Novinky

Vládní finanční statistika - 2013

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 30. 6. 2017
  • aktualizace „Metodiky vládní finanční statistiky“
  • aktualizace tabulek

Veřejné rozpočty 2013


TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 1 094 443 93 040 228 334 -116 547 1 299 270 388 926 -138 832 1 549 364
11 Daně 545 300 13 351 0 0 558 651 200 344 0 758 995
12 Sociální příspěvky 371 996 0 173 188 0 545 184 0 0 545 184
13 Dotace 124 642 62 592 53 687 -116 546 124 375 139 301 -138 816 124 860
14 Ostatní příjmy 52 505 17 097 1 459 -1 71 060 49 281 -16 120 325
2 Výdaje na provozní činnost 1 155 295 90 407 229 464 -116 547 1 358 619 308 161 -138 832 1 527 948
21 Náhrady zaměstnancům 94 901 961 3 492 0 99 354 39 782 0 139 136
22 Užití zboží a služeb 51 826 1 489 2 395 0 55 710 65 838 0 121 548
24 Úroky 50 158 2 0 .... 50 160 2 672 -7 52 825
25 Běžné transfery 99 714 50 722 0 0 150 436 168 426 0 318 862
26 Dotace 293 198 2 933 0 -116 546 179 585 206 -138 816 40 975
27 Sociální dávky 489 843 2 222 985 0 712 830 108 0 712 938
28 Ostatní výdaje 75 655 34 298 592 -1 110 544 31 129 -9 141 664
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -60 852 2 633 -1 130 0 -59 349 80 765 0 21 416
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 13 154 408 441 0 14 003 68 781 0 82 784
311.1 Fixní aktiva 13 098 408 441 0 13 947 67 215 0 81 162
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 43 0 53
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 1 523 0 1 569
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 4 738 1 234 0 4 973 6 657 0 11 630
311.2 Fixní aktiva 695 1 234 0 930 3 895 0 4 825
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 4 043 0 0 0 4 043 2 762 0 6 805
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 8 416 407 207 0 9 030 62 124 0 71 154
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 163 711 90 814 229 671 -116 547 1 367 649 370 285 -138 832 1 599 102
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -69 268 2 226 -1 337 0 -68 379 18 641 0 -49 738
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 2 871 -535 22 -1 722 636 9 235 -704 9 167
321x Domácí 3 173 -535 22 -1 722 938 9 234 -704 9 468
322x Zahraniční -302 0 0 0 -302 1 0 -301
33 Čistá změna závazků 1 812 -752 1 700 -1 722 1 038 4 274 -704 4 608
331 Domácí -43 683 -752 1 700 -1 722 -44 457 -770 -704 -45 931
332 Zahraniční 45 495 0 0 0 45 495 5 044 0 50 539
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) -1 059 -217 1 678 0 402 -4 961 0 -4 559
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -70 327 2 009 341 0 -67 977 13 680 0 -54 297
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 099 181 93 041 228 568 -116 547 1 304 243 395 583 -138 832 1 560 994
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 094 443 93 040 228 334 -116 547 1 299 270 388 926 -138 832 1 549 364
11 Daně 545 300 13 351 0 0 558 651 200 344 0 758 995
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 175 978 0 0 0 175 978 95 364 0 271 342
1111 Placené fyzickými osobami 94 494 0 0 0 94 494 47 878 0 142 372
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 81 484 0 0 0 81 484 47 486 0 128 970
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 184 0 0 0 184 9 743 0 9 927
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 9 736 0 9 736
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 184 0 0 0 184 0 0 184
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 7 0 7
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 369 076 13 351 0 0 382 427 95 237 0 477 664
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 228 858 0 0 0 228 858 87 390 0 316 248
11411 Daň z přidané hodnoty 219 964 0 0 0 219 964 87 390   307 354
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 8 894 0 0 0 8 894 0 0 8 894
1142 Spotřební daně 136 450 7 000 0 0 143 450 0 0 143 450
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 2 649 0 0 0 2 649 5 895 0 8 544
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 119 6 351 0 0 7 470 1 952 0 9 422
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 234 0 0 5 234 0 0 5 234
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 119 1 117 0 0 2 236 1 952 0 4 188
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 61 0 0 0 61 0 0 61
12 Sociální příspěvky 371 996 0 173 188 0 545 184 0 0 545 184
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 357 752 0 173 188 0 530 940 0 0 530 940
1211 Příspěvky zaměstnanců 71 849 0 51 750 0 123 599 0 0 123 599
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 264 274 0 104 498 0 368 772 0 0 368 772
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 629 0 14 425 0 36 054 0 0 36 054
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 515 0 2 515 0 0 2 515
122 Ostatní sociální příspěvky 14 244 0 0 0 14 244 0 0 14 244
1221 Příspěvky zaměstnanců 913 0 0 0 913 0 0 913
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 331 0 0 0 13 331 0 0 13 331
13 Dotace 124 642 62 592 53 687 -116 546 124 375 139 301 -138 816 124 860
131 Od zahraničních vlád 179 0 0 0 179 7 0 186
1311 Běžné 94 0 0 0 94 4 0 98
1312 Kapitálové 85 0 0 0 85 3 0 88
132 Od mezinárodních organizací 124 004 0 0 0 124 004 670 0 124 674
1321 Běžné 60 795 0 0 0 60 795 163 0 60 958
1322 Kapitálové 63 209 0 0 0 63 209 507 0 63 716
133 Od institucí vládního sektoru 459 62 592 53 687 -116 546 192 138 624 -138 816 0
1331 Běžné 148 40 556 53 687 -94 199 192 107 149 -107 341 0
1332 Kapitálové 311 22 036 0 -22 347 0 31 475 -31 475 0
14 Ostatní příjmy 52 505 17 097 1 459 -1 71 060 49 281 -16 120 325
141 Příjmy z vlastnictví 23 453 630 216 0 24 299 7 781 -7 32 073
1411 Úroky 283 269 216 .... 768 1 114 -7 1 875
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 19 353 0 0 0 19 353 1 963 0 21 316
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 3 292 0 0 0 3 292 2 475 0 5 767
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 525 361 0 0 886 2 229 0 3 115
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 514 13 104 169 0 22 787 26 651 0 49 438
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 346 58 0 0 2 404 18 874 0 21 278
1422 Správní poplatky 6 909 12 963 169 0 20 041 7 472 0 27 513
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 259 83 0 0 342 305 0 647
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 960 106 505 -1 3 570 1 285 -9 4 846
144 Transfery jinde nezařazené 16 578 3 257 569 0 20 404 13 564 0 33 968
1441 Běžné 16 331 3 257 569 0 20 157 12 875 0 33 032
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 16 331 3 257 569 0 20 157 12 875 0 33 032
1442 Kapitálové 247 0 0 0 247 689 0 936
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 4 738 1 234 0 4 973 6 657 0 11 630
311.2 Fixní aktiva 695 1 234 0 930 3 895 0 4 825
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 4 043 0 0 0 4 043 2 762 0 6 805
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 168 449 90 815 229 905 -116 547 1 372 622 376 942 -138 832 1 610 732
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 155 295 90 407 229 464 -116 547 1 358 619 308 161 -138 832 1 527 948
21 Náhrady zaměstnancům 94 901 961 3 492 0 99 354 39 782 0 139 136
211 Mzdy a platy 71 123 720 2 611 0 74 454 30 217 0 104 671
212 Sociální příspěvky 23 778 241 881 0 24 900 9 565 0 34 465
22 Užití zboží a služeb 51 826 1 489 2 395 0 55 710 65 838 0 121 548
24 Úroky 50 158 2 0 .... 50 160 2 672 -7 52 825
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 99 714 50 722 0 0 150 436 168 426 0 318 862
251 Veřejným společnostem 69 769 13 365 0 0 83 134 129 090 0 212 224
252 Soukromým společnostem 29 945 37 357 0 0 67 302 39 336 0 106 638
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 293 198 2 933 0 -116 546 179 585 206 -138 816 40 975
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 1 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 1 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 40 961 0 0 0 40 961 13 0 40 974
2621 Běžné 40 961 0 0 0 40 961 13 0 40 974
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 252 237 2 933 0 -116 546 138 624 192 -138 816 0
2631 Běžné 200 775 573 0 -94 199 107 149 192 -107 341 0
2632 Kapitálové 51 462 2 360 0 -22 347 31 475 0 -31 475 0
27 Sociální dávky 489 843 2 222 985 0 712 830 108 0 712 938
271 Dávky sociálního zabezpečení 412 773 0 222 985 0 635 758 0 0 635 758
272 Dávky sociální pomoci 76 907 0 0 0 76 907 0 0 76 907
273 Zaměstnanecké sociální dávky 163 2 0 0 165 108 0 273
28 Ostatní výdaje 75 655 34 298 592 -1 110 544 31 129 -9 141 664
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 29 0 30
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 29 0 30
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 75 654 34 298 592 -1 110 543 31 100 -9 141 634
2821 Ostatní běžné výdaje 19 557 964 592 -1 21 112 15 317 -9 36 420
2822 Ostatní kapitálové výdaje 56 097 33 334 0 0 89 431 15 783 0 105 214
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 13 154 408 441 0 14 003 68 781 0 82 784
311.1 Fixní aktiva 13 098 408 441 0 13 947 67 215 0 81 162
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 43 0 53
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 1 523 0 1 569
  PENĚŽNÍ SALDO -69 268 2 226 -1 337 0 -68 379 18 641 0 -49 738
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 664 527 50 1 700 -1 904 1 664 373 112 454 -4 953 1 771 874
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 593 015 0 0 -204 1 592 811 16 437 -3 718 1 605 530
6304 Půjčky [6314+6324] 71 512 50 1 700 -1 700 71 562 96 017 -1 235 166 344
631 Domácí 1 123 207 50 1 700 -1 904 1 123 053 50 992 -4 953 1 169 092
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 123 207 0 0 -204 1 123 003 11 117 -3 718 1 130 402
6314 Půjčky 0 50 1 700 -1 700 50 39 875 -1 235 38 690
632 Zahraniční 541 320 0 0 0 541 320 61 462 0 602 782
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 469 808 0 0 0 469 808 5 320 0 475 128
6324 Půjčky 71 512 0 0 0 71 512 56 142 0 127 654
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 163 711 90 814 229 671 -116 547 1 367 649 370 285 -138 832 1 599 102
701 Všeobecné veřejné služby 140 768 5 002 0 0 145 770 58 468 -11 183 193 055
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 50 158 2 0 .... 50 160 2 672 -7 52 825
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 10 984 0 0 0 10 984 192 -11 176 0
702 Obrana 32 140 0 0 0 32 140 1 216 -45 33 311
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 63 803 0 0 -4 63 799 7 931 -670 71 060
704 Ekonomické záležitosti 155 222 80 876 0 -62 047 174 051 83 503 -9 437 248 117
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 48 800 30 143 0 -38 489 40 454 2 655 -744 42 365
7043 Paliva a energetika 3 449 153 0 0 3 602 1 295 -2 550 2 347
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 547 754 0 0 1 301 87 -32 1 356
7045 Doprava 36 901 49 243 0 -23 557 62 587 76 181 -4 576 134 192
7046 Pošty a telekomunikace 588 0 0 0 588 37 0 625
705 Ochrana životního prostředí 24 294 1 916 0 -279 25 931 33 058 -8 997 49 992
706 Bydlení a společenská infrastruktura 27 472 2 354 0 0 29 826 29 310 -20 021 39 115
707 Zdraví 59 519 0 229 671 -53 687 235 503 9 233 -108 244 628
7072 Ambulantní zdravotní péče 867 0 0 0 867 3 912 -105 4 674
7073 Ústavní zdravotní péče 1 441 0 0 0 1 441 4 803 0 6 244
7074 Veřejné zdravotnické služby 365 0 0 0 365 435 -2 798
708 Rekreace, kultura a náboženství 15 865 667 0 -530 16 002 28 862 -571 44 293
709 Vzdělávání 126 725 0 0 0 126 725 114 008 -85 376 155 357
7091 Preprimární a primární vzdělávání 93 0 0 0 93 22 054 -11 22 136
7092 Sekundární vzdělávání 2 756 0 0 0 2 756 78 889 -1 016 80 629
7094 Terciární vzdělávání 23 439 0 0 0 23 439 503 -48 23 894
710 Sociální věci 522 641 0 0 0 522 641 11 353 -2 424 531 570
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -4 738 -1 0 0 -4 739 -6 657 0 -11 396

Doporučované

Nejčtenější