Novinky

Emisní podmínky 83. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 83. emise státních dluhopisů SSD-I ČR, CPI %, 20 - CZ0001003990

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emisní podmínky
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Veřejný sektor

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 13. 5. 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro
Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2020, CPI % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

 1. Základní popis dluhopisů:
  Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
  Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %
  Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 20
  Pořadové číslo emise: 83.
  Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
  Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Druh dluhopisu: státní dluhopis
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13. 5. 2013
  Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2019
  Datum emise: 12. 6. 2013
  Datum splatnosti: 12. 6. 2020
  Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
  Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001003990

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva“).

 4. Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo občanské sdružení fyzických osob (dále také jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).

 5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.

 6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 150 000 000 000 Kč (slovy: sto padesát miliard korun českých).

 7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).

 8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 12 těchto emisních podmínek nabídnuty emitentem k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zabezpečuje ministerstvo a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo, (dále jen „distributoři“, případně „distributor“). Distributory k datu určení těchto emisních podmínek jsou Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Komerční banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány také na vybraných pobočkách České pošty, s.p. Aktuální seznam distributorů a jednotlivých distribučních míst se uveřejní na internetových stránkách ministerstva.

 9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem násobená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení upisovacího období příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji nemůže zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše emise dluhopisů není tato částka úročena. Po datu ukončení upisovacího období příslušné tranše emise dluhopisů již nelze dluhopisy upsat. V případě dosažení nebo překročení předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6 těchto emisních podmínek může ministerstvo rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukončení upisovacího období příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na účet distributora, či na platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

 10. Jeden upisovatel může podat prostřednictvím distributorů žádosti o úpis dluhopisů při úpisu dluhopisů každé z tranší podle bodů 11 a 13 těchto emisních podmínek v celkovém počtu kusů nejvýše 5 000 000 (slovy: pět milionů) pro každou jednotlivou tranši emise dluhopisů.

 11. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je ukončeno k datu 31. 5. 2013 nebo k datu, které určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

 12. Vydávání dalších tranší emise dluhopisů proběhne formou reinvestice výnosů dluhopisů vydaných v předchozích tranších podle bodů 15 a 16 těchto emisních podmínek s výjimkou posledního výnosu dluhopisu, a to k datu reinvestice výnosu dluhopisu.

 13. O vydávání případných dalších tranší emise dluhopisů s výjimkou tranší podle bodů 11 a 12 těchto emisních podmínek může rozhodnout emitent a určit datum počátku a datum ukončení upisovacího období příslušné další tranše. Oznámení o případných dalších tranších emise dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách ministerstva.

 14. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy se převádějí bez peněžního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Převoditelnost dluhopisů se po datu 12. 5. 2020 vylučuje.

 15. Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „výnosy“) je určen pohyblivou úrokovou sazbou. Úroková sazba za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové období, které končí datem 12. 6., se stanoví jako procentní změna bazického indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben příslušného roku proti bazickému indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen roku předchozího, a to v rozsahu šesti desetinných míst, zvětšená o 0,25; takto stanovená úroková sazba se zaokrouhluje na pět desetinných míst. Úroková sazba za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové období, které končí datem 12. 12., se stanoví jako procentní změna bazického indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen příslušného roku proti bazickému indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben téhož roku, a to v rozsahu šesti desetinných míst, zvětšená o 0,25; takto stanovená úroková sazba se zaokrouhluje na pět desetinných míst. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví ve výši 0,25 % p. s., (per semestre). Úroková sazba pro příslušné výnosové období a její výpočet se zveřejní na internetových stránkách ministerstva vždy nejpozději k datu 20. 5. a k datu 20. 11. příslušného roku. Výnosy určené na základě této úrokové sazby jsou reinvestovány podle bodu 16 těchto emisních podmínek, a to vždy k datu 12. 6. a k datu 12. 12., počínaje datem 12. 12. 2013, vyjma posledního výnosu, který je vlastníkovi dluhopisů vyplacen spolu se splacením jmenovité hodnoty dluhopisů k datu splatnosti dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo příslušné části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů (dále jen „žádost o reinvestici dluhopisů“) podle bodu 25 těchto emisních podmínek. Podá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 22 těchto emisních podmínek, částka příslušného výnosu za výnosové období, jehož konec těsně předchází nebo je shodný s příslušným datem předčasného splacení, se nereinvestuje, ale je vyplacena vlastníkovi dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních podmínek.

 16. Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice výnosu připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě, která odpovídá výši výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období. Připadne-li datum reinvestice výnosu na den, který není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů první následující pracovní den. Celková částka výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období se pro účely reinvestice výnosu zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí výnosu se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Celková částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 25 těchto emisních podmínek, se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tuzemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení výše uvedených dokumentů po datu reinvestice výnosu, tak částka refundace daně bude vyplacena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bodu 24 těchto emisních podmínek.

 17. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční, a to vždy od 12. 6. do 12. 12. příslušného roku a od 12. 12. příslušného roku do 12. 6. následujícího roku. První výnosové období pro reinvestici výnosu je od 12. 6. 2013 do 12. 12. 2013. Druhé výnosové období pro reinvestici výnosu je od 12. 12. 2013 do 12. 6. 2014.

 18. Bazický index spotřebitelských cen (životních nákladů) k příslušnému základnímu (referenčnímu) období je zveřejňován měsíčně na internetových stránkách Českého statistického úřadu podle kalendáře termínů zveřejnění, přičemž příslušná základní (referenční) období použitá pro jeho výpočet v příslušném měsíci stanovuje Český statistický úřad. Ke stanovení úrokové sazby pro příslušné výnosové období podle bodu 15 těchto emisních podmínek se použijí úhrnné bazické indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem v České republice. Nebude-li bazický index spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben a za měsíc říjen příslušného roku Českým statistickým úřadem zveřejněn vůbec nebo bude-li zveřejněn v příslušném roce až po datu 20. 5. nebo až po datu 20. 11., použije se ke stanovení úrokové sazby pro příslušné výnosové období podle bodu 15 těchto emisních podmínek poslední známý bazický index spotřebitelských cen (životních nákladů) zveřejněný Českým statistickým úřadem a příslušný bazický index spotřebitelských cen (životních nákladů) z měsíce, který předchází příslušnému měsíci o šest měsíců, případně je tomuto předcházejícímu měsíci nejblíže.

 19. Výnos určený podle bodů 15 a 16 těchto emisních podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. počínaje rokem 2013 a k datům 12. 5. a 12. 11. počínaje rokem 2014. Výnos formou reinvestice výnosu za první výnosové období od data emise do 12. 12. 2013 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

 20. Oddělení práva na výnos od dluhopisu se vylučuje.

 21. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních podmínek. Ministerstvo je oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci ministerstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.

 22. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat ministerstvo prostřednictvím distributora o splacení jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů před datem jejich splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“) podle následujícího harmonogramu:

  Emisní podmínky 83. emise státních dluhopisů SSD-I ČR
  Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
  1.4.2014 30.4.2014 12.6.2014
  1.10.2014 31.10.2014 12.12.2014
  1.4.2015 30.4.2015 12.6.2015
  1.10.2015 30.10.2015 14.12.2015
  1.4.2016 29.4.2016 13.6.2016
  3.10.2016 31.10.2016 12.12.2016
  3.4.2017 28.4.2017 12.6.2017
  2.10.2017 31.10.2017 12.12.2017
  3.4.2018 30.4.2018 12.6.2018
  1.10.2018 31.10.2018 12.12.2018
  1.4.2019 30.4.2019 12.6.2019
  1.10.2019 31.10.2019 12.12.2019

  Jmenovitá hodnota dluhopisů a příslušný výnos po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za období od data zahájení do data ukončení příslušného výnosového období, které těsně předchází nebo je shodné s příslušným datem předčasného splacení, budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném datu posledního možného podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána příslušná žádost o předčasné splacení, převádět. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). V případě, že počet kusů vlastněných dluhopisů na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů je menší než 1 000 (slovy: jeden tisíc), může vlastník dluhopisů požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů menším než 1 000 (slovy: jeden tisíc), pokud požádá o předčasné splacení všech kusů vlastněných dluhopisů evidovaných na jeho majetkovém účtu v evidenci ministerstva. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % (slovy: sto procent) jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % (slovy: padesát procent) jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na výnos. Částky odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně budou vlastníkovi dluhopisů při předčasném splacení uhrazeny bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva. Připadne-li datum předčasného splacení na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková částka příslušného výnosu z počtu kusů dluhopisů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, vyplácená vlastníkovi dluhopisů za období od data zahájení do data ukončení příslušného výnosového období, se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

 23. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2020, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 22 těchto emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 25 těchto emisních podmínek. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech rozhodl, že právo na splacení dluhopisů má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisy k datu 12. 5. 2020. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2020. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb.

 24. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení jmenovité hodnoty dluhopisů spolu s vyplacením posledního výnosu vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních podmínek. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů se podílejí Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů je splacena spolu s vyplacením posledního výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 25 těchto emisních podmínek. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi dluhopisů se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

 25. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo prostřednictvím distributora o reinvestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů. V takovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů vyplacen jejich poslední výnos a nebude splacena jejich celková jmenovitá hodnota nebo její příslušná část bezhotovostním převodem na platební účet podle bodu 24 těchto emisních podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované výši reinvestovány do státních dluhopisů předem určených ministerstvem. Podáním žádosti o reinvestici dluhopisů nelze reinvestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů zatížených právy třetích osob, zejména právem zástavním, ani jmenovitou hodnotu dluhopisů, u nichž je v evidenci ministerstva zapsáno pozastavení výkonu práva vlastníka s dluhopisy nakládat. Oznámení o datu, od kterého je možné podávat žádost o reinvestici dluhopisů, a o státních dluhopisech, do kterých je možné poslední výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu na internetových stránkách ministerstva. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím jedné žádosti o reinvestici dluhopisů požádat o reinvestici jmenovité hodnoty jím vlastněných dluhopisů do státních dluhopisů určených ministerstvem v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc) a o reinvestici posledního výnosu pouze v celé jeho výši. O reinvestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů ministerstvo podáním žádosti o reinvestici dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka výnosu z dluhopisů vlastníka za poslední výnosové období se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně pro účely reinvestice posledního výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici dluhopisů je 11. 5. 2020. V případě vlastníků dluhopisů, kteří požádali o reinvestici posledního výnosu, bude reinvestována výše posledního výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně k datu reinvestice dluhopisů. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tuzemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení výše uvedených dokumentů po datu reinvestice dluhopisů, tak částka refundace daně bude vyplacena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bodu 24 těchto emisních podmínek.

 26. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován pouze jeden platební účet pro účely vyplacení výnosů, splacení dluhopisů před datem jejich splatnosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré platby uvedené ve větě první budou poukázány na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva dva pracovní dny před datem provedení příslušné platby.

 27. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 28. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 29. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 30. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách ministerstva.

 31. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje v platném znění na internetových stránkách ministerstva a je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a distributory a pro všechny osoby podílející se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplácení výnosů.

 32. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí posledního výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem evidence ministerstva.

 33. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká. 

 

Ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek v. r.

Doporučované

Nejčtenější