CZ EN

Základní informace

Rozpočet EU je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. rozpočtovým orgánem, tj. Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vždy sestaven jako vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům. Roční výdaje nesmí přesáhnout stropy dané víceletým finančním rámcem (viz Víceletý finanční rámec) pro jednotlivé roky a nesmí překročit limit vlastních zdrojů stanovený na 1,40 % HND EU (zvýšený výlučně za účelem pokrytí výpůjček v rámci Nástroje EU na podporu oživení – NGEU o 0,6 p.b., tj. na 2 % HND EU).

Rozpočtové zásady

Rozpočet EU je sestavován na základě zásad uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012:

 • 1. zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu (principle of unity and accuracy)
 • 2. zásada ročního rozpočtu (principle of annuality)
 • 3. zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium)
 • 4. zásada zúčtovací jednotky (principle of unit of account) - euro
 • 5. zásada univerzálnosti (principle of universality)
 • 6. zásada specifikace (principle of specification)
 • 7. zásada řádného finančního řízení (principle of sound financial management)
 • 8. zásada transparentnosti (principle of transparency)            

Příjmy do rozpočtu EU

Převažující část příjmů rozpočtu EU tvoří tzv. vlastní zdroje, které jsou doplněny zdroji dalšími.

Vlastní zdroje:

 • tradiční vlastní zdroje (cla)
 • zdroj založený na dani z přidané hodnoty (DPH)
 • zdroj z hrubého národního důchodu (HND)
 • zdroj z nerecyklovaných plastových obalových materiálů (zdroj z plastů).

Další zdroje (tzv. různé):

 • přebytky z předcházejícího roku
 • daně z mezd zaměstnanců EU
 • příjmy z administrativních operací institucí
 • příspěvky třetích států na programy EU + příspěvky UK na úhradu jeho podílu na závazcích vzniklých v době jeho členství v EU
 • úroky z opožděných splátek
 • pokuty, apod.

Více informací k vlastním zdrojům EU naleznete v sekci Vlastní zdroje.

Výdaje rozpočtu EU

V celkových výdajích rozpočtu EU jsou obsaženy výdaje všech evropských institucí. Zdaleka největší část představují výdaje Komise, neboť ty zahrnují nad rámec administrativních výdajů Komise také všechny výdaje na politiky EU – např. na zemědělství a rozvoj venkova, politiku soudržnosti, vnější vztahy, výzkum, životní prostředí, a další.

Podrobnější členění výdajů rozpočtu EU podle okruhů Víceletého finančního rámce naleznete v sekci Víceletý finanční rámec.

Tvorba a schvalování rozpočtu EU

Rozpočet EU je schvalován zvláštním legislativním postupem (čl. 313-315 Smlouvy o fungování EU).

Zpravidla v červnu předkládá Evropská komise návrh rozpočtu EU na následující rok. Návrh je nejprve projednáván v přípravných orgánech Rady EU (Rozpočtový výbor, Výbor stálých zástupců - COREPER). V průběhu července je čtení v Radě EU ukončeno a Rada EU tak k návrhu rozpočtu přijímá svoji pozici.

V průběhu září probíhá čtení návrhu v Evropském parlamentu (EP). EP přijímá pozměňující návrhy k pozici Rady zpravidla v říjnu. Na konci října je pak svolán Dohodovací výbor, kdy je třeba do 21 dnů dosáhnout kompromisu mezi pozicí Rady a pozměňujícími návrhy EP. V průběhu této lhůty tak dochází k vyjednávání mezi institucemi. V polovině listopadu je v rámci Dohodovacího výboru svolána Rada ECOFIN pro rozpočet, kde se členské státy zastoupené na úrovni ministrů/náměstků snaží dosáhnout dohody s EP o společném návrhu. Pokud ke společné dohodě dospějí, do 2 týdnů ji musí schválit obě složky rozpočtového orgánu (tj. Rada EU a EP). V prosinci tak může předseda EP oficiálně vyhlásit schválení rozpočtu EU na následující rok. Pokud však k dohodě mezi institucemi nedojde, vydá Komise nový návrh rozpočtu, o kterém instituce dále jednají, pokud není dohody dosaženo do konce roku, do schválení rozpočtu funguje EU na základě tzv. rozpočtového provizoria.

Schéma schvalování rozpočtu EU

Schéma schvalování ropočtu EU, zdroj: Evropská komise
Zdroj: Evropská komise

Rozpočet EU - aktuálně

Aktuální výši rozpočtu EU naleznete v sekci Roční rozpočty Evropské unie.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.