Novinky

Emisní podmínky 82. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 82. emise státních dluhopisů SSD-R ČR, FIX %, 18 - CZ0001004006

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emisní podmínky
 • Veřejný sektor
 • Spořicí státní dluhopisy

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 13. 5. 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro
Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky,
2013–2018, FIX % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

 1. Základní popis dluhopisů:
  Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
  Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %
  Zkrácený název: SSD-R ČR, FIX %, 18
  Pořadové číslo emise: 82.
  Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
  Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Druh dluhopisu: státní dluhopis
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13. 5. 2013
  Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 6. 2017
  Datum emise: 12. 6. 2013
  Datum splatnosti: 12. 6. 2018
  Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou stanovenou pro
  první výnosové období od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014 ve výši 0,50 % p. a.
  druhé výnosové období od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015 ve výši 1,00 % p. a.
  třetí výnosové období od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016 ve výši 3,00 % p. a.
  čtvrté výnosové období od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017 ve výši 4,00 % p. a.
  páté výnosové období od 12. 6. 2017 do 12. 6. 2018 ve výši 7,00 % p. a.
  Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001004006

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva“).

 4. Dluhopisy může upsat pouze:
  a) fyzická osoba,
  b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,
  c) odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
  d) nadace nebo nadační fond,
  e) obecně prospěšná společnost,
  f) stavovská komora nebo profesní organizace,
  g) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  h) Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  i) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
  j) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
  k) Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů nebo Česká tisková kancelář zřízená zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,
  l) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů nebo resortní, oborová, podniková a další zdravotní pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
  m) územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České republiky nebo hlavní město Praha,
  n) dobrovolný svazek obcí zřízený ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky,
  p) společenství vlastníků jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
  nebo
  q) zahraniční právnická osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až f),
  (dále také jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).

 5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.

 6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

 7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).

 8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 11 těchto emisních podmínek nabídnuty emitentem k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje ministerstvo a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo, (dále jen „distributoři“, případně „distributor“). Distributory k datu určení těchto emisních podmínek jsou Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Komerční banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány také na vybraných pobočkách České pošty, s.p. Aktuální seznam distributorů a jednotlivých distribučních míst se uveřejní na internetových stránkách ministerstva.

 9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem násobená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení upisovacího období příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji nemůže zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše emise dluhopisů není tato částka úročena. Po datu ukončení upisovacího období příslušné tranše dluhopisů již nelze dluhopisy příslušné tranše upsat. V případě dosažení nebo překročení předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6 těchto emisních podmínek může ministerstvo rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukončení upisovacího období příslušné tranše emise dluhopisů. Neuspokojeným či částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na účet distributora, či na platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

 10. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je ukončeno k datu 31. 5. 2013, nebo k datu, které určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

 11. Vydávání dalších tranší emise dluhopisů proběhne formou reinvestice výnosů dluhopisů vydaných v předchozích tranších podle bodů 14 a 15 těchto emisních podmínek s výjimkou posledního výnosu dluhopisu, a to k datu reinvestice výnosu dluhopisu.

 12. O vydávání případných dalších tranší emise dluhopisů s výjimkou tranší podle bodů 10 a 11 těchto emisních podmínek může rozhodnout emitent a určit datum počátku a datum ukončení upisovacího období příslušné další tranše. Oznámení o případných dalších tranších emise dluhopisů se uveřejňují na internetových stránkách ministerstva.

 13. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez peněžního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Převoditelnost dluhopisů se po datu 12. 5. 2018 vylučuje.

 14. Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „výnosy“) je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši, která pro každé výnosové období narůstá a stanoví se podle bodu 1 těchto emisních podmínek. Výnosy jsou reinvestovány podle bodu 15 těchto emisních podmínek jedenkrát ročně, a to vždy k datu 12. 6. počínaje rokem 2014, vyjma posledního výnosu, který je vlastníkovi dluhopisů vyplacen spolu se splacením jmenovité hodnoty dluhopisů k datu splatnosti dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních podmínek, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo příslušné části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů (dále jen „žádost o reinvestici dluhopisů“) podle bodu 23 těchto emisních podmínek. Podá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 20 těchto emisních podmínek, částka příslušného výnosu za výnosové období, jehož konec těsně předchází nebo je shodný s příslušným datem předčasného splacení, se nereinvestuje, ale je vyplacena vlastníkovi dluhopisů podle bodu 20 těchto emisních podmínek.

 15. Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice výnosu připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě, která odpovídá výši výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období. Připadne-li datum reinvestice výnosu na den, který není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů první následující pracovní den. Celková částka výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období se pro účely reinvestice výnosu zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí výnosu se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Celková částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 23 těchto emisních podmínek, se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tuzemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení výše uvedených dokumentů po datu reinvestice výnosu, tak částka refundace daně bude vyplacena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bodu 22 těchto emisních podmínek.

 16. Výnos podle bodů 14 a 15 těchto emisních podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. počínaje rokem 2014. Výnos za první výnosové období od data emise do 12. 6. 2014 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.

 17. Výpočet výnosu a poměrného výnosu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém období (standard act/act). Výnosovým obdobím se rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1 těchto emisních podmínek. Poměrný výnos se do ceny dluhopisu započítává od data emise a vypočte se jako výnos vynásobený podílem skutečného počtu dnů od data zahájení příslušného výnosového období do data výpočtu poměrného výnosu a skutečného počtu dnů příslušného výnosového období. Celková částka poměrného výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů se za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrouhluje na haléře.

 18. Oddělení práva na výnos od dluhopisu se vylučuje.

 19. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bodu 20 těchto emisních podmínek. Ministerstvo je oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci ministerstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.

 20. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat ministerstvo prostřednictvím distributora o splacení jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů před datem jejich splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“) podle následujícího harmonogramu:
  Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum
  předčasného splacení

  Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
  Emisní podmínky 82. emise státních dluhopisů SSD-R ČR
  1.4.2014 30.4.2014 12.6.2014
  1.7.2014 31.7.2014 12.9.2014
  1.10.2014 31.10.2014 12.12.2014
  2.1.2015 30.1.2015 12.3.2015
  1.4.2015 30.4.2015 12.6.2015
  1.7.2015 31.7.2015 14.9.2015
  1.10.2015 30.10.2015 14.12.2015
  4.1.2016 29.1.2016 14.3.2016
  1.4.2016 29.4.2016 13.6.2016
  1.7.2016 29.7.2016 12.9.2016
  3.10.2016 31.10.2016 12.12.2016
  2.1.2017 31.1.2017 13.3.2017
  3.4.2017 28.4.2017 12.6.2017
  3.7.2017 31.7.2017 12.9.2017
  2.10.2017 31.10.2017 12.12.2017

  Vlastník dluhopisů má nárok na příslušný poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení. Poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení bude po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně vyplacen a jmenovitá hodnota příslušných dluhopisů bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném datu posledního možného podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, převádět. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). V případě, že počet kusů vlastněných dluhopisů na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů je menší než 1 000 (slovy: jeden tisíc), může vlastník dluhopisů požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů menším než 1 000 (slovy: jeden tisíc), pokud požádá o předčasné splacení všech kusů vlastněných dluhopisů evidovaných na jeho majetkovém účtu v evidenci ministerstva. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % (slovy: sto procent) jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % (slovy: padesát procent) jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na výnos. Částky odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému poměrnému výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně budou vlastníkovi dluhopisů při předčasném splacení uhrazeny bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva. Připadne-li datum předčasného splacení na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková částka poměrného výnosu z počtu kusů dluhopisů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, vyplácená vlastníkovi dluhopisů za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení, se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

 21. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2018, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 20 těchto emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 23 těchto emisních podmínek. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech rozhodl, že právo na splacení dluhopisů má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisy k datu 12. 5. 2018. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2018. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb.

 22. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení jmenovité hodnoty dluhopisů spolu s vyplacením posledního výnosu vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních podmínek. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů se podílejí Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů je splacena spolu s vyplacením posledního výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 23 těchto emisních podmínek. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi dluhopisů se po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

 23. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo prostřednictvím distributora o reinvestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů. V takovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů vyplacen jejich poslední výnos a splacena celková jmenovitá hodnota nebo její příslušná část bezhotovostním převodem na platební účet podle bodu 22 těchto emisních podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované výši reinvestovány do státních dluhopisů předem určených ministerstvem. Podáním žádosti o reinvestici dluhopisů nelze reinvestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů zatížených právy třetích osob, zejména právem zástavním, ani jmenovitou hodnotu dluhopisů, u nichž je v evidenci ministerstva zapsáno pozastavení výkonu práva vlastníka s dluhopisy nakládat. Oznámení o datu, od kterého je možné podávat žádost o reinvestici dluhopisů, a o státních dluhopisech, do kterých je možné poslední výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném časovém předstihu na internetových stránkách ministerstva. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím jedné žádosti o reinvestici dluhopisů požádat o reinvestici jmenovité hodnoty jím vlastněných dluhopisů do státních dluhopisů určených ministerstvem v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc) a o reinvestici posledního výnosu pouze v celé jeho výši. O reinvestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů ministerstvo podáním žádosti o reinvestici dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka výnosu z dluhopisů vlastníka dluhopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za poslední výnosové období se pro účely reinvestice posledního výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici dluhopisů je 11. 5. 2018. V případě vlastníků dluhopisů, kteří požádali o reinvestici posledního výnosu, bude reinvestována výše posledního výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně k datu reinvestice dluhopisů. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tuzemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení výše uvedených dokumentů po datu reinvestice dluhopisů, tak částka refundace daně bude vyplacena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bodu 22 těchto emisních podmínek.

 24. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován pouze jeden platební účet pro účely vyplacení výnosů, splacení dluhopisů před datem jejich splatnosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré platby uvedené ve větě první budou poukázány na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva dva pracovní dny před datem provedení příslušné platby.

 25. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 26. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 27. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 28. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách ministerstva.

 29. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje v platném znění na internetových stránkách ministerstva a je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a distributory a pro všechny osoby podílející se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplácení výnosů.

 30. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí posledního výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem evidence ministerstva.

 31. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká. 

 

Ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek v. r.

Doporučované

Nejčtenější