CZ EN

13. července 2007 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN)

Dne 13. července 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Eduardem Janotou.

Jednání Rady ECOFIN dne 13. července 2007 mělo následující program:

  1. Přijetí programu
  2. Schválení „A“ položek
  3. Příprava dohodovacího řízení Rady a Evropského parlamentu
  4. Schválení návrhu rozpočtu ES pro rok 2008 v prvním čtení v Radě
  5. Různé

Pozn.:  V průběhu jednání Rady ECOFIN proběhlo dohodovací řízení se zástupci Evropského parlamentu.

K jednotlivým bodům:

2. Schválení „A“ položek

Položky byly schváleny.

3. Příprava a výsledek  dohodovacího řízení Rady a Evropského parlamentu

Před začátkem dohodovacího řízení s Evropským parlamentem (EP) portugalské předsednictví (PT PRES) krátce představilo návrh rozpočtu a připomnělo zásady, kterými se Rada při jeho přijímání řídila.

Členské státy ve svých vystoupeních poděkovaly předsednictví za přípravu kvalitního kompromisu. Některé delegace by uvítaly větší rozměr krácení, jiné menší, další se ohradily proti škrtům v oblasti vědy a výzkumu nebo připomněly potřebu dostatečných prostředků pro financování vybraných agentur. I přes tyto dílčí výhrady byl návrh vesměs označen za vyvážený a realistický a jako takový byl členskými státy přijat.

ČR se připojila ke státům zdůrazňujícím potřebu dalšího pokroku při zefektivňování administrativy a podpořila vystoupení Francie ke Galileu, v němž Francie připomněla strategický význam projektu a zároveň zdůraznila nutnost respektovat stropy finanční perspektivy. Mezi financováním Galilea a dodržováním stropů finančního rámce nemusí být rozpor.

Dohodovací řízení
Evropský parlament v rámci dohodovacího řízení zastupovala delegace vedená předsedou rozpočtového výboru EP panem R. Bögem, za Komisi se jednání účastnila komisařka pro rozpočet D. Grybauskaité.

Po úvodním představení návrhu rozpočtu pro 1. čtení v Radě následovala výměna názorů k jednotlivým bodům dohodovacího řízení.

Obecně k návrhu rozpočtu pro rok 2008 hlavní zpravodaj pro rozpočet Komise na rok 2008 pan K.Virrankoski vyjádřil pochybnost nad souladem mezi deklarovanými prioritami Portugalského předsednictví a krácením prostředků navrženým Radou (zejména u agentur). Komise podle D. Grybauskaité předložila realistický a správný návrh rozpočtu, a proto se vyslovila proti krácení, zejména pak v administrativních výdajích, a upozornila, že pokud by byl konečný rozpočet schválen v této podobě, nebyla by schopna pokračovat přislíbeným tempem v obsazování pracovních míst vytvořených v souvislosti s rozšířením. Bude proto apelovat na EP, aby se ve svém čtení vrátil k jejímu původnímu návrhu.

V otázce financování Kosova a Palestiny EP vyjádřil obavu, že ani částky doplněné Radou do návrhu rozpočtu nebudou dostatečné. EK připomněla, že výši výdajů na tyto dvě oblasti nelze zatím přesně určit. Potřeby upřesní v opravném dopise, který předloží před druhým čtením. Rada a EP se shodly, že poté se k tématu vrátí.

Pokud jde o Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), upozornila Rada na rychle se měnící situaci v oblastech, kde probíhají intervence financované ze SZBP a označila částku navrhovanou pro rok 2008 za minimum. EP připomněl, že svou vstřícnost projevil už v průběhu jednání o finanční perspektivě, kdy souhlasil s nárůstem prostředků na SZBP až na 400 mil. EUR v roce 2013. Diskuse bude pokračovat v rámci druhého čtení, kdy už budou známy přesnější odhady potřeb.

K problematice decentralizovaných agentur navrhl EP text prohlášení směřující k větší transparentnosti ohledně jejich hospodaření a vyzval Radu k jeho podpoře. Na jednání bylo schváleno kompromisní znění.

EP naopak podpořil kompromisní znění prohlášení navržených Radou

  1. k programům strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a rozvoje venkova;
  2. k přijímání pracovníků v souvislosti s rozšířeními z let 2004 a 2007;
  3. k účelově vázaným příjmům a
  4. k výkonným agenturám.

V rámci bodu Různé bylo dohodnuto ponechat rozhodnutí o mobilizaci Evropského globalizačního fondu až na září. Jedná se o případnou první mobilizaci, a proto jak Rada, tak EP potřebují čas na posouzení návrhu. EP také připomněl povinnost členských států předkládat každoročně shrnutí dostupných výsledků kontrol a prohlášení na vhodné vnitrostátní úrovni, jak vyplývá z bodu 44 Interinstitucionální dohody 1 a čl. 53b finančního nařízení 2.

Celkově se debata nesla v přátelské atmosféře Obě strany zaujaly k jednání velmi konstruktivní přístup. Intenzivní spolupráce mezi PT PRES a zástupci EP před konáním samotného ECOFINu se projevila i v tom, že již v této fázi rozpočtové procedury se podařilo dosáhnout shody ohledně významných aspektů rozpočtu na rok 2008 (bylo přijato pět společných deklarací Rady a EP).

4. Schválení návrhu rozpočtu ES na rok 2008 v prvním čtení v Radě

Rada kvalifikovanou většinou schválila návrh rozpočtu ES pro rok 2008 v podobě, ve které byl připraven Rozpočtovým výborem a následně potvrzen Výborem stálých zástupců (dok. 11427/07 + COR 1 + ADD 1, 11428/07 + ADD 1 a ADD 2).

Návrh rozpočtu dosahuje výše 128,4 mld. EUR v závazcích a 119,4 mld. EUR v platbách, což představuje nárůst o 1,44 %, resp. 3,39 % oproti rozpočtu roku 2007. V porovnání s předběžným návrhem rozpočtu předloženým Komisí je návrh nižší o 717 mil. EUR v závazcích, resp. 2,12 mld. EUR v platbách.

Závěr z jednání Rady a dohodovacího řízení:

Návrh rozpočtu na rok 2008 byl v prvním čtení v Radě přijat. Schválený návrh rozpočtu bude předán Evropskému parlamentu jako podklad pro jeho první čtení, které proběhne v říjnu. Otevřené otázky (např. financování Palestiny, Kosova, výdaje na Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, administrativní výdaje) a témata daná Interinstutucionální dohodou (zemědělství, rybolov, pilotní projekty a přípravné akce…) budou dořešeny během druhého čtení rozpočtu na podzim t.r., kdy už budou k dispozici přesnější odhady i návrhy opravných dopisů předložené Komisí.

Druhé čtení rozpočtu EU v Radě proběhne oficiálně během rozpočtového Ecofinu dne 23. listopadu 2007.

 


1 - Interinsitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, 14.6.2006, OJ C 139/1.
2 - Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství naposledy novelizované nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, OJ L 390.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář