CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 5. června 2007 v Lucemburku

Dne 5. června 2007 se v Lucemburku uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí pan Tomáš Zídek.

Prvním tématem na programu jednání je implementace Paktu stability a růstu. Ministři by na doporučení Komise měli přijmout rozhodnutí, jímž bude ukončen postup při nadměrném schodku u Německa, Řecka a Malty. Těmto zemím se v roce 2006 podařilo snížit deficit veřejných financí pod hranici 3% HDP, přičemž toto snížení bylo Komisí vyhodnoceno jako  důvěryhodné a udržitelné.

Následovat bude prezentace mimořádných konvergenčních zpráv Komise a Evropské centrální banky ke Kypru a Maltě. V únoru tohoto roku požádaly Kypr a Malta o zhodnocení, zda splňují podmínky pro zavedení společné měny, a tím de facto o vstup do eurozóny. Na základě zpráv, v nichž se hodnotí především plnění konvergenčních tzv. Maastrichtských kritérií, doporučuje Komise, aby obě země přijaly euro k 1.1.2008. Konečné rozhodnutí o zavedení eura na Kypru a Maltě přijme Rada ECOFIN na svém červencovém zasedání.

Dalším tématem Rady ECOFIN bude kvalita veřejných financí. Na základě mandátu z ledna 2006 vypracoval Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) ve spolupráci s Komisí další zprávu ke kvalitě veřejných financí v EU, která se věnuje především tématům efektivity vynakládání veřejných zdrojů a jejího měření, dostupnosti statistických dat o struktuře veřejných výdajů a roli fiskálních pravidel. Ministři by na jednání měli přijmout ke zprávě Závěry Rady.

Nejobsáhlejším tématickým blokem červnové Rady ECOFIN jsou daňové otázky. Prvním tématem bude boj proti daňovým podvodům. V listopadu 2006 se Rada ECOFIN shodla na naléhavé potřebě společné strategie EU v boji proti daňovým podvodům a jejích hlavních parametrech a pověřila Komisi, aby vypracovala a v červnu 2007 předložila nástin této strategie. Na nadcházejícím jednání Rady přijmou ministři k navrhovaným opatřením Závěry. Dále se Rada ECOFIN pokusí dosáhnout shody o tzv. DPH balíčku, jehož ústředním návrhem je změna stávajících pravidel místa plnění u služeb. Následně budou ministři Komisí informováni o pokroku v projektu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) a o práci pracovní skupiny Rady, která se zabývá uplatňováním Etického kodexu pro zdanění podnikatelů v posledním půlroce. Posledním tématem z oblasti daní je Společné fórum EU pro oblast převodních cen a nejnovější výsledek jeho práce, jímž jsou zásady pro předběžné dohody o převodních cenách. Přijetí Závěrů Rady k tomuto bodu by mělo stvrdit dobrovolný závazek členských států EU tyto zásady uplatňovat.

V neformální části zasedání proběhne obecná diskuse o systému obchodování s emisemi a ministři budou informováni o výsledcích jednání ministrů financí skupiny G8, které se uskutečnilo 18. a 19. května v Postupimi.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář