Novinky

Emisní podmínky 70. emise spořicích státních dluhopisů - SSD-I ČR, CPI %, 19 - CZ0001003586

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emisní podmínky
 • SDD
 • Veřejný sektor

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 9. 5. 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro
Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2019, CPI %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a určuje emisní podmínky Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 – 2019, CPI %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
  Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2019, CPI %
  Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 19
  Pořadové číslo emise: 70.
  Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
  Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
  Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2018
  Datum emise: 12. 6. 2012
  Datum splatnosti: 12. 6. 2019
  Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001003586

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

 4. Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo občanské sdružení fyzických osob.

 5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.

 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise činí 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých).

 7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci emisní lhůty postupně po částech (tranších).

 8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 12 těchto emisních podmínek nabídnuty emitentem k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Ministerstvo financí a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo (dále jen „distributoři“). Seznam distributorů se uveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis dluhopisů stává platnou, závaznou a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše není tato částka úročena. Po datu ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů již nebudou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopisů distributory přijímány. V případě dosažení nebo překročení předpokládané jmenovité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6 těchto emisních podmínek může Ministerstvo financí rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na účet distributora, či na platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhrazené ceny dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka úročena.

 10. Jeden upisovatel může podat prostřednictvím distributorů žádosti o úpis dluhopisů při úpisu dluhopisů každé z tranší podle bodů 11 a 13 těchto emisních podmínek v celkovém počtu kusů nejvýše 5 000 000 (slovy: pět milionů) pro každou jednotlivou tranši.

 11. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu 31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

 12. Vydání dalších tranší dluhopisů proběhne formou reinvestice úrokového výnosu dluhopisů vydaných v předchozích tranších podle bodu 15 těchto emisních podmínek s výjimkou posledního úrokového výnosu, a to k datu reinvestice úrokového výnosu.

 13. Emitent může rozhodnout o úpisu případných dalších tranší dluhopisů vedle tranší podle bodů 11 a 12 těchto emisních podmínek a stanovit datum zahájení a datum ukončení úpisu dluhopisů příslušné další tranše. Oznámení o případných dalších tranších se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 14. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy se převádějí bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evidenci ministerstva, je 10. 5. 2019.

 15. Dluhopisy se úročí pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokový výnos (kupon) za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové období, které končí datem 12. 6., se stanoví jako procentní změna indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben příslušného roku proti indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen roku předchozího, a to v rozsahu šesti desetinných míst; takto stanovený úrokový výnos se zaokrouhluje na pět desetinných míst. Úrokový výnos (kupon) za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové období, které končí datem 12. 12., se stanoví jako procentní změna indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen příslušného roku proti indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben téhož roku, a to v rozsahu šesti desetinných míst; takto stanovený úrokový výnos se zaokrouhluje na pět desetinných míst. Minimální úrokový výnos v každém výnosovém období činí 0 %. Úrokový výnos pro příslušné výnosové období a jeho výpočet se zveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí vždy nejpozději k datu 20. 5. a k datu 20. 11. příslušného roku. Úrokové výnosy se reinvestují, a to vždy k datu 12. 6. a k datu 12. 12., počínaje datem 12. 12. 2012, vyjma posledního úrokového výnosu, který je vlastníkovi dluhopisů splacen spolu se jmenovitou hodnotou k datu splatnosti dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek. Podá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 21 těchto emisních podmínek, částka příslušného úrokového výnosu za výnosové období, jehož konec těsně předchází nebo je shodný s příslušným datem předčasného splacení, se nereinvestuje, ale je vyplacena vlastníkovi dluhopisů podle bodu 21 těchto emisních podmínek. Reinvesticí úrokového výnosu se rozumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice úrokového výnosu připsány dluhopisy téže emise v celkové jmenovité hodnotě, která odpovídá výši úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise za příslušné výnosové období. Připadne-li datum reinvestice úrokového výnosu na den, který není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů první následující pracovní den. Celková částka úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka za příslušné výnosové období se pro účely reinvestice zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí úrokového výnosu se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a objem emise. Celková částka posledního úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka vyplácená vlastníkovi, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu podle bodu 24 těchto emisních podmínek, se zaokrouhluje na haléře.

 16. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční, a to vždy od 12. 6. do 12. 12. příslušného roku a další od 12. 12. příslušného roku do 12. 6. následujícího roku. První výnosové období pro reinvestici úrokového výnosu je od 12. 6. 2012 do 12. 12. 2012. Druhé výnosové období pro reinvestici úrokového výnosu je od 12. 12. 2012 do 12. 6. 2013.

 17. Index spotřebitelských cen (životních nákladů) je zveřejňován měsíčně Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách podle kalendáře termínů zveřejnění. Nebude-li index spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben a za měsíc říjen příslušného roku Českým statistickým úřadem zveřejněn vůbec nebo bude-li zveřejněn v příslušném roce po datu 20. 5. nebo po datu 20. 11., použije se pro stanovení úrokového výnosu pro příslušné výnosové období podle bodu 15 těchto emisních podmínek poslední známý index spotřebitelských cen (životních nákladů) zveřejněný Českým statistickým úřadem a příslušný index spotřebitelských cen (životních nákladů) z měsíce, který předchází příslušnému měsíci o šest měsíců.

 18. Úrokový výnos podle bodu 15 těchto emisních podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. počínaje rokem 2012 a k datu 12. 5. počínaje rokem 2013. Úrokový výnos formou reinvestice za první výnosové období od data emise do 12. 12. 2012 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2012.

 19. Oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.

 20. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno předčasně splatit vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bodu 21 těchto emisních podmínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

 21. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů podle následujícího harmonogramu:

  Datum prvního možného
  podání žádosti o předčasné
  splacení
  Datum posledního možného
  podání žádosti o předčasné
  splacení
  Datum
  předčasného splacení
  1. 10. 2013 31. 10. 2013 12. 12. 2013
  1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014
  1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014
  1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015
  1. 10. 2015 30. 10. 2015 14. 12. 2015
  1. 4. 2016 29. 4. 2016 13. 6. 2016
  3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016
  3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017
  2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017
  3. 4. 2018 30. 4. 2018 12. 6. 2018
  1. 10. 2018 31. 10. 2018 12. 12. 2018

  Jmenovitá hodnota dluhopisů a příslušný úrokový výnos za období od data zahájení do data ukončení příslušného výnosového období budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném datu posledního možného podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána příslušná žádost o předčasné splacení, převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na úrokový výnos. Částka odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému úrokovému výnosu bude vlastníkovi při předčasném splacení uhrazena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka příslušného úrokového výnosu z počtu dluhopisů, o jejichž předčasné splacení vlastník dluhopisů požádal, vyplácená vlastníkovi za období od data zahájení do data ukončení příslušného výnosového období, se zaokrouhluje na haléře.

 22. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží každému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodnotu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2019, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka bude spolu s posledním úrokovým výnosem vyplacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2019. Připadne-li datum splátky jmenovité hodnoty dluhopisů a výplaty posledního úrokového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na úrokový výnos za toto odsunutí platby.

 23. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem se vyplácejí bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.

 24. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise. V takovém případě nebudou vlastníkovi dluhopisů jejich poslední úrokový výnos a jmenovitá hodnota nebo jejich příslušná část vypláceny bezhotovostním převodem na platební účet podle bodu 23 těchto emisních podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované výši reinvestovány do dluhopisů předem určených emitentem. Oznámení o datu, od kterého je možné podávat žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluhopisech, do kterých je možné poslední úrokový výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup. O reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů podáním žádosti o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka úrokového výnosu z dluhopisů vlastníka v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, za poslední výnosové období se pro účely reinvestice posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů je 9. 5. 2019.

 25. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 26. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 27. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 28. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 29. Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na internetových stránkách Ministerstva financí.

 30. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

 31. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje tato verze česká.

   

 

Ministr:
Ing. Miroslav Kalousek v. r.

Doporučované

Nejčtenější