CZ EN

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR - rok 2007

Tato informace je vypracována na základě usnesení vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006, kterým byly schváleny Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky.

Rozdíly mezi stavy k 1.1.2007 a 31.12.2007 jsou s výjimkou splátek způsobeny kurzovými rozdíly a nárůstem úroků z prodlení, v některých případech činí zbývající rozdíl disážio či odpuštění části dluhu.

Afghánistán

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 80.949.710,- Kč
splaceno 2007: 4.115.883,- Kč
stav k 31.12.2007: 0,- Kč

MF ČR zmocnilo společnost Hassan Rahimian Import-Export k tomu, aby zajistila uznání pohledávky vyplývající z realizace kontraktu Pragoinvestem v rámci poskytnutého vládního úvěru. Současně v roce 2002 uzavřela ČSOB na základě zmocnění MF ČR se společností Hassan Rahimian Import-Export smlouvu s odkládací podmínkou, že v případě dosažení uznání předmětné pohledávky ze strany Afghánistánu bude pohledávka této společnosti postoupena za cenu 5 % z její nominální hodnoty. Dne 28.12.2006 předložila zmocněná společnost dokumenty, které potvrdily uznání dluhu afghánskou stranou. V průběhu července - srpna 2007 byla na účet MF ČR uhrazena smluvně dojednaná částka. Poté ČSOB oznámila vypořádání pohledávky Afghánistánu.

Albánie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 169.039.432,- Kč
splaceno 2007: 21.231.145,- Kč
stav k 31.12.2007: 128.085.265,- Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19.10.2005, vstoupila v platnost dne 27.2.2006 po ratifikaci albánskoun stranou. MF sleduje dodržování splátkového kalendáře, splátka za rok 2007 byla albánskou stranou uhrazena 31.10.2007.

Alžírsko

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 662.361.731,- Kč + pohledávka ve speciální oblasti
splaceno 2007: 50.325.418,- Kč (není uvedena splátka za spec. oblast)
stav k 31.12.2007: 550.046.373,- Kč + pohledávka ve speciální oblasti
 1. Splátková dohoda: Na základě jednání v roce 2000 Alžírsko odsouhlasilo splátky, z nichž 50% je realizováno finanční formou a 50% ve zbožové formě. Podniky, které realizovaly investiční akce na vládní úvěr, se podílejí na hotovostních platbách z 35%, zbytek jde do státního rozpočtu. Odběr alžírského zboží zajišťuje společnost PAMCO Praha (zmocnění je platné do 2009) s tím, že do státního rozpočtu splácí 55% z hodnoty pohledávky.
 2. Pragoinvest: ČR dále eviduje 2/3 z neuznané pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek již neexistující společnosti Pragoinvest, která investiční akce nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. MF proto v roce 2000 zmocnilo společnost PAMCO k vyjednávání s alžírskými odběrateli s cílem zajistit uznání alespoň části pohledávky. Společnost PAMCO na základě výzvy MF ČR zaslala v srpnu 2007 vyjádření k dosaženým výsledkům a návrhy do budoucna s tím, že zatím nebylo dosaženo jednoznačných výsledků. Další vyjádření společnosti PAMCO se očekává v první polovině roku 2008.
 3. Speciální oblast: Průběžně je monitorováno dodržování termínů splátek
  dle splátkového kalendáře vládního dluhu ve speciální oblasti. V červnu proběhly další splátky dle splátkového kalendáře, kterými byla plně uhrazena pohledávka jistiny (Dohoda z 12.10.1987).

Bělorusko

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 37.376.623,- Kč
stav k 31.12.2007: 32.367.052,- Kč

MF ČR iniciovalo jednání o běloruském dluhu, zatím na vnitrostátní úrovni. Podle doporučení MZV ČR je vhodné záležitost otevřít na úrovni mezivládní pracovní skupiny. V této souvislosti v současné době probíhá diskuse s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Čína

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 222.062.547,- Kč
stav k 31.12.2007: 205.654.680,- Kč

 

 1. Čínské podniky: Na koordinační poradě mezi MF ČR a MF SR ve dnech 9.-10. 7. 2007 a na následném jednání s ČSOB bylo dohodnuto, že ČSOB osloví Bank of China s návrhem na řešení alespoň odsouhlasené části. MF ČR dále zjišťovalo informace o jednotlivých čínských firmách – účastnících původních barterových operací za účelem možnosti odsouhlasení i zbylé části pohledávek, případně deblokace již odsouhlasené části pohledávek. Popis aktuální situace jednotlivých čínských firem spolu s kontakty apod. byl MF ČR dodán v listopadu 2007. Otázka pohledávek ČR za Čínou byla zmíněna také na jednání česko-čínského vládního výboru v srpnu 2007.
 2. České podniky: U části pohledávek převedených v minulosti na české podniky je analyzován současný právní stav a další postupy.

Egypt

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 143.352.940,- Kč
stav k 31.12.2007: 0,- Kč

Deblokátor DAK MOVA: Na základě právní analýzy a z důvodu zániku společnosti MOVA a.s. bylo rozhodnuto o upuštění od vymáhání této pohledávky.

Irák

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 80.949.710,- Kč
stav k 31.12.2007: 4.115.883,- Kč
 1. Dohoda o splátkách: Podpis mezivládní dohody mezi ČR a Irákem o vypořádání irácké zadluženosti se uskutečnil 14.5.2006, dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu, v souladu s ustanoveními Dohody bylo prominutí části iráckého dluhu (60%) promítnuto do bankovních výkazů. Další část iráckého dluhu (20%) bude prominuta v r. 2008 v návaznosti na hodnocení MMF. Pohledávka je úročena 5 %, první splátky (zatím pouze úroků) budou v r. 2009. Proběhla komunikace mezi ČNB a Central Bank of Iraq, v jejímž rámci byl s CBI potvrzen přehled zůstatků na účtech (jistina + úroky) a splátkový kalendář.
 2. Účet korunového krytí (Trade Account): Na koordinační dohodě MF ČR a MF SR v červenci 2007 bylo dohodnuto, že do příští koordinační porady předloží ČNB i ČSOB komplexní stanoviska k této problematice.

Indonésie

 1. Společnost CS Trading: Dne 20.10.2006 uplatnila tato společnost u MF nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu (nárok byl MF shledán jako neoprávněný), posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF dvě žaloby. Soud vydal platební rozkaz, proti kterému byl v zákonné lhůtě podán odpor. Na základě „Dohody o zastupování MF před soudy v ČR“ byly obě kauzy předány dne 11.1.2007 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nárok na náhradu škody vznesený společností CS Trading vůči MF byl dne 8.2.2007 projednán příslušnou komisí MF, která shledala tento nárok neoprávněným.
 2. Společnost CHEMAPOL GROUP: Společnost uplatnila u MF nárok vzešlý z údajného přeplatku indonéského dluhu. MF vyzvalo tuto společnost k relevantnímu doložení existence jejich tvrzené pohledávky, především co do jejího právního důvodu vzniku, její faktické existence a její skutečné výše. V květnu 2007 se uskutečnila schůzka se zástupci CHEMAPOL GROUP bez jednoznačných výsledků, v září byla na MF doručena žádost správce konkurzní podstaty této společnosti o poskytnutí relevantních dokladů v souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání. V reakci na tuto žádost zaslalo MF ČR v listopadu 2007 správci konkurzní podstaty kopii smlouvy mezi ČSSR a Indonésií, zaslání dalších dokladů bylo s odůvodněním odmítnuto.

Indie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 399.096.305,- Kč
splaceno 2007: 1.500.000,- Kč
stav k 31.12.2007: 351.214.621,- Kč

 

 1. Doplatek z kursovních rozdílů: Prostředky v rupiích na účtu Reserve Bank of India jsou určeny na nákup a následný prodej indického zboží. Firma, která provede tuto transakci, ze které odvede dohodnutou část jako odměnu do státního rozpočtu, bude vybrána v rámci výběrového řízení organizovaného MF v souladu se zákonem o zadavání veřejných zakázek. První kolo výběrového řízení bylo vyhlášeno dne 17.7.2007, otevírání obálek proběhlo 27.8.2007, žádný z uchazečů však nesplnil formální či materiální kvalifikační předpoklady, výběrové řízení proto bude s největší pravděpodobností znovu vyhlášeno v roce 2008.
 2. Deblokátor Lanatex: Stále probíhá jednání o textu nové smlouvy, která by nahradila dnes již mnohokrát upravovanou smlouvu z roku 1996. V současné době je navíc společnost Lanatex v prodlení se splacením několika splátek, je proto urgována o jejich zaplacení (včetně úroků z prodlení). Dne 17. srpna 2007 se uskutečnilo jednání na půdě Lanatexu. Výsledkem je souhlas společnosti Lanatex s přípravou nové smlouvy. Společnost současně prezentovala snahy o restrukturalizaci, které by měly vést k lepší platební morálce do budoucna. Pokud dluh nebude uznán nebo nebude uzavřena nová smlouva, zváží MF další postup v této kauze (podání žaloby, popř. návrhu na konkurs). MF ČR v současné době pořizuje analýzu celé situace a návrh nové smlouvy.
 3. Deblokátor Bohemia Impex: Na základě právní analýzy a z důvodu promlčení pohledávky z roku 1993 bylo rozhodnuto o upuštění od vymáhání této pohledávky.

Írán

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 855.751.179,- Kč
stav k 31.12.2007: 769.171.975,- Kč

 

 1. Dlužný úrok: Váže se na uznanou a Íránem splacenou pohledávku. Splacení úroku od roku 2002 bezúspěšně urguje ČSOB. MF ČR proto požádalo MZV o předání bankovních dokumentů ČSOB příslušnému odboru Centrální banky Íránu prostřednictvím ZÚ ČR v Teheránu. Současně MF ČR požádalo ZÚ o vyžádání oficiálního stanoviska Centrální banky Íránu k problematice neodsouhlasených a nesplacených úroků. Další korespondence bude směřovat k vzájemnému odsouhlasení výše úroků mezi ČSOB a CBI. O celou záležitost se zajímá rovněž íránské velvyslanectví. Při dřívější likvidaci slovenského podílu íránského dluhu byla MF SR omylem zlikvidována vyšší část úroků na úkor ČR. Po odsouhlasení zbývající hodnoty úroků s CBI bude na MF SR zaslán dopis se žádostí o vyřešené této záležitosti.
 2. Deblokátor Nutrix: K řešení pohledávky byl vydán mandát společnosti Nutrix, která podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky o zaplacení pohledávky ČR. V červnu 2007 společnost Nutrix oznámila možnost mimosoudní dohody a inkasa ve prospěch MF ČR, ke kterému však nedošlo. Následně byla společnost Nutrix vyzvána k doložení dosud podniknutých kroků, zejména k předložení podané žaloby. Tyto doklady spolu s informací o plánovaných krocích byly MF ČR poskytnuty dopisem právního zástupce společnosti Nutrix dne 27.9.2007, následně proběhlo jednání s právním zástupcem společnosti Nutrix. Jsou analyzovány možné další postupy MF ČR.
 3. Cheteng a Technoexport: Jsou nadále zvažovány možné způsoby řešení pohledávky za soukromým subjektem - Cheteng, s.r.o. - vzniklé na základě smlouvy z roku 1995 a plnění na základě státní záruky v roce 1997. Na společnost Cheteng, s.r.o. byla dosud prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podána žaloba na první 3 splátky státní záruky z roku 1997. Záležitost je předmětem dalšího jednání především na úrovni MF ČR – Cheteng – Technoexport, na základě jednání ze dne 19.9.2007 připravilo MF návrh dohody o narovnání, který je v současné době zkoumán společnostmi Cheteng a Technoexport.

 

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 2.121.552.224,- Kč
stav k 31.12.2007: 1.942.338.084,- Kč

 

 1. Pohledávka ČR:
  • Sondážní trojstranné jednání ČR, SR a Srbska o pohledávce bývalé ČSFR za bývalou SFRJ proběhlo 2.3.2007, byla rekonciliována jistina pohledávky bývalé ČSFR za bývalou SFRJ, jejímž právním titulem je Platební dohoda z r.1991. Na Srbsko z této částky připadá 35,7656 %. Z nevyjasněných důvodů Srbsko zatím neuznalo platnost Protokolu z r.1992, který je právním titulem zejména pro nároky ĆR a SR na úroky. Dne 2.10.2007 MF ČR požádalo na jednání 1. česko – srbského smíšeného výboru o spolupráci srbské strany při dořešení této záležitosti.
  • Sondážní trojstranné jednání ČR, SR a Černé Hory (ČH) o pohledávce bývalé ČSFR za bývalou SFRJ proběhlo 2.-3.4.2007, na ČH z této částky připadá 2,2344 %. Nepodařilo se odsouhlasit celkovou jistinu pohledávky, což ČH odůvodnila tím, že dosud neproběhlo jednání Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ k této pohledávce. Obdobně jako při jednání se Srbskem ČH neuznává Protokol z r. 1992.
  • MF ČR požádalo mezinárodněprávní odbor MZV ČR o vypracování potřebného stanoviska a konzultaci s ČH a Srbskem. Byly předány nóty na MZV Srbska a MZV Černé Hory. Odpovědní nóta Černé Hory situaci nikterak neřeší – obsahuje pouze popis situace z pohledu obou smluvních stran. Na odpovědní nótu MZV Srbska se zatím čeká.
  • V listopadu 2007 se uskutečnila schůzka ministrů financí ČR a Bosny a Hercegoviny (BH). Zástupci BH deklarovali snahu o urychlené schválení a rozdělení jednotlivých aktiv a pasiv bývalých členských zemí SFRJ Výborem pro rozdělení aktiv a pasiv.
 2. Kauza Raffels AG: Společnost Raffels AG nárokuje odprodej zbývajících 75% pohledávky ČR za bývalou SFRJ na základě smlouvy o opci z roku 2001. MF si nechalo zpracovat analýzu právních možností řešení celé kauzy. Zároveň bylo kontinuálně jednáno s právním zástupcem Raffels AG s tím, že MF preferuje mimosoudní řešení sporu. Dne 26.7.2007 byla na MF doručena výzva k jednání u švýcarského smírčího úřadu spolu s žalobou společnosti Raffels AG na zaplacení cca 13 mil USD jako náhradu za 75% dluhu, který společnost nárokuje na základě opce. Dne 3.10.2007 proběhlo jednání se zástupci AG Raffels, na základě jehož výsledků zaslalo MF ČR návrh dohody o narovnání společnosti AG Raffels. Dohoda o narovnání zatím nebyla protistranou akceptována, dosavadní reakce nesvědčí o možnosti brzké dohody. MF ČR současně oznámilo švýcarskému smírčímu úřadu, že z důvodu neuznávání švýcarské jurisdikce v tomto případě se nezúčastní výše uvedeného jednání. Dne 7.1.2008 byla na české velvyslanectví ve Švýcarsku doručena žaloba společnosti Raffels AG. ČR je v tomto sporu ze zákona zastupováno Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kambodža

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 80.949.710,- Kč
stav k 31.12.2007: 65.500.467,- Kč

V listopadu 2006 se uskutečnilo jednání mezi ministrem financí ČR a ministrem hospodářství a financí Kambodžského království. Na tomto jednání navrhla kambodžská strana převést dluh Kambodži na grant ČR na sociálně-hospodářský rozvoj Kambodži. V listopadu 2007 v návaznosti na předchozí jednání Kambodža zaslala návrh memoranda s řešením formou rozvojové pomoci. MF ČR následně požádalo kambodžskou stranu o odsouhlasení celkového salda dle evidence ČSOB, souhlasné stanovisko bylo obdrženo dne 18.2.2008. Návrh následných kroků byl předložen vládě ČR v březnu 2008.

Kazachstán

Dle dostupných informací kazašská strana provádí prověřování vlastnických vztahů k vybudovaným objektům. Vše nasvědčuje tomu, že Kazachstán odmítá komercializaci dluhu, ale podle vyjádření ZÚ ČR v Almaty se až na výjimky téměř všichni oficiální představitelé Kazachstánu jakémukoliv jednání o této tématice vyhýbají. Dle dostupných informací je kazašskou stranou zpochybňován státní (vládní) charakter zadluženosti vůči ČR a lze proto očekávat snahu o přenesení problematiky na podnikovou úroveň. Současně jde o interní problém Kazachstánu, který lze v současné době smysluplně řešit pouze na nejvyšší úrovni.

KLDR

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 192.730.455,- Kč
stav k 31.12.2007: 185.190.654,- Kč

 

 1. Pohledávka ČR: MPO uvažuje o zahájení sondážních jednání v KLDR v souvislosti s potřebou sjednání nové Obchodní dohody, součástí těchto jednání by byla i otázka pohledávky ČR. Předběžně se počítá s termínem těchto jednání v druhé polovině roku 2008.
 2. Deblokátor Intercoop: Na základě právní analýzy a z důvodu likvidace deblokátora jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky vzniklé v roce 1991. Je nutno vyčkat na výsledek konkurzu probíhajícího v SR.

Kuba

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 6.095.250.257,- Kč + pohledávka ve speciální oblasti
stav k 31.12.2007: 6.187.410.898,- Kč + pohledávka ve speciální oblasti

MF vyvíjí snahu o jednání na vládní úrovni za účelem uzavření mezivládní dohody o vyřešení kubánského dluhu, jak za oblast pohledávek civilních, tak i speciálních.
MF požádalo o spolupráci v této oblasti MPO, následně se na půdě MPO uskutečnila v listopadu 2007 schůzka s kubánskou chargée d´affaires. V současné době jsou zvažovány možnosti řešení jednotlivých částí kubánského dluhu. V této souvislosti byla požádána ČSOB o poskytnutí podrobných informací, zejména v otázce části pohledávky ve formě bankovních depozit. MF ČR v listopadu 2007 zaslalo pokyn ČNB a ČSOB o získání reakce kubánské banky na možnost převedení jednotlivých účtů do konvertibilní měny.

Laos

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 3.149.825,- Kč
splaceno 2007: 862.038,- Kč
stav k 31.12.2007: 1.932.112,- Kč

Průběžně je monitorováno plnění Dohody. Pohledávka je řádně splácena dle stanoveného splátkového plánu.

Libye

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: pohledávka ve speciální oblasti
stav k 31.12.2007: pohledávka ve speciální oblasti

 

 1. Pohledávka za Libyí: Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu. Výše pohledávky nebyla libyjskou stranou dosud uznána s ohledem na kauzu Daewoo. Ve dnech 25.-28.11.2007 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a MZV v Libyi, shody o řešení pohledávky ČR za Libyí však dosud nebylo dosaženo. Libye předložila při jednání kopii dokumentu, dle kterého již byla údajně otázka libyjského dluhu vyřešena a ČR a SR považují záležitost za vyřešenou. Mezivládní jednání byla proto přerušena do doby vyšetření okolností vzniku a platnosti uvedeného dokumentu. Poté se uskuteční 2. kolo česko – libyjských jednání.
 2. Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Mezi ČR a SR je potřebné vyřešit záležitost neuhrazení alikvotního podílu slovenské strany (1:2) ve prospěch ČR týkajícího se mimosoudních výloh vzniklých v souvislosti s mimosoudním vyrovnáním ve věci postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo v roce 1988. Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve výši 77,2 mil. USD byly plně uhrazeny ČR.

Mozambik

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 36.307.945,- Kč
stav k 31.12.2007: 0,- Kč

Deblokátor Pidico: Na základě právní analýzy a z důvodu promlčení pohledávky z roku 1992 bylo rozhodnuto o upuštění od vymáhání této pohledávky.

Myanmar (Barma)

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 618.615.872,- Kč
splaceno 2007: 51.667.747,- Kč
stav k 31.12.2007: 480.612.004,- Kč

Myanmar splácí svůj dluh vůči ČR na základě dohody uzavřené se zprostředkovatelskou společností Transakta dne 19.5.1995. Myanmar dluh splácí v nepravidelných splátkách dle možností svého státního rozpočtu.

Nikaragua

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 616.594.302,- Kč
splaceno 2007: 10.191.484,- Kč
stav k 31.12.2007: 356.798.321,- Kč

V roce 1996 byl prostřednictvím zprostředkovatelské švýcarské firmy Raffels AG uzavřen s Nikaraguou splátkový plán, podle kterého Nikaragua do roku 2009 uhradí dohodnutou výši svého dluhu vůči ČR. Současně při zúčtování jednotlivých ročních splátek je odpouštěna poměrná část dluhu Nikaragui vůči ČR. Splátkový plán je dodržován.

Peru

Pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 1 T 10/2006, ze dne 26.1.2007 byla obžalovaným Ing. Antonu Murárikovi a Ing. Karlu Ponocnému (t.č. na útěku) mj. uložena solidární povinnost uhradit poškozenému, tj. ČR - Ministerstvu financí, škodu ve výši 43.039.029,50 Kč (jedná se o kauzu podvodu spojeného s vymáháním pohledávky ČR za Peru). V současné době jsou prověřovány možnosti dalšího postupu spojeného s vymáháním výše uvedené částky.

Rusko

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 2.522.132.145,- Kč
splaceno 2007: 48.344.520,- Kč
stav k 31.12.2007: 2.309.175.158,- Kč

 

 1. Zbytek ruského dluhu: MF sleduje stav a koordinuje procesy při využití zbytkové částky ruského dluhu. MF nadále eviduje předběžný zájem Ministerstva obrany ČR, ZÚ Moskva a několika deblokátorů o zbývající částku pohledávky za Ruskou federací.
 2. Deblokátor ALTA: Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 24.1.2007, č. 73, byl dne 31.1.2007 podepsán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o postoupení pohledávky za úplatu mezi MF ČR a ALTA, a.s. ze dne 18.3.2004. Dodatek č. 3 ošetřuje úroky z dlužné částky a odklad splátky do 20.12.2008. V prosinci 2007 společnost ALTA uhradila příslušnou část úroků za rok 2007.
 3. Deblokátor UFC: Na základě jednání se společností UFC, s.r.o. dne 14.6.2007 byl připraven návrh Dohody o narovnání. Dohoda o narovnání byla v listopadu 2007 schválena Vládou ČR, v současné době je připravován podpis dohody.
 4. Deblokátor Elektromechanika Úvaly: Smlouva mezi MF a EMÚ nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Záležitost prototypu vagónu RA-Č, především deblokace ve výši 5,5 mil. USD, je předmětem šetření Policie ČR. Vagón byl prodán maďarským železnicím MAV, dne 23.7.2007 se uskutečnilo jednání s firmou EMÚ na půdě MF. Připravuje se dohoda o narovnání, současně byly auditorskou společností prověřeny firmou EMÚ uplatňované marně vynaložené náklady spojené s touto deblokací.
 5. Krivoj Rog: Byl nově analyzován celkový stav v této záležitosti. MF ČR iniciovalo jednání na pracovní úrovni s Ministerstvem hospodárstva SR v této věci s tím, že bude koncipován oficiální dopis na MH SR. Z jednání předběžně vyplývá, že záležitost na úrovni SR - ČR, ani na úrovni SR - Ukrajina (popř. RF) není yřešena.
 6. Rekonstrukce Českého domu v Moskvě: MF komunikuje v této věci průběžně s MZV, ZÚ Moskva a Ministerstvem financí RF. MF RF v listopadu 2007 uhradilo se zpožděním částku 2 mil USD z celkové úhrady 2,5 mil. USD na účet ZÚ Moskva. MF ČR zaslalo MF RF urgenční dopis, dále koordinovalo postup MZV a ZÚ Moskva v této věci dopisovou formou.
 7. Deblokátor Škoda Export Limited: MF ČR odsouhlasila postup s MF RF a potvrdila asistenci této společnosti při řešení záležitosti letadel JAK 42D s tím, že nominál ve výši 58,8 mil. USD bude ruské straně odepsán až po vypořádání všech náležitostí prostřednictvím pověřených společností (na české straně Škoda Export Ltd.). Podle posledních informací (a v návaznosti na jednání česko-ruské mezivládní komise v říjnu 2007 a jednání expertů MF ČR v Moskvě v lednu 2008) jednání společnosti Škoda Export v Rusku spějí ke konci, MF RF bylo vyzváno dopisem ministra financí ČR k potvrzení dohodnutého řešení pohledávky.
 8. Deblokátor ROBOT: Na základě právní analýzy a z důvodu likvidace deblokátora jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky vzniklé v roce 1991. Pohledávka je od 1.1.2008 externě rozdělena mezi ČR a SR.

Súdán

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 1.836.412.749,- Kč
stav k 31.12.2007: 1.692.698.210,- Kč

Súdán své závazky dlouhodobě nesplácí. V současné době je Súdán zařazen mezi nejchudší země světa, které se Světová banka snaží oddlužit. V září 2007 se uskutečnila cesta delegace MPO a MF do Súdánu, součástí jednání byla i problematika pohledávky ČR. Jednání se uskutečnila v Centrální bance Súdánu a na Ministerstvu financí, obě tyto instituce potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země.

Sýrie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 26.584.512,- Kč
stav k 31.12.2007: 23.408.861,- Kč

Centrální banka Sýrie nedodržela podmínky bankovního ujednání k mezivládní Dohodě z 1.4.2006 a zastavila proces zbožové deblokace. V listopadu 2006 zaslalo MF SAR na MF ČR návrh na řešení, a to že místo 100 mil. SYP (cca 2 mil. USD) umožní čerpání 10 mil. SYP pro oba státy (ČR a SR), neboť zpoždění čerpání k rozhodnému datu zavinili český a slovenský deblokátor. Toto odůvodnění nebylo ze strany MF ČR ani MF SR akceptováno. Na poradě MF ČR a MF SR byla stanovena možnost řešení formou splátek v hotovosti v USD ve výši 50% nominální hodnoty pohledávky anebo setrváním na zbožovém plnění ve výši 100% nominální výše pohledávky. MF ČR zaslalo na ZÚ Damašek dopis ministra financí se žádostí o uskutečnění jednání. Dne 13.12.2007 se v Damašku uskutečnilo jednání mezi velvyslancem České republiky, velvyslancem Slovenské republiky a ministrem financí SAR ve věci dořešení zbývající části syrského dluhu. Syrská strana předložila následující návrh: SAR je ochotna zaplatit v hotovosti 1 mil. USD, který bude rozdělen mezi Českou republiku a Slovenskou republiku v souladu s jejich nároky, a to za podmínky, že Česká republika a Slovenská republika prominou SAR zbývající část jejího dluhu ve výši cca. 1 mil. USD. Návrh uvedeného postupu byl v březnu 2008 předložen vládě ČR s tím, že ve dne 18.-20.5.2008 se uskuteční návštěva ministra financí ČR v Damašku a do té doby by měla proběhnout platba SAR.

Tanzanie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2007 stav k 1.1.2007: 21.709.624,- Kč
stav k 31.12.2007: 20.402.809,- Kč

Deblokátor Intergeo: Na základě právní analýzy a z důvodu prohraného soudního sporu jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky z roku 1990.

Ukrajina

V březnu 2007 se uskutečnilo 1. jednání smíšené mezivládní komise v Kyjevě. Na úrovni expertů byly projednány i otázky možného řešení zadluženosti, žádný pozitivní posun však nebyl fakticky dosažen, neboť ukrajinská strana odmítla uvést do závěrečného protokolu jakýkoliv konkrétní výsledek jednání. Následně došlo k setkání ministrů financí ČR a Ukrajiny v Praze, jehož základním bodem byla otázka ukrajinského dluhu. Ministr financí Ukrajiny Azarov potvrdil odpovědnost MF za vypořádání dluhu. MF ČR obdrželo odpověď MF Ukrajiny s tím, že je ustavována pracovní skupina, která se bude otázkou zadluženosti vůči ČR zabývat. Ministr financí Kalousek dopisem na ministra financí Ukrajiny ze dne 21.11.2007 potvrdil ustavení meziresortní pracovní skupiny (MF, MPO, MZV) a připravenost české strany posoudit návrhy Ukrajiny a spolupracovat na řešení.


Zdroj: MF, aktualizováno: v Praze dne 10. března 2008

Přehledy

Civilní úvěry - země k 31.12.2007 - v Kč
Tabulka č.1 - Civilní úvěry - stav k 31. prosinci 2007
Albánie 128.085.265,-
Alžír 550.046.373,-
Barma (Myanmar) 480.612.004,-
Bělorusko 32.367.052,-
Čína 173.233.645,-
Indie (SDR) (1) 279.044.244,-
Irák 2.391.300.000,-
Írán 769.171.975,-
Jugoslávie (bývalá) 1.942.338.084,-
Kambodža 65.500.467,-
KLDR 185.190.654,-
Kuba 6.187.410.898,-
Laos 1.932.112,-
Nikaragua 356.798.321,-
Rusko 1.550.047.784,-
Súdán 1.692.698.210,-
Sýrie 23.408.861,-
pohledávky za deblokátory
Lanatex (Indie) 72.170.377,-
Intergeo (Tanzánie) 20.402.809,-
deblokátoři Čína 32.421.035,-
deblokátoři RF 759.127.374,-
Celkem: 17.693.307.544,-
Speciální úvěry * k 31.12.2007
Alžírsko x
Kuba x
Libye x
Celkem 5.335.638.161,-

 

Tabulka č. 2 - Celkový stav k 31.12.2007
Splaceno v roce 2007 v Kč (civilní i speciální úvěry): 287.190.885, - Kč (2)
Celkový stav pohledávek ČR v Kč k 31. 12. 2007: 23.028.945.705, - Kč

 

Zdroj: MF, v Praze dne 10. března 2008


1) - dluh je de facto Indií již splacen, prostředky v rupiích byly připsány na clearingový účet ČR u banky v Bombaji
(2) -  v této částce je zahrnuta i splátka Ruské federace na rekonstrukci Českého domu v Moskvě ve výši 36.156.000,- Kč, přestože prostředky byly zaslány na účet ZÚ Moskva, nikoli MF ČR
*  -  Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.