Novinky

Rada pro veřejný dohled nad auditem

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

 • Audit
 • Auditor
 • Dohled nad auditem
 • Finanční kontrola
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Činnost Komory auditorů ČR
Aktualizováno 22. 10. 2018
 • Aktualizace - Adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem a kontakty
 • výměna souboru ke stažení
 • Aktualizace členů Prezidia Rady, aktualizace kontaktů
 • Aktualizace v části Adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem

Průvodní informace Ministerstva financí k systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky.

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Jedním z takových požadavků evropské legislativy je zavedení a udržování účinného systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti.

Subjektem, který je veřejným dohledem v České republice pověřen, je Rada pro veřejný dohled nad auditem. Jejím primárním posláním je dbát o kvalitu auditorské profese, tedy činností, které auditoři vykonávají, zejména se zřetelem k hlavnímu smyslu a poslání auditorské činnosti, tj. ověření, zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy.

Více informací o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem je uvedeno na www.rvda.cz.

Členové Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ing. Jiří Nekovář

 • daňový poradce a certifikovaný poradce pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do r. 2011 byl prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem Confédération Fiscale Européenne a od roku 2013 vykonává funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Je předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ a členem Akademické rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně. Je místopředsedou Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2010 je členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. V prosinci 2010 byl jmenován předsedou vlády členem Národní ekonomické rady vlády. Od roku 2011 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

 • odborník v oboru financí, finančního práva a daňového práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, Katedře finančního práva a finanční vědy. V letech 1999-2006 byla členkou Legislativní rady vlády České republiky. V současnosti je členkou vědecké rady Právnické fakulty UK v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

 • je profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze - Katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví. Působí ve vědeckých radách Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu a ekonomiky University Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty strojní ČVUT v Praze. Dlouhodobě se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání. Od roku 1998 působí jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních. Od roku 2011 je členem Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem a od roku 2014 také členem Výkonného výboru KA ČR a předsedou Výboru pro auditorské zkoušky. Od roku 2016 je místopředsedou výboru pro audit ČEPRO, a. s.

Ing. Věra Mazánková

 • odbornice v oblasti regulace a dohledu finančního trhu. Od roku 2000 působí v České národní bance, dříve jako analytik bankovního dohledu, nyní jako hlavní metodik v oblasti regulace a finančního trhu. Je zapojena v pracovních skupinách Evropského orgánu dohledu (EBA) pro governance a odměňování, pro audit a pro operační riziko a ve Stálém výboru EBA pro regulaci a politiku.

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

 • odborník s dlouholetou zkušeností v oboru účetnictví a auditorské činnosti. V letech 1998 – 2003 byl prezidentem Českého institutu interních auditorů. V současnosti působí v České spořitelně, a.s. na pozici ředitele úseku interního auditu.

Ing. Pavel Racocha, MIA

 • od roku 1991 pracoval v České národní bance, kde byl u zrodu bankovního dohledu a u počátků bankovní regulace v České republice. V letech 1996-1997 působil ve Světové bance ve Washingtonu v oblasti rozvoje finančního trhu v členských zemích. I v pozdějších letech se příležitostně podílel na práci Mezinárodního měnového fondu v oblasti rozvoje finančního trhu. V letech 1999-2005 byl členem bankovní rady ČNB. Od roku 2005 do roku 2014 působil v interním auditu skupiny Société Générale, nejprve s odpovědností za Komerční banku a od roku 2010 za všechny společnosti skupiny SG v devíti zemích regionu střední Evropy. Od roku 2014 je předsedou představenstva a výkonným ředitelem KB Penzijní společnosti, a.s. Byl členem Výboru Evropských Bankovních Supervizorů (CEBS), Výboru pro bankovní dohled v Evropské centrální bance, řady pracovních skupin při Bazilejském výboru pro bankovní dohled. Od roku 2008 do 2014 byl předsedou Komise pro interní audit České bankovní asociace. V letech 2012-2014 byl členem Rady Českého institutu interních auditorů. Od roku 2013 působí v kontrolní komisi Institutu členů správních orgánů (CIoD). Je členem Správní rady Akademie múzických umění v Praze.

Adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem

Sídlo:
Vodičkova 1935/38
110 10 Praha 1 – Nové Město

Korespondenční adresa:
Vodičkova 1935/38
110 10 Praha 1 – Nové Město

Elektronická adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem:
podatelna@rvda.cz

ID datové schránky Rady pro veřejný dohled nad auditem:
pseh96i

 

Doporučované

Nejčtenější