Novinky

Rozpočtové rámce - Statistické informace

Fiskální údaje a další informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

ilustrace

Kalendář zveřejňování

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných směrnicí Rady č. 2011/85/EU na internetových stránkách MF ČR.

Statistické informace

Fiskální údaje a další informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Veřejný sektor

Seznam institucionálních jednotek zařazených dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (dále jen metodiky ESA) do sektoru Vládní instituce a mezi jednotky kontrolované vládním sektorem (veřejné korporace) - uvedené údaje odpovídají informacím evidovaným v Registru ekonomických subjektů spravovaném Českým statistickým úřadem dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Fiskální údaje

Fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo ekvivalentní číselné údaje z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) dle požadavku písm. a) odst. 2 čl. 3 kap. II směrnice 2011/85/EU.

Daňové úlevy

Podrobné informace o dopadu daňových úlev na příjmy vládního sektoru – dle požadavku odst. 2 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU.

Majetkové účasti

Informace o majetkových účastech držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky – dle požadavku odst. 3 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU.

Podmíněné závazky a další údaje

Informace týkající se všech subsektorů vládního sektoru o podmíněných závazcích s potenciálně velkým dopadem na veřejné finance, což dle odst. 3 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU zahrnuje mimo jiné vládní záruky, úvěry v selhání a závazky vyplývající z činnosti veřejných společnosti.