CZ EN

13. listopadu 2007 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 13. listopadu 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Jednání  Rady ECOFIN dne 13. listopadu 2007 mělo následující program:

Před samotným jednáním:

 1. Ministerský dialog se zeměmi ESVO – klimatická a energetická politika
 2. Debriefing z Eurogroup

Řádné jednání:

 1. Přijetí programu jednání
 2. Schválení seznamu A-položek
 3. Lisabonská strategie – nový tříletý cyklus  Závěry Rady
 4. Globalizace: Toky práce a kapitálu – Zpráva Komise o migraci  Výměna názorů
 5. Statistika  Závěry Rady
  • Výroční zpráva EFC o stavu informačních požadavků v EMU 2007
  • Snižování administrativní zátěže ve statistice
  • Řízení statistiky EU
  • Revize Systému národních účtů
 6. Otázky zdanění
  1. DPH balíček Orientační debata
  2. Snížené sazby DPH Všeobecný přístup, legislativní akt
  3. Zelené daně: zdaňování osobních automobilů Orientační debata
 7. Finanční aspekty globálního satelitního navigačního systému GALILEO Výměna názorů
 8. Finanční řízení – Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2006 Prezentace

Další části jednání:
Struktura sazeb DPH v EU (pracovní oběd)

K jednotlivým bodům:
 
Před samotným jednáním - Ad 1) Ministerský dialog se zeměmi ESVO – klimatická a energetická politika

Popis problematiky:
Jedná se o pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství EU a ESVO . V roce 2006 se tato schůzka věnovala energetickým otázkám, tentokrát byla zdůrazněna problematika klimatických změn.

Hlavní cíle energetické a klimatické politiky EU byly vytyčeny v Závěrech jarní Evropské Rady 2007. Na základě těchto cílů vypracovala Evropská komise legislativní návrhy, které zahrnují opatření vedoucí ke splnění stanovených cílů, tj. snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % a změny v Evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS). V oblasti dopravy se jedná o opatření vedoucí k dosažení 10% podílu biopaliv v pohonných hmotách do roku 2020 a ke snížení emisí CO2 na 130 g/km u nových aut.

Výměna názorů se uskutečnila před prosincovou konferencí ke klimatickým změnám pořádanou v Indonésii, které se účastní vybraní ministři financí z EU a ESVO.

Vývoj jednání:
Portugalské předsednictví (PT PRES) zdůraznilo potřebu hledání nadnárodního řešení v oblasti klimatických změn, jako např. mezinárodní partnerství EU a ESVO. Ministři financí by se měli zaměřit především na ekonomickou dimenzi této problematiky, na otázky efektivity při dosahovaní enviromentálních cílů a analýzu tržních nástrojů pro boj proti změně klimatu (zejména je kladen důraz na obchodování s emisními povolenkami).

Dle komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunii by se měli ministři financí soustředit zejména na efektivitu navrhovaných politik a fiskální dimenzi boje proti klimatickým změnám (pokles fiskálních příjmů při poklesu spotřeby energetických surovin a naopak zvýšení příjmů z aukcí emisních povolenek). Dále by bylo vhodné systém obchodování s emisními povolenkami uplatňovaný v EU navázat na podobné systémy ve státech ESVO. Tento krok by vyslal pozitivní signál z Evropy pro prosincovou konferenci o klimatických změnách konanou v Bali.

V rámci diskuse zdůraznily země ESVO flexibilní řešení problematiky klimatických změn, včetně transferů technologií do rozvojových zemí. Podobný význam přikládají i systému obchodování s emisními povolenkami, což chtějí zdůraznit i na konferenci v Bali. Domácí iniciativy odrážejí specifika ekonomik jednotlivých zemí ESVO. Švýcarsko s ohledem na silný terciární sektor, dobře fungující veřejnou dopravu, a tedy relativně malé emise CO2, vidí potenciál spíše ve spolupráci se zahraničím. Island, který má silné zastoupení obnovitelných zdrojů, se snaží zaměřit na využívání moderních technologií či zdanění pohonných hmot. Norsko v rámci boje proti klimatickým změnám přijalo vyšší vnitřní závazek snížení emisí CO2 než mu byl přidělen v rámci Kjótského protokolu. Jeho cílem je dosáhnout do roku 2050 „CO2 neutrální“ ekonomiky, přičemž hlavním nástrojem je daň z CO2 , kterou má Norsko v účinnosti již od roku 1990. Lichtenštejnsko naopak klade důraz na obnovitelné zdroje a účinné využívání energií.

Výsledek jednání:
PT PRES ocenilo význam výměny názorů k otázkám klimatických změn a energetické politiky před konferencí v Bali v prosinci 2007. Mimo hlavní téma zmínilo PT PRES problém ve spolupráci finančních dozorů mezi zeměmi EU a ESVO a požádalo o zajištění vysoké úrovně výměny informací ze strany zemí ESVO.

 

Ad 2) Debriefing z Eurogroup

Popis problematiky
V rámci Eurogroup proběhla diskuse k hospodářské situaci na základě podzimní hospodářské prognózy Evropské komise.

Výsledek jednání:
Předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC) Xavier Musca konstatoval, že eurozóna stabilně roste. Dá se však očekávat zpomalení v důsledku růstu cen ropy, posilování eura a turbulencí na finančních trzích. Také rozpočty zemí eurozóny se v roce 2007 vyvíjejí příznivě, Evropská komise (EK) má ale jisté obavy o stav rozpočtů v období 2008-9. Co se týče inflace (měřené CPI ), dostávají se její hodnoty přes 2 %, a to v důsledku silného růstu cen komodit. Znepokojující je především vývoj trhu s ropou, kde došlo k silnému nárůstu cen v minulých týdnech. Přetrvávají také problémy s transparentností ropného trhu a ministři financí eurozóny kladou důraz na její zlepšení. Otázkou zůstává vývoj směnných kurzů, přičemž o této oblasti mají ministři financí v úmyslu jednat při nejbližším setkání s Čínou, která by měla řešit domácí nerovnováhy a svůj podíl na nerovnováze globální. Zmíněn byl také rozdílný růst mezd v jednotlivých členských zemích s doporučením, že mzdy by se měly vyvíjet v souladu s produktivitou. Otevřeným tématem zůstává vývoj podílu mezd na přidané hodnotě ekonomik eurozóny. Pravděpodobně v důsledku globalizačních tlaků dochází k jeho snižování. Dále byla zmíněna existence „zlatých padáků“ v některých zemích eurozóny, přičemž ministři vybídli k výměně zkušeností a nejlepší praxe v řešení tohoto problému.

Řádné zasedání Rady ECOFIN:

Ad 2) Přijetí seznamu A-položek

Popis problematiky:
Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání (zejména COREPER). PT PRES zmínilo bod 13: Návrh Nařízení EP a Rady o společných pravidlech pro poskytování základních informací o paritách kupní síly, jejich výpočtech a zveřejňování. Zdůraznilo zejména význam srovnatelnosti tohoto indikátoru mezi státy EU a jeho důležitost pro eurozónu a vnitřní trh EU.

Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen (je přílohou tohoto materiálu).

 

Ad 3) Lisabonská strategie – nový tříletý cyklus  Závěry Rady

Popis problematiky:
Ministrům financí a hospodářství byly předloženy ke schválení závěry k novému tříletému cyklu Lisabonské strategie. Závěry Rady vycházejí ze sdělení EK „Evropský zájem: Uspět v éře globalizace“.

Vývoj jednání:
PT PRES se zaměřilo především na hodnocení pokroku za období 2005-8, roli integrovaných směrů (IGs) a posílení Lisabonské strategie do budoucna. Změnou v novém cyklu Lisabonské strategie je důraz na vnější dimenzi (využití příležitostí globalizace, potřeba nastavení celosvětových ekonomických standardů). Naopak neměnný by měl zůstat obsah IGs a EU by se měla soustředit na jejich prosazovaní v hospodářské politice. Nový přístup vyžaduje i Lisabonský program společenství (CLP), kdy je třeba více se zaměřit na konkrétní cíle a pro výběr priorit více využívat ekonomickou analýzu.

Dle evropského komisaře Joaquín Almunii závisí úspěch Lisabonské strategie na úspěšnosti vlád jednotlivých členských zemí v prosazování domácích reforem. V rámci EU je důležitá zejména výměna zkušeností a identifikace nejlepší praxe.

Předseda Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) Joe Grice vyjádřil souhlas s navrhovanými Závěry. Druhý cyklus obnovené Lisabonské strategie a IGs jsou pro Radu ECOFIN důležité, neboť prosazování těchto politik v praxi kladně ovlivňuje výkonnost ekonomik členských zemí EU. Pozornost by zasloužily dvě oblasti: lepší určení oblastí, které přispívají nejvíce k hospodářskému růstu a jasnější  rozlišení úkolů mezi členskými státy a unijní úrovní.

Výsledek jednání:
PT PRES zdůraznilo úspěšné fungování obnovené lisabonské strategie. IGs ani hlavní prioritní oblasti, které určila jarní Evropská rada v roce 2006, nevyžadují změny. Důraz je nutné klást zejména na jejich prosazování v praxi. Vhodné je také posílit politiky na úrovni Společenství.

Ad 4) Globalizace: Toky práce a kapitálu – Zpráva Komise o migraci Výměna názorů

Popis problematiky:
Na základě diskuse o mezinárodních tocích výrobních faktorů na Radě ECOFIN v listopadu 2006 byla Evropská komise požádána o analýzu ekonomických aspektů migrace.

V současné době představuje migrace hlavní faktor populačního růstu v EU a současně nejdynamičtější zdroj populačního vývoje. Zvýšení počtu obyvatel v EU v roce 2006 o 2,1 milionu bylo zapříčiněno zejména růstem počtu imigrantů (čistý příliv imigrantů činil 1,6 milionu). Čistý příliv imigrantů mezi lety 2004 a 2050 je odhadován na 40 milionů, což však bude jen částečně eliminovat negativní dopady stárnutí obyvatelstva v EU. Pokud nebude umožněn imigrantům přístup na trhy práce v zemích EU, v některých členských státech dojde v roce 2050 ke snížení podílu pracujícího obyvatelstva na 35 %.

Vývoj jednání:
S postupující globalizací roste i význam migrace, přičemž důležitá je z pohledu Rady ECOFIN také její ekonomická dimenze (vliv na hospodářský růst, přizpůsobivost ekonomik, udržitelnost veřejných financí a další).

Dle sdělení komisaře Almunii se Evropská komise snaží o globální přístup k migraci, čehož jsou příkladem poslední iniciativy, jako zatraktivnění EU pro vysoce kvalifikované pracovníky, zjednodušení administrativy, atd. Migrace přispívá k populačnímu růstu a zvyšuje mobilitu pracovní síly v rámci EU. Nemůže ale nahradit domácí reformy trhů práce, stejně tak vyžaduje i propracovanou integrační politiku. V zemích původu může emigrace navíc zpomalit hospodářský vývoj, především díky odlivu kvalifikované pracovní síly. Nezbytný je tedy koordinovaný přístup, neboť migrace jedné země EU má vliv i na okolní státy.

Španělsko, Itálie a Řecko poukázaly na silný příliv často méně kvalifikovaných migrantů  do jejich zemí. Tato migrace má pozitivní vliv na hospodářský růst, flexibilitu trhu práce a dočasně i na veřejné finance. Nezbytná je však integrace migrantů v rámci trhu práce a společnosti, často včetně jejich druhé generace, a spolupráce se zeměmi původu včetně usnadnění remitencí. Slovinsko upozornilo v rámci diskuse na přetrvávající překážky v pohybu osob v rámci EU. Malta vyjádřila názor, že je lepší využít nejdříve vnitrounijní migraci a až následně se otvírat vůči ostatním zemím.

Výsledek jednání:
PT PRES konstatovalo, že ekonomická dimenze migrace je klíčová. Mnoho zemí má pozitivní zkušenost s dopadem migrace na hospodářský růst, pružnost ekonomiky, stárnutí populace, atd. Migrace je však pouze doplňkem k domácím reformám trhů práce. Neméně důležitá je i integrační politika (rovné zacházení, přístup ke vzdělávání). Situace se dosti liší mezi jednotlivými členskými státy EU, a proto se liší i národní přístup k migraci. Na druhou stranu nesmí být opomíjen přeshraniční dopad takových politik. PT PRES připraví společně s EPC příspěvek na téma migrace pro prosincovou Evropskou radu.

 

Ad 5) Statistika  Závěry Rady

 • Výroční zpráva EFC o stavu informačních požadavků v EMU 2007
 • Snižování administrativní zátěže ve statistice
 • Řízení statistiky EU
 • Revize Systému národních účtů

Popis problematiky:
Jako již tradičně je část listopadové Rady ECOFIN věnována statistice. Předložené Závěry Rady ke statistice EU připravil EFC a ministrům byly Závěry Rady předloženy již jako konsensuální dokument.

Vývoj jednání:
Předseda EFC Xavier Musca vyzdvihl zejména problematiku snižování administrativní zátěže plynoucí ze statistiky a otázky řízení statistiky na úrovni EU. U administrativní zátěže je třeba hledat rovnováhu mezi snižováním statistických požadavků na podnikový sektor a nároky na kvalitní statistiky. Kvalitnímu řízení statistiky v EU by měl napomoci nově navrhovaný právní rámec a nový poradní výbor pro statistiku. Xavier Musca Radu ECOFIN informoval, že se k této problematice vrátí pracovní skupina Rady pro statistiku ještě v roce 2007.

Komisař Joaquín Almunia vyjádřil potěšení nad tím, že se daří řešit dřívější problémy okolo Eurostatu. Požadavky Rady ECOFIN z listopadu 2006, týkající se hlavních indikátorů a implementace akčního plánu, jsou naplňovány a Eurostat se nyní soustředí na zvyšování kvality své práce, tj. snižování administrativní zátěže, lepší nastavení priorit, atd. Řízení statistiky EU by měla pomoci zlepšit modernizace právního rámce. Pro zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti by se členské státy měly nadále držet společných dohodnutých pokynů pro provádění a zveřejňování významných statistických revizí.

Výsledek jednání:
Závěry Rady byly listopadovou Radou ECOFIN přijaty jednomyslně.

Ad 6a)  DPH balíček Orientační debata

Popis problematiky:
Balíček DPH obsahuje dva návrhy směrnic, které se týkají změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb (novela směrnice 2006/112/ES) a procedury vracení daně (nahrazení směrnice 1979/1072/EHS), a návrh na změnu nařízení č. 1798/2003 o administrativní spolupráci. Na červnovém zasedání Rady ECOFIN byla k velké většině návrhů v DPH balíčku dosažena široká politická dohoda. Problémem, který se stále nepodařilo vyřešit, je místo poskytování služeb u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani. K této části návrhu vzneslo politickou výhradu Lucembursko. PT PRES předložilo pro listopadové jednání Rady ECOFIN tři varianty řešení zdaňování těchto služeb:

 1. ponechat stávající pravidlo, tj. zdaňovat v místě sídla poskytovatele těchto služeb a zavést přerozdělovací mechanismus, kterým by docházelo k přerozdělování části příjmů do členského státu spotřeby,
 2. posunout účinnost změny pravidla zdanění těchto služeb na pozdější datum,
 3. aplikovat nové pravidlo již od 1. 1. 2010, tj. zdaňovat podle členského státu sídla zákazníka s tím, že při uplatnění zvláštního režimu (tzv. mini- One-stop scheme) by se členskému státu usazení kompenzovaly náklady na výběr daně prostřednictvím tohoto zvláštního režimu, kdy by se mu ponechalo určité procento z vybrané částky DPH.

Na pracovní úrovni probíhají dále diskuse ohledně možného řešení místa zdanění dlouhodobého nájmu plavidel, ke kterému uplatnila výhradu Malta.

Vývoj jednání:
Lucembursko uvedlo, že současná platná pravidla, která byla nastavena v roce 2002, měla za cíl zatraktivnit EU jako sídlo pro společnosti ze třetích zemí zabývajících se elektronickými službami. Pokud by nyní nastala změna pravidel, nastolilo by to dle Lucemburska právní nejistotu. Z této změny budou navíc těžit pouze země s vysokou sazbou daně. Navrhlo tedy ponechat stávající pravidlo zdaňování podle sídla poskytovatele služeb a zavést přerozdělovací mechanismus, podle kterého by 85% příjmů připadlo členským státům usazení zákazníka. Současně je ochotno uvažovat o změně výše sazby daně v případě telekomunikačních služeb (v současné době uplatňuje sazbu ve výši 3%, v případě elektronicky poskytovaných služeb však již sazbu ve výši 15%).

Varianta a) - ponechání současného pravidla zdanění dle sídla poskytovatele služeb a následné přerozdělení příjmů z DPH

Byla odmítnuta řadou členských států, mimo jiné i Českou republikou. Velká Británie označila tuto variantu v rozporu s principem zdanění v místě spotřeby s tím, že se jedná o složité řešení, které by vyžadovalo další diskusi, k čemuž již není dostatečný časový prostor, pokud má být balíček do konce tohoto roku schválen. Navíc dle Itálie aplikováním tohoto pravidla dochází ke zkreslování hospodářské soutěže.

Francie odmítla tuto variantu zcela zavrhnout a podpořila další diskusi všech tří variant.

Varianta b) - uplatnění zdanění v místě spotřeby s odložením platnosti účinnosti na pozdější datum

Tuto variantu podpořila Evropská komise a většina členských států, včetně České republiky.

Varianta c) - zdaňovat podle členského státu sídla zákazníka s tím, že při uplatnění zvláštního režimu by se členskému státu usazení kompenzovaly náklady na výběr daně tím, že by se mu ponechalo určité procento z vybrané částky DPH

Česká republika rovněž vedle preference varianty b) připustila další zkoumání a diskusi této možnosti. Malta by naopak uvítala, pokud by se členské státy zabývaly touto možností podrobněji. Slovinsko naopak upozornilo na velkou administrativní zátěž, kterou může toto řešení přinést. Velká Británie možnost c) jednoznačně odmítla.

Výsledek jednání:
Alternativa a) nedostala podporu členských států, zatímco největší podporu získala varianta b). Stále zbývá dořešit zejména politickou výhradu Lucemburska a Malty. Na základě požadavku Itálie Rada schválila připojení prohlášení k zápisu z jednání, týkající se konečného data pro aplikaci  mini One Stop systému.
PT PRES na závěr zdůraznilo, že Rada by měla schválit DPH balíček na prosincovém jednání Rady ECOFIN dne 4.12.2007.

 

Ad 6b)  Snížené sazby DPH  Všeobecný přístup, legislativní akt

Popis problematiky:
Komise předložila legislativní návrh na prodloužení platnosti většiny výjimek na uplatňování snížené sazby DPH do 31. 12. 2010. Uvedené výjimky si členské státy vyjednaly v přístupových smlouvách, ovšem jejich platnost vyprší koncem roku 2007 nebo v průběhu roku 2008. Cílem je prodloužením platnosti těchto výjimek vytvořit dostatek prostoru k politickým diskusím k racionalizaci struktury snížených sazeb DPH.  Součástí návrhu je rovněž výjimka pro ČR ohledně možnosti uplatňovat sníženou sazbu DPH na stavební práce týkající se staveb pro bydlení.

U návrhu zůstaly po projednání v pracovní skupině pro daňové otázky nedořešené výhrady Německa a Dánska, které odmítají svou politickou výhradu stáhnout, pokud nebude jasné, že obecná diskuse o budoucí struktuře sazeb DPH se ubírá racionálním směrem. K návrhu dále uplatnila výhradu Francie, která požaduje prodloužení platnosti výjimek pouze do 30. 6. 2009 tak, aby byl vytvořen větší tlak na rychlejší dosažení dohody v rámci diskusí o budoucí struktuře sazeb DPH.

Vývoj jednání:
 PT PRES oznámilo přesunutí diskuse k tomuto bodu na jednání v rámci pracovního oběda.

Výsledek jednání:
Ohledně prodloužení přechodných období pro některé členské státy ve věci aplikace snížených sazeb DPH vyjádřila většina ministrů souhlas s návrhem, nicméně konečná diskuse k tomuto tématu se očekává během prosincového zasedání Rady ECOFIN.

 

Ad 6c)  Ekologické zdanění: zdaňování osobních automobilů  Orientační debata

Popis problematiky:
V červenci 2005 předložila Evropská komise návrh směrnice o zdanění osobních vozidel obsahující postupné zrušení registračních daní, zavedení refundačního mechanismu pro roční silniční daň a pro registrační daň tak, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění a zajištěno zdanění podle aktuálního užití vozidla, a diferenciaci daní z osobních vozidel zcela nebo částečně na základě emisí CO2. Kompromisní návrh předložený PT PRES stanovuje pravidla pro diferenciaci základu daně z osobních automobilů dle vypouštěného množství CO2 a spotřeby paliva a zavádí systém, v rámci něhož se za určitých okolností mají poskytovat náhrady zaplacených ročních silničních daní a registračních daní.

Na jednání Rady ministrů byly ministrům financí a hospodářství položeny tři následující otázky:

 1. Může Rada souhlasit s textem, který nestanoví zrušení registrační daně?
 2. Může Rada souhlasit s textem, který zavádí refundační mechanismus pro roční silniční daň a pro registrační daň, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění a zajištěno zdanění podle aktuálního užití vozidla v případě přeshraničního přesunu takového vozidla?
 3. Může Rada souhlasit s flexibilním přístupem, který by zavazoval členské státy diferencovat daň z osobních vozidel zcela nebo částečně na základě jednoho nebo více prvků souvisejících s CO2 emisemi (množství vypouštěných CO2 emisí, spotřeba paliva nebo jiné elementy), přičemž by si členské státy mohly zvolit, zda uskuteční tuto diferenciaci podle základu daně, sazby daně nebo částky daně?

Vývoj jednání:
Komisař pro daně a celní unii László Kovács připomněl, že současný stav (existence národních režimů zdaňování osobních vozidel) je v rozporu s fungováním jednotného vnitřního trhu a že ekologické závazky lze nejlépe realizovat na komunitární úrovni.

V rámci diskuse vyjádřilo Německo pochopení ke snaze Komise zrušit registrační daň z osobních vozidel, nicméně ji vyzvalo, aby připravila studii potvrzující, že registrační daň skutečně narušuje fungování jednotného vnitřního trhu EU.  Odložení zrušení registrační daně přivítala Itálie. Velká Británie se ztotožnila se závazkem snižovat emise CO2, přesto by ale měl každý členský stát použít prostředky, které jsou pro daný stát nejvhodnější. Dle názoru Británie není třeba zavádět komunitární úpravu tam, kde lze cílů dosáhnout na národní úrovni. Stejně tak není jisté, zda je třeba otázku systému vracení daně řešit na úrovni EU. Tento názor podpořila i Malta, která se vyjádřila proti komunitární úpravě jak systému vracení daně, tak i diferenciace zdanění podle CO2 emisí.

Česká republika (ČR) ve svém vystoupení uvedla, že se nedomnívá, že harmonizovaná komunitární úprava, která by zavazovala členské státy diferencovat daně z osobních vozidel na základě CO2 emisí, je nejvhodnějším řešením. Každému členskému státu by měla být ponechána možnost volby nástrojů ke snížení CO2 emisí. Stejný názor vyslovilo i Dánsko a Nizozemí.

ČR  vyjádřila souhlas s principem refundací s tím, že systém musí být jednoduchý a s jednoznačným rozlišením refundace u registrační daně a refundace u silniční daně. Ve stejném duchu se vyjádřily i Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Belgie.
Řecko a Polsko vyjádřily obavy, jak bude daný systém fungovat v praxi. Lotyšsko navíc upozornilo na problematiku přístupu ke zdaňování starších vozidel.

Výsledek jednání:
PT PRES konstatovalo, že nebyl dán jasný politický směr k návrhu směrnice. S ohledem na odlišnost názorů členských států na to, jakými prostředky dosáhnout snižování CO2 emisí, zváží společně s Evropskou komisí další postup.

Ad 7) Finanční aspekty globálního satelitního navigačního systému GALILEO   Výměna názorů

Popis problematiky:
U financování projektu Galileo byla identifikována potřeba dodatečných finančních prostředků ve výši 2,4 mld EUR. Dle rozhodnutí Rady je nutné identifikovat disponibilní zdroje do konce tohoto roku. Evropská komise předložila návrh na revizi Finanční perspektivy (FP), kde počítá s využitím vzniklých úspor v oblasti zemědělských výdajů (H2) v roce 2007. Více členských států požaduje, aby zdroje byly nalezeny i v oblasti konkurenceschopnosti (H1a).

Vývoj jednání:
PT PRES v úvodu připomnělo politické rozhodnutí Rady k podpoře projektu Galileo a Závěry Rady pro dopravu, dle kterých má být do konce tohoto roku přijato kompletní řešení. Zástupce Evropské komise, komisařka pro finanční plánování a rozpočet Dalia Grybauskaite, zdůraznila důležitost celého projektu podporujícího strategickou a ekonomickou nezávislost EU a jeho využití pro civilní účely a vyzvala k zapojení široké části průmyslové základny na principu konkurenceschopnosti. Dále připomenula vylepšení svého původního návrhu financování dodatečných 2,4 mld EUR spočívajícího ve využití nevyčerpaných prostředků v oblasti zemědělských výdajů (H2) pouze z roku 2007. Evropská komise vyjádřila ochotu reagovat na výzvu k hledání prostředků rovněž v rámci Heading 1A (H1a), ovšem tento postup nedoporučila s ohledem na neochotu Evropského parlamentu tuto variantu podpořit. Komise proto navrhuje využití prostředků v H2 roku 2007 a disponibilní rezervu (margin) v H1a. Komise sdělila, že Evropský parlament je připraven podmínit schválení rozpočtu na rok 2008 dohodou o financování Galileo.

V následné diskusi se některé členské státy vyslovily proti revizi FP, přičemž chybějící finanční zdroje chtějí doplnit prostřednictvím realokace v H1a. Německo a Švédsko dále zmínily riziko související s nedodržením celkového předpokládaného rozpočtu. Rakousko a Dánsko realokaci v H1a nepodpořily. Německo znovu zopakovalo podporu financování prostřednictvím vesmírné agentury ESA.

Výsledek jednání:
PT PRES shrnulo, že důležitost projektu není nijak zpochybněna. Řešení financování se musí najít společnou dohodou Rady, Evropského parlamentu a Evropské komise, což vyžaduje ústupky všech zúčastněných. Dohoda o financování projektu Galileo by se měla nalézt před schvalováním rozpočtu na rok 2008.

Ad 8) Finanční řízení – Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2006 Prezentace

Popis problematiky:
Účetní dvůr (ÚD) každoročně vydává výroční zprávu o plnění rozpočtu EU za předchozí rok a vyjadřuje svůj výrok ke spolehlivosti účtů a legalitě a správnosti prováděných operací.

Vývoj jednání:
Hubert Weber, prezident Účetního dvora, přednesl hlavní závěry z pravidelné výroční zprávy instituce. Konstatoval spolehlivost účetní závěrky odrážející finanční situaci a výsledky EU a zlepšení aktuálního účetnictví. Pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných výdajů, většina výdajů z rozpočtu obdržela záporný výrok. Jde o zemědělství (zejména část nepokrytá kontrolním systémem IACS ), strukturální fondy, vnitřní politiky a velká část vnějších akcí.  Výrok bez výhrad obdržely oblasti závazků a příjmů, administrativních výdajů, předvstupní pomoci a část vnějších akcí. Bylo zjištěno podstatné zlepšení v zemědělských operacích, kde systém IACS a systém jednotné platby znatelně snižují předpoklad chybových operací. U strukturálních akcí byla zmíněna opakující se nedostatečnost kvalitních kontrol, výskyt neuznatelných nákladů a chyby v tendrových procedurách. Prezident dále upozornil na chybějící informace o zpětně získaných částkách, přetrvávající nedostatky v kontrolních systémech a nadhodnocené žádosti ze strany konečných příjemců.

Komisař pro administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům Siim Kallas v reakci uvedl, že kladný výrok ÚD obdrželo již 40% uskutečněných plateb z rozpočtu EU, což je značné zlepšení oproti minulosti. Dále apeloval na členské státy o zvýšení úsilí z jejich strany, přičemž uvedl, že pokud se situace nezlepší, přistoupí Evropská komise ke krácení plateb.

Výsledek jednání:
PT PRES sdělilo, že na záporný výrok ÚD pro většinu rozpočtových operací bude Rada reagovat na jaře příštího roku v rámci procedury udělování absolutoria (discharge) a při projednávání Akčního plánu EK.

 

Pracovní oběd - Struktura sazeb DPH v EU

Popis problematiky:
Evropská komise v červenci 2007 předložila Sdělení o jiných než základních sazbách DPH. V návaznosti na toto Sdělení byly v Radě EU otevřeny diskuse k racionalizaci struktury snížených sazeb DPH. Na základě výsledku těchto diskusí má Komise v úmyslu připravit nový komplexní legislativní návrh. V současné době byly ukončeny úvodní rozbory a diskuse na úrovni pracovní skupiny pro daňové otázky a debata byla přenesena na politickou úroveň.

Ministři financí se měli vyjádřit k následujícím třem možnostem dalšího vývoje:

 1. přezkum stávající struktury snížených sazeb s tím, že by se nejdříve nadefinovaly kritéria a obecné principy, které by umožnily vytvořit racionalizovaný, konzistentní a zjednodušený systém snížených sazeb,
 2. zachování stávajícího systému snížených sazeb a budoucí práce omezit pouze na přezkum přílohy III DPH směrnice (zařazení nových nebo vyřazení existujících kategorií zboží a služeb, u kterých lze aplikovat snížené sazby DPH),
 3. prosazení krátkodobé a jednorázové změny přílohy III DPH směrnice (přidat velmi omezený počet zboží a služeb), aniž by se předjímalo řešení v rámci nadcházejících diskusí, které by do konce roku 2010 definovaly kritéria a obecné principy, které by umožnily vytvořit racionalizovaný, konzistentní a zjednodušený systém snížených sazeb.

Vývoj jednání:
Z uvedených tří možností preferovala většina členských států diskusi o všeobecných principech a zásadách a makroekonomickém rámci systému sazeb DPH (varianta a). Ovšem některé členské státy vyjádřily podporu také pro pragmatické varianty b) a c). Ministři se shodli na tom, že legislativní návrh by měl být hotov nejpozději během francouzského předsednictví v 2. polovině roku 2008.

Výsledek jednání:
Ministři pověřili Pracovní skupinu pro daňové otázky přípravou základních principů a zásad budoucího systému sazeb DPH pro prosincové zasedání Rady ministrů ECOFIN.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.