Novinky

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2014

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • České účetní standardy
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetní reforma
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 11. 7. 2014
 • Aktualizace Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ve FZ ke dni 1. ledna 2014 a současně aktualizováno ke dni 25.6.2014: 701 až 710 úplná znění ČÚS s vyznačením změn a bez vyznačení změn pro 2014
 • Doplněny prolinky na Finanční zpravodaje v Přehledu vydání ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky ve FZ ke dni 1. ledna 2014

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

OBSAH - pro rok 2014

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 24.2.2014

Přehled vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2014

Tabulka - Přehled vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2014
ČÚS Název Vydání oznámeno ve Novelizován ve Poznámka
701 Účty a zásady účtování na účtech FZ č. 7/2009, bod 25, str. 92 – 95, s účinností od 1.1.2010 FZ č. 9/2011, bod 19, str. 224 – 225, s účinností od 1.1.2012; ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3, str. 50 – 52, s účinností od 1.1.2012
FZ č. 8/2012, bod 37, str. 183, s účinností od 1.1.2013;
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 1, str. 2, s účinností od 1.1.2014
702 Otevírání a uzavírání účetních knih FZ č. 7/2009, bod 25, str. 95 – 96, Příloha - Převodový můstek, str. 97 – 117, s účinností od 1.1.2010 FZ č. 8/2010, bod 35, předvětí písm. c), str. 340, s účinností od 31.12.2010 Příloha - vzor převodového můstku
703 Transfery FZ č. 8/2010, bod 35, str. 341 – 345, s účinností od 1.1.2011 FZ č. 9/2011, bod 20, str. 226 – 227, s účinností od 1.1.2012 původně vydán ve FZ č. 7/2009, s účinností od 1.1.2010 a zrušen FZ č. 8/2010;
ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3, str. 53 – 58, s účinností od 1.1.2012
704 Fondy účetní jednotky FZ č. 7/2009, bod 25, str. 122 – 125, s účinností od 1.1.2010 FZ č. 8/2012, bod 35, str. 181, s účinností od 1.1.2013;  
FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 2, str. 3, s účinností od 1.1.2014
705 Rezervy FZ č. 8/2010, bod 35, str. 346 – 347, s účinností od 1.1.2011 FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 3, str. 4, s účinností od 1.1.2014  
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek FZ č. 8/2010, bod 35, str. 348 – 350, s účinností od 1.1.2011 FZ č. 9/2011, bod 18, str. 222 – 223, s účinností od 1.1.2012; ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, s účinností od 1.1.2012
FZ č. 8/2012, bod 30, str. 158, s účinností od 1. 1. 2013;
FZ č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, bod 4, str. 5 – 6, s účinností od 1. 1. 2014
707 Zásoby FZ č. 8/2010, bod 35, str. 351 – 354, s účinností od 1.1.2011 FZ č. 9/2011, bod 21, str. 228 – 229, s účinností od 1.1.2012; ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, s účinností od 1.1.2012
FZ č. 8/2012, bod 31, str. 159, s účinností od 1.1.2013;
FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 5, str. 7, s účinností od 1.1.2014
708 Odpisování dlouhodobého majetku FZ č. 3/2011, bod 9, str. 66 – 92, s účinností od 31.12.2011 FZ č. 5/2011, bod 12, str. 124 – 143, s účinností od 31.12.2011;  
FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 6, str. 8, s účinností od 1.1.2014
709 Vlastní zdroje FZ č. 6/2012, bod 25, str. 124 – 131, s účinností od 1.1.2013 FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 7, str. 9 – 10, s účinností od 1.1.2014  
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek FZ č. 6/2012, bod 26, str. 132 – 140, s účinností od 1.1.2013 FZ č. 1/2014 ze dne 31.12.2013, bod 8, str. 11, s účinností od 1.1.2014  

Publikováno 24.2.2014, aktualizováno: 8.7.2014, 10.7.2014

Přehled úprav znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ke dni 1. ledna 2014

Tabulka - Přehled úprav znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ke dni 1. ledna 2014
Číslo ČÚS Název Účinnost Typ úpravy
k datu k 1.1.2014
501 až 522 Sdělení o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522 1.1.2010 Bez úprav
Předvětí k 703 až 707   1.1.2011 Bez úprav
701 Účty a zásady účtování na účtech 1.1.2014 Úpravy textu
702 Otevírání a uzavírání účetních knih 31.12.2010 Bez úprav
Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 1.1.2010 Bez úprav
703 Transfery 1.1.2012 Bez úprav
704 Fondy účetní jednotky 1.1.2014 Úpravy textu
705 Rezervy 1.1.2014 Úpravy textu
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1.1.2014 Úpravy textu
707 Zásoby 1.1.2014 Úpravy textu
708 Odpisování dlouhodobého majetku 1.1.2014 Úpravy textu
709 Vlastní zdroje 1.1.2014 Úpravy textu
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1.1.2014 Úpravy textu

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 24.2.2014

Bodová znění novelizovaných Českých účetních standardů č. 701 až 710, která použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014

Dokumenty ke stažení

Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701, 704, 705, 706, 707, 708, 709 a 710, které byly dne 23. ledna 2014 zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, jsou připraveny v souvislosti se změnami vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb., použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134, se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2014.

Dne 31. prosince 2013 byla v částce č. 182 Sbírky zákonů zveřejněna novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2014, vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Na stránce Přehled platných vyhlášek pro rok 2014 - pro účetnictví státu je k dispozici text těchto novel v bodovém znění, úplné znění textové části vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb., včetně příloh, s vyznačením změn a bez vyznačení změn v platném znění.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - bodové znění novely, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.

Publikováno: 24.2.2014

Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů č. 701 až 710 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014 – ÚZ s vyznačením změn 

Dokumenty ke stažení

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění s vyznačením změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Publikováno: 24.2.2014, aktualizováno: 8.7.2014 

Úplná znění všech Českých účetních č. 701 až 710 bez vyznačení změn, která použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014 - ÚZ bez vyznačení změn 

Dokumenty ke stažení

OBSAH v souboru ZIP ke stažení

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - úplné znění bez vyznačení změn podle novely účinné k 31. prosinci 2010, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 jako bod 35., předvětí písm. c) na straně 340, pro rok 2014 platné beze změn.
  • Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 - ke stažení ve formátu excel
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - úplné znění účinné od 1. ledna 2012 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 jako bod 3. na stranách 53 až 58, pro rok 2014 platné beze změn.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
  • Příloha č. 1 - ke stažení ve formátu excel
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění bez vyznačení změn podle bodového znění zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Publikováno: 24.2.2014, aktualizováno: 8.7.2014

 

Doporučované

Nejčtenější