CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství dne 7. června 2005 v Lucemburku

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) se na svém jednání dne 7. června 2005 dohodla na definitivní podobě textu Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa pro období 2005-2008, části Hlavních směrů hospodářské politiky (BEPGs). BEPGs jsou hlavním nástrojem koordinace hospodářských politik zemí EU - vymezují priority v oblasti hospodářské politiky členských zemí i EU jako celku a doporučují opatření nutná k dosažení těchto priorit. Nyní budou formou Zprávy ECOFINu předloženy červnové Evropské radě, aby mohly být v červenci definitivně schváleny Radou ECOFIN.
 
Ministři financí dále přijali Závěry Rady k řízení statistiky v EU. Závěry představují doporučení a připomínky ECOFINu k návrhům Komise, jejichž smyslem je zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti a kvality statistiky používané v kontextu Procedury při nadměrném deficitu. Hlavním tématem připomínek ECOFINu je věcná a právní povaha navrhovaných hloubkových metodologických kontrol EUROSTATu v členských zemích. O textu novelizace Nařízení upravujícího hloubkové kontroly se bude jednat na příštím zasedání Rady ECOFIN.

Aktuální zasedání Rady ECOFIN bylo mj. důležité pro Nizozemí, vůči němuž byla od 2.června 2004 vedena Procedura při nadměrném deficitu. Jelikož se holandské vládě v roce 2004 podařilo snížit deficit pod referenční úroveň 3% (konkrétně na 2,3% HDP), byla Procedura při nadměrném deficitu vůči Nizozemí ukončena.

V rámci zasedání Rady ECOFIN byla opět diskutována problematika financování rozvojové pomoci. Tato diskuse je vedena v souvislosti s přípravou EU na summit OSN v září 2005, na kterém bude hodnocen pokrok k dosahování Miléniových rozvojových cílů (MDGs). Hlubší diskuse o možném zavedení poplatku z letenek, který by byl využit na financování rozvojové pomoci, byla odložena na dobu, kdy bude k dispozici dokument řešící technické otázky těchto poplatků. Podpora mezinárodních finančních nástrojů navržených Velkou Británií závisí na posouzení jejich dopadů na národní účty států EU. V otázce zmírnění dluhů se ministři shodli na nutnosti postupovat vždy případ od případu.

Ministři financí a hospodářství se věnovali rovněž problematice euromincí. K otázce ověřování pravosti euromincí a nakládání s euromincemi nevhodnými pro oběh stejně jako k budoucnosti vzhledu euromincí v souvislosti s rozšiřováním EU byly přijaty Závěry Rady. Euromince by měly v budoucnu na společné straně zobrazovat celou Evropu, jejíž východní hranice budou přecházet do neohraničené zvýšené mincovní plochy.

 Rada ECOFIN dále schválila návrh směrnice o ročních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách, jenž je reakcí na finanční problémy resp. krachy velkých společností typu Worldcom, Enron, Parmalat a Ahold. Cílem návrhu směrnice je posílit důvěru ve finanční výkazy a výroční zprávy zveřejňované evropskými společnostmi. V souladu se současnými prioritami EU bylo společně s návrhem směrnice přijato i Prohlášení o nutnosti odstraňování administrativní zátěže.

 Ministři financí se zabývali také daňovou problematikou. Rada ECOFIN konstatovala, že byly splněny všechny nezbytné podmínky platnosti Směrnice o zdanění příjmů z úspor, takže tato může být od 1.července 2005 prováděna. Na poli DPH bylo schváleno prodloužení platnosti minimální sazby DPH ve výši 15% do konce roku 2010. Ministři konečně přijali návrh novely Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků v kompromisní verzi předsednictví. Nyní je povinností členských států do konce roku 2006 inkorporovat tuto Směrnici do národní legislativy.

V rámci neformální části zasedání diskutovali ministři o potenciálních rozpočtových dopadech rozhodnutí Evropského soudního dvora v daňové oblasti a o aktuálním stavu vyjednávání o víceletém finančním rámci EU pro období 2007-2013. Ministři dále vyjádřili svůj souhlas s poskytnutím půjčky Čínské lidové republice na rozšíření Pekingského letiště ze zdrojů EIB.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.