Novinky

Mimorozvahová PPP (2012-2016)

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Rozpočtové rámce
  • Mimorozvahová PPP
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Vládní sektor
  • Soukromý sektor

Závazky z PPP

V zájmu naplnění směrnice Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 v oblasti závazků z tzv. Partnerství veřejného a soukromého sektoru ukládá vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí, regionálním radám regionů soudržnosti, příspěvkovým organizacím zahrnutým do sektoru vládních institucí, státním fondům a organizačním složkám státu vykazovat údaje o upravené kapitálové hodnotě aktiv u významných veřejných zakázek, které mají charakter PPP.

K 31. říjnu 2017 nebyly v účetních výkazech relevantních účetních jednotek identifikovány žádné transakce odpovídajících parametrů. Stejně tak nebyly takové transakce identifikovány z jiných informačních zdrojů.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější