CZ EN

27. března 2007 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 27. března 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem.

Jednání  Rady ECOFIN dne 27. března 2007 mělo následující program:

 1. Schválení předběžného pořadu jednání
 2. Přijetí seznamu A-položek
 3. Aplikace Paktu stability a růstu
  1. Stabilizační programy (druhá série) – Stanoviska Rady
  2. Konvergenční programy (druhá série) – Stanoviska Rady
 4. Souhrnný rozpočet Evropských společenství
  1. Zásady Rady pro rozpočet roku 2008– Závěry Rady
  2. Zpráva o pokroku při provádění akčního plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly – prezentace Komise
 5. Finanční služby
  1. Směrnice o obezřetném posuzování akvizic ve finančním sektoru – politická shoda
  2. Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – společný přístup

Neformální část - Pracovní snídaně:
A) Hospodářská situace

Pracovní oběd:
B) Jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu – reforma kvót

K jednotlivým bodům :

ad 2)  Přijetí seznamu A-položek

Popis problematiky:
Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání (především ve Výboru stálých zástupců COREPER). Mezi schválenými A-položkami byly mj. Závěry Rady ke koordinaci systémů přímého zdanění na vnitřním trhu.

Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen a je přílohou tohoto materiálu.

ad 3a+b)  Aplikace Paktu stability a růstu: Stabilizační a konvergenční programy (2. série) – přijetí Stanovisek Rady

Popis problematiky:
V souladu s Paktem stability a růstu předkládají každoročně členské státy EU Radě a Komisi své aktualizované stabilizační (členové eurozóny) resp. konvergenční (nečlenové eurozóny) programy, které směřují k naplňování cílů Paktu. Aktualizované programy vyhodnocuje Komise a projednává Hospodářský a finanční výbor (EFC). Ministři financí a hospodářství byli na březnovém zasedání vyzváni ke zhodnocení druhé série stabilizačních a konvergenčních programů a k přijetí Stanovisek Rady k těmto programům. V druhé sérii byly hodnoceny programy Belgie, Španělska, Lotyšska, Bulharska a Rumunska. Stanoviska byla předjednána a jako kompromisní předána ze strany EFC Radě ECOFIN.

Vývoj jednání:
Nejprve se k hodnoceným programům vyjádřila Komise a předseda EFC X. Musca, v jejichž projevech zaznělo následující. Střednědobého rozpočtového cíle (MTO) již dosáhly Španělsko a Bulharsko, tyto země také vykazují rozpočtové přebytky, stejně jako Belgie. Fiskální politika a rozpočtový vývoj Španělska jsou velmi dobré, objevují se však problémy vnější nerovnováhy a vyšší inflace. Belgii se daří postupně snižovat vysoké zadlužení, bohužel však příliš využívá jednorázových opatření. S ohledem na stárnutí populace by se obě země měly zaměřit na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Bulharsko a Rumunsko zažívají období růstu a usilují o co nejrychlejší konvergenci k průměru HDP v EU, měly by se však vyvarovat procyklické politiky. Rumunsko by mělo zavést střednědobé výdajové rámce. Lotyšsko při svém vysokém růstu provádí procyklickou hospodářskou politiku, což vede k přehřívání ekonomiky. Země by měla přijmout další opatření na podporu udržitelnosti veřejných financí.

V reakci na příspěvky Komise a EFC vystoupily všechny hodnocené členské státy. Španělsko informovalo o probíhajících i plánovaných strukturálních reformách, které mají zamezit ztrátě konkurenceschopnosti, vyzdvihlo zvýšení produktivity v roce 2006 a uvedlo, že vnější nerovnováhy jsou z velké části způsobeny importem energetických zdrojů. Belgie označila za svůj hlavní cíl snížení celkového zadlužení a dále informovala o ustavení rady, která má posoudit dopad stárnutí populace na veřejné výdaje a připravit návrhy změn v penzijním systému a zdravotnictví.Bulharsko se hodlá zaměřit na snížení inflace, zlepšení flexibility na pracovním trhu a celkově rychlou konvergenci k průměru EU. I pro Rumunsko je hlavním cílem zvyšování HDP směrem k průměru EU, k čemuž mají přispět velké investice do infrastruktury. V budoucnu se země zaměří na snížení schodku zahraničního obchodu. Lotyšsko informovalo o balíčku opatření na razantní snížení inflace představeném vládou na začátku března t.r., který obsahuje rovněž kroky ke zlepšení národní fiskální politiky. V roce 2007 chce vláda dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, v roce 2008 pak rozpočtového přebytku.

Výsledek jednání:
Německé předsednictví uzavřelo debatu s tím, že je třeba využít dobrých časů ke konsolidaci veřejných financí, vyhnout se procyklické politice, snižovat strukturální schodky nejméně o 0,5% p.a. a zvyšovat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Rada ECOFIN přijala pět stanovisek k hodnoceným stabilizačním a konvergenčním programům.
Pozn. Konvergenční program České republiky byl oficiálně předložen v druhé polovině března a bude projednán spolu se stabilizačním programem Rakouska, jehož předložení se očekává v nejbližší době, patrně na červnovém popř. červencovém zasedání Rady ECOFIN.

ad 4a)  Souhrnný rozpočet Evropských společenství: Zásady Rady pro rozpočet roku 2008 - přijetí Závěrů Rady

Popis problematiky:
Ministrům byl ke schválení předložen návrh závěrů Rady o rozpočtových směrech pro rok 2008. Rada v nich připomíná, že rok 2008 je druhým rokem finanční perspektivy 2007-2013, kdy by mělo docházet ke konsolidaci a rozvoji cílů a priorit EU, k respektování Meziinstitucionální dohody (IIA) a ke zdravé spolupráci mezi oběma složkami rozpočtového orgánu a Komisí. Ve vztahu k rozpočtu EU je potřeba dodržovat stejně přísnou rozpočtovou kázeň jako na národní úrovni. Rozpočet na rok 2008 by měl poskytnout dostatečné a odůvodněné množství zdrojů pro dosažení cílů politik EU, zároveň Rada přikládá důležitost dodržování dostatečných marginů pod stropem Finanční perspektivy za účelem řádného finančního řízení a řešení neočekávaných situací.

Výsledek jednání:
Předložené závěry Rady byly bez diskuse schváleny.

ad 4b) Souhrnný rozpočet Evropských společenství: Zpráva o pokroku při provádění akčního plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly – prezentace Komise

Popis problematiky:
V návaznosti na výzvu předsedy Rady ECOFIN na minulém zasedání (27. února 2007) představila Komise Zprávu o pokroku při provádění akčního plánu Komise na zřízení integrovanému rámci vnitřní kontroly.

Zpráva hodnotí pokrok dosažený během prvního roku plnění akčního plánu, přijatého v lednu 2006. Celkově vyznívá hodnocení pokroku pozitivně a Komise nadále věří, že do konce roku 2007 se podaří vybudovat solidní základy pro řádné řízení rizika, což by se mělo odrazit v transparentnějším průběhu kontrol a postupně i ve snížení výskytu chyb. Hlavním cílem akčního plánu je vytvoření účinného kontrolního rámce, jenž by ve střednědobém horizontu umožnil Účetnímu dvoru vydat pozitivní prohlášení o věrohodnosti (DAS) v oblasti zákonnosti a správnosti uskutečněných operací, což se dosud (tj. v předchozích 12 letech) nepodařilo.

Vývoj jednání:
Komise při prezentaci zprávy upozornila, že jde o politickou otázku spojenou s důvěrou občanů v implementaci rozpočtu EU. Z šestnácti aktivit akčního plánu, u nichž došlo k povzbudivému vývoji, jmenovala dvě aktivity, kterým přikládá zvláštní význam. Jde o (1) roční shrnutí prohlášení a auditů, které by členské státy měly zasílat Komisi dle požadavku obsaženého v revidovaném Finančním nařízení a další rozvoj konceptu přijatelné míry rizika. Pokrok ve jmenovaných dvou aktivitách je dle Komise podmínkou pro zlepšení celého vnitřního kontrolního rámce.

Členské státy, které vystoupily v diskusi vesměs ocenily úsilí Komise a podpořily její požadavek na národní prohlášení. Itálie připomněla závěry Rady o dostatečnosti prohlášení vydávaných z operativní úrovně řízení. Slovinsko poukázalo na nedořešené otázky, např. v konceptu přijatelné míry rizika.

Výsledek jednání:
Německé předsednictví připomnělo, že ve věci národních prohlášení existují politické obtíže způsobené rozdílnou státní strukturou. Vzalo na vědomí připomínky členských států a postoupilo téma příslušné pracovní skupině Rady. Dále navrhlo ukončit tuto agendu za současného předsednictví a připravit na červnovou Radu shrnující zprávu, obsahující mj. zkušenosti vybraných členských států. Tento návrh byl přijat.

ad 5a) Finanční služby: Směrnice o obezřetném posuzování akvizic ve finančním sektoru – politická shoda

Popis problematiky:
Ministři financí ve veřejném projednávání schválili návrh výše uvedené směrnice, která upravuje sektorové směrnice pro bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálový trh2 ). Směrnice byla kompromisně dojednána již na jednání Coreperu II dne 21. března 2007.

Návrh směrnice sleduje zlepšení právního rámce úpravy přeshraničního nabývání kvalifikované účasti na osobách ve finančním sektoru, tedy v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálového trhu nebo zvyšování takové účasti. Cílem nové úpravy je větší určitost a jasnost procesu posuzování nabývání kvalifikovaných účastí orgány dohledu. K tomu slouží přesně definovaná hodnotící kritéria a též spolupráce mezi orgány dohledu obou členských států při posuzování přeshraniční akvizice.

Vývoj jednání:
Německé předsednictví úvodem připomnělo, že návrh směrnice byla projednán na zasedání Coreperu II dne 21.3. 2007 s tím, že výhradu k ní uplatnilo Polsko a Slovinsko. V následné debatě vystoupilo pouze Polsko s požadavkem na doplnění dalších limitů pro posouzení nabytí kvalifikované účasti ve výši 66 % a 75 % nad rámec stávajících limitů ve výši 10%, 20%, 30% nebo 33% a 50%. Tento požadavek nebyl podpořen žádným z členských států. Polsko si z tohoto důvodu ponechalo všeobecnou výhradu ke znění Směrnice a požádalo o zanesení svého požadavku do oficiálního záznamu z Rady ECOFIN.

Výsledek jednání:
Návrh směrnice byl schválen kvalifikovanou většinou, Polsko připojilo prohlášení do protokolu.

Ad 5b) Finanční služby: Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – společný přístup

Popis problematiky:
Ministrům financí a hospodářství byl předložen ke schválení návrh Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, který byl předjednán Coreperem II dne 21. března 2007 a zároveň s Evropským parlamentem (EP) dne 22. března 2007.

Směrnice o platebních službách má zakotvit právní rámec pro efektivní poskytování platebních služeb na vnitřním trhu EU. Návrh směrnice (postavený na zásadě plné harmonizace s výjimkami) umožňuje v hlavě II poskytovat platební služby i relativně mírně regulovaným nebankovním subjektům (tzv. platební instituce), kterým dává jednotnou licenci. Směrnice dále zavádí jednotná soukromoprávní pravidla pro poskytování platebních služeb (informační povinnosti, práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb). Tato pravidla jsou důležitá pro vytváření Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), jehož některé instrumenty mají být zavedeny od začátku roku 2008 a který je budován bankami za vysokých investic.

Vývoj jednání:
Předsednictví úvodem zdůraznilo, že již na zasedání Coreperu II dosáhla Rada dohody kvalifikovanou většinou ohledně znění směrnice. Předsednictví dále připomnělo, že z jednání s EP dne 22.3. 2007 vzešly celkem tři návrhy na změnu textu v odstavcích a recitálech týkajících se poskytování úvěrů. Tyto návrhy byly Radou akceptovány. Předsednictví také připomnělo požadavek EP na zkrácení 12-měsíční lhůty splatnosti poskytnutých úvěrů, který ovšem nechtělo v žádném případě znovu otevírat, vzhledem ke křehkosti kompromisu dosaženého v Radě. Komise doplnila, že EP je ochoten souhlasit i s 12-měsíční lhůtou za předpokladu, že Rada přijme jeho tři návrhy (viz výše).

Finsko stáhlo své výhrady k článkům 60 a 67 směrnice, svou podporu však podmínilo přidáním nového ustanovení do článku 79 (revize směrnice), že k článkům 60 a 67 Komise zpracuje zprávu s případným návrhem na jejich revizi do tří let od vstupu v účinnost směrnice, nejpozději však do 1.11. 2012. Rovněž Francie vznesla požadavek na rozšíření výčtu článků, které budou předmětem revize, a to o články 5b), c) a d) upravující obezřetnostní pravidla.

V diskusi řada členských států požadavky Francie a Finska podpořila. I Komise vyslovila souhlas s tímto návrhem, jako alternativu pak navrhla ponechat článek 79 ve zcela obecné podobě. Po dalším kole diskusí nakonec zvítězila alternativa první.

Výsledek jednání:
Německé předsednictví
 uzavřelo bod s tím, že Rada přijala směrnici jednomyslně. Znění článku 79 je upraveno dle návrhu Finska a Francie.

ad A) Hospodářská situace (pracovní snídaně)

Popis problematiky:
V rámci pracovní snídaně byl ministrům Rady ECOFIN podán debriefing z jednání Eurogroup, které proběhlo den předtím, 26. března 2007, a stručná informace k aktuální hospodářské situaci – se zaměřením na propady finančních trhů na přelomu února a března 2007.

Vývoj jednání:
Diskuse na Eurogroup se týkala hospodářské situace a dopadů nedávných turbulencí na finančních trzích na eurozónu. Závěr pro hospodářský výhled eurozóny je takový, že pozitivní očekávání není třeba měnit. Z diskuse vyplynula též potřeba další integrace finančních trhů v EU, zvláště potom v eurozóně. Diskuse bude dále pokračovat, až Komise představí novou zprávu k finančním službám v eurozóně.

Co se týká stabilizačních a konvergenčních programů, bylo konstatováno, že členské státy EU zrychlily svoji konsolidační rychlost.

Komise (J. Almunia) ocenila pozitivní hospodářský vývoj v EU, dochází k dobrému využívání zdrojů, dobře se rozvíjí pracovní trh, inflace v lednu 2007 byla na 15letém minimu při prozatím nízkém růstu mezd (v souladu s růstem produktivity). Kurz je stabilní, vývoj vnější bilance v zásadě bez problémů. Prozatím se nepotvrdil dopad poklesu na trhu hypoték v USA na ekonomiky eurozóny. Vliv turbulencí na finančních trzích na ekonomiky EU nelze v tuto chvíli jednoznačně posoudit, větší dopad byl nicméně v nových členských zemích. Za nejlepší „obranu“ označil komisař Almunia opatření fiskální politiky (provádění strukturálních reforem) a flexibilitu trhů.

ad B) Jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu – reforma kvót (pracovní oběd)

Popis problematiky:
Na pracovní obědě se ministři zaměřili na hledání společné pozice k otázce reformy kvót v rámci Mezinárodního měnového fondu (MMF). Souhrnná kvóta zemí EU dosahuje 32% a ze strany zejména asijských zemí čelí silnému tlaku na snížení. Nyní probíhá v orgánech EU diskuse o novém modelu výpočtu kvót, resp. o jeho čtyřech uvažovaných proměnných - HDP přepočítaný tržním kursem, otevřenost (transakce běžného účtu), variabilita příjmů běžného účtu a rezervy. EU dosud nestanovila svůj „celkový cíl“, který chce dosáhnout.

Vývoj jednání:
Německé předsednictví na úvod vyjádřilo skepsi ohledně posunu ve vyjednávání ve Světové obchodní organizaci (WTO) v rámci kola z Dohá. Cesta nyní spíše spočívá v bilaterálních obchodních smlouvách. Předsednictví dále informovalo o postupu ve vyjednávání reformy kvót v MMF. Ministr Steinbrück vyjádřil názor, že by v této fázi EU neměla ustupovat v otázce proměnné HDP (HDP v paritě kupní síly namísto přepočtu tržním kurzem) a podpořil další analýzu kompresního faktoru. Předseda EFC apeloval, že EU by měla být schopná prezentovat svůj balíček, ve kterém by mohly být obsaženy i návrhy nových kritérií, např. „new liquidity instrument“ a velmi obhajoval nutnost prosadit kompresní faktor. Uvedl, že v rámci EFC existuje dohoda o potřebě přiznat zvláštní postavení nově vznikajícím tržním ekonomikám (EME). Závěrem zopakoval, že je nutné aby EU postupovala proaktivně.

Výsledek jednání:
Předsednictví diskusi uzavřelo s tím, že je nutné mít pro nadcházející zasedání G7 připravenu jednotnou pozici EU, která musí být společně prosazována. Bylo také konstatováno, že na podzimním výročním zasedání MMF bude třeba dosáhnout dohody. K  tématu se ministři vrátí během pracovního oběda na květnovém ECOFINu dne 8.5.2007.


 

1 Tzv. střednědobý rozpočtový cíl (medium-term objective – MTO), který je ústředním prvkem programů, se stanoví jako strukturální deficit resp. přebytek v % HDP.

2 jedná se o Směrnice č. 92/49/ES, 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.