Novinky

2005

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2005.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet za rok 2005

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu státní závěrečný účet projednala na 6. schůzi dne 25. října 2006 a přijala usnesení č. 66 (viz psp.cz).
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny státní závěrečný účet projednal na 3. schůzi dne 18. října 2006 (viz. bod č. 2) a přijal usnesení č. 55 (viz psp.cz).
 • Vláda státní závěrečný účet projednala na 16. schůzi dne 19.dubna 2006 (viz bod č. 2) a přijala usnesení č. 426 (viz vlada.cz).

Vydáno

Pololetní zpráva o plnění státního rozpočtu v roce 2005 - 1.pololetí

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2005 projednala na 55. schůzi dne 20. dubna 2006 (viz psp.cz, bod č. 106) a přijala usnesení č. 2407 (viz psp.cz).
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zprávu o 1. pololetí 2005 projednal na 51. schůzi dne 2. listopadu 2005 (viz psp.cz, bod č. 15) a přijal usnesení č. 661 (viz psp.cz).
 • Vláda zprávu o 1. pololetí 2005 projednala dne 5. října 2005 (viz bod č. 4) a přijala usnesení č. 1288.

Vydáno

Roční zpráva Ministerstva financí o jeho činnosti, zejména o jeho hospodaření v roce 2005

Ministerstvo financí zpracovalo podle § 21 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a § 1 vyhlášky 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy, Roční zprávu za rok 2005.

Struktura zprávy je přizpůsobena dvěma úrovním zodpovědnosti ministerstva za státní rozpočet.

 • Z kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb.ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo zodpovědné za státní rozpočet jako celek.
 • Ze zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo stejně jako jiná ministerstva přímo zodpovědné jako správce
  • za kapitolu 312 - Ministerstvo financí státního rozpočtu,
  • zároveň je správcem :
   • kapitoly 396 - Státní dluh,
   • kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv
   • kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a prostředků soustředěných v Národním fondu.

Cílem zpracovatelů bylo v rozsahu stanoveném vyhláškou poskytnout informace o hospodaření jedné z nejvýznamnějších organizačních složek státu, která svou činností ovlivňuje všechny oblasti veřejného i soukromého života. Výsledky činností ministerstva jsou určeny nejširšímu okruhu příjemců a využívají je mezinárodní orgány a organizace, obě komory Parlamentu České republiky, orgány státní správy (včetně zahraničních), územní samosprávné celky, místní samosprávy, zahraniční, nadnárodní i tuzemské společnosti, jiné právnické a fyzické osoby.

Rok 2005 je prvním rokem, za který ministerstvo Roční zprávu podle § 21 zákona č.218/2000 Sb. zpracovává. Obsah Roční zprávy vychází z § 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb.