva o pokroku při vyjednávání ohledně návrhu směrnice Solventnost II na expertní úrovni, ke kterému došlo od okamžiku předložení legislativního návrhu EK dne 10. června 2007.

Stávající solventnostní pravidla pro pojišťovny a zajišťovny byla považována za nevyhovující a neodrážející poslední trendy v pojišťovacím sektoru, proto bylo nutné přistoupit k zavedení nového a moderního solventnostního režimu. Revize stávajícího solventnostního režimu byla rovněž využita k tomu, aby 13 směrnic upravujících životní a neživotní pojištění a zajištění bylo zahrnuto do společného legislativního aktu s novým režimem solventnosti (jedná se o tzv. recast). Předkládaný návrh směrnice Solventnost II tedy představuje úplný text upravující všechny aspekty pojištění a zajištění a sleduje následující cíle – prohloubení integrace pojistného/zajistného trhu EU, zlepšení ochrany pojistníků a osob oprávněných k pojistnému plnění, zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti pojistitelů a zajistitelů EU a podpora lepší právní úpravy.

Asi nejkontroverznější otázkou, kterou bude třeba ještě dále diskutovat, je způsob dozoru nad pojišťovacími skupinami, protože stávající model „solo“ dohledu již neodpovídá způsobu, jak jsou tyto skupiny organizovány a řízeny, zejména pak neodpovídá způsobu správy kapitálu (risk management) a interním modelům (internal models), které jsou nejčastěji navrhovány pro celou skupinu. Tato ekonomická realita vyvolává otázku, jakou roli by měly hrát dozorové orgány (solo a group) ve vazbě k právním subjektům v rámci skupiny. EK navrhla zkombinovat pravomoci mezi solo a skupinovými dozorovými orgány.

Vývoj jednání:
Portugalské předsednictví nastínilo dosavadní výsledky projednávání na úrovni pracovní skupiny Rady a poukázalo na skutečnost, že v souvislosti s projednáváním režimu skupinové podpory (tzv. group support regime v rámci problematiky skupinového dohledu) byly nastoleny širší otázky, které je třeba zodpovědět předtím, než bude rozhodnuto o definitivní podobě tohoto režimu. Jedná se o následující okruhy otázek (viz bod 9 zprávy o pokroku):

 1. dopad na sjednocení vnitřního trhu a na hospodářskou soutěž na národní úrovni;
 2. dopad na ochranu pojistníků a pojištěných v krizových situacích;
 3. vyjasnění právních a praktických aspektů majících význam pro jistotu uskutečnění přeshraničního převodu finančních prostředků mezi subjekty ve skupině;
 4. vyjasnění role „College of Supervisors“ a konzultační role CEIOPSu  v rámci fungování Lamfalussyho přezkumu.

Většina ČS vyjádřila podporu návrhu směrnice, zdůraznila potřebu diskuse režimu skupinové podpory, zejména 4 identifikovaných oblastí a ocenila práci portugalského předsednictví. Některé ČS současně vyjádřily výhradu či obavy ze zavedení režimu skupinového dohledu, resp. podpořily další diskusi na toto téma (například Litva, Německo, Itálie) a požádaly o vypracování další analýzy (např. Španělsko, Polsko, Řecko). Slovinsko současně vyzvalo k zakomponování principu „lead supervisor“ do legislativního návrhu. Polsko požádalo o další diskusi záležitosti přeshraničního převodu finančních prostředků mezi subjekty ve skupině v krizové situaci .

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN vzala na vědomí zprávu o vývoji projednávání návrhu směrnice o Solventnosti II a podpořila v ní obsažený návrh, aby otázky zmíněné v bodu 9 této zprávy byly předmětem další diskuse na expertní úrovni.

Portugalské předsednictví bylo oceněno za významný pokrok v projednávání směrnice.

Ad 6c)  Rizikový kapitál  Závěry Rady

Popis problematiky:
Závěry Rady k rizikovému kapitálu zdůrazňují důležitou roli trhů rizikového kapitálu pro financování malých a středních podniků, vytváření pracovních míst a rozvoj podnikatelského prostředí EU a připomínají rozdíl mezi evropským a americkým trhem rizikového kapitálu. ČS jsou vyzvány k odstraňování chyb a překážek v rozvoji této oblasti. Zároveň je poukazováno na roztříštěnost a slabé stránky trhů rizikového kapitálu. Ministři financí a hospodářství podporují rychlé dokončení prací a vítají iniciativu EK přijmout Sdělení ohledně odstraňování překážek přeshraničním investicím do fondů rizikového kapitálu. Rada ECOFIN též zdůrazňuje význam odstranění překážek v právní úpravě investic do private equity/venture kapitálu institucionálními investory jednotlivých ČS. Současně poukazuje na vyjednávání ohledně směrnice Solventnost II a očekává revizi směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého pojištění a dohledu nad nimi (IORP).

Vývoj jednání:
Portugalské předsednictví pouze poukázalo na skutečnost, že problematika rizikového kapitálu byla na programu Rady ECOFIN již letech 2004 a 2006, kdy byl Radou vyzván Výbor pro finanční služby (FSC), aby vydal zprávu o pokroku při odstraňování překážek dalšího rozvoje na evropských trzích rizikového kapitálu.
Komisař pro vnitřní trh a služby Ch. McCreevy se omezil na konstatování důležitosti rizikového kapitálu pro financování technologického pokroku v EU a poukázal na skutečnost, že poskytování rizikového kapitálu v EU nefunguje zcela optimálně. EK v této souvislosti vyzdvihla důležitost projektu JEREMIE  pro poskytování finančních prostředků malým a středním podnikům.

Výsledek jednání:
Návrh Závěrů byl schválen jednomyslně bez jakýchkoliv úprav.

Ad 7a) Balíček DPH  Politická shoda, legislativní akt, možné hlasování

Popis problematiky:
V balíčku jsou obsaženy dva návrhy DPH směrnic, které se týkají změny pravidel pro stanovení místa zdanění u služeb a procedury vracení daně, a dále návrh změn v nařízení č. 1798/2003, o administrativní spolupráci, ve kterém jsou promítnuty změny z návrhů DPH směrnic. Na jednání Rady ministrů mělo dojít k vyřešení politické výhrady Lucemburska, zejména ve věci posunutí účinnosti změny pravidla zdanění telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb na pozdější dobu a ve věci zavedení  kompenzačního mechanismu, na jehož základě by při zdaňování těchto služeb bylo členskému státu usazení ponecháno určité procento z vybrané částky DPH na kompenzaci jeho nákladů spojených s výběrem DPH.

Vývoj jednání:
Lucembursko upozornilo, že pokud se jedná o otázku místa zdaňování, v minulosti se spíše prosazoval princip ČS původu než princip ČS spotřeby. Přestože v Programovém prohlášení se vláda Lucemburska zavázala nepřistoupit na zavedení nového pravidla pro místo zdaňování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, v zájmu dosažení kompromisu vyjádřilo Lucembursko ochotu od takového postoje ustoupit. Vzhledem k tomu, že je třeba poskytnout podnikatelskému sektoru čas na přizpůsobení se novým pravidlům, požadovalo současně vstup v účinnost nových pravidel až k 1.1.2015.

Komisař pro daně a celní unii L. Kovács vyjádřil ochotu podpořit vstup v účinnost k pozdějšímu datu a zpracovat zprávu o proveditelnosti nových pravidel za podmínky, že tato zpráva neovlivní dnešní rozhodnutí ohledně místa zdanění v ČS spotřeby.

Velká Británie uvedla, že trvá na vstupu v účinnost k 1.1.2010 a zcela odmítá kompenzační mechanismus. Francie a Nizozemí vyjádřily ochotu přistoupit na rok 2015 jako termín vstupu v účinnost, ale nesouhlasily s trvalým kompenzačním mechanismem.

Německo uvedlo, že by bylo ochotno přistoupit na přechodný a degresivní kompenzační mechanismus. Podobně se vyjádřila většina ČS, včetně České republiky.
Malta podpořila odklad vstupu v účinnost nového pravidla do roku 2015 a také přerozdělovací mechanismus, který již v současné době existuje v oblasti cla a zdaňování úroků u úspor. Dle Malty tento mechanismus zajistí, že se ČS usazení zaměří na kontrolu všech společností, které v daném státě mají své sídlo a nikoliv pouze těch, ze kterých má daňový příjem.

Lucembursko následně uvedlo, že již kompromis učinilo, neboť ustoupilo od principu místa zdanění v zemi původu, ale nemůže akceptovat vstup v účinnost dříve než v roce 2015. Dále připomnělo, že v oblasti zdaňování úroků z úspor nebyl kompenzační mechanismus navržen Lucemburskem, ale Rakouskem a bylo to nakonec řešení, kterým se dosáhlo kompromisu. V případě nesouhlasu s návrhem na dnešním zasedání se Lucembursko opět vrátí ke svému původnímu postoji, tedy principu místa zdanění v zemi původu.

PT PRES navrhlo kompromisní řešení, podle něhož by nové pravidlo vstoupilo v účinnost k 1.1.2015 a od tohoto data do roku 2019 by byl uplatňován kompenzační mechanismus v poměru 20% příjmů pro ČS usazení a 80% příjmů pro ČS spotřeby a od 1.1.2019 pak v poměru 5% : 95%, a to trvale, neboť ČS usazení musí mít motivaci pro řádný výběr daně.

Velká Británie podpořená Švédskem odmítla nový kompromisní návrh podpořit. Nesouhlasila se skutečností, že kompenzační mechanismus má být postupně snižován až od roku 2015 a že by se mělo jednat o trvalé ustanovení.

Finsko navrhlo řešení v postupném zrušení kompenzačního mechanismu, a to v období mezi rokem 2015 a rokem 2019.

Po diskusi ministrů na pracovním obědě předložilo portugalské předsednictví další kompromisní řešení, podle něhož vstupuje nové pravidlo pro místo zdanění telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb v účinnost k 1.1.2015 a od stejného data do 31.12.2018 je zaveden přechodný degresivní kompenzační mechanismus (od 1.1.2015 do 31.12.2016 bude náležet ČS usazení 30% z vybrané daně a od 1.1.2017 do 31.12.2018 pak 15% těchto příjmů). 

Výsledek jednání:
ČS přijaly poslední kompromisní řešení navržené předsednictvím. Rada ECOFIN schválila celý DPH balíček.

 

Ad 7b-i) Sdělení Komise k jiným než základním sazbám DPH  Závěry Rady

Popis problematiky:
V červenci 2007 zveřejnila EK Sdělení o jiných než základních sazbách DPH. Toto Sdělení odstartovalo diskusi o dalším směřování vývoje v oblasti sazeb DPH, neboť současná legislativní úprava se vyznačuje značnou nesystémovostí a nerovností, zejména pokud se jedná o přístup mezi jednotlivými státy (ČS EU-15 aplikují výjimky bez časového omezení pro široký okruh zboží a služeb, ČS EU-12 aplikují výjimky s velmi omezeným rozsahem a časově limitované). Navíc za současné legislativní úpravy a s ohledem na požadavek dosažení jednomyslnosti pro změnu úpravy v oblasti daní, chtějí-li některé členské státy rozšířit okruh položek, na které by bylo možno aplikovat sníženou sazbu daně, je prosazení takového požadavku velmi obtížné.

Vývoj jednání:
Komisař pro daně a celní unii L. Kovács uvedl, že diskusi ke sníženým sazbám vítá s tím, že z jeho pohledu musí být v dlouhodobé perspektivě nalezeno řešení zjednodušující stávající nepřehledný systém. Nicméně EK hodlá předložit v roce 2008 návrh týkající se otázky aplikace snížené sazby daně na služby s vysokým podílem lidské práce a na místně poskytované služby, včetně restauračních služeb, která dle názoru EK vyžaduje rychlé řešení.
Švédsko, Nizozemí a Itálie se vyslovily pro sjednocení uplatnění snížené sazby daně u knih dodávaných prostřednictvím různých médií. Švédsko dále uvedlo, že dle jeho názoru má snížená sazba daně aplikovaná na služby s vysokým podílem lidské práce pozitivní vliv na míru nezaměstnanosti a je proto nutné v tomto pokračovat. Stejný názor zastává Nizozemí, které by navíc uvítalo studii na možnost aplikovat sníženou sazbu daně na ekologicky šetrné výrobky. Německo zdůraznilo, že je nutné zkoumat ekonomické dopady aplikace snížené sazby daně a definovat oblasti, ve kterých má její použití smysl.
EK uvedla, že za francouzského předsednictví lze předložit pouze legislativní návrh zahrnující nejnaléhavější případy a teprve následně lze připravit komplexnější legislativní návrh.

Výsledek jednání:
Rada ministrů ECOFIN schválila navržené Závěry.

Ad 7b-ii) Návrh na změnu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES s ohledem na některá časově omezená ustanovení týkající se sazeb DPH Obecný přístup, legislativní akt

Popis problematiky:
V souvislosti se zahájením diskuse o případné revizi stávajícího systému sazeb DPH předložila EK návrh na prodloužení přechodných období některým členským státům, jejichž účinnost měla vypršet ke konci roku 2007. EK navrhla prodloužit platnost většiny z výjimek na uplatňování snížené sazby DPH, které si nové členské státy vyjednaly v Přístupových smlouvách a které jsou obsaženy v dočasných ustanoveních směrnice 2006/112/ES (článcích 123 až 130), a to do 31.12.2010. Součástí návrhu je rovněž výjimka pro ČR ohledně možnosti uplatňovat sníženou sazbu DPH na stavební práce týkající se staveb pro bydlení. Návrh sám o sobě nerozšiřuje oblast působnosti uplatňování snížených sazeb DPH na další kategorie, ale pouze prodlužuje platnost některých z již existujících výjimek. Navrhované datum prodloužení výjimek odpovídá předpokládanému ukončení možnosti uplatňování snížených sazeb u místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce.

Vývoj jednání:
Komisař pro daně a celní unii L. Kovács uvedl, že předložený návrh na prodloužení výjimek je krokem umožňujícím rovné zacházení pro staré i nové členské státy. Dle EK není rozumné nutit nyní některé ČS, aby změnily národní legislativu z důvodu vypršení platnosti přechodných období a následně v případě změny stávající EU legislativy se zase vrátily k původní úpravě.

Německo podpořené Dánskem souhlasilo s prodloužením přechodných období za předpokladu schválení společného prohlášení Rady a EK do zápisu z jednání Rady, že toto prodloužení nevytváří žádné zábrany pro diskusi o nové formě snížených sazeb a že tato přechodná období jsou prodlužována naposledy.
Polsko vyjádřilo nesouhlas s druhou částí návrhu prohlášení do zápisu, resp. uvedlo, že by bylo ochotno souhlasit, pokud by byla přechodná období prodloužena až do 31.12.2012. 

Slovinsko uvedlo, že je ochotno podpořit prohlášení do zápisu, pokud se všechny ČS zavážou, že budou veškeré individuální výjimky do konce roku 2010 ukončeny. EK by dle Slovinska měla předložit smysluplný návrh řešící celkový systém sazeb DPH, s jehož přípravou by měla začít již v roce 2008.

EK konstatovala, že je ochotna prohlášení do zápisu podpořit, i když je toho názoru, že i bez něj by v budoucnu měly ČS možnost další návrh na prodloužení odmítnout z důvodu principu jednomyslnosti. V zájmu dosažení kompromisu navrhla EK ponechat závazek v prohlášení do zápisu, že daná přechodná období již dále nebudou prodlužována, pouze jako závazek EK, neboť pouze ta disponuje legislativní iniciativou. Tento návrh nebyl Německem a Dánskem přijat.

PT PRES tedy navrhlo kompromisní znění prohlášení do zápisu, v němž místo závazku, že „tato přechodná období jsou prodlužována naposledy“ navrhlo závazek, že „tato přechodná ustanovení již nebudou dále prodlužována“.

Výsledek jednání:
Ministři financí a hospodářství dosáhli dohody ohledně prodloužení přechodných období některým ČS pro aplikaci snížené sazby DPH do konce roku 2010 s tím, že v prohlášení do zápisu Rada a EK potvrzuje, že dotyčná přechodná ustanovení již nebudou dále prodlužována. Prodloužení přechodných období se týká i ČR, nicméně ČR této možnosti již využívat nebude a od 1.1.2008 bude aplikovat sníženou sazbu daně pouze na tzv. sociální bydlení.

Ad 7c) Směrnice k dani z kapitálu  Obecný přístup, legislativní akt

Popis problematiky:
Ministrům financí byl předložen legislativní návrh novely směrnice o nepřímých daních ze zvýšení kapitálu. Uvedenou daň v současné době vybírá pouze 7 členských států (Řecko, Rakousko, Polsko, Lucembursko, Španělsko, Kypr a Portugalsko). Ačkoliv daně z navýšení kapitálu představují určitou překážku volnému pohybu kapitálu, uvedené členské státy zatím nejsou připravené tuto daň zcela zrušit, a proto novela navrhuje pouze další omezení vybírání této daně a některá legislativně-technická zpřesnění. Návrh nově vymezuje působnost a rozšiřuje ji na některé reorganizace a vydávání cenných papírů, které v minulosti pokryty nebyly. Dále nově definuje pojem příspěvek do kapitálu a některé typy reorganizací, v jejichž případě je vybírání daně zakázáno.

Výsledek jednání:
Legislativní návrh byl odsouhlasen Radou ministrů bez diskuse. K formálnímu schválení tohoto návrhu je třeba ještě obdržet stanovisko Evropského parlamentu.

Ad 7d) Boj proti daňovým podvodům  Závěry Rady

Popis problematiky:
V návaznosti na dosavadní vývoj diskusí v otázce boje proti daňovým únikům předložila EK dne 27. listopadu 2007 Radě Sdělení, v němž informuje o dosavadním pokroku v rámci expertní skupiny pro daňové úniky a vyzývá k mandátu pro další činnost. Legislativní návrhy ani příslušné analýzy (dle závěrů červnové Rady ECOFIN) předloženy nebyly, nicméně EK deklarovala, že tak učiní v prvním čtvrtletí příštího roku.

V návaznosti na toto Sdělení připravilo Portugalské předsednictví návrh Závěrů Rady, v nichž Rada

 1. bere na vědomí postupující práce na tzv. „dlouhodobých opatřeních“ a vyzývá EK, aby předložila výsledky těchto prací spolu s legislativními návrhy ke „shodnutým opatřením“ tak, aby je Rada mohla projednat v prvním čtvrtletí 2008;
 2. bere na vědomí zprávu o činnosti expertní skupiny pro daňové úniky (skupina zástupců členských států), podporuje její další práci a vyzývá EK, aby pokračovala v této činnosti s cílem předložit Radě výsledky v průběhu první poloviny roku 2008;
 3. vyzývá ČS, aby prozkoumaly možnost zavedení vhodných pravidel pro zajištění sankcionování a trestního stíhání v případech, kdy daňová ztráta je na území jiného ČS, do národní legislativy a
 4. Rada poskytuje politický mandát pro další kroky, přičemž by EK měla provést analýzu rozsahu potřebných informací pro daňovou správu tak, aby byly zohledněny cíle Lisabonské strategie (zredukovat administrativní zátěž do roku 2012 o 25%), posílen společný přístup k systému DPH a zajištěna právní jistota daňových subjektů především ve vztahu k intrakomunitární registraci plátců DPH. Rada souhlasí s tím, že by měla být posílena možnost ČS vybrat DPH v případě podvodů a vyzývá EK ke zvážení příslušných legislativních změn; Rada dále vyzývá EK, aby v této oblasti postupovala v součinnosti s ČS a v průběhu roku 2008 předložila zprávu o dalším pokroku.

Výsledek jednání:
Rada ministrů schválila navržené Závěry bez diskuse.

 

Ad 7e) Zpráva skupiny Code of Conduct (Business taxation)  Závěry Rady

Popis problematiky:
Na zasedání Rady ECOFIN byla ministrům předložena Zpráva Skupiny pro Kodex chování . Tato zpráva obsahuje popis činnosti, kterou skupina během portugalské předsednictví vykonala. Důležitou součástí zprávy je také Balíček o budoucí činnosti skupiny, včetně dokumentu, ve kterém jsou definovány procedurální aspekty činnosti skupiny.

Kromě Zprávy pro Radu ECOFIN byl ministrům předložen návrh Závěrů Rady, ve kterých Rada znovu zdůrazňuje závazek ČS bojovat proti nekalé daňové soutěži a potvrzuje schválení Balíčku o budoucí činnosti skupiny, včetně procedurálních aspektů v případě, že by se Radě ministrů podařilo vyřešit existující výhrady Španělska, Itálie a Nizozemí.

Vývoj jednání:
Vzhledem k tomu, že na jedné straně Nizozemí a na druhé straně Španělsko a Itálie odmítly jakékoliv kompromisní řešení, portugalské předsednictví připravilo nový návrh Závěrů Rady, ve kterém Rada vyzývá Pracovní skupinu pro Kodex chování, aby urychleně nalezla řešení ohledně všech otevřených aspektů své budoucí práce a následně o tom informovala Radu před koncem předsednictví Slovinska. Nizozemí následně požádalo o doplnění textu v tom smyslu, že pracovní skupina má nalézt řešení ohledně své budoucí práce, včetně procedurálních aspektů.

Výsledek jednání:
Rada ministrů se shodla na takto upravených Závěrech Rady.

Ad 8)  Ekonomický dopad rostoucích cen ropy a debriefing z jednání Eurogroup (pracovní snídaně)

V rámci snídaně byli ministři financí a hospodářství informováni o jednání skupiny Eurogroup. Především byl diskutován výsledek mise MMF. Dle hodnocení MMF si eurozóna stojí dobře (i přes zhodnocování eura), za riziko je ovšem považováno oživení inflace.

Dále byla poskytnuta informace ohledně výsledku návštěvy p. J.-C. Junkera (předseda Eurogroup), J.-C. Tricheta (prezident Evropské centrální banky) a J. Almunii (komisař pro hospodářské a měnové záležitosti) v Číně. Pro rozšíření makroekonomického a technického dialogu byla ustavena skupina na vysoké úrovni, ve které bude Čínu zastupovat místopředseda vlády. Zastoupeny budou také obě centrální banky, což umožní rozšíření diskutované problematiky o směnné kurzy.

Posledním tématem Eurogroup byla diskuze k reakcím na rostoucí ceny ropy a vyhodnocení závazků z Manchesteru. Jako přínosnou byla hodnocena koordinace na úrovni EU a skutečnost, že se většina států vyvarovala použití intervenčních opatření v reakci na rostoucí ceny ropy (na jednání v Manchesteru bylo za vhodnou reakci označeno především provádění strukturálních reforem). Členové Eurogroup se shodli na pokračování monitoringu v dané věci.

Ad 9) Hospodářská a finanční situace (pracovní oběd)

Tématem byla výměna názorů nad současnou hospodářskou a finanční situací a výhledem na nadcházející měsíce. Šlo o pokračování diskuse z neformálního zasedání Rady ECOFIN, které proběhlo 14. a 15. září 2007 v Portu, kde ministři poprvé oficiálně reagovali na turbulence na světových finančních trzích způsobené propadem na americkém trhu méně bonitních hypoték.

Portugalské předsednictví rovněž informovalo o setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank států G20 konaném ve dnech 17. a 18. listopadu 2007 v Kapském městě. Zbytek pracovního oběda byl věnován diskusi o DPH balíčku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář