Novinky

Rozpočtové rámce - Statistické informace

Fiskální údaje a další informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (resp. směrnicí Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států).

ilustrace

Kalendář zveřejňování

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, na internetových stránkách MF ČR.

Statistické informace

Fiskální údaje a další informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Veřejný sektor

Seznam institucionálních jednotek zařazených dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (dále jen metodiky ESA) do sektoru vládních institucí a mezi jednotky kontrolované sektorem vládních institucí (veřejné korporace) - uvedené údaje odpovídají informacím evidovaným v registru ekonomických subjektů spravovaném Českým statistickým úřadem dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Fiskální údaje

Fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo ekvivalentní číselné údaje z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) podle požadavků § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Daňové úlevy

Podrobné informace o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí – dle požadavku § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Majetkové účasti

Informace o majetkových účastech držených sektorem vládních institucí v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky – dle požadavku § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Podmíněné závazky a další údaje

Informace týkající se všech subsektorů sektoru vládních institucí o podmíněných závazcích s potenciálně velkým dopadem na veřejné finance, což podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zahrnuje mimo jiné vládní záruky, úvěry v selhání a závazky vyplývající z činnosti veřejných společnosti.