Novinky

Emisní podmínky 34. emise státních dluhopisů - SDD ČR 6,95 %, 16 - CZ0001000749

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emisní podmínky
 • SDD
 • Veřejný sektor

Emisní podmínky 34. emise státních dluhopisů

 


 

"Dluhopis České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %"

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 zákona č. 148/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001-2016, 6,95 %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %
  Zkrácený název: ČR, 6,95 %, 16
  Pořadové číslo emise: 34
  Pořadové číslo tranše: 1
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 26. ledna 2001
  Datum splatnosti: 26. ledna 2016
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 6,95 % p.a.
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ 0001000749
  Kupon č. 1, odtržený ISIN: CZ 0000700018
  Kupon č. 2, odtržený ISIN: CZ 0000700026
  Kupon č. 3, odtržený ISIN: CZ 0000700034
  Kupon č. 4, odtržený ISIN: CZ 0000700042
  Kupon č. 5, odtržený ISIN: CZ 0000700059
  Kupon č. 6, odtržený ISIN: CZ 0000700067
  Kupon č. 7, odtržený ISIN: CZ 0000700075
  Kupon č. 8, odtržený ISIN: CZ 0000700083
  Kupon č. 9, odtržený ISIN: CZ 0000700091
  Kupon č. 10, odtržený ISIN: CZ 0000700109
  Kupon č. 11, odtržený ISIN: CZ 0000700117
  Kupon č. 12, odtržený ISIN: CZ 0000700125
  Kupon č. 13, odtržený ISIN: CZ 0000700133
  Kupon č. 14, odtržený ISIN: CZ 0000700141
  Kupon č. 15, odtržený ISIN: CZ 0000700158
  Jistina, odtržená ISIN: CZ 0000700000.
 2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 zákona č. 148/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000.
 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.
 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
 5. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 26. prosinec 2015.
 6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,95 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 26. lednu příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
 7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 27. prosince. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 26. prosince každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 26. prosince 2001.
 8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
 9. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 19. ledna 2001. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 26. 9. 2003. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny.
 10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 20 000 000 000 Kč.
 11. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 26. ledna 2016. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 26. prosince 2015. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
 12. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
 13. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Československá obchodní banka, a.s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kupónu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
 14. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
 15. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou zveřejněna.
 16. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Doporučované

Nejčtenější