Novinky

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2010

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Všeobecná pokladní správa

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou. Po tomto projednání jej uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Obsah

 1. Úvod
 2. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa
 • B.1. Rozpočet příjmů
 • B.2. Plnění rozpočtu příjmů
 1. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa
 • C.1. Rozpočet výdajů
 • C.2. Plnění rozpočtu výdajů
 1. Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
 2. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly
 3. Kontrola
 4. Tabulková část
 • Tabulky:
  • č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – kapitola Všeobecná pokladní správa
  • č. 2 Plnění závazných ukazatelů – kapitola Všeobecná pokladní správa
  • č. 3 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010
  • č. 4 Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2010
  • č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
  • č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
   • č. 6a Účelové neinvestiční transfery krajům
   • č. 6b Účelové investiční transfery krajům
   • č. 6c Účelové neinvestiční transfery obcím
   • č. 6d Účelové investiční transfery obcím
  • č. 7 Výdaje vedené v informačním systému programového financování
   • č. 7a Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2010
   • č. 8 Rozpočtové příjmy podle položek druhového členění a rozpočtové výdaje podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění rozpočtové skladby dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených OSS a SF za kapitolu VPS (Fin 2-04)

Doporučované

Nejčtenější