Novinky

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Zpráva o řízení státního dluhu České republiky
  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací na první pololetí roku 2023 plánovaným v rámci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2023 uveřejněné dne 3. ledna 2023 předkládá veřejnosti Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022, která obsahuje podrobnější vyhodnocení v oblasti vývoje dynamiky a struktury státního dluhu, emisní činnosti státu, sekundárního trhu státních dluhopisů, vývoje úrokových výdajů státního rozpočtu, sledování rizik dluhového portfolia a ročního hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. 

Absolutní výše státního dluhu dosáhla na konci roku 2022 hodnoty 2 894,8 mld. Kč, tj. 42,9 % HDP. Meziročně se jedná o nárůst o 429,1 mld. Kč. Tato skutečnost je dána zejména krytím schodku státního rozpočtu za rok 2022 ve výši 360,4 mld. Kč, a operativním preventivním posilováním disponibilní likvidity v rámci korunového a eurového souhrnného účtu státní pokladny, mimo jiné i za účelem možnosti poskytnutí úvěrů výrobcům působícím na trhu s energiemi v souladu s usnesením vlády České republiky č. 586 ze dne 29. června 2022, přičemž ke konci roku 2022 činil stav těchto poskytnutých úvěrů 3 mld. EUR. Absolutní hodnota státního dluhu očištěná o peněžní prostředky obstarané pro tyto poskytnuté úvěry tak dosáhla 2 822,5 mld. Kč, tj. 41,8 % HDP.

Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí prodala na primárním a sekundárním trhu korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 431,3 mld. Kč. V roce 2022 došlo ke třem řádným splátkám korunových státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 145,4 mld. Kč a dále byly odkoupeny státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 8,1 mld. Kč splatné v roce 2023. Čistá emise korunových státních dluhopisů tak činila 277,8 mld. Kč. V rámci projektu přímého prodeje státních dluhopisů pro občany byly na začátku roku 2022 vydány dvě nové emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 41,1 mld. Kč a také nové tranše již vydaných státních dluhopisů ve formě reinvestice výnosu v celkové jmenovité hodnotě 3,8 mld. Kč. V průběhu roku 2022 se uskutečnily předčasné splátky v celkové jmenovité hodnotě 0,4 mld. Kč. Čistá emise státních dluhopisů pro občany tak dosáhla 44,5 mld. Kč a jejich podíl na státním dluhu vzrostl na 2,9 %.

Průměrná doba do splatnosti státního dluhu ke konci roku 2022 dosáhla hodnoty 6,2 roku. V případě ukazatelů průměrné doby do splatnosti po zohlednění peněžních prostředků z krátkodobých rezervních operací na peněžním trhu, respektive při započítání celkových disponibilních likvidních prostředků souhrnných účtů státní pokladny oproti nejbližším splátkám státního dluhu činily tyto hodnoty 6,5 roku, respektive 7,4 roku, což potvrzuje pokračování stabilní refinanční a likviditní pozice státu.

Čisté příjmy z operací v rámci řízení korunové likvidity státní pokladny činily v roce 2022 celkem 22,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 19,7 mld. Kč, když se pozitivně projevil růst sazeb na peněžním trhu. Souhrn celkových čistých příjmů státního rozpočtu z operací v rámci řízení korunové a eurové likvidity státní pokladny, zapůjčování státních dluhopisů a z titulu výpůjčních operací se záporným výnosem činil v roce 2022 celkem 22,6 mld. Kč a jednalo se o historicky nejvyšší částku tohoto typu příjmů státního rozpočtu, které jsou započítávány oproti realizovaným úrokovým výdajům na obsluhu státního dluhu.

V průběhu roku 2022 všechny významné ratingové agentury s mezinárodní působností ponechaly České republice přiděleno nejvyšší celkové ratingové hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy, které  se již několik let pohybuje také nad průměrným ratingovým hodnocením členských zemí eurozóny.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější