CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 13. listopadu 2007 v Bruselu

Dne 13. listopadu 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Listopadovému zasedání Rady ECOFIN bude předcházet pravidelný každoroční ministerský dialog EU se zeměmi ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Ministři financí a hospodářství členských zemí EU a ESVO (Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko a Island) by měli diskutovat ekonomické aspekty energetické politiky a změny klimatu.

Jako první téma řádného zasedání Rady ECOFIN byla zvolena Lisabonská strategie – nový tříletý cyklus. Očekává se, že ministři podpoří přijetí Závěrů Rady ECOFIN k budoucímu nastavení hospodářských politik.

Ministři financí a hospodářství by se měli rovněž věnovat tématu globalizace, konkrétně ekonomickým aspektům migrace. Migrace se stala nejdynamičtějším zdrojem růstu populace v EU a je mezi prioritami agendy EU a členských zemí. Imigraci lze považovat za jeden z hlavních kanálů, prostřednictvím kterého přistupují rozvinuté ekonomiky ke globální nabídce práce a s jejíž pomocí lze řešit některé cíle Lisabonské strategie. Ministři si v rámci tohoto bodu programu vymění své názory a zkušenosti.

Za významnou agendu programu listopadové Rady ECOFIN lze označit problematiku statistiky. Diskuse ministrů financí a hospodářství ke statistice je pravidelným tématem podzimního zasedání Rady ECOFIN. Na jednání se očekává schválení Závěrů Rady, které pokrývají několik témat z oblasti statistiky, konkrétně oblast snižování administrativní zátěže plynoucí ze statistiky, změny v řízení statistiky EU, statistické požadavky v Evropské měnové unii a komunikaci významných statistických revizí vůči veřejnosti. Jednání bude za českou stranu přítomen z důvodu projednávání otázek ke statistice předseda Českého statistického úřadu Ing. Jan Fischer, CSc.

Nejobsáhlejším tématickým blokem listopadové Rady ECOFIN budou daňové otázky. Jedním z témat, které by měli ministři diskutovat, jsou snížené sazby DPH. V červenci 2007 Komise předložila Radě k projednání návrh na prodloužení platnosti některých dočasných výjimek na uplatňování snížených sazeb DPH, jejichž platnost končí 31.12.2007. Komise navrhuje prodloužit platnost většiny těchto výjimek do 31.10.2010. Ministři by se měli shodnout na obecném přístupu tak, aby mohl být návrh přijat na prosincovém zasedání Rady ECOFIN. Dále se Rada ECOFIN pokusí dosáhnout politické shody v otázce zdaňování osobních automobilů. Předložený návrh směrnice má za cíl zohlednit při stanovování těchto daní cíle ochrany klimatu, snižování emisí a používání automobilů šetrnějších k životnímu prostředí. Z daňových témat se pak ministři budou věnovat rovněž DPH balíčku a naváží tak na jednání Rady ECOFIN z června t.r., kde bylo dosaženo významného pokroku směrem k přijetí návrhu na půdě Rady. DPH balíček obsahuje dva návrhy směrnic, které se týkají změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb (směrnice 2006/112/ES) a procedury vracení daně (nahrazení směrnice 1979/1072/EHS). Součástí balíčku je dále návrh změn v nařízení č. 1798/2003, o administrativní spolupráci, ve kterém jsou promítnuty změny z obou návrhů DPH směrnic. Na listopadovém zasedání se očekává orientační diskuse nad přetrvávajícími výhradami některých členských států. Samotné přijetí balíčku DPH Radou ECOFIN se očekává až na prosincovém zasedání dne 4.12.2007.

V návaznosti na rozhodnutí říjnové Rady ECOFIN se ministři vrátí k řešení finančních aspektů projektu globálního satelitního navigačního systému GALILEO, který byl zahájen na počátku roku 2001. V návaznosti na to, že se původní záměr realizovat projekt formou partnerství soukromého a veřejného sektoru PPP nepodařilo uskutečnit, je nyní na půdě Rady diskutováno finanční zajištění budoucího fungování projektu

Na závěr zasedání Rady ECOFIN se ministři budou zabývat problematikou finančního řízení. Ministrům bude ústně prezentována Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2006 k čerpání prostředků z rozpočtu EU.

 

 Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář