CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 27. března 2007

Dne 27. března 2007 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

V rámci pravidelného tématu Hospodářská situace se bude diskutovat o aktuálním ekonomickém vývoji v EU. Tentokrát se ministři zaměří na problematiku finančního trhu, konkrétně propad cen akcií na přelomu února a března a jeho dopad na jednotlivé ekonomiky.

Hodnocením druhé sady stabilizačních a konvergenčních programů naváží ministři na svoji diskusi v únoru 2007, kdy bylo přijato 20 Stanovisek Rady. Tentokrát je očekáváno schválení Stanovisek Rady k programům Belgie, Bulharska, Lotyšska, Rumunska a Španělska. Konvergenční program ČR a Stabilizační program Rakouska budou diskutovány Radou ECOFIN pravděpodobně v červnu tohoto roku.

Dalším tématem jednání je Souhrnný rozpočet Evropských společenství. Rada má schválit své Závěry o rozpočtových směrech pro rok 2008, ve kterých mj. vyzývá k přísné rozpočtové kázni, dodržování stanovených rozpočtových stropů včetně bezpečnostních rezerv a k tomu, aby bylo stanoveno adekvátní a odůvodněné množství zdrojů pro provádění politik EU. Rámcově je základem rozpočtových směrů Meziinstitucionální dohoda dosažená v dubnu 2006. Komise také prezentuje svoji zprávu o pokroku v 16 opatřeních Akčního plánu Komise směrem k integrovanému rámci vnitřní kontroly. Cílem Akčního programu je zlepšení provádění rozpočtu tak, aby mohl Evropský účetní dvůr vydat pozitivní Prohlášení o spolehlivosti ohledně zákonnosti a správnosti plateb z rozpočtu EU.

Posledním tématickým okruhem je oblast finančních služeb, která bude diskutována v přímém přenosu. Ministři mají dosáhnout politické shody o návrhu Směrnice o posuzování akvizic a fůzí na finančním trhu, která má za cíl dosáhnout vyšší transparentnosti při posuzování fůzí a akvizic v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálového trhu národními orgány dohledu. Druhým bodem jednání je Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, jejímž cílem je zajistit v rámci EU moderní a fungující právní rámec pro platební služby. Ministři by měli dosáhnout společného pohledu, tzn. rámcově se shodnout na hlavních myšlenkách Směrnice.

V závěru jednání se budou ministři věnovat otázce reformy Mezinárodního měnového fondu, resp. problematice členských kvót. Na úrovni fondu v současnou chvíli probíhá diskuse o novém způsobu výpočtu členských kvót. Z diskuse by měly vyplynout další kroky směrem k vytvoření jednotné pozice zemí EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář