CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 9. října 2007

Dne 9. října 2007 se uskuteční v Lucemburku řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání začne pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí, které jsou součástí eurozóny. Toto zasedání proběhne v pondělí, 8. října ve večerních hodinách. Následovat bude stručná informace k aktuální hospodářské situaci a vystoupení předsedy Hospodářského a finančního výboru s informací pro ministry o plnění závazků ze strany zemí, které vstoupily do mechanismu směnných kurzů ERM II. Vstup a dvouleté setrvání v tomto systému je podmínkou pro zavedení společné měny.

Prvním bodem formální části jednání bude diskuse k plnění požadavků kladených Paktem stability a růstu na Velkou Británii a Českou republiku. Komise navrhuje Radě přijmout rozhodnutí, kterým zrušuje proceduru při nadměrném deficitu vůči Velké Británii. Směrem k České republice se očekává přijetí Doporučení Rady ke snížení nadměrného deficitu, konkrétně omezit zhoršování rozpočtové situace v roce 2007 a odstranit nadměrný deficit nejpozději do roku 2008, snížit vládní schodek pod 3 % HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem prostřednictvím zlepšení strukturálního salda a po odstranění schodku zabezpečit rozpočtovou konsolidaci směrem ke střednědobému rozpočtovému cíli, který je pro ČR stanoven jako deficit 1% HDP. Střednědobý rozpočtový cíl by měl být dosažen do roku 2012.  Česká republika s takto navrženými Doporučeními Rady souhlasí.

V rámci bodu veřejné finance v hospodářské a měnové unii – zlepšování preventivní části Paktu stability a růstu je očekáváno ze strany ministrů přijetí Závěrů Rady a tím formální posvěcení některých zlepšení v jeho fungování.

Diskusí k modernizaci veřejné správy naváží ministři na neformální setkání v Portu v září 2007. Aktivity v členských státech EU směřující k modernizaci veřejné správy jsou zaměřeny  na orientaci na výkon, reorganizaci státní správy, reformy řízení lidských zdrojů a širší používání informačních technologií. Modernizace veřejné správy tak může přispívat k naplňování cílů Lisabonské strategie.

Dalším tématem, v jehož diskusi budou ministři financí v návaznosti na jednání v Portu pokračovat, je aktuální hospodářská a finanční situace, zejména  se zaměřením na situaci na  finančních trzích Ministři by se měli věnovat aspektům jako je transparentnost finančního trhu,  oceňování aktiv, dohledu a fungování trhů včetně ratingových agentur.

V návaznosti na přijetí závazku jarní Evropskou radou v březnu t.r. snížit administrativní zátěž vyplývající z evropských předpisů o 25% do roku 2012 bude na říjnovém zasedání Rady ECOFIN pokračovat diskuse ministrů k iniciativě Better regulation. Ministři by měli schválit Závěry, ve kterých Rada vyzývá členské státy, které dosud nepřistoupily ke stanovení svých národních cílů, aby tak učinily do konce roku 2008. Česká republika již takový cíl stanovila usnesením vlády č. 759/2007 z července 2007 na úrovni 20% do roku 2010.

Rada ECOFIN se bude dále zabývat přijetím Závěrů k principům tzv. flexicurity,  která je definována jako kombinace flexibilního pracovního trhu a jistoty zaměstnání a bude informována o  (jedná se především o USA, Japonsko, Rusko, Indii a Čínu).

V oblasti finančních služeb by měla říjnová Rada ECOFIN schválit Závěry ke dvěma otázkám, a to jednak k oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry (tzv. clearing and settlement) a dále k otázce zajištění finanční stability. V prvním případě se Rada vyjadřuje k existujícím iniciativám jako je Etický kodex,  projekt ECB Target 2 – Securities, další práce  na vytváření společných standardů pro vypořádací systémy a odstraňování dalších překážek na finančních trzích. V druhém případě Rada schvaluje mj. rozšíření Dohody o spolupráci mezi centrálními bankami, bankovními dohledy a ministerstvy financí z května 2005  o společné principy pro spolupráci národních orgánů při zajišťování finanční stability v rámci EU.

V závěru jednání Rady ECOFIN by se měli ministři financí dotknout otázky budoucího financování Projektu satelitní navigace Galileo v návaznosti na předloženou analýzu Komise.

Rovněž se očekává přijetí Deklarace Rady ECOFIN k používání společné měny euro jako oficiálního platidla v Černé Hoře v souvislosti s očekávaným podpisem Stabilizační a asociační dohody s touto zemí na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 15. – 16. října 2007 .

V samotném závěru jednání budou ministři diskutovat otázku ekonomické spolupráce se středomořskými zeměmi.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář