Novinky

31. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2011 - 2014)

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Makroekonomika
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Fiskální výhled ČR
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium
 • Prognóza
 • Odborné výzkumy

Průzkum makroekonomických prognóz

 

Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření makroekonomických ukazatelů u významných relevantních institucí (tzv. Kolokvium), jehož poslední kolo proběhlo v dubnu 2011. Výsledky 31. kola šetření vycházejí z předpovědí 19 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, Atlantik, Bank of America Merrill Lynch, CERGE-EI, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, IES FSV UK, ING, Komerční banka, Liberální institut, Patria, Generali PPF Asset Management, Raiffeisen, Svaz českých a moravských výrobních družstev, UniCredit Bank). K nim byla pro větší reprezentativnost průzkumu přiřazena prognóza MMF.

Cílem Kolokvia je získat představu o názorech na předpokládaný vývoj naší ekonomiky a vyhodnotit základní tendence v horizontu let 2011 až 2014, přičemž roky 2013 a 2014 jsou chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a aktuální prognózu MF ČR uvádí tabulky č. 1 a 2.

Všeobecně lze shrnout, že základní tendence budoucího vývoje, s nimiž MF ČR počítá v aktuální predikci, jsou prognózami ostatních institucí potvrzeny.

 

  2011 2012
min. průměr max. MFČR min. průměr max. MFČR
Předpoklady  
HDP zemí EA12 reálný růst v % 1,3 1,7 2,0 1,7 1,6 1,8 2,0 2,0
Cena ropy Brent USD/barel 95 108 125 95 96 105 130 96
3M PRIBOR průměr v % 1,3 1,4 1,7 1,3 1,7 2,1 2,8 2,0
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů průměr v % 3,8 4,2 4,4 4,1 3,8 4,4 4,7 4,3
Měnový kurz CZK/EUR   24,1 24,3 24,5 24,1 23,2 23,8 24,3 23,5
Měnový kurz USD/EUR   1,30 1,39 1,46 1,31 1,25 1,36 1,50 1,30
Hlavní indikátory  
Hrubý domácí produkt reálný růst v % 1,2 2,0 3,0 1,9 2,0 2,8 4,4 2,3
Příspěvek změny zásob p.b. -0,1 0,9 2,8 0,4 -0,8 0,5 2,5 0,1
Příspěvek zahr. obchodu p.b. -0,6 1,1 2,8 1,8 -0,2 1,0 2,1 1,1
Spotřeba domácností reálný růst v % 0,2 0,7 1,8 0,7 0,2 1,8 3,5 1,9
Spotřeba vlády reálný růst v % -3,4 -1,5 0,0 -3,4 -2,5 -0,2 2,2 -2,5
Tvorba fixního kapitálu reálný růst v % -4,0 1,5 6,4 0,7 -1,0 2,7 5,4 3,2
Deflátor HDP růst v % -1,2 1,0 4,5 -0,5 1,0 2,0 5,2 2,7
Průměrná míra inflace v% 1,6 2,1 2,7 2,1 2,0 2,5 3,4 3,2
Zaměstnanost růst v % -0,2 0,2 0,6 0,2 -1,5 0,2 1,0 0,5
Míra nezaměstnanosti VŠPS v % 6,7 7,1 8,0 6,9 5,9 6,8 8,5 6,5
Objem mezd a platů nom. růst v % 1,0 2,2 3,1 2,1 0,9 3,7 5,2 4,4
Běžný účet platební bilance v % HDP -4,4 -3,4 -1,8 -4,0 -4,4 -3,2 -1,2 -3,4
Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2011 a 2012
Pramen: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

 

  2013 2014
min. průměr max. MFČR min. průměr max. MFČR
Předpoklady  
HDP zemí EA12 reálný růst v % 1,5 1,9 2,3 2,3 1,5 1,9 2,3 2,3
Cena ropy Brent USD/barel 97 109 120 97 93 110 126 93
3M PRIBOR průměr v % 2,2 2,9 3,6 2,6 2,4 3,2 4,0 3,0
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů průměr v % 3,8 4,4 5,0 4,3 3,8 4,4 5,0 4,3
Měnový kurz CZK/EUR   22,1 23,2 24,3 22,8 21,4 22,8 24,1 22,2
Měnový kurz USD/EUR   1,20 1,31 1,43 1,30 1,20 1,29 1,39 1,30
Hlavní indikátory  
Hrubý domácí produkt reálný růst v % 2,2 3,2 5,0 3,3 2,5 3,3 4,0 4,0
Příspěvek změny zásob p.b. -0,6 0,4 2,6 0,0 -0,5 0,4 2,6 0,0
Příspěvek zahr. obchodu p.b. 0,6 0,9 1,2 0,6 0,2 0,8 1,4 0,2
Spotřeba domácností reálný růst v % 0,2 2,7 3,5 3,3 0,2 2,6 4,2 4,2
Spotřeba vlády reálný růst v % -3,5 -1,0 1,2 -1,3 0,0 0,5 1,2 0,1
Tvorba fixního kapitálu reálný růst v % -0,5 3,0 5,6 5,6 0,6 3,2 7,2 7,2
Deflátor HDP růst v % 1,2 1,8 2,9 1,6 1,4 2,0 2,4 1,8
Průměrná míra inflace v% 1,5 2,1 2,5 1,5 1,8 2,2 3,0 2,0
Zaměstnanost růst v % -0,7 0,1 0,7 0,6 -0,5 0,3 1,1 0,7
Míra nezaměstnanosti VŠPS v % 6,0 6,7 8,3 6,1 5,5 6,4 7,0 5,5
Objem mezd a platů nom. růst v % 0,9 4,0 5,5 4,9 1,0 4,0 5,9 5,9
Běžný účet platební bilance v % HDP -4,1 -3,2 -2,5 -3,6 -4,1 -3,3 -2,3 -4,1
Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2013 a 2014
Prameny tabulek: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

 

 

Hlavní tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto:

 • V průměru instituce očekávají, že v roce 2011 dosáhne růst HDP 2,0 %. Pro rok 2012 se počítá se zrychlením růstu na 2,8 %. Predikce MF ČR je s touto tendencí v souladu, pro rok 2012 je však konzervativnější. V dalších letech by měl ekonomický růst zrychlovat na cca 3,3 % v roce 2014.

 • Průměrná míra inflace by se v celém predikčním horizontu měla držet v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB. Otázkou zůstává, nakolik již instituce do svých prognóz stačily promítnout dopady uvažovaných změn nepřímých daní v letech 2012 a 2013.

 • Ekonomické oživení by mělo být taženo spíše růstem produktivity práce s omezenou tvorbou nových pracovních míst. Podle průměru prognóz by růst zaměstnanosti v letech 2011-2014 neměl přesáhnout 0,3 %. Predikce MF ČR pro rok 2011 je zcela v souladu s prognózami ostatních institucí, pro roky následující pak počítá s mírně rychlejšími tempy růstu zaměstnanosti.

 • Míra nezaměstnanosti, která v roce 2010 (v průměru za celý rok) zřejmě dosáhla vrcholu, by letos měla klesnout na 7,1 %. Pomalé snižování míry nezaměstnanosti by mělo pokračovat i v dalších letech. Predikce MF ČR je s touto tendencí v souladu.

 • Po stagnaci objemu mezd a platů v letech 2009 a 2010 by podle aktuálních prognóz měly mzdy a platy v letošním roce vzrůst o 2,2 %. Očekává se, že v dalších letech bude docházet ke zrychlování růstové dynamiky až na 4,0 % v roce 2013. Obdobným tempem by mzdy a platy měly růst i v roce 2014. Predikce MF ČR počítá s rychlejším zvyšováním mezd a platů v letech 2012-2014.

Příští Kolokvium se bude konat v listopadu 2011.

 

Seznam ukazatelů:
Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1-18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
Graf 2: Cena ropy Brent
Graf 3: 3M PRIBOR
Graf 4: Výnos do splatnosti 10R st. dluhopisů
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR
Graf 6: Měnový kurz USD/EUR
Graf 7: Hrubý domácí produkt
Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP
Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP
Graf 10: Spotřeba domácností
Graf 11: Spotřeba vlády
Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu
Graf 13: Deflátor HDP
Graf 14: Průměrná míra inflace
Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)
Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)
Graf 18: Běžný účet platební bilance

 

 

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
reálný růst v %

Růst v EA12 mírně pod 2 %

 

Graf 2: Cena ropy Brent
v USD/barel

Stabilita cen ropy v pásmu 100–110 USD/barel

 

Graf 3: 3M PRIBOR
průměr v %

Ve srovnání s minulým kolokviem se očekává pozdější zvyšování sazeb ČNB

 

Graf 4: Výnos do splatnosti 10R st. dluhopisů
průměr v %

Očekává se nárůst dlouhodobých úrokových sazeb ke 4,4 % v roce 2012, poté stagnace

 

Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Koruna by vůči euru měla i nadále posilovat

 

Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

Po oslabení v roce 2011 by měl dolar vůči euru mírně posilovat až na 1,29 USD/EUR v roce 2014

 

Graf 7: Hrubý domácí produkt
reálný růst v %

V důsledku restriktivní fiskální politiky mírné zpomalení růstu v roce 2011, v následujících letech růst okolo 3 %. Odhady zůstávají stabilní.

 

Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP
p. b.

Příspěvek změny zásob k růstu HDP by se měl postupně snižovat

 

Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP
p. b.

Pozitivní příspěvek zahraničního obchodu v celém predikčním horizontu

 

Graf 10: Spotřeba domácností
reálný růst v %

Postupné zrychlování růstu spotřeby domácností až na 2,7 % v roce 2013. Ve srovnání s minulým kolokviem pomalejší tempa růstu.

 

Graf 11: Spotřeba vlády
reálný růst v %

Očekává se úsporné chování sektoru vlády. Spotřeba vlády by měla mírně vzrůst až v roce 2014.

 

Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu
reálný růst v %

Očekává se mírné zvyšování investiční aktivity

 

Graf 13: Deflátor HDP
růst v %

V letech 2012–2014 růst deflátoru HDP okolo 2 %

Graf 14: Průměrná míra inflace
v %

V horizontu predikcí růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB

 

Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %

Očekává se velmi pomalý růst zaměstnanosti

 

Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
v %

Další zlepšení odhadů míry nezaměstnanosti

 

Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)
nominální růst v %

Po stagnaci objemu mezd a platů v letech 2009 a 2010 by mělo docházet k obnovování růstové dynamiky

 

Graf 18: Běžný účet platební bilance
v % HDP

Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni, výrazná změna odhadů v souvislosti s probíhající revizí dat

 

 

Nejčtenější