CZ EN

10. července 2007 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 10. července 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Jednání Rady ECOFIN dne 10. července 2007 mělo následující program:

Řádné jednání Rady ECOFIN:

 1. Schválení předběžného pořadu jednání
 2. Přijetí seznamu bodů „A“
 3. Pracovní program portugalského předsednictví (PT PRES) – prezentace, veřejná debata
 4. Implementace Paktu stability a růstu – omezené složení
  1. Stabilizační program Rakouska –  přijetí Stanoviska Rady
  2. Konvergenční program ČR a procedura při nadměrném deficitu – přijetí Stanoviska Rady a schválení Rozhodnutí Rady
  3. Opatření přijatá Maďarskem v rámci procedury při nadměrném deficitu – schválení sdělení Rady
 5. Zavedení společné měny Kyprem a Maltou – přijetí právních aktů
 6. Zpráva Komise Veřejné finance v Hospodářské a měnové unii 2007 – výměna názorů
 7. Rada pro mezinárodní účetní standardy – řízení a financování – Závěry Rady
 8. Globální satelitní navigační systém Galileo (finanční aspekty) – výměna názorů

Další části jednání:

 1. Hospodářská situace a debriefing z Eurogroup (pracovní snídaně)
 2. Výběr nového generálního ředitele MMF za odstupujícího Rodrigo de Rata (pracovní snídaně)
 3. Otázky MMF: Kvóty a hlasy MMF v kontextu reformy MMF (pracovní oběd)
 4. Databáze pro makroekonomické prognózy EU KLEMS (pracovní oběd)

K jednotlivým bodům:

Řádné jednání

ad 2) Přijetí seznamu bodů „A“

Popis problematiky:
Takzvané A-položky jsou body, které Rada schvaluje bez rozpravy, neboť o nich členské státy již dosáhly shody na nižších stupních jednání. Rada potvrdila mj. následující body: společná akce Rady, kterou se prodlužuje společná akce o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii nebo např. přijetí rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států.

Výsledek jednání:
Seznam A-položek byl v předložené podobě schválen.

ad 3) Pracovní program portugalského předsednictví (PT PRES) – prezentace, veřejná debata

Popis problematiky:
Portugalské předsednictví (PT PRES) zahájilo dne 1.7.2007 své předsednictví v Radě ECOFIN v souladu se schváleným programem tří předsednictví. Je zde kladen důraz na efektivní řízení hospodářských politik, zlepšení kvality veřejných financí a další kroky směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu, zejména v oblasti finančních služeb a zdanění.

Vývoj jednání:
PT PRES v úvodu prezentovalo hlavní oblasti a základní prvky programu svého předsednictví. Bude se velmi pečlivě zabývat problematikou zlepšení kvality veřejných financí, kde se hodlá zaměřit zejména na preventivní část Paktu stability a růstu. Za jednu z agend svého předsednictví Portugalsko označilo rozšíření Eurozóny o Maltu a Kypr, tj. schválení příslušných právních aktů. Mezi další témata, jimž se bude PT PRES věnovat, patří implementace Lisabonské strategie, zrychlení strukturálních reforem, multilaterální dohled, zejména proces hodnocení národních programů reforem (NPR), dosažený pokrok v oblasti podpory výzkumu a inovací, podnikatelského prostředí a modernizace trhu práce.

PT PRES se dále zaměří na zahájení diskuse o novém 3-letém cyklu Lisabonské strategie. Portugalsko bude dále v 2.polovině t.r. usilovat o podnícení změn regulatorního prostředí (zejména ve vazbě na malé a střední podniky). Iniciativu Better Regulation považuje PT PRES za klíčovou v procesu implementace Lisabonské strategie a bude se jí velmi věnovat. Za důležitou otázku považuje PT PRES dokončení vnitřního trhu. PT PRES bude usilovat o dosažení dohody o balíčku DPH v návaznosti na to, co se v této problematice podařilo dosáhnout německému předsednictví. V oblasti daní se chce PT PRES dále zabývat bojem s daňovými úniky, které mj. ohrožují veřejné finance a ztěžují dosažení cílů Lisabonské strategie.

PT PRES bude dále prosazovat využití daňových nástrojů v boji proti klimatické změně a dosažení cílů EU v oblasti emise skleníkových plynů, kde se hodlá zaměřit zejména na problematiku zdanění automobilů. V neposlední řadě PT PRES prezentovalo svůj cíl postoupit v integraci finančních trhů. Rovněž oblast finančních služeb bude v centru pozornosti PT PRES.

Za zásadní PT PRES označilo dobrý dialog a dosažení dohody s Evropským parlamentem v procesu schvalování rozpočtu EU na rok 2008.

Komise uvedla, že sdílí portugalské priority a explicitně zdůraznila důležitost tří témat: i) rozšíření Eurozóny o Maltu a Kypr, ii) proces zlepšení kvality veřejných financí, iii) revizi Lisabonské strategie a přechod na nový 3-letý cyklus.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN ocenila program PT PRES a vzala jej na vědomí. Žádný z členských států nevznesl proti programu PT PRES připomínky.

ad 4) Implementace Paktu stability a růstu – omezené složení 

ad 4a) Stabilizační program Rakouska –  přijetí Stanoviska Rady

Popis problematiky:
Ministři projednali Stanovisko ke Stabilizačnímu programu Rakouska předloženému v mimořádném termínu 29. března 2007. Příčinou pozdního odevzdání programu byla vnitropolitická situace, konkrétně parlamentní volby v říjnu 2006 a nástup nové vlády do úřadu až v lednu 2007.

Vývoj jednání:
Komise prezentovala své hodnocení, především kritiku nedostatečné konsolidace v letech 2008-9 oproti příznivému hospodářskému cyklu, a návrh doporučení ve Stanovisku Rady.

Rakousko připomnělo některé dobré hospodářské výsledky své země a ubezpečilo, že závazky plynoucí z Paktu i z dubnového zasedání Eurogroup (země Eurozóny budou mít do roku 2010 strukturálně vyrovnané rozpočty), hodlá plně respektovat. Uvedlo, že součástí chystaných reforem je i snižování daní, které by však nemělo ohrozit dosažení rozpočtových cílů. Stanovisko Rady země vítá.

Výsledek jednání:
Rada schválila Stanovisko k Stabilizačnímu programu Rakouska v předloženém znění, kde Rakousko vyzývá k využití stávajícího hospodářsky příznivého období a nižšího schodku v roce 2006 k urychlení konsolidace směrem k MTO (medium term objective – střednědobý fiskální cíl). Rakousko by mělo zejména důsledně prosadit omezení výdajů a použít veškeré neočekávané daňové příjmy na snižování schodku.

ad 4b) Konvergenční program ČR a procedura při nadměrném deficitu 1 – přijetí Stanoviska Rady a schválení Rozhodnutí Rady

Popis problematiky:
V rámci mnohostranného dohledu nad stavem veřejných financí (proces koordinace hospodářských politik členských zemí EU) předkládá ČR od svého vstupu do EU každoročně aktualizaci Konvergenčního programu, který představuje informaci o minulém a budoucím vývoji veřejných financí. Vzhledem ke složité povolební situaci jej ČR tentokrát předložila až v březnu 2007. Na základě předloženého programu došla Komise poprvé k hodnocení, že kroky, které ČR podnikla, nejsou adekvátní pro odstranění nadměrného schodku do konce roku 2008, jak jí bylo uloženo.

Rada ECOFIN ve svém Stanovisku k programu vyzývá Českou republiku, aby:

 1. omezila zhoršení rozpočtu v roce 2007 a zajistila odstranění nadměrného schodku důvěryhodným a udržitelným způsobem nejpozději do roku 2008,
 2. přezkoumala skladbu výdajů, aby mohl být snížen podíl mandatorních výdajů,
 3. s ohledem na předpokládaný nárůst výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí provedením nezbytné důchodové reformy a reformy systému zdravotní péče.

Na předcházejících jednáních na pracovní úrovni bylo dohodnuto, že bude do textu Stanoviska doplněna věta, kterou Rada ministrů uznává, že rozpočtová konsolidace ČR obsažená v zákoně o stabilizaci veřejných financí, který je právě projednáván v Parlamentu ČR, představuje krok správným směrem.

Vývoj jednání:
Komise shrnula situaci: v letech 2005 a 2006 ČR dosáhla výrazně vyššího růstu, než se předpokládalo v době schválení Doporučení, příležitost ke konsolidace však byla promeškána. Rozpočet ČR v roce 2007 je silně expanzivní a důsledkem toho je letošní plánovaný schodek ve  výši 4% HDP oproti cíli 3,3% uloženému Radou, odklad odstranění nadměrného schodku na rok 2010 a odsun dosažení MTO na rok 2013. Vládní reformní balík počítá s deficitem 3,2% HDP v roce 2008, což je ovšem stále nad referenční hranicí 3% HDP. Proto Komise předkládá doporučení k urychlení konsolidace a dodržení původního termínu.

Evropská centrální banka (ECB) připomněla, že ještě nedávno byl rozpočtový vývoj v ČR příznivý, ale dnes to již neplatí. Plánované snižování schodku není dostatečně ambiciózní, což nelze nijak ospravedlnit, plánované dosažení MTO až v roce 2013 je neuspokojivé (vysoký růst, lepší výchozí pozice). To vše navíc klade zvýšené nároky na měnovou politiku. Namístě jsou dle ECB další konsolidační opatření a reformy důchodů a zdravotní péče.

Předseda EFC X. Musca se připojil k hodnocení Komise a zdůraznil především velký strukturální schodek a vysoké riziko dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí z důvodu stárnutí populace. Stávající vláda s křehkou podporou v parlamentu potřebuje podporu reformního úsilí a předložený vládní program je dobrý (viz. doplnění textu Stanoviska na jednání EFC).

Ministr financí ČR ve svém vystoupení přijal kritiku Komise jako objektivní: příčinou současného stavu není žádná nenadálá událost, ale pouze a jen politický populismus. V letech 2005 a 2006 byly opakovaně překročeny výdajové rámce a neočekávané rozpočtové příjmy vygenerované silným růstem ekonomiky nebyly použity na snižování schodku. Rok 2006 pak přinesl předvolební legislativní smršť se známými důsledky. Současná vláda si je situace dobře vědoma a pokud projde reformní balík právě projednávaný v parlamentu, schodek bude snížen pod 3% HDP ještě v roce 2008. Ministr financí ČR zdůraznil, že i v případě, že reformní balík v parlamentu projde, půjde jen o první krok, který částečně napraví minulá chybná rozhodnutí. Následovat musí reformy důchodového systému a systému veřejného zdravotního pojištění, které by měly čelit výzvám budoucnosti. Klíčovým okamžikem bude však hlasování o reformách v parlamentu ČR letos v létě: pokud neprojdou, termín roku 2008 nebude moci být splněn.

Výsledek jednání:
Stanovisko i Rozhodnutí Rady byla v předloženém znění schválena.

ad 4c) Opatření přijatá Maďarskem v rámci procedury při nadměrném deficitu – schválení sdělení Rady

Popis problematiky:
Dle Rozhodnutí Rady z 10. října 2006 měla maďarská vláda během šestiměsíční lhůty přijmout účinná konsolidační opatření k dosažení cílové hodnoty schodku pro léta 2006 (10,1% HDP) a 2007 (6,8% HDP) a k další konkretizaci víceletého programu rozpočtové konsolidace.

26. dubna 2007 předložilo Maďarsko Komisi zprávu o pokroku při odstraňování nadměrného schodku. Hodnocení Komise provedené na bázi této zprávy je kladné, byť vyvážené co do výčtu rizik a výzvy k nezbytnosti dalších opatření. Komise došla k závěru, že Maďarsko zatím jedná v souladu s doporučeními a další kroky v rámci procedury při nadměrném deficitu nejsou v tuto chvíli namístě. Situace je však stále velmi křehká a Komise bude rozpočtový vývoj v Maďarsku nadále bedlivě monitorovat, mj. na základě pravidelných zpráv o pokroku, jež se Maďarsko dobrovolně zavázalo předkládat každého půl roku.

Vývoj jednání:
Komise
 zrekapitulovala, že po dvou letech nečinnosti začalo Maďarsko konečně s konsolidací a reformami. V roce 2006 se podařilo dosáhnout schodku 9,2% HDP, což je o 1 p.b. lepší, než se původně odhadovalo. Lepší výsledek je však současně důvodem pro realizaci lepšího salda i v tomto roce (plán 6,8% HDP). Další kroky v rámci procedury při nadměrném deficitu nejsou nutné, nicméně rizika – zejména pro roky 2008 a 2009 - trvají.

Evropská centrální banka se ztotožnila s hodnocením Komise, varovala nicméně před přílišnou shovívavostí. Předseda EFC se rovněž připojil k hodnocení Komise.

Maďarsko uvedlo, že přijalo opatření na zmírnění rizik v nadcházejících letech, reformy jsou právě diskutovány v parlamentu, kde však potřebují 2/3 podporu. Země s hodnocením souhlasí a věří v lepší rozpočtový výsledek v tomto roce.

Výsledek jednání:
Závěry Rady v rámci procedury při nadměrném deficitu Maďarska byly v předloženém znění schváleny.

ad 5) Zavedení společné měny Kyprem a Maltou – přijetí právních aktů

Popis problematiky:
Malta a Kypr hodlají přijmout k 1. lednu 2008 společnou měnu euro. Proto požádaly v únoru t.r. Komisi a Evropskou centrální banku o vypracování mimořádných konvergenčních zpráv, tj. vyhodnocení toho, zda splňují maastrichtská kritéria a zda jejich legislativa umožňuje provádění společné měnové politiky. Ve zprávách došla Komise i Evropská centrální banka k názoru, že oba státy splňují maastrichtská konvergenční kritéria i kompatibilitu národní legislativy.

Zprávy byly projednány na minulém jednání Rady ECOFIN (červen 2007) a žádosti o vstup do Eurozóny byly vyhodnoceny kladně. Zároveň došlo k projednání též na Evropské radě dne 21. června 2007 a v Evropském parlamentu. V rámci tohoto zasedání Rady ECOFIN ministři formálně schválili přijetí obou zemí do Eurozóny.

Vývoj jednání:
PT PRES uvedlo, že po Slovinsku, jenž přijalo Euro k 1.1. 2007, se jedná o další milník v historii Eurozóny. Radě ECOFIN bylo předloženo 6 právních aktů k formálnímu přijetí. Následné jednání se omezilo na blahopřání oběma zemím a výzvu k pokračování v rozpočtové konsolidaci (v návaznosti na ukončení procedury při nadměrném deficitu u obou zemí) tak, aby nedošlo ke zhmotnění rizik spjatých s členstvím v Eurozóně a naopak aby země mohly plně využít potenciál společné měny.

Výsledek jednání:
Všechny právní akty byly v předloženém znění schváleny.

ad 6) Zpráva Komise Veřejné finance v Hospodářské a měnové unii 2007 – výměna názorů

Popis problematiky:
Hlavním poselstvím Komise v letošní zprávě bylo, že nestačí pouze držet deficit veřejných financí pod referenční 3% hranicí. Je potřeba využít příznivý ekonomický vývoj ke konsolidaci a dosažení vytyčeného střednědobého fiskálního cíle (MTO). Bohužel se ukazuje, že země mimo proceduru při nadměrném deficitu nevyužívají současných dobrých ekonomických výsledků k předepsané minimální konsolidaci. Ta je stanovena v Paktu jako zlepšení strukturálního salda o půl procenta HDP ročně do té doby, než se země dostane k MTO. Proto Komise ve své Zprávě navrhla několik konkrétních zlepšení, jak podpořit úsilí členských států konsolidovat veřejné finance. Některé návrhy se vztahují k již existujícím povinnostem a praxi, jiné navrhují např. rozšířit záběr stabilizačních a konvergenčních programů.

Vývoj jednání:
PT PRES otevřelo diskusi tím, že cílem je zvýšení důvěryhodnosti Paktu, jehož nápravná větev byla úspěšně vylepšena, ale preventivní část je stále neuspokojivá. V hospodářsky příznivých obdobích dochází často k uvolnění rozpočtové disciplíny, na což upozorňuje představená zpráva a sdělení Komise, ve kterých dochází k nastínění možných kroků. Ze strany členských států by mělo docházet ke stanovování ambicióznějších cílů, co se týká vývoje veřejných financí.

Komise uvedla, že cílem je neodchýlit se od principů reformovaného Paktu. Za stávajícího hospodářského růstu existuje nebezpečí opakování minulých chyb z konce 90. let, kdy byl pozitivní cyklický vývoj mylně pokládán za strukturální zlepšení ekonomiky. Komise následně shrnula své návrhy na vylepšení preventivní větve Paktu, které zahrnují jednak konkretizaci již existujících procedur, jednak rozšíření stávajícího dohledu.

Evropská centrální banka informovala, že ve své nedávno zveřejněné zprávě o veřejných financích dospěla k podobným závěrům. K záměru Komise rozšířit hodnocení fiskálního vývoje o širší makroekonomické souvislosti uvedla jako prioritu fiskální udržitelnost.

Předseda EFC X. Musca zrekapituloval diskusi na EFC. Návrhy Komise označil za užitečné, jde však někdy o politicky poměrně citlivé věci, proto členové výboru nepokládali za vhodné přijímat v tuto chvíli formální závěry. Práce výboru bude pokračovat směrem k zahrnutí implicitních závazků do výpočtu MTO. Cílem je provádět okamžité, střednědobé i dlouhodobé kroky na zlepšení stavu veřejných financí. Detailní diskuse je očekávána na podzim t.r.

Výsledek jednání:
Po diskusi na EFC se k tématu vrátí zasedání Rady ECOFIN v říjnu 2007.

ad 7) Rada pro mezinárodní účetní standardy – řízení a financování – Závěry Rady

Popis problematiky:
Ministrům financí a hospodářství byly předloženy ke schválení Závěry Rady k řízení a financování Rady pro mezinárodní účetní standardy IASB. Závěry byly diskutovány na nižší úrovni jednání (Výbor pro finanční služby 15. června t.r., Hospodářský a finanční výbor EFC 28. června t.r. a COREPER II dne 5. července t.r.). Na jednání EFC předložila Francie celkem tři návrhy na úpravu návrhu Závěrů Rady, které se týkají

 1. posílení zastoupení zúčastněných stran v IASB a IASCF,
 2. hledání široké mezinárodní základny přispívajících a
 3. podpory soukromého sektoru na dobrovolném systému financování.

Nový návrh Závěrů Rady, který úzce navázal na zprávu Komise (celkově již druhou) k dané problematice, zohledňuje všechny 3 návrhy Francie.

Vývoj jednání:
PT PRES uvedlo že návrh Závěrů Rady je předkládán na základě Závěrů Rady ECOFIN z minulého roku, ve kterých Rada vyzvala Komisi, aby monitorovala problematiku IASB a informovala Radu o pokroku.

Komise vyjádřila souhlas s navrženými závěry Rady.

Předseda EFC X. Musca uvedl, že je potřeba otázku IASB více konzultovat s členskými státy, evropskými regulátory atd. Konstatoval, že dialog s členskými státy se ubírá správným směrem, nicméně je stále nutný tlak na zlepšení řízení i financování IASB. Mezi členskými státy je ochota částečně IASB financovat. Některé členské státy již vytvořily permanentní finanční kanály. Na závěr upozornil Radu ECOFIN na aspekt dlouhodobého financování.

Výsledek jednání:
Rada ECOFIN přijala navržené Závěry.

ad 8) Globální satelitní navigační systém Galileo (finanční aspekty) – výměna názorů

Popis problematiky:
O realizaci projektu globálního navigačního satelitního systému Galileo bylo rozhodnuto v roce 2001 s tím, že fáze rozmístění a provozování by měly být realizovány formou partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP). Jednání s konsorciem firem o udělení koncese byla zahájena v lednu 2006, na počátku roku 2007 však pro neshody uvnitř konsorcia uvízla na mrtvém bodě. Rada ministrů dopravy dne 8. června t.r. proto rozhodla jednání ukončit. Ve své rezoluci současně zdůraznila klíčový význam projektu a uznala, že rozmístění systému Galileo veřejným sektorem by vyžadovalo dodatečné veřejné zdroje. Konečné rozhodnutí, zahrnující rozhodnutí o financování, by mělo být přijato na podzim t.r. poté, co Komise v září předloží podrobnou analýzu nákladů, rizik, příjmů a časového harmonogramu.

Důvodem zařazení tohoto bodu na program jednání Rady ECOFIN byla snaha upozornit ministry financí a hospodářství na značné dodatečné rozpočtové dopady projektu a na skutečnost, že prostředky vyhrazené na Galileo ve stávající finanční perspektivě nebudou dostačovat.

Vývoj jednání:
Při výměně názorů k finančním aspektům projektu zmínily delegace členských států důležitost vlastního projektu, včetně odpovídajícího rozpočtu (Nizozemí, Rumunsko, Itálie, Velká Británie, Lucembursko a Francie) a doporučily vyčkat na analytický dokument Komise v září t.r. (Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Itálie, Dánsko a Francie).

Výsledek jednání:
PT PRES uzavřelo diskusi konstatováním, že Rada ECOFIN vzala na vědomí názory členských států a vyčká na zprávu Komise, která bude následně projednávána v Radě pro dopravu. Rada ECOFIN se k této otázce vrátí v případě potřeby.

Pracovní snídaně

ad a) Hospodářská situace a debriefing z Eurogroup

Ministři vyslechli aktuální hodnocení hospodářské situace v EU a debriefing z jednání ministrů Eurozóny.

Komise konstatovala, že od jarní předpovědi Komise ze dne 7. května 2007 se mnoho nezměnilo: pokračuje silná ekonomická aktivita, v 1. čtvrtletí rostla EU i Eurozóna shodně tempem 0,6% HDP. Změna je jen ve struktuře růstu: zvýšení DPH v Německu od 1. ledna 2007 přibrzdilo spotřebu, došlo ke změně zásob, čisté vývozy přispívají negativně k růstu. Měsíční měkké indikátory ukazují na trvání dobrého rozpoložení tržních subjektů a pravděpodobné zachování růstu i ve 2. čtvrtletí (byť došlo k mírnému zhoršení těchto ukazatelů v Německu). Pro letošní i příští rok, kdy má evropská ekonomika začít opět mírně zpomalovat, se tak zatím jarní předpověď Komise potvrzuje. Nedávná zvýšení odhadu růstu ostatními ekonomickými institucemi naznačují, že jarní předpověď nebyla přehnaně optimistická, ale spíše realistická, byť rizika zůstávají vychýlena směrem dolů (červnové turbulence na finančních trzích a výkyvy kurzu € / ¥). Eurozóna si nicméně zachovává obchodní přebytky se svými partnery (včetně USA).

Předseda Eurogroup informoval zbylé ministry o hlavních bodech jednání Eurogroup předchozí večer. Na tomto jednání byly Malta a Kypr přivítány v Eurozóně, byl projednán pracovní program Eurogroup na druhé pololetí, dále byly diskutována zpráva Komise „Veřejné finance v Hospodářské a měnové unii 2007“ a stabilizační program Rakouska.

Jednání Eurogroup navštívil rovněž nový prezident Francie Nicolas Sarkozy, aby osobně informoval o nové hospodářské politice své země.

ad b) Výběr nového generálního ředitele MMF za odstupujícího Rodrigo de Rata

Dne 28. června 2007 oznámil nečekaně generální ředitel Mezinárodního měnového fondu Rodrigo de Rato, že po podzimním výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (k 31.10.2007) z rodinných důvodů odstoupí z funkce generálního ředitele.

Podle nepsané dohody je v čele Světové banky přestavitel USA a v čele Mezinárodního měnového fondu přestavitel Evropy.

PT PRES připomnělo, že cílem je domluvit se na společné pozici EU ohledně nástupce R. de Rata ve funkci generálního ředitele MMF, který oficiálně odstoupí v říjnu. Záležitost označil za poměrně urgentní.

Nejprve byli navržení 2 kandidáti: nová ministryně financí Francie Christine Lagarde oznámila kandidáta Francie, bývalého ministra financí Dominiqua Strasse-Kahna, a shrnula jeho odbornost a velké zkušenosti. Zástupkyně Polska navrhla bývalého premiéra a ministra financí Marka Belku a rovněž uvedla jeho předpoklady pro tuto funkci.
V následné diskusi nikdo nepodpořil kandidaturu M.Belky, naopak většina vystupujících se vyslovila pro nominaci D.Strasse-Kahna.

PT PRES na závěr shrnulo, že D.Strasse-Kahn má většinovou podporu a jeho kandidatura bude oficiálně podpořena společně s informací o ostatních záležitostech MMF.

Pracovní oběd

ad c) Otázky MMF: Kvóty a hlasy MMF v kontextu reformy MMF

Ministři financí se během pracovního oběda zabývali definicí jednotné pozice EU k jedné z otázek reforem MMF, a to kvótám a hlasům.

Kritika EME a nízkopříjmových zemí, že nejsou v MMF adekvátně zastoupeny, vyústila na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Singapuru (září 2006) v přijetí rezoluce o kvótách a reprezentaci, která řeší tuto problematiku ve dvou fázích. EU (včetně ČR) rezoluci o kvótách a reprezentaci podpořila. Klíčovou otázkou bude nový model výpočtu kvót, který bude následně determinovat změny a hlasovací sílu členských zemí. Dosavadní model je založen na následujících proměnných – HDP, příjmech a výdajích běžného účtu, variabilitě běžných příjmů a oficiálních rezervách.

Předseda EFC X. Musca uvedl, že otázka kvót a hlasů v MMF byla částečně zkomplikována neočekávaným odchodem generálního ředitele de Rata (Rodrigo de Rato je španělské národnosti), kterým byla o něco ztížena pozice EU i proto, že pozice USA je v některých případech protikladná vůči evropským prioritám. Poslední návrh Kanady zahrnoval některé, ovšem nikoli všechny evropské priority.

PT PRES uzavřelo diskusi s tím, že bude vyvíjet úsilí na zachování společné pozice EU. PT PRES dále požádalo EFC, aby pečlivě zvážilo poslední návrh Kanady a zároveň vyjádřil EFC podporu pro otázky MMF.Ministři se dohodli, že se k dané problematice v budoucnu vrátí.

ad d) Databáze pro makroekonomické prognózy EU KLEMS

Ministři Rady ECOFIN projednali přínos projektu EU KLEMS (zkratka - kapitál, práce, energie, materiál a služby).

Dosavadní studie prokázaly, že ve všech členských státech existují v produktivitě mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky značné rozdíly. Za účelem pochopení příčin diferencí v produktivitě a zdrojích ekonomického růstu v zemích EU byl před třemi lety založen projekt EU KLEMS, jenž se na rozdíl od všech dosavadních analýz věnuje odvětvové úrovni podrobněji. EU KLEMS pracuje s konceptem růstového účetnictví, které rozkládá celkový růst HDP na příspěvky jednotlivých složek (práce, kapitál, souhrnná produktivita faktorů).

Předseda EPC2  na začátku uvedl projekt databáze pro makroekonomické prognózy EU KLEMS se zdůrazněním jeho výzkumné a analytické hodnoty.

Komise potvrdila důležitost projektu a zároveň požádala ministry o zajištění podpory jednotlivých národních statistických úřadů pro projekt EU KLEMS.

Evropská centrální banka se k projektu rovněž vyjádřila kladně. Při výměně názorů vyjádřilo několik zemí podporu pokračování daného projektu, zatímco zejména Francie a Španělsko upozornily na možná rizika zvýšených nákladů státního rozpočtu.

PT PRES uzavřelo diskusi konstatováním, že ministři podporují projekt EU KLEMS (PT PRES napíše osobně dopis každému z ministrů Rady ECOFIN, kde bude zdůrazněna důležitost daného projektu). EPC bylo neformálně požádáno o pokračování prací na EU KLEMS databázi. V případě nutnosti by daná agenda mohla být znovu předmětem jednání Rady ECOFIN.


 

1 - Procedura při nadměrném deficitu, tzv. Excessive Deficit Procedure (EDP), je zahájena, když podíl vládního deficitu na HDP překročí 3% nebo když podíl celkového vládního dluhu překročí 60% HDP.
2 - EPC – Výbor pro hospodářskou politiku Rady EU

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.