Novinky

Emisní podmínky 1. emise státních dluhopisů - SDD ČR 14,60 %, 97 - CZ0001000029

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emisní podmínky
 • SDD
 • Veřejný sektor

"Dluhopis České republiky, 1993 -1997, 14,6%"

Dluhopisy budou emitovány v den emise v souladu s níže uvedenými emisními podmínkami (dále jen "emisní podmínky") a se smlouvou s administrátorem, která bude uzavřena mezi emitentem a Komerční bankou, a.s. jako zprostředkovatelem plateb a opatrovatelem v den emise (dále jen "smlouva s administrátorem"). Smlouva s administrátorem bude majitelům dluhopisů k dispozici k nahlédnutí v běžné pracovní době v sídle administrátora uvedeném dále. Níže jsou uvedeny emisní podmínky dluhopisů, které odpovídají emisním podmínkám tak, jak budou obsaženy v textu individuálních dluhopisů.

 1. Popis dluhopisů

  Dluhopisy budou vydány Ministerstvem financí České republiky, se sídlem Letenská 15, 110 00 Praha 1, v nominální hodnotě až do výše 2 500 000 000 Kč a s emisním kursem 100 % nominální hodnoty. Název dluhopisů zní: Ministerstvo Financí, 14,60 % Státní dluhopisy České republiky, 1997.

  Dluhopisy budou emitovány jako listinný sběrný dluhopis (dále jen "sběrný dluhopis") a budou uloženy u administrátora. Předpokládaný termín je 18. 3. 1993 (dále jen "den emise"). Nominální hodnota sběrného dluhopisu se bude rovnat celkové nominální hodnotě emitovaných dluhopisů. V období ode dne emise do dne výměny dluhopisů (který je definován níže) (dále jen "přechodné období") budou dluhopisy (reprezentující podíl majitelů na nominální hodnotě sběrného dluhopisu) uloženy na portfoliových účtech majitelů, které budou na jejich jméno otevřeny u administrátora.

  Do 18. 12. 1993 (dále jen "den výměny") předá emitent administrátorovi individuální listinné dluhopisy (dále jen "individuální dluhopisy") znějící na doručitele (s připojenými kupóny) v počtu odpovídajícím celkové částce emise. Tyto listinné individuální dluhopisy nahradí sběrný dluhopis. Individuální dluhopisy první emise budou vydány ve dvou tranších, nominální hodnota dluhopisů bude 10 000 Kč v první tranši a 1 000 000 Kč v druhé tranši. Individuální dluhopisy budou uloženy u administrátora na portfoliových účtech jednotlivých majitelů v množství odpovídajícím počtu dluhopisů, které budou majitelům připsány na jejich portfoliový účet ke dni výměny. Kdykoli po dni výměny bude administrátor povinen vydat majitelům dluhopisů na požádání (po prokázání jejich totožnosti způsobem stanoveným administrátorem) individuální dluhopisy uložené na jejich portfoliových účtech. Majitelé individuálních dluhopisů však budou mít možnost, pokud se tak rozhodnou, ponechat své individuální dluhopisy uloženy u administrátora a používat portfoliové účty otevřené administrátorem i po dni výměny. Pokud se majitel dluhopisů rozhodne ponechat své individuální dluhopisy i po dni výměny uloženy u administrátora, přistoupí tím na podmínky vedení těchto účtů stanovené administrátorem, včetně úhrady poplatků za poskytované služby.

  Okamžikem zakoupení dluhopisů kdykoli v průběhu přechodného období uděluje současně majitel dluhopisu souhlas administrátoru otevřít na jeho jméno a v jeho prospěch portfoliový účet ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne kdy se administrátor dozví o této koupi. Na tento účet budou dluhopisy zakoupené tímto majitelem připsány v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb. Současně přistupuje majitel dluhopisů na podmínky stanovené administrátorem pro vedení portfoliových účtů (dále jen "pokyny administrátora"), které budou majitelům dluhopisů zaslány administrátorem.

 2. Převody dluhopisů

  1. Převod práv z dluhopisů:K převodu práv z dluhopisů dochází jejich předáním, kromě případů, kdy se jedná o převod dluhopisů uskutečněný v přechodném období či převod dluhopisů ponechaných majiteli v uložení u administrátora po dni výměny. V těchto případech dochází k převodu práv z dluhopisů realizací převodu dluhopisů podle níže uvedených ustanovení. Majitel kteréhokoli dluhopisu, kupónu či portfoliového účtu u administrátora, na který byl kterýkoli dluhopis připsán k dobru, bude pro veškeré účely považován za výhradního vlastníka a pokud kdokoli bude s majitelem dluhopisu jednat jako s jeho vlastníkem, nevystavuje se nebezpečí postihu za tento přístup.
  2. Dluhopisy lze převádět následujícími způsoby:

   1. v případě dluhopisů, které nejsou uloženy na portfoliovém účtu u administrátora - fyzickým předáním kupujícímu ze strany prodávajícího,
   2. v případě dluhopisů uložených na portfoliovém účtu u administrátora, a za podmínky, že kupující má též portfoliový účet u administrátora - podle pokynů administrátora
   3. v případě dluhopisů uložených na portfoliovém účtu u administrátora, a za podmínky, že kupující nemá portfoliový účet u administrátora, prodávající může vyzvednout příslušné individuální dluhopisy a tyto fyzicky předat, nebo požádat kupujícího, aby si otevřel u administrátora portfoliový účet, jehož prostřednictvím se převod provede.


    V přechodném období lze převody provádět pouze v souladu s pokyny administrátora.

 3. Statut dluhopisů

  Dluhopisy a povinnost emitenta provádět s nimi související platby výnosů reprezentující přímé, nepodmíněné, obecně platné a nezajištěné závazky emitenta, které jsou rovny, a to bez jakýchkoli preferencí, jakýmkoli jiným současným či budoucím nezajištěným a nepodřízeným závazkům emitenta, v souvislosti s jinými půjčkami, úvěry či jinou formou vypůjčenými peněžními prostředky.

 4. Výnosy

  Počátkem lhůty pro výpočet výnosů z dluhopisů pevnou úrokovou sazbou je den emise. Úroková sazba je 14,60 % p.a., tj. 1 460 Kč za každých 10 000 Kč nominální hodnoty dluhopisů a 146 000 Kč za každý 1 000 000 Kč nominální hodnoty dluhopisů (před odečtením příslušných daní či jiných poplatků vyplývajících z platných zákonů). Výnosy budou vypláceny za každý uplynulý rok ke dni 18. března. Pokud bude zapotřebí vypočítat výnos za období kratší než jeden rok, pak se výpočet provede s tím, že jeden rok má 360 dní, které se člení do 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu uplynulých dní.

 5. Splacení a nákup dluhopisů emitentem

  1. Splacení dluhopisů k termínu splatnosti:Pokud nedojde ke koupi dluhopisů emitentem a jejich zrušení, pak tyto dluhopisy budou splaceny v jejich nominální hodnotě dne 18. 3. 1997. Kromě případu podle emisní podmínky č. 8, nebude moci majitel dluhopisů uplatnit vůči emitentovi právo na předčasné splacení.
  2. Nákup dluhopisů:Emitent může dluhopisy kdykoli nakupovat na veřejném trhu či kdekoli jinde za cenu, která není předem stanovena. Současně však platí, že majitel dluhopisů nebude za žádných okolností povinen své dluhopisy prodat.
  3. Zrušení dluhopisů:Veškeré dluhopisy, které budou emitentem nakoupeny v souladu s předchozími ustanoveními, a v případě individuálních dluhopisů i s neproplacenými kupóny, budou zrušeny a nebude možné opětně je emitovat či prodávat.

 6. Platby

  Splacení nominální hodnoty a výplata výnosů z titulu vlastnictví dluhopisů budou prováděny následujícím způsobem.
  1. v případě dluhopisů, které nejsou uloženy na portfoliovém účtu u administrátora - proti předložení dluhopisů (v případě splacení nominální hodnoty) a příslušných kupónů (v případě výplaty výnosů) na dále uvedené adrese administrátora či v jiném platebním místě stanoveném administrátorem,
  2. v případě dluhopisů uložených na portfoliovém účtu u administrátora - přímým převodem příslušných plateb na portfoliový účet příslušného majitele dluhopisů.
   Administrátor bude povinen provést splacení nominální hodnoty a výplaty výnosů pouze za předpokladu, že předem obdrží od emitenta dostatečné množství peněžních prostředků.
   Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému majiteli v plné výši nominální hodnotu jím vlastněných dluhopisů a výnosy z dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami. Emitent dále potvrzuje, že splacení nominální hodnoty a výplata výnosů z titulu vlastnictví se uskuteční ve výši a termínech stanovených v emisních podmínkách.

 7. Zdanění

  Splacení nominální hodnoty dluhopisů a výplaty výnosů budou prováděny s tím, že budou podléhat daním uloženým Českou republikou a jinými orgány na území České republiky. Výnosy z dluhopisů budou vypláceny po příslušném zákonném zdanění. Ti majitelé dluhopisů, kteří mají nárok na výplatu výnosů v plné výši bez srážky daně jsou povinni prokázat administrátorovi tuto skutečnost před výplatou výnosu.

 8. Neplnění závazků

  Za neplnění závazků se bude považovat:
  1. Neplacení:Emitent neproplatí některý výnos z kteréhokoli z těchto dluhopisů ve lhůtě 14 dnů po dni jejich splatnosti,
  2. Nedodržení jiných závazků:Emitent nesplní či nedodrží jeden či více svých závazků vyplývajících z emisních podmínek, a není schopen zjednat nápravu či nezjedná nápravu do 30ti dnů od okamžiku, kdy obdržel od některého majitele dluhopisů písemné oznámení o této skutečnosti,
  3. Ostatní neplnění závazků:
   1. Jakýkoli jiný současný či budoucí dluh České republiky či některého státního orgánu České republiky, vyplývající z půjčky, úvěru či jinou formou vypůjčených finančních prostředků (dále jen "dluh"), se stane splatným před stanoveným termínem splatnosti v důsledku nedodržení závazků,
   2. České republika či některý státní orgán České republiky nezaplatí současný či budoucí dluh v termínu splatnosti či v termínu obvyklého odkladu splatnosti (respira),
   3. Česká republika či některý státní orgán České republiky nedodrží své závazky vyplývající ze záruk poskytnutých v souvislosti se současným či budoucím dluhem v požadovaném termínu či termínu obvyklého odkladu,
   4. Stane se vymáhatelným zástavní právo, záruka či zajištění související s jakýmkoli dluhem České republiky či některého státního orgánu České republiky,
   5. Česká republika vyhlásí všeobecné moratorium na splacení takového dluhu,
   6. Jakýkoli právní akt, který podmiňuje platnost a všechna práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů, pozbyl své platnosti.


    Jestliže dojde ke shora specifikovanému neplnění závazků, pak písemným oznámením majitele dluhopisu administrátorovi může být dluhopis prohlášen za okamžitě splatný, čímž se stane bezprostředně splatným ve své nominální hodnotě a s naběhlým výnosem, avšak za předpokladu, že nedošlo k nápravě neplnění závazků ještě před doručením uvedeného oznámení administrátorovi. V případě, že emitent nesplní své platební závazky podle emisních podmínek je povinen zaplatit také úroky ve výši 14,60 % p.a. z opožděných plateb za každý den prodlení platby.

 9. Oznámení

  Oznámení majitelům dluhopisů budou zveřejňována v Hospodářských novinách nebo v jiném obdobně zaměřeném periodiku běžně dostupném v České republice. Navíc pak majitelé dluhopisů, kteří mají své dluhopisy uloženy na portfoliovém účtu u administrátora obdrží poštou kopii každého oznámení.

 10. Změny emisních podmínek dluhopisů

  Emitent je oprávněn změnit kteroukoli z emisních podmínek pouze s písemným souhlasem všech majitelů dluhopisů a za splnění všech zákonných podmínek.

 11. Náhradní dluhopisy a kupóny

  Pokud dojde k poškození, znehodnocení, ztrátě, krádeži či zničení dluhopisu či kupónu, pak bude možné získat náhradní dluhopis či kupón na dále uvedené adrese administrátora či v jiném místě stanoveném administrátorem. Vydání náhradního dluhopisu či kupónu se uskuteční pouze poté, co majitel uhradí náklady, které mohou v této souvislosti vzniknout a, mimo jíné, způsobem stanoveným emitentem a odpovídajícím zákonům prokáže svoji totožnost jako majitel a doloží poškození, ztrátu, krádež či zničení takového dluhopisu či kupónu.

 12. Rozhodné právo

  Náležitosti dluhopisů, jejich emisní podmínky, jakož i všechna práva a povinnosti spojená s jejich vlastnictvím, převody či přechody, smlouva s administrátorem, či jakékoli jiné smlouvy nebo dohody vyplývající z vydání dluhopisů, se řídí právem České republiky.

Doporučované

Nejčtenější