Novinky

Emisní podmínky 3. emise státních dluhopisů - SDD ČR 10,00 %, 95 - CZ0001000103

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emisní podmínky
 • SDD
 • Veřejný sektor

"Dluhopis České republiky, 1993 -1995, 10%"

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 1993-1995, 10%
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 12. října 1993
  Datum splatnosti: 12. října 1995
  Doba splatnosti: 2 roky
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 10 % p.a.
  Zdanění úrokových výnosů: osvobozeny od daně z příjmů
  ISIN: CZ 0001000103.

 2. Dluhopisy jsou vydávány podle zákona ČNR č. 515/1992 Sb., o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Majitelé dluhopisů mají dluhopisy evidovány ve Středisku cenných papírů. Každý majitel obdrží výpis z účtu Střediska cenných papírů.

 4. Dluhopisy mohou kupovat na primárním a sekundárním trhu osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Transfery výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí v devizách jsou prováděny podle platných zákonů České republiky.

 5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kotovány na Burze cenných papírů Praha.

 6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 10% p.a. počínaje dnem 12. října 1993. Úroky jsou vypláceny jedenkrát ročně. Výplata úroku za první rok bude provedena k 12. říjnu 1994, výplata úroku za druhý rok k 12. říjnu 1995 zároveň se splacením nominální hodnoty dluhopisu. Výpočet úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců o 30 dnech.

 7. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Seznam přímých účastníků aukce a oznámení o aukci budou zveřejněny. Účast dalších investorů na aukci bude zabezpečena prostřednictvím skupiny přímých účastníků.

 8. Celkový objem emise dluhopisů bude stanoven výsledkem aukce. Emise těchto dluhopisů může být za stejných emisních podmínek znovu otevřena.

 9. Poměrná část úrokového výnosu diferencovaná dle data nákupu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

 10. Ministerstvo financí České republiky prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisů. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě dne 12. října 1995. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů.

 11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).

 12. Ministerstvo financí České republiky se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jměnovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem jsou všechny pobočky Komerční banky, a.s. Úroky z dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů.

 13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými i nepodřízenými závazky České republiky.

 14. Veškerá oznámení týkající se těchto dluhopisů budou zveřejňována v Hospodářských novinách, nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.

 

Doporučované

Nejčtenější