Novinky

Základní informace

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Podpora ze zahraničí
 • Dotace
 • Fondy EHP a Norska
Aktualizováno 7. 3. 2022
 • Aktualizace kontaktů
 • Aktualizace obsahu

Ministerstvo financí je úspěšným žadatelem o grant na projekt „Posílení řízení a kontroly veřejných financí“ z Programu Řádná správa Fondů EHP a Norska 2014-2021, Programové oblasti 16 - Řádná správa věcí veřejných, Odpovědné instituce. Hlavním cílem tohoto programu je zlepšení integrity a odpovědnosti veřejné správy.

Hlavními cíli projektu je získat nezávislé hodnocení stávajícího stavu řízení a kontroly veřejných financí, identifikovat hlavní nedostatky a jejich příčiny a připravit návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí včetně důkladné argumentace pro prosazení změny a hodnocení dopadu navrhované regulace.

Očekávané přínosy projektu:

 • vytvoření základních předpokladů pro úspěšnou legislativní změnu (nezávislé zhodnocení stávajícího stavu, projednání možných variant řešení a navrhovaných změn v širokém okruhu zainteresovaných subjektů a odborné veřejnosti včetně zapojení zástupců odborné veřejnosti do přípravy věcného návrhu zákona);
 • vytvoření návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí včetně hodnocení dopadů regulace;
 • zlepšení komunikace a spolupráce v oblasti řízení a kontroly veřejných financí mezi Ministerstvem financí a subjekty regulace, a podpora stávající metodické činnosti Ministerstva financí.

V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

 • nezávislé odborné hodnocení stávajícího nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí, včetně doporučení k řešení zjištěných nedostatků;
 • získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí;
 • veřejné konzultace včetně zřízení odborné komise pro posuzování výstupů z veřejných konzultací a příprava vstupů pro posouzení dopadů regulace v různých scénářích řešení;
 • cílená diskuze se zainteresovanými subjekty zaměřená na klíčové prvky nově navrženého systému řízení a kontroly veřejných financí;
 • vytvoření návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Nezávislé odborné hodnocení stávajícího nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí, včetně doporučení ke zlepšení

Projekt je realizován v partnerství s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Partneři projektu vypracují analýzy stávajícího stavu a navrhnou doporučení ke zlepšení systému řízení a kontroly veřejných financí.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity bude v rámci projektu zpracovávat analýzu fungování vnitřních kontrolních systémů orgánů veřejné správy. Analýza má za cíl nezávisle posoudit a vyhodnotit stávající nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí v orgánech veřejné správy. Analýza bude provedena na základě prověření nastavení vnitřního kontrolního systému u vybraných 30 orgánů veřejné správy (zastoupené budou všechny typy z 15 typů organizací, na které dopadá povinnost zavést vnitřní kontrolní systém). Ověření nastavení bude probíhat přímo na místě v orgánech veřejné správy a na základě realizace řízených rozhovorů. Analýza, kterou fakulta vypracuje, poskytne základní informace pro budoucí směřování a úpravy systému řízení a kontroly veřejných financí. Další analýzou, která bude výstupem tohoto Partnera projektu, je Analýza regulace řízení a kontroly veřejných financí, kterou zpracuje tým 5 zahraničních expertů z prestižních zahraničních univerzit (Università di Bologna, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Université Paris Dauphine, Università degli Studi di Udine). Tato analýza má za cíl nezávisle posoudit a vyhodnotit stávající nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice v mezinárodním kontextu, a to na základě srovnání s vybranými státy (Itálie, Německo, Francie).

Právnická fakulta Masarykovy univerzity se na projektu bude podílet přípravou analýzy ústavních limitů regulace řízení a kontroly veřejných financí (ve vztahu k územní samosprávě) včetně mezinárodního srovnání a analýzy řízení o porušení rozpočtové kázně. Výstupem budou kromě provedených analýz také návrhy na řešení zjištěných nedostatků. Analýza ústavních limitů regulace řízení a kontroly veřejných financí reaguje na diskuze týkající se možností Ministerstva financí, resp. zákonodárného sboru regulovat otázky řízení a kontroly na úrovni územní samosprávy. Územní samosprávě je Ústavou zaručeno právo na samosprávu a tedy právo na nezasahování ze strany státu. I když toto ústavní právo není koncipováno jako neomezené, neexistuje konsenzus zástupců veřejné správy na tom, kdy může stát zasahovat do postavení územní samosprávy. Tento rozměr není jen ústavně právní, ale má i zásadní přesahy do oblasti finančního práva a je limitován zejména nastavením financování územní samosprávy v podmínkách České republiky. S regulací řízení a kontroly veřejných financí je úzce spojena otázka duplicitních kontrol. V rámci předchozích legislativních návrhů Ministerstvo financí předpokládalo přenesení působnosti k vyměřování odvodů za porušení rozpočtové kázně z orgánů finanční správy na poskytovatele veřejných prostředků. I když Ministerstvo financí následně na základě hodnocení dopadů regulace, od této úpravy upustilo, z odborné veřejnosti neustále zaznívají hlasy na vyloučení orgánů finanční správy z řízení o porušení rozpočtové kázně. Navrhovaná analýza řízení o porušení rozpočtové kázně by v této věci měla přinést nezávislé zhodnocení a zodpovědět otázku, která varianta bude lépe naplňovat účel institutu porušení rozpočtové kázně.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy zpracuje zhodnocení stávající právní regulace interního auditu a úvahy de lege ferenda. V rámci řízení a kontroly veřejných financí je jednou z nejdiskutovanější oblastí regulace interního auditu. Analýza by měla řešit zásadní koncepční otázky, jak nastavit základní principy a pravidla fungování interního auditu – kde má být interní audit zřízen a za jakých předpokladů, zda mají být stanoveny kvalifikační požadavky na interního auditora, zda má být upraven proces výkonu interního auditu nebo zda má být interní audit upraven v samostatném zákoně. Odpovědi na tyto otázky by měla ve své analýze připravit Právnická fakulta Univerzity Karlovy společně s návrhem možného legislativního řešení.

Získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí

Získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí bude realizováno prostřednictvím studijních cest a následovaným zpracováním identifikovaných zkušeností, osvědčených postupů a formulací použitelných doporučení. Výstupem bude analýza nastavení řízení a kontroly veřejných financí ve vybraných státech, kterou zpracuje Ministerstvo financí.

Veřejné konzultace včetně zřízení odborné komise pro posuzování výstupů z veřejných konzultací a příprava vstupů pro posouzení dopadů regulace v různých scénářích řešení

Ministerstvo financí zorganizuje 8 veřejných konzultací. Účastníci budou z řad zaměstnanců 15 typů orgánů veřejné správy, na které dopadá povinnost nastavit řízení a kontrolu veřejných financí (například správci kapitol státního rozpočtu, organizační složky státu, obce, kraje, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, veřejné výzkumné instituce, zdravotní pojišťovny). Na základě realizovaných veřejných konzultací zaměstnanci Ministerstva financí připraví Zprávu z vyhodnocení veřejných konzultací, která bude vstupem pro navazující odbornou diskuzi, kterou zrealizuje Ministerstvo financí s klíčovými stakeholdery.

Dále Ministerstvo financí zřídí odbornou komisi, která bude mít 10 členů, pro posuzování výstupů z veřejných konzultací a přípravu vstupů pro posouzení dopadů regulace v různých scénářích řešení. Členové této odborné komise budou zástupci akademické obce, odborníci na legislativu a uznávání odborníci na jednotlivé složky řízení a kontroly veřejných financí (vnitřní kontrolní systém, kontrola dotací, kontrola hospodaření, interní audit). Odborníci se budou účastnit jak veřejných konzultací, tak dvoudenní odborné diskuze a na základě výstupů z těchto aktivit připraví hodnotící zprávu, ve které odborně posoudí navrhované varianty řešení včetně předpokládaných přínosů a dopadů. Hodnotící zpráva bude využita při přípravě návrhu věcného záměru zákona, zejména části týkající se hodnocení dopadů navrhované regulace (RIA).

Cílená diskuze se zainteresovanými subjekty zaměřená na klíčové prvky nově navrženého systému řízení a kontroly veřejných financí

Odborná diskuze bude určena 40 účastníkům z řad zaměstnanců orgánů státní správy a územní samosprávy. Diskuze bude vedena nad konkrétními návrhy změn v systému řízení a kontroly veřejných financí, které vzešly z veřejných konzultací. Z vyhodnocení odborné diskuze bude Ministerstvem financí vytvořena Zpráva z vyhodnocení odborné diskuze, která bude obsahovat závěry konzultace, identifikované nedostatky a navrhovaná řešení.

Zpráva z vyhodnocení odborné diskuze bude také podkladem pro hodnotící zprávu, kterou zpracuje odborná komise a potažmo také pro návrh věcného záměru.

Vytvoření návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Ministerstvo financí na základě podkladů získaných v podobě výstupů z klíčových aktivit projektu vytvoří návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí včetně hodnocení dopadů regulace.

Cílové skupiny projektu

Systém řízení a kontroly veřejných financí se vztahuje na všechny orgány veřejné správy. Orgány veřejné správy budou podrobeny detailní analýze vnitřních procesů řízení a kontroly veřejných financí a vyhodnocení možností jejich zjednodušení. Součástí výstupů mají být návrhy na zefektivnění systému řízení a kontroly veřejných financí, které má zvýšit ochranu veřejných prostředků. Z tohoto bude mít užitek široká veřejnost, která je tedy konečným uživatelem projektu. Veřejnost se bude účastnit veřejných konzultací a tím se přímo podílet na reformě veřejných financí.

Publicita projektu

Veřejnost bude o projektu informována zejména prostřednictvím tematicky zaměřené sekce webových stránek Ministerstva financí věnované projektu a jeho aktivitám. Sekce bude průběžně doplňována informacemi z projektu v českém a anglickém jazyce. Komunikace s odbornou veřejností bude dále zabezpečena prostřednictvím oficiální komunikace odboru 47 Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí, především prostřednictvím emailu. Ministerstvo financí zorganizuje 2 informační akce v podobě seminářů – zahajovací seminář, který seznámí veřejnost s plánovanými aktivitami a průběžný seminář, který seznámí účastníky s výsledky doposud zpracovaných analýz a průběžným postupem projektu. Projekt bude ukončen jednodenní mezinárodní konferencí (předpokládá se účast odborníků ze zemí, kteří se budou formou konzultací podílet na analýzách), na které budou představeny výsledky a výstupy projektu, včetně výsledků dílčích analýz, dále výsledky veřejných konzultací a také návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Rozpočet projektu je 15 243 492 Kč (100 % grant).

Předpokládaná délka projektu je 30 měsíců.

Kontaktní údaje

Konečný příjemce projektu – Ministerstvo financí – odbor Centrální harmonizační jednotka

Administrátorka projektu: Garant projektu za Ministerstvo financí: Vedoucí projektu za Ministerstvo financí:
Ing. Radka Kapounová
+420 257 042 392
+420 739 429 649
radka.kapounova@mfcr.cz projektCHJ@mfcr.cz
Ing. Barbora Janíčková
ředitelka odboru 47
+420 257 044 666  
Mgr. Andrea Vuongová
+420 257 044 704
+420 727 869 879

 

Doporučované

Nejčtenější