Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2017.

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - 2017
v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4 928 731 646
Výdaje celkem 21 168 126 849
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 33 350 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 673 046 824
v tom: pojistné na důchodové pojištění 598 263 845
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 74 782 979
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 222 334 822
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 396 909 570
příjmy z prostředků finančních mechanismů 42 277 252
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 783 148 000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 11 318 520 439
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 743 291 398
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 5 382 950 176
v tom: sociální dávky 460 609 000
výdaje na činnost celní správy 4 922 341 176
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 646 831 445
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 56 690 460
 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu   19 842 931
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 017 621 431
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 3 745 991 288
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 219 017 757
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 431 659 075
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 2 136 656 590
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 7 308 877 872
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 73 694 400
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 476 287 684
v tom: ze státního rozpočtu 79 378 114
podíl rozpočtu Evropské unie 396 909 570
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 43 033 502
v tom: ze státního rozpočtu 756 250
podíl prostředků finančních mechanismů 42 277 252
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 3 449 014 587

1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Podrobnější údaje jsou k dispozici v aplikaci Monitor.

Doporučované

Nejčtenější