CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2012

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU

V průběhu roku 2012 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 113,7 mld. Kč (tj. cca 4,52 mld. €) a celkem do rozpočtu odvedla 39,8 mld. Kč (tj. cca 1,58 mld. €). Čistá pozice za rok 2012 je tedy výrazně kladná, Česká republika získala o 73,8 mld. Kč více (tj. o 2,94 mld. €), než do evropského rozpočtu zaplatila. Výsledná čistá pozice ČR za rok 2012 je tak o 43 mld. Kč vyšší, než byla pozice za rok 2011, kdy dosáhla 30,8 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR dosáhly celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU přibližně 3 % HDP ČR, podíl čistých příjmů činil 1,9 %.

Za vysokou kladnou bilancí ČR vůči rozpočtu EU stojí především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které dosáhly 81,3 mld. Kč (tj. 3,23 mld. €). Vzhledem k tomu, že u převážné většiny programů pro období 2004-2006 bylo již čerpání průběžných plateb dokončeno, tvořily dominantní část příjmy programů období 2007- 2013. Objem průběžných plateb na programy současného období dosáhl v roce 2012 výše 79 mld. Kč a výrazně tak překročil objem průběžných plateb za rok 2011 (41,7 mld. Kč). Toto významné navýšení objemu čerpání kohezních prostředků bylo primárně způsobeno obnovením čerpání některých operačních programů, hlavně OP Doprava a OP Životní prostředí.

Do konce roku 2012 se České republice podařilo vyčerpat všechny kohezní prostředky v souladu s pravidlem n+3, a ČR tak o žádné prostředky ze strukturálních fondů a z Kohezního fondu nepřišla.

Prostředky ze Společné zemědělské politiky (SZP) představují tradičně druhou nejvyšší oblast příjmů ČR z rozpočtu EU a činily celkem 29,7 mld. Kč (1,18 mld. €). Klíčové položky příjmů ze SZP představují přímé platby, které dosáhly výše 18,7 mld. Kč (743 mil. €), a finanční prostředky čerpané na rozvoj venkova ve výši 10,5 mld. Kč (419 mil. €).

U komunitárních programů je v čisté pozici za rok 2012 uveden údaj odpovídající skutečné výši příjmů na tyto programy za rok 2011, neboť informace o skutečné úrovni čerpání za rok 2012 není v tuto chvíli k dispozici 1.

Do odvodů ČR do rozpočtu EU za rok 2012 byla započítána i částka ve výši 1 008 mil. Kč, která měla být dle návrhu Komise součástí lednové splátky rozpočtu na rok 2013. Vzhledem k tomu, že se tyto dodatečné prostředky vztahovaly ke schválenému pozměňujícímu rozpočtu EU na rok 2012, bylo rozhodnuto, že tyto prostředky budou ze strany ČR uhrazeny v rámci odvodů za rok 2012.

Podrobný rozpis příjmů a plateb podle jednotlivých kategorií za rok 2012 zachycuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

 

1. ledna - 31. prosince 2012

mil € mil Kč
Čistá pozice ČR vůči EU za rok 2012 (1. 1. - 31. 12. 2012)
Příjmy z rozpočtu EU    
     
Strukturální akce 3 233,11 81 290,14
Strukturální fondy 1 762,60 44 317,03
alokace 2004-06 33,51 842,45
alokace 2007-2013 1 729,09 43 474,58
Fond soudržnosti (CF) 1 470,51 36 973,11
alokace 2004-06 58,77 1 477,67
alokace 2007-2013 1 411,74 35 495,45
 
Zemědělství 1 182,15 29 722,74
Tržní operace 13,34 335,41
Přímé platby 742,9 18 678,73
Rozvoj venkova 418,99 10 534,57
Veterinární opatření 2,17 54,56
Rybářství 4,75 119,46
 
Vnitřní politiky 106,29 2 672,49
Budování institucí -0,01 -0,21
Komunitární programy 106,3 2 672,70
     
Předvstupní nástroje 0 0
Phare 0 0
ISPA (čerpáno jako CF) 0 0
Sapard 0 0
 
Celkové příjmy z rozpočtu EU 4 521,55 113 685,38
 
Platby do rozpočtu EU    
 
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 198,93 5 001,78
Zdroj z DPH 198,4 4 988,36
Zdroj z HND * 1 187,46 29 856,42
 
Celkové platby do rozpočtu EU 1 584,80 39 846,56
 
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 2 936,75 73 838,82
pro přepočet mezi EUR a CZK použit
průměrný kurz za rok 2012 (údaj ČNB)
25,143  

* vč. korekce UK a hrubého snížení vl. zdrojů dle HND pro Nizozemí a Švédsko

1 Spolehlivé údaje o čerpání prostředků z komunitárních programů je možné získat až z Finanční zprávy, kterou Komise vydává vždy v září následujícího roku.

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od 1. května 2004 do 31. prosince 2012 zaplatila do rozpočtu EU 301,16 mld. Kč (cca 11,3 mld. €) a získala 551,18 mld. Kč (tj. cca 21 mld. €). Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak od vstupu do Unie celkově dosáhlo 250 mld. Kč (cca 9,75 mld. €) (viz přiložená tabulka č. 2).

Tabulka č. 2

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 - 2012
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2012
Příjmy z rozpočtu EU                            
Strukturální akce 992,9 27 565,4 1 680,1 41 905,8 1 962,8 51 907,3 2 192,9 55 457,4 1 767,5 43 455,5 3 233,1 81 290,1 12 703,2 327 860,2
  SF 760,6 21 116,3 1 084,7 27 054,4 1 239,0 32 764,6 1 606,2 40 619,4 1 726,8 42 454,8 1 762,6 44 317,0 8 731,6 225 075,0
  CF 232,3 6 449,1 595,4 14 851,3 723,9 19 142,7 586,7 14 837,9 40,7 1 000,6 1 470,5 36 973,1 3 971,7 102 785,2
Zemědělství 634,9 17 626,5 584,2 14 571,2 876,0 23 167,0 1 042,1 26 353,3 1 076,4 26 465,2 1 182,1 29 722,7 6 388,1 167 709,9
  Tržní operace 5,5 153,2 28,4 707,9 87,4 2 312,5 44,6 1 127,7 11,5 282,1 13,3 335,4 323,9 8 939,3
  Přímé platby 321,3 8 919,9 338,0 8 431,0 418,7 11 073,5 546,4 13 817,6 656,0 16 129,2 742,9 18 678,7 3 476,5 90 618,6
  Rozvoj venkova 304,4 8 450,8 212,6 5 303,3 366,7 9 697,8 441,3 11 160,1 397,5 9 772,8 419,0 10 534,6 2 539,5 66 906,8
  Veterinární opatření 1,8 50,0 3,3 81,7 3,1 83,1 6,5 164,7 3,8 92,5 2,2 54,6 28,7 753,8
  Rybářství 1,9 52,7 1,9 47,3 0,0 0,0 3,3 83,3 7,7 188,6 4,8 119,5 19,5 491,3
Vnitřní politiky 56,8 1 576,9 85,6 2 134,5 83,0 2 299,4 103,9 2 627,0 105,5 2 594,1 106,3 2 672,5 672,5 18 150,3
  Budování institucí 10,9 302,6 1,5 37,2 2,9 75,8 -0,9 -23,3 -0,8 -19,4 0,0 -0,2 28,0 822,4
  Komunitární programy 45,9 1 274,3 84,1 2 097,3 80,1 2 223,6 104,8 2 650,4 106,3 2 613,5 106,3 2 672,7 644,5 17 328,0
Předvstupní nástroje 19,7 546,1 24,5 610,6 29,2 772,1 22,9 579,8 -0,1 -1,4 0,0 0,0 415,9 12 345,0
  Phare -0,03 -0,9 -10,5 -262,4 -1,8 -46,6 -0,1 -2,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 178,8 5 576,4
  Ispa 15,1 419,2 35,0 873,0 31,0 818,8 23,0 582,1 0,3 6,8 0,0 0,0 184,9 5 115,5
  Sapard 4,6 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -7,5 0,0 0,0 52,2 1 653,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 1 704,3 47 314,9 2 374,4 59 222,0 2 951,1 78 145,8 3 361,7 85 017,5 2 949,4 72 513,4 4 521,6 113 685,4 21 013,9 551 182,1
 
Platby do rozpočtu EU                            
tradiční vlastní zdroje (cla) 178,9 4 967,6 207,6 5 178,0 167,9 4 441,2 189,5 4 791,5 220,30 5 416,19 198,93 5 001,78 1 507,8 40 313,0
Zdroj z DPH 198,1 5 500,6 224,7 5 603,3 174,2 4 606,0 182,6 4 618,9 207,39 5 098,84 198,40 4 988,36 1 578,6 42 406,8
Zdroj z HND 780,0 21 653,9 989,0 24 667,3 1 012,7 26 780,9 1 094,9 27 689,7 1 270,16 31 228,14 1 187,46 29 856,42 8 180,5 218 438,2
Celkové platby do rozpočtu EU 1 157,1 32 122,1 1 421,2 35 448,6 1 354,8 35 828,1 1 467,0 37 100,1 1 697,8 41 743,2 1 584,8 39 846,6 11 267,0 301 158,0
 
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 547,3 15 192,8 953,1 23 773,4 1 596,3 42 317,7 1 894,7 47 917,4 1 251,5 30 770,2 2 936,8 73 838,8 9 747,0 250 024,1

 

Související informace:

  

 


 

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: v prvním pololetí 2012

Vydáno 10. 8. 2012

V průběhu prvního pololetí 2012 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 30,9 mld. Kč a odvedla do něj 24,1 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2012 je tedy pozitivní, získali jsme o 6,86 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Za pozitivním saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky (SZP), v nichž klíčovou položku tvořily přímé platby. ČR tak v rámci SZP obdržela za první pololetí letošního roku 26,5 mld. Kč (1,1 mld. €), přičemž přímé platby činily 18,7 mld. Kč (742,4 mil. €) a prostředky na rozvoj venkova dosáhly 7,7 mld. Kč (304 mil. €).

Naopak příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti byly poznamenány pozastavením proplácení většiny operačních programů. Příjmy ze strukturálních fondů tak za první pololetí dosáhly 4,5 mld. Kč (177,1 mil. €).

shrnuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

  mil Kč
Čistá pozice ČR vůči EU za první pololetí roku 2012 (1. 1. - 30. 6. 2012)
Příjmy z rozpočtu EU
 
Strukturální akce 4 457,04
Strukturální fondy 4 253,99
Fond soudržnosti 203,05
 
Zemědělství 26 461,65
I. pilíř* 18 786,94
II. pilíř** 7 674,51
 
Předvstupní nástroje 0,00
 
Celkové příjmy z rozpočtu EU 30 918,69
 
Celkové platby do rozpočtu EU 24 055,25
 
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 6 863,44
* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2012 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 285,37 mld. Kč a získala 468,38 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice tak od vstupu do EU do poloviny roku 2012 dosáhlo celkově 183 mld. Kč.

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících s přistoupením ČR k EU. Čistá pozice tudíž neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.