CZ EN

Základní informace - OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) - základní informace, kontakty

KONTAKTY

Adresa:
OLAF
European Commisssion
B-1049 Bruxelles
BELGIE

Sídlo úřadu:
rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles

Obecné dotazy:
olaf-courrier@ec.europa.eu
Fax: +32-2-296.08.53

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).  Jeho posláním je ochrana finančních a ekonomických zájmů ES

OLAF je oprávněn:

  • vyšetřovat podezření na podvody a další nesrovnalosti, které mají dopad na rozpočet EU,
  • vyšetřovat případy korupce a dalších závažných pochybení pracovníků evropských orgánů.

OLAF není oprávněn vyšetřovat:

  • skutečné, ani domnělé úmyslné zneužití loga EU nebo jména evropských orgánů. Chcete-li nahlásit podezření na tento druh podvodu, obraťte se na službu EUROPE DIRECT na stránkách http://ec.europa.eu/europedirect/ ,
  • jakékoli podezření na podvod nebo jiné pochybení občanů nebo orgánů členského státu nebo jiné země...
  • jakékoli záležitosti týkající se jednoho členského státu nebo jiné země...
  • pokud domnělé pochybení nemá finanční dopad na rozpočet Evropské unie. Ve všech těchto případech se obraťte na policii.

ON LINE OHLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA PODVOD NA ÚŘAD OLAF

Máte – li podezření na podvod, můžete ho úřadu OLAF oznámit následujícími způsoby:

  • online prostřednictvím systému pro oznamování podvodů (anonymně, přenos dokumentů je zabezpečený)
  • online prostřednictvím elektronického formuláře (s uvedením vašeho jména, e-mailové adresy; připojení dokumentů zde není možné)
  • poštou 

On line ohlášení podezření na podvod úřadu OLAF.

Rozpočet Společenství je financován z peněz daňových poplatníků. Je přijímán rozpočtovým orgánem (Evropským parlamentem a Radou) na základě návrhu Komise. Takto financované evropské politiky jsou zaměřeny na realizaci projektů obecného zájmu. Akt neplacení daní a poplatků, které tvoří rozpočet Společenství, nebo chybné použití finančních prostředků Společenství proto vedou k poškození evropských daňových poplatníků.

Evropské instituce mají proto s ohledem na daňové poplatníky povinnost garantovat co nejlepší využití jejich peněz a zejména bojovat co nejefektivněji s podvody. To je důvod, proč se ochrana finančních zájmů Společenství stala jednou z hlavních priorit evropských institucí. Patří sem aktivity týkající se vyhledávání a monitoringu podvodů v oblasti cel, chybného využívání dotací a daňových úniků, pokud je jimi ovlivněn rozpočet Společenství, stejně jako boj s korupcí a jakékoliv jiné ilegální činnosti, které poškozují finanční zájmy Společenství. Za účelem zintenzivnění těchto aktivit vytvořily v roce 1999 instituce Společenství Evropský úřad pro boj proti podvodům (známý pod zkratkou OLAF). Učinily také veškerá opatření pro zajištění jeho vyšetřovací nezávislosti.

1. OLAF – NEZÁVISLÁ VYŠETŘOVACÍ SLUŽBA V RÁMCI EVROPSKÉ KOMISE

Instituce Společenství a členské státy přikládají ochraně finančních a ekonomických zájmů Společenství, stejně jako boji s nadnárodním organizovaným zločinem, podvody a jinými ilegálními aktivitami poškozujícími rozpočet Společenství, velký význam. Útoky na evropské politiky prováděné zločinci a podvodníky nepoškozují jen rozpočet Unie, ale ve skutečnosti poškozují i její důvěryhodnost. Odpovědnost Komise v tomto ohledu je úzce propojena s jejím úkolem provádění rozpočtu (článek 274 Smlouvy o EU). Toto je potvrzeno článkem 280 Smlouvy o EU.

Za účelem posílení prostředků prevence podvodů vytvořila Evropská komise ve svém rámci Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ES, ESUO, rozhodnutí 1999/352 ze dne 28.

dubna 1999. Tomuto úřadu byla udělena odpovědnost za vedení administrativních vyšetřování podvodů a byl jí udělen zvláštní nezávislý status.

Úřad začal svou činnost 1. června 1999, v den, kdy vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1073/1999 Evropského parlamentu a Rady, a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 ze dne 25. května 1999 týkající se vyšetřování prováděných OLAFem. Úřad byl nástupcem „Úkolové skupiny pro koordinaci prevence podvodů“ (UCLAF), která byla součástí Generálního sekretariátu Komise, vytvořeného v roce 1988.

Zatímco pro svou vyšetřovací funkci má OLAF nezávislé postavení, je také součástí Evropské komise s odpovědností Siim Kallas, Místopředseda komise, odpovědný za administrativní otázky, audit a boj proti podvodům.

2. EVROPSKÝ NÁSTROJ PRO BOJ S MEZINÁRODNÍM ZLOČINEM A PODVODY

OLAF vykonává veškeré pravomoci pro šetření udělené Komisi legislativou Společenství a dohodami se třetími zeměmi s ohledem na posílení boje s podvody, korupcí a jakýmikoliv jinými ilegálními aktivitami ovlivňujícími finanční zájmy Evropského společenství.

Kromě ochrany finančních zájmů se odpovědnost úřadu týká také ochrany zájmů Společenství proti nestandardnímu chování, které by mohlo vést k administrativnímu nebo trestnímu řízení.

Za účelem koordinace akcí členských států v jejich boji proti podvodům proti zájmům Společenství, jim OLAF poskytuje podporu Komise s cílem organizování úzké a pravidelné spolupráce mezi kompetentními národními orgány. Úřad, jako služba Komise, konečně také přispívá k plánování a rozvoji prevence a postupů boje proti podvodům.

3. NEZÁVISLOST OLAF A JEHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE GARANTOVÁNA A KONTROLOVÁNA DOZORČÍM VÝBOREM A ZVLÁŠTNÍM STATUTEM

Zavádění vyšetřovacích funkcí OLAF (interního a externího vyšetřování) je realizováno jeho generálním ředitelem. Do funkce je jmenován Komisí na pětileté období (s možností jednoho znovuzvolení) po předložení pozitivního posudku dozorčího výboru a ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou.

S cílem garantování nezávislosti vyšetřovací funkce OLAF nestanovil zákonodárce generálnímu řediteli úřadu povinnost vyhledávat ani přijímat instrukce od kterékoliv vlády nebo instituce (včetně Komise). V případě, že se generální ředitel OLAF domnívá, že Komise přijala opatření, které narušuje jeho nezávislost, má možnost proti Komisi předložit žalobu Soudnímu dvoru.

Toto nezávislé postavení je posílené podřízením vyšetřovací funkce úřadu pravidelné kontrole dozorčího výboru, tvořeného pěti „vnějšími“ osobami nezávislými na institucích Společenství, které jsou vysoce kvalifikované v oblasti kompetencí úřadu. Dozorčí výbor je oprávněn předložit generálnímu řediteli na jeho žádost nebo z vlastní iniciativy stanovisko týkající se aktivit úřadu, aniž by tím však zasahoval do právě probíhajících vyšetřování.

4. KONZULTACE A SPOLUPRÁCE S ČLENSKÝMI STÁTY: Poradní výbor pro koordinaci prevence podvodů (COCOLAF)

Poradní výbor pro koordinaci prevence podvodů (CoCoLAF) a jeho pracovní skupiny tvoří fórum pro výměnu informací týkajících se obecných otázek ochrany finančních zájmů Společenství mezi Komisí a jejími hlavními partnery pro ochranu finančních zájmů. Diskuse a úvahy o potřebách členských států a zvláštní přidaná hodnota OLAF jsou dále rozšiřovány ve specifických pracovních skupinách. Poradní výbor také vydává, v úzké spolupráci služeb Komise a členských států, směrnice pro národní orgány a referenční dokumenty týkající se podvodů a jiných protiprávních činů. V souladu s článkem 280 Smlouvy o EU vypracovává Výroční zprávu Komise, přehled kroků a iniciativ Společenství a členských států, včetně přehledu o vykazování případů a trendů podvodů a jiných protiprávních činů v celé EU. CoCoLAF je také pověřen rozšiřováním úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí (OLAF) stanovené článkem 280 Smlouvy o EU.

5. PARTNERSTVÍ S NÁRODNÍMI VYŠETŘOVATELI PROTI MEZINÁRODNÍ POVAZE ZLOČINU: PŘÍNOS OLAF PŘI PROVÁDĚNÍ EXTERNÍCH VYŠETŘOVÁNÍ

OLAF se ve spolupráci se svými národními partnery (vyšetřovacími službami, policií, právními a administrativními orgány atd.) snaží co nejlépe čelit zločincům a podvodníkům, kteří nečekali na otevření hranic, aby mohli organizovat své ilegální aktivity na mezinárodní úrovni. OLAF je do jisté míry motorem „Evropy práva“ proti „mezinárodní povaze kriminality“, která poškozuje zájmy Společenství.

S ohledem na posilování boje proti podvodům vykonává OLAF svou externí vyšetřovací odpovědnost, která mu byla udělena nařízením upravují cím namátkové kontroly a inspekce prováděné v členských státech za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným protiprávním činům (nařízení č. 2185/96). V případě, že existují smlouvy o spolupráci, je OLAF oprávněn svou autoritu využít ve třetích zemích.

V rámci své vyšetřovací funkce úřad provádí také kontroly a inspekce upravené nařízením pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství (nařízení č. 2988/95) a v rámci jakékoliv další oblastní úpravy.

Ve skutečnosti jsou podvody a jiné protiprávní činy téměř vždy odhaleny v úzké spolupráci mezi OLAF a národními vyšetřovacími orgány. Neměli bychom zapomínat, že hlavní povinnosti v této oblasti náleží členským státům, které tradičně vybírají vlastní zdroje (tj. rozpočtové příjmy EU) jménem Společenství a spravují téměř 80 % výdajů rozpočtu Společenství.
V oblastech, kde existují mimořádně lukrativní zdroje nelegálních příjmů, úkolové skupiny specializující se v konkrétních výrobcích jako jsou cigarety, alkohol nebo olivový olej prokázaly, že spolupráce mezi členskými státy a efektivní koordinace na úrovni Společenství mohou být mimořádně užitečné pro odhalování rozsáhlých případů pašování a podvodů. To samé platí pro snahy realizované na úrovni Společenství a členských států za účelem zavedení preventivních opatření v těchto oblastech.

6. INTERNÍ VYŠETŘOVÁNÍ: ZÁRUKA BEZPROBLÉMOVÉHO FUNGOVÁNÍ EVROPSKÝCH INSTITUCÍ

Zkušenosti ukazují, že žádná země ani instituce nejsou uchráněny před případy korupce nebo porušení povinností ze strany jejich úředníků. Vzhledem k výše uvedenému chtěla Evropská unie získat vyšetřovací nástroj za účelem boje a ochrany před uvedeným jevem, i když je tento jev okrajový, protože velká většina jejich úředníků je loajální a čestná.

Za tímto účelem je OLAF oprávněn provádět administrativní vyšetřování v rámci institucí (viz. rozhodnutí ES 1999/394 a 1999/396) a orgánů Společenství v případě podvodu, který poškozuje rozpočet EU. Je také zodpovědný za odhalování vážných podvodů spojených s výkonem profesionálních aktivit.

Tato vyšetřování jsou prováděna v souladu s ustanoveními smluv, zejména v souladu s protokolem o výsadách a imunitách a pracovně-právními ustanoveními pro úředníky Evropských společenství. Jsou také samozřejmě prováděna plně v souladu s ustanoveními o lidských právech, základních svobodách a pravidly o utajování a ochraně údajů.

V rámci dodržování zákonných ustanovení má úřad k dispozici celou řadu pravomocí (například: přístup k informacím a do budov institucí Společenství s možností kontroly účtů a získání výpisů z dokladů). Navíc je OLAF oprávněn požadovat od kterékoliv dotčené osoby informace, které považuje za důležité pro svá vyšetřování. V souladu s ustanoveními nařízení č. 2185/96 je oprávněn provádět namátkové kontroly příslušných ekonomických subjektů tak, aby měl přístup k informacím, které by mohly mít souvislost s možnými protiprávními činy těchto subjektů.

7. VYŠETŘOVATELÉ OLAF: MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM SPECIALISTŮ NA POLI BOJE PROTI PODVODŮM

V současné době pro OLAF pracuje 280 agentů, včetně externích pracovníků dosahuje na konci roku 2002 celkový počet zaměstnanců 330.

Vyšetřovatelé OLAF stejně jako ostatní úředníci a pracovníci Společenství pracují výhradně v zájmu Společenství. Jsou povinni vzdát se svých funkcí a při práci mít na zřeteli pouze zájmy Společenství, aniž by přijímali instrukce od jakékoliv vlády, orgánu, organizace nebo osoby nezávislé na instituci. Aby dostáli těmto specifickým úkolům, má většina personálu OLAF významné profesní zkušenosti, získané ve službách národního vyšetřování, policie nebo soudnictví při vyšetřování týkajícího se komplexních případů podvodů, analýz a hodnocení informací nebo podpůrných aktivit či rozvoje politik v oblasti boje proti podvodům. Tým vyšetřovatelů OLAF se vyznačuje multidisciplinární povahou, která mu umožňuje použít celkový a mezisektorový přístup (v policii, soudnictví, v oblasti financí, cel, zemědělství apod.).

Skutečnost, že většina vyšetřovatelů přichází z národních vyšetřovacích služeb, je přínosem v různých ohledech. Především z důvodů úrovně zkušeností, ale také z důvodu zachování úzkého vztahu s národními vyšetřovateli. Toto partnerství je základem pro boj proti podvodníkům a zločincům, kteří narušují zájmy Společenství.

8. OLAF A EVROPŠTÍ OBČANÉ

OLAF tedy není ani „tajnou policií“, ani policejní složkou. Jde spíše o právní nástroj pro administrativní vyšetřování, který pro Evropskou unii vytvořila Komise tak, aby zabezpečila lepší ochranu zájmů Společenství a dodržování zákonů proti útokům ze strany organizovaného zločinu a podvodníků.

V duchu služby směřující výhradně k ochraně zájmů evropských občanů a převaze zákona, dodržuje OLAF politiku úzké spolupráce se všemi kompetentními orgány a občany. Jediným omezením této politiky absolutní transparentnosti je platná legislativa, zákony o soudním tajemství a respektování práv jednotlivce.

V tomto rámci se OLAF také snaží o spolupráci institucí a všech evropských úředníků, kteří mají povinnost poskytnout úřadu veškeré informace týkající se možných případů podvodů nebo korupce či jiných protiprávních aktivit, kterých jsou si vědomi. Úřad se také snaží o to, aby evropští občané a jakékoliv další osoby, které mají k dispozici informace o případech podvodů poškozujících rozpočet Společenství, předali tyto informace OLAF.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.